Tham quan Nhà máy Nam bình dương Nhà máy nước cấp Thủ Đức Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt

118 198 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 23:34

LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới BGH trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thầy Viện Khoa học công nghệ Quản lý môi trường tổ chức chuyến tham quan thực tập thực tế Nhà máy xử lý nước cấp Thủ Đức, Xí nghiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương Xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt Em vô biết ơn cô cô Bùi Thị Ngọc Phương, cô Trần Thị Ngọc Diệu, cô Trần Thị Hiền, giảng viên trực tiếp hướng dẫn chúng em suốt chuyến tham quan Với tinh thần thoải mái lòng nhiệt huyết hết lòng sinh viên, thầy tiếp thêm cho chúng em nguồn động lực to lớn lời khuyên chân thành, bổ ích, bổ sung phần kiến thức cần thiết chuyến tham quan thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân sâu sắc đến tồn cán bộ, cơng nhân viên Nhà máy xử lý nước cấp Thủ Đức, Xí nghiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương Xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt nhiệt tình hướng dẫn chúng em tham quan cơng trình nhà máy giải thích vơ chi tiết quy trình cơng nghệ cách vận hành nhà máy Chuyến thực tập tham quan giúp chúng em hiểu rõ ngành nghề học, góp phần định hướng cho tương lai sau Đồng thời, chuyến giúp em vận dụng, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho việc học lý thuyết trường Thời gian tham quan, tìm hiểu công ty không nhiều nên báo cáo em khó tránh khỏi nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong nhận lời góp ý thầy để báo cáo em hồn thiện TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2018 TÁC GIẢ MỤC LỤ LỜI CẢM ƠN .I MỤC LỤC II DANH MỤC BẢNG .VIII DANH MỤC HÌNH ẢNH .IX MỞ ĐẦU XIII I MỤC ĐÍCH XIII II THỜI GIAN THỰC TẬP THAM QUAN XIII III ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN THỰC TẬP XIII CHƯƠNG 1: XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÀ LẠT .1 1.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÀ LẠT 1.1.1 Lịch sử thành lập phát triển nhà máy .1 1.1.2 Vị trí 1.1.4 Sơ đồ tổ chức quản lý xí nghiệp 1.1.5 Nguồn phát sinh lưu lượng nước thải 1.1.5.1 Nguồn phát sinh 1.1.5.2 Lưu lượng nước thải 1.1.6 Hệ thống thu gom nước thải 1.1.6.1 Sơ đồ đấu nối hộ gia đình 1.1.6.2 Trạm bơm 1.1.6.3 Trạm bơm nâng 1.1.7 Công nghệ xử lý 1.2 CHỨC NĂNG, THÔNG SỐ THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH CỦA CÁC CƠNG TRÌNH TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ 1.2.1 Hệ thống lưới chắn rác 1.2.1.1 Chức 1.2.1.2 Cấu tạo .6 1.2.1.3 Vận hành 11 1.2.2 Bể lắng cát .12 1.2.2.1 Chức 12 1.2.2.2 Cấu tạo .12 1.2.2.3 Vận hành 14 1.2.3 Bể Imhoff 16 1.2.3.1 Ngăn phân phối .16 1.2.3.2 Chức bể Imhoff 16 1.2.3.3 Cấu tạo .17 1.2.3.4 Vận hành 19 1.2.4 Ngăn phân phối nước cho bể lọc sinh học 22 1.2.5 Bể lọc sinh học cao tải 22 1.2.5.1 Chức 22 1.2.5.2 Cấu tạo .22 1.2.5.3 Vận hành 25 1.2.6 Bể lắng thứ cấp 28 1.2.6.1 Chức bể lắng thứ cấp .29 1.2.6.2 Cấu tạo .29 1.2.6.3 Vận hành 31 1.2.7 Trạm bơm tuần hoàn .31 1.2.8 Trạm bơm bùn 32 1.2.9 Mô tơ cầu bể lắng: 33 1.2.10 Van xả bùn bể lắng thứ cấp 33 1.2.11 Sân phơi bùn 34 1.2.11.1 Chức 34 1.2.11.2 Cấu tạo 34 1.2.11.3 Vận hành 34 1.2.12 Hồ sinh học 35 1.2.12.1 Chức 35 1.2.12.2 Cấu tạo 35 1.2.12.3 Vận hành 38 1.3 CÔNG TÁC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP .38 1.3.1 Vệ sinh bể lắng cát: 38 1.3.2 Vệ sinh ngăn đầu vào .39 1.3.3 Vệ sinh hố phân phối đầu vào: 39 1.3.4 Vệ sinh bể Imhoff: 39 1.3.5 Vệ sinh hố phân phối nước cho bể lọc sinh học: 40 1.3.6 Vệ sinh bể lọc sinh học cao tải: 40 1.3.7 Vệ sinh bể lắng thứ cấp: 40 1.3.8 Vệ sinh hố phân phối đầu ra: 40 1.3.9 Vệ sinh hồ sinh học: .41 1.3.10 Công tác vớt bèo, thu dọn bèo: 41 1.3.11 Một số công tác khác: 41 1.3.12 Công tác cắt cỏ: 41 1.4 MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG XỬ LÝ 41 1.4.1 Thiết bị khí 41 1.4.2 Thiết bị điều khiển 44 1.5 NHẬN XÉT 47 CHƯƠNG 2: XÍ NGHIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM BÌNH DƯƠNG 49 2.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM BÌNH DƯƠNG 49 2.1.1 Giới thiệu 49 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh 49 2.1.2.1 Lĩnh vực cấp nước 49 2.1.2.2 Lĩnh vực thoát nước 49 2.1.2.3 Lĩnh vực môi trường .49 2.2 TỔNG QUAN VỀ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 50 2.2.1 Xử lý rác sinh hoạt 50 2.2.2 Xử lý rác công nghiệp 50 2.2.3 Xử lý rác công nghiệp nguy hại .50 2.2.4 Xử lý rác y tế 51 2.2.5 Sản xuất bê tông tái chế (bê tông bùn) 51 2.2.6 Tái chế bùn thải từ nhà máy cấp nước 51 2.2.7 Xử lý bùn thải công nghiệp 51 2.2.8 Xử lý bóng đèn, thiết bị điện tử .52 2.2.9 Xử lý giấy vụn, giấy văn phòng .52 2.2.10 Chưng cất dung môi .52 2.2.11 Phân xưởng gạch có nung 52 2.2.12 Phân xưởng gạch không nung .52 2.3 CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI NHÀ MÁY .53 2.3.1 Nhà máy xử lý phân compost 53 2.3.1.1 Giới thiệu 53 2.3.1.2 Sơ đồ công nghệ xử lý .53 2.3.1.3 Mô tả quy trình .54 2.3.1.4 Các cơng trình đơn vị 55 2.3.2 Nhà máy xử lý nước rỉ rác .65 2.3.2.1 Giới thiệu 65 2.3.2.2 Sơ đồ công nghệ xử lý .66 2.3.2.3 Mơ tả quy trình .66 2.3.2.4 Các cơng trình đơn vị 69 2.3.3 Hệ thống lò đốt chất thải công nghiệp 79 2.3.3.1 Giới thiệu 79 2.3.3.2 Sơ đồ công nghệ .80 2.3.3.3 Mơ tả quy trình cơng nghệ .80 2.3.3.4 Các cơng trình đơn vị 81 2.4 NHẬN XÉT 85 CHƯƠNG 3: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THỦ ĐỨC 86 3.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC .86 3.1.1 Giới thiệu 86 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ .86 3.1.3 Công suất 86 3.1.4 Phạm vi quản lý 86 3.1.5 Cơ cấu tổ chức 87 3.1.6 Quá trình hình thành phát triển 87 3.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ 88 3.2.1 Sơ đồ công nghệ 88 3.2.2 Thuyết minh 89 3.3 CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 90 3.3.1 Trạm bơm cấp I (Hóa An) .90 3.3.2 Hầm giao liên 93 3.3.4 Bể phản ứng 95 3.3.5 Mương phân phối hình thang .96 3.3.6 Bể lắng ngang 97 3.3.7 Bể lọc nhanh 97 3.3.8 Bể trộn thứ cấp .99 3.3.9 Bể chứa nước 100 3.3.10 Trạm bơm cấp II 100 3.3.11 Tháp chóng va .102 3.3.12 Trạm xử lý bùn 102 3.3.13 Khu nhà hóa chất .103 3.3.14 Hệ thống điện 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106 I KẾT LUẬN .106 II KIẾN NGHỊ 106 DANH MỤC BẢN Bảng 1.1: Lưu lượng nước thải Bảng 1.2: Tải lượng thiết kế Bảng 1.3: Thông số thiết kế lưới chắn rác Bảng 1.4: Thông số thiết kế máy rác bậc thang Bảng 1.5: Thông số thiết kế lưới chắn rác mịn 10 Bảng 1.6: Sự cố cách xử lý song chắn rác 12 Bảng 1.7: Thông số thiết kế bể lắng cát .13 Bảng 1.8: Sự cố cách xử lý bể lắng cát .15 Bảng 1.9: Thông số thiết kế bể Imhoff .17 Bảng 1.10: Sự cố cách xử lý vể Imhoff .20 Bảng 1.11: Thông số thiết kế bể lọc sinh học .24 Bảng 1.12: Sự cố cách xử lý bể lọc sinh học .26 Bảng 1.13: Thông số thiết kế bể lắng thứ cấp 29 Bảng 1.14: Thông số thiết kế hồ sinh học 37 Bảng 1.15: Thiết bị khí nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt .41 Bảng 1.16: Thiết bị điều khiến nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt 44 DANH MỤC HÌNH ẢN Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức Xí nghiệp quản lý nước thải Hình 1.2: Nhà máy xử lý nước thải Đà lạt Hình 1.3: Sơ đồ đấu nối với hộ gia đình Hình 1.4: Sơ đồ cơng nghệ xử lý Hình 1.5: Song chắn rác .6 Hình 1.6: Ngăn tiếp nhận .6 Hình 1.7: Song chắn rác thơ Hình 1.8: Máy lọc rác Hình 1.9: Máy ép rác Hình 1.10: Song chắn rác tinh 10 Hình 1.11: Thùng đựng rác 11 Hình 1.12: Bể lắng cát .13 Hình 1.13: Ngăn phân phối nước vào bể lắng cát 14 Hình 1.14: Mặt bể lắng cát 14 Hình 1.15: Mặt cắt đứng ngăn bể Imhoff 17 Hình 1.16: Ngăn lắng bể Imhoff 19 Hình 1.17: Bể Imhoff 19 Hình 1.18: Quy trình diễn màng sinh học .23 Hình 1.19: Bể lọc sinh học 25 Hình 1.20: Mặt bể lọc sinh học 25 Hình 1.21: Mặt bể lắng thứ cấp 30 Hình 1.22: Thanh gạt bùn bể lắng thứ cấp 30 Hình 1.23: Máng thu nước bể lắng thứ cấ 31 Hình 1.24: Trạm bơm tuần hồn 32 Hình 1.25: Trạm bơm bùn 33 Hình 1.26: Sân phơi bùn 34 Hình 1.27: Hồ sinh học 36 Hình 1.28: Bể khử trùng Hình 2.1: Quy trình sản xuất phân compost 54 Hình 2.2: Hố tiếp nhận gàu ngoạm rác 56 Hình 2.3: Máy mở bao .56 Hình 2.4: Băng tải 57 Hình 2.5: Sàng thùng quay 57 Hình 2.6: Dây chuyền phân loại rác thủ công 58 Hình 2.7: Máy tách nylon 58 Hình 2.8: Thiết bị tách từ 59 Hình 2.9: Bể ủ lên men 60 Hình 2.10: Hệ thống cấp khí 60 Hình 2.11: Các lỗ thu nước rỉ rác .61 Hình 2.12: Hệ thống hút khí 61 Hình 2.13: Hệ thống cấp nước 62 Hình 2.14: Hệ thống nhà ủ chín 63 Hình 2.15: Quy trình tinh chê mùn compost 64 Hình 2.16: Quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác .66 Hình 2.17: Bể trộn vơi .70 Hình 2.18: Bể lắng vơi .71 Hình 2.19: Tháp Stripping 72 Hình 2.20: Bể khử Canxi 73 10 Hình 3.5: Của thu nước trạm Hóa An Hình 3.6: Máy lượn rác trạm bơm Hóa An Cho đến nay, Trạm bơm sử dụng tối đa máy bơm, bơm để dự phòng Trường hợp nhu cầu nước thành phố việc cung cấp nước từ Trạm bơm phải tiến hành liên tục tránh để bơm dừng đột ngột 90 Hình 3.7: Bơm trục đứng trạm Hóa An 3.3.2 Hầm giao liên Lượng nước thơ từ sơng Đồng Nai Trạm bơm Hóa An dẫn Nhà máy nước Thủ Đức đường ống φ2400mm, dài 10,8km, đến điểm Nhà máy bể giao liên Chức năng: tiêu năng, đảm bảo cao trình mực nước để trì chế độ dòng tự chảy Chiều cao mực nước: 7,56m Hình 3.8: Hầm giao liên 3.3.3 Bể trộn sơ cấp 91 Chức năng: Trộn dung dịch PAC vào nước sông Từ bể giao liên, nước theo kênh dẫn vào bể trộn sơ cấp Tại đầu kênh dẫn có lắp đặt ống châm dung dịch phèn, tận dụng dòng chảy rối kênh để hồ trộn dung dịch phèn vào nước sơng Có bể chia làm ngăn, ngăn có kích thước 6m x 5,58m x 4,5m Mỗi bể trộn có 02 máy khuấy, máy có cơng suất N = 36kW, số vòng quay 105 vòng/phút Thời gian lưu nước bể trộn khoảng 60-70 giây Cửa dẫn nước vào bể trộn sơ cấp vận hành thủ công, cửa bể trộn nước chảy qua đập tràn Một van cổng gắn đáy đập tràn để tháo nước cho bể trộn Bể xây dựng bê tơng cốt thép Muốn kiểm tra sửa chữa cho bể hoạt động riêng lẻ xả bể Các bể trộn có tốc độ không đổi điều khiển tay công tắc điện Các công tắc đặt bảng kiểm sốt phòng kiểm sốt nơi bể trộn Hình 3.9: Motor máy khuấy 92 Hình 3.10: Khu vực bể trộn 3.3.4 Bể phản ứng Chức năng: keo tụ tạo bơng 02 bể, bể có ngăn nối tiếp, ngăn có kích thước 12m x 12m x 4,5m 02 bể bố trí 64 máy khuấy, với tốc độ khuấy n = 26 vòng/phút Thời gian lưu khoảng 19 phút 93 Hình 3.11: Khu vực bể phản ứng 3.3.5 Mương phân phối hình thang Chức năng: Đảm bảo vận tốc ổn định, phân bố đồng lưu lượng vào bể lắng Chiều sâu 4,08m, chiều rộng phần đầu lớn 6,4m, phần đầu nhỏ 1,2m, chiều dài 117,65m Đáy mương có lắp đặt hệ thống sục khí theo định kỳ – lần/ngày đêm Hình 3.12: Mương phân phối hình thang 94 3.3.6 Bể lắng ngang Chức năng: loại bỏ hạt cặn, giảm độ đục nước Số lượng: 05 bể lớn, 02 bể nhỏ Thời gian lưu nước: 2-2,5 Hiệu lắng: 70 - 80% Vệ sinh bể lắng trung bình 02 lần/năm Hình 3.13: Bể lắng ngang 3.3.7 Bể lọc nhanh Chức năng: Loại bỏ cặn bẩn lại sau qua bể lắng, số vi khuẩn nước Có 20 bể lọc, chia làm hai dãy, dãy 10 bể Kích thước: DxRxC = 12,8m x 10,36m x 4,57m Vật liệu lọc gồm: 100mm sỏi đỡ, 950mm cát thạch anh Hệ thống thu phân phối nước chụp lọc gắn đan bêtông Mỗi bể có 110 đan đan có 63 chụp lọc Tốc độ lọc trung bình khoảng 13 m/giờ, cơng suất bể lọc 50.000 m3/ngày đêm 95 Rửa lọc: gồm pha rửa khí, rửa khí kết hợp nước, rửa nước Thời gian rửa pha phút Hình 3.14: Mương dẫn nước sang bể lọc nhanh 96 Hình 3.15: Bể lọc nhanh 3.3.8 Bể trộn thứ cấp Chức năng: khuấy trộn hóa chất khử trùng nước Các hóa chất châm gồm có Clor, vơi, Flour Kích thước DxRxC = 14,62m x 7,92m x 4,17m Thời gian lưu nước 66 giây 97 Hình 3.16: Bể trộn thứ cấp 3.3.9 Bể chứa nước Chức năng: Chứa dự trữ nước trì thời gian đủ để khử trùng điều hòa chế độ vận hành bơm Trạm bơm Hóa An bể nhỏ 45.000 m3/ bể, bể lớn 90.000 m3/ bể Hình 3.17: Khu vực bể chứa nước 3.3.10 Trạm bơm cấp II Chức năng: Bơm nước từ bể chứa lên đài nước vào mạng phân phối nước 02 bơm lớn công suất: Q = 8.200m3/h, cột áp 52,2m; 98 03 bơm nhỏ công suất Q = 6.800m3/h, cột áp 46m Có bơm Backwash bơm Service Hình 3.18: Khu vực trạm bơm cấp Hình 3.19: Thiết bị bơm 99 3.3.11 Tháp chóng va Chức năng: Bảo vệ đường ống, Giảm áp lực nước có cố đường ống, bảo vệ máy móc thiết bị Bao gồm tháp: tháp đặt Nhà máy nước Thủ Đức, tháp đặt cầu Điện Biên Phủ Hình 3.20: Tháp chóng va 3.3.12 Trạm xử lý bùn Lượng bùn dư bể lắng bơm bể chứa bùn trung gian trước đưa vào trạm xử lý Trạm xử lý trang bị 02 máy ép bùn ly tâm phục vụ cho giai đoạn 50% công suất nhà máy 03 máy cho giai đoạn hoạt động 100% công suất Công suất máy xử lý bùn 15m3/h điều khiển tự động; 02 trạm pha châm polymer xử lý bùn, công suất trạm 03m3/h Bùn sau xử lý đạt độ khô 35% đơn vị chức thu gom vận chuyển phù hợp với quy định mơi trường 100 Hình 3.21: Nhà xử lý bùn Hình 3.22: Bùn thu gom sau xử lý 3.3.13 Khu nhà hóa chất Hệ thống châm phèn sắt gồm 04 bồn chứa, thể tích V=30 m3/bồn, 08 bơm màng định lượng công suất 20 – 150 l/h 101 Hệ thống pha châm vôi sữa gồm 01 silo vôi bột, thể tích V = 100 m3, 02 bồn tơi vơi V= m3/bồn, 02 bồn vôi sữa V= 10 m3/bồn, 02 bơm vôi sữa công suất Q=30m3/h 06 van châm vôi tự động Hệ thống châm Clo sau lọc công suất 10kg/h, hệ thống châm Clo trước hòa mạng cơng suất 20kg/h 02 trạm pha châm polymer xử lý nước, công suất trạm 3000 l/h, 08 bơm định lượng Q = 100 - 1000 l/h Hệ thống định lượng Fluoride gồm 02 bồn pha V= 03m3/bồn, 02 bơm định lượng có Q = 300 -3000 l/h Hình 3.23: Khu nhà hóa chất 3.3.14 Hệ thống điện Trạm bơm nước thơ Hóa An cấp điện từ 02 tuyến cáp ngầm trung 22kV, 01 hoạt động 01 dự phòng Trạm biến áp có 03 máy biến áp 22/6,6kV, 2500kVA cấp điện cho bơm nước thô, máy biến áp 22/0,4kV, 400kVA cấp điện cho phụ tải hạ Khu xử lý trạm bơm nước cấp điện từ 02 tuyến cáp ngầm trung 22kV, 01 hoạt động 01 dự phòng 102 Trạm bơm nước có 03 máy biến áp 22/6,6kV, 2000 kVA cấp điện cho 03 bơm nước 02 máy biến áp 22/0.4kV, 250 kVA cấp điện cho phụ tải hạ trạm bơm Khu xử lý có 02 máy biến áp 22/0,4kV, 1600 kVA cấp điện cho hệ thống xử lý nước nhà hành chánh Hình 3.24: Nhà kỹ thuật điện Hình 3.25: Hệ thống điện 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Các xí nghiệp, nhà máy thực tập tham quan nhà máy có quy mơ mới, hệ thống đại, hiệu Nhìn chung, xí nghiệp xử lý chất thải rắn nước thải có nhược điểm chưa xử lý mùi Chuyến giúp sinh viên biết thêm nhiều kiến thức thực tiễn, trao dồi thêm kiến thức học trường II KIẾN NGHỊ Các đơn vị xí nghiệp cần có biện pháp giải mùi hơi, đảm bảo sức khở công nhân, nhân viên làm việc Nhà trường nên tổ chức cho sinh viên đến nhiều nhà máy để sinh viên tiếp xúc nhiều cơng trình thực tế 104 ... ĐIỂM THAM QUAN THỰC TẬP Nhà máy xử lý nước cấp Thủ Đức Xí nghiệp xử chất thải Nam Bình Dương 13 Xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt 14 CHƯƠNG 1: XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÀ LẠT 1.1... bị khí nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt .41 Bảng 1.16: Thiết bị điều khiến nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt 44 DANH MỤC HÌNH ẢN Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức Xí nghiệp quản lý nước thải ... chức Xí nghiệp quản lý nước thải Hình 1.2: Nhà máy xử lý nước thải Đà lạt 1.1.5 Nguồn phát sinh lưu lượng nước thải 1.1.5.1 Nguồn phát sinh Nước thải đưa xí nghiệp xử lý nước thải bỏ sau sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham quan Nhà máy Nam bình dương Nhà máy nước cấp Thủ Đức Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt, Tham quan Nhà máy Nam bình dương Nhà máy nước cấp Thủ Đức Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt, CHƯƠNG 1: XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÀ LẠT, Bảng 1.15: Thiết bị cơ khí trong nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt, CHƯƠNG 2: XÍ NGHIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM BÌNH DƯƠNG, CHƯƠNG 3: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THỦ ĐỨC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm