Luận văn giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ 5 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

179 125 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 10:59

TRƢƠNG MINH THÖY * CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC MẦM NON) * KHÓA HỌC: 2016 - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRƢƠNG MINH THÖY GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỌC ĐƢỜNG CHO TRẺ - TUỔI CHUẨN BỊ VÀO LỚP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRƢƠNG MINH THÖY GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỌC ĐƢỜNG CHO TRẺ - TUỔI CHUẨN BỊ VÀO LỚP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI HIỆN NAY Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Hƣơng Lý HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới TS Vũ Thị Hƣơng Lý, bảo, hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình suốt thời gian thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Khoa Giáo dục mầm non, Phòng đào tạo sau đại học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ thực luận văn Bên cạnh tơi xin chân thành cảm Ban giám hiệu, tập thể cô giáo cháu mẫu giáo trƣờng mầm non Sơn Đồng tạo điều kiện thuận lợi giúp tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để hoàn thành luận văn Cuối xin cảm ơn thành viên g ia đình động viên, ủng hộ, chia sẻ chỗ dựa tinh thần giúp tập trung nghiên cứu hồn thành luận văn Trân trọng! Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Trương Minh Thúy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giáo dục kĩ học đường cho trẻ - tuổi chuẩn bị vào lớp đáp ứng yêu cầu đổi nay” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa đƣợc trích dẫn tham chiếu đầy đủ Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Trương Minh Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỌC ĐƢỜNG CHO TRẺ - TUỔI CHUẨN BỊ VÀO LỚP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI HIỆN NAY 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Nghiên cứu giáo dục kĩ học đường 1.1.2 Những nghiên cứu kĩ học đường cho trẻ - tuổi chuẩn bị vào lớp 1.2 Giáo dục 10 1.2.1 Khái niệm giáo dục 10 1.2.2 Khái niệm giáo dục kĩ học đường 10 1.3 Giáo dục kĩ học đƣờng 12 1.3.1 Nội dung giáo dục kĩ học đường 12 1.3.2 Phương pháp giáo dục kĩ học đường 25 1.3.3 Hình thức giáo dục kĩ học đường 26 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục kĩ học đƣờng 27 Kết luận chƣơng 29 Chƣơng THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỌC ĐƢỜNG CHO TRẺ - TUỔI CHUẨN BỊ VÀO LỚP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI HIỆN NAY 30 2.1 Khái quát khảo sát 30 2.1.1 Mục đích khảo sát 30 2.1.2 Nội dung khảo sát 30 2.1.3 Phương pháp khảo sát 30 2.1.4 Địa bàn, khách thể thời gian khảo sát 31 2.2 Kết khảo sát 32 2.2.1 Thực trạng kĩ học đường trẻ - tuổi 32 2.2.2 Thực trạng giáo dục kĩ học đường cho trẻ - tuổi 39 2.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ học đường cho trẻ 56 tuổi chuẩn bị vào lớp 42 Kết luận chƣơng 45 Chƣơng BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỌC ĐƢỜNG CHO TRẺ TUỔI CHUẨN BỊ VÀO LỚP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI HIỆN NAY VÀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 46 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 46 3.1.1 Đảm bảo phù hợp mục tiêu, yêu cầu nội dung, phương pháp Chương trình giáo dục mầm non đề 46 3.1.2 Đảm bảo tính lí luận 47 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn 47 3.1.4 Đảm bảo nguyên tắc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 47 3.2 Biện pháp giáo dục kĩ học đƣờng cho trẻ - tuổi chuẩn bị vào lớp đáp ứng yêu cầu đổi 48 3.2.1 Nhóm biện pháp 1: Giáo dục nâng cao nhận thức vai trò giáo dục KNHĐ cho trẻ - tuổi 48 3.2.2 Nhóm biện pháp 2: Hình thành tính cách, thái độ tích cực 51 3.2.3 Nhóm biện pháp 3: Rèn luyện kĩ 54 3.3 Mối quan hệ biện pháp, điều kiện thực biện pháp lƣu ý sử dụng biện pháp giáo dục KNHĐ 66 3.4 Thực nghiệm sƣ phạm 67 3.4.1 Một số vấn đề thực nghiệm sư phạm 67 3.4.2 Phân tích kết thực nghiệm 69 Kết luận chƣơng 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo ĐC Đối chứng GD KNHĐ Giáo dục Kĩ học đƣờng GV Giáo viên GVMN Giáo viên mầm non KNHĐ Kĩ học đƣờng KHGDCN Kế hoạch giáo dục cá nhân KN Kĩ MN Mầm non PH Phụ huynh TB Trung Bình TN Thực nghiệm DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng Kĩ tự phục vụ 32 Bảng 2.2 Thực trạng KN Sử dụng giữ gìn đồ dùng học tập, đồ dùng trƣờng lớp 33 Bảng 2.3 Thực trạng KN chấp hành nội quy, quy định trƣờng lớp 34 Bảng 2.4 Thực trạng nhóm KN giao tiếp với thầy cơ, bạn bè 35 Bảng 2.5 Thực trạng nhóm KN tự bảo vệ thân 37 Bảng 2.6 Mức độ khó khăn thực KN nhóm KNHĐ 38 Bảng 2.7 Nhận thức GV PH tầm quan trọng 39 ý nghĩa việc chuẩn bị KNHĐ 39 Bảng 2.8 Thực trạng GV sử dụng phƣơng pháp giáo dục KNHĐ cho trẻ - tuổi 40 Bảng 2.9 Thực trạng GV đánh giá hiệu phƣơng pháp giáo dục KNHĐ cho trẻ - tuổi 41 Bảng 2.10 Các yếu tố từ trẻ ảnh hƣởng đến giáo dục KNHĐ 42 Bảng 2.11 Các yếu tố từ GV ảnh hƣởng đến giáo dục KNHĐ 42 Bảng 2.12 Các yếu tố từ gia đình ảnh hƣởng đến giáo dục KNHĐ 43 Bảng 3.1 Mức độ biểu nhóm KN tự phục vụ trẻ 69 trƣớc thực nghiệm 69 Bảng 3.2 Mức độ biểu nhóm KN tuân theo nội quy, quy định lớp, trƣờng trẻ trƣớc thực nghiệm 70 Bảng 3.3 Mức độ biểu nhóm KN tƣơng tác với cán bộ, giáo viên trƣờng, bạn lớp trƣớc thực nghiệm 71 Bảng 3.4 Mức độ biểu nhóm KN sử dụng giữ gìn đồ dùng học tập, đồ dùng nhà trƣờng trƣớc thực nghiệm 72 Bảng 3.5 Mức độ biểu nhóm KN tự bảo vệ thân trƣớc thực nghiệm 73 Bảng 3.6 Mức độ biểu nhóm KN tự phục vụ trẻ sau thực nghiệm 74 Bảng 3.7 Mức độ biểu nhóm KN tuân theo nội quy, quy định lớp, trƣờng trẻ sau thực nghiệm 75 Bảng 3.8 Mức độ biểu nhóm KN tƣơng tác với cán bộ, giáo viên trƣờng, bạn lớp sau thực nghiệm 76 Bảng 3.9 Mức độ biểu nhóm KN sử dụng giữ gìn đồ dùng học tập, đồ dùng nhà trƣờng sau thực nghiệm 77 Bảng 3.10 Mức độ biểu nhóm KN tự bảo vệ thân sau thực nghiệm 78 Bảng 3.11 Mức độ biểu nhóm KN tự phục vụ trƣớc sau thực nghiệm 79 Bảng 3.12 Mức độ nhóm KN tuân theo nội quy, quy định lớp, trƣờng trẻ trƣớc sau thực nghiệm 79 Bảng 3.13 Mức độ nhóm KN tƣơng tác với cán bộ, giáo viên trƣờng, bạn lớp trƣớc sau thực nghiệm 80 Bảng 3.14 Mức độ nhóm KN sử dụng giữ gìn đồ dùng học tập, đồ dùng nhà trƣờng trƣớc sau thực nghiệm 81 GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI Đề tài: Dạy trẻ hợp tác vui chơi bạn - Đối tƣợng: Trẻ mẫu giáo lớn (lớp A2) - Số lƣợng trẻ: 20-25 trẻ - Thời gian: 25-30 phút - Giáo viên thực hiện: Trƣơng Minh Thúy I Mục đích yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết hợp tác vui chơi bạn, biết lợi ích việc hợp tác chơi Kĩ - Trẻ biết phối hợp, lắng nghe, bày tỏ thái độ muốn hợp tác Thái độ - Trẻ có mong muốn hợp tác với bạn chơi, biết thỏa thuận phân vai biết nhƣờng nhịn chơi II Chuẩn bị - Địa điểm tổ chức: Trong lớp học Đồ dùng cô - Giáo án điện tử - Vở kịch “Nhổ củ cải” - Bộ gạch xây dựng để chơi xếp nhà Đồ dùng trẻ - Trang phục gọn gàng, III Cách Tiến Hành HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ Ổn định tổ chức - Các nhớ câu chuyện “Nhổ củ cải” khơng? Bây - Trẻ đóng kịch mời số bạn lên chơi đóng kịch lại câu chuyện “Nhổ củ cải” nhé! - Cơ trò chuyện tình kịch - Trẻ trả lời + Chúng vừa đƣợc xem kịch nhỉ? + Tại với củ cải mà cần phải có nhiều ngƣời nhổ đến vậy? + Có ngƣời giúp ông lão nhổ cải? + Nếu ngƣời giúp đỡ, ơng lão có nhổ đƣợc cải khơng? + Khi muốn làm việc mà khơng thể làm đƣợc cần phải làm gì? - Cơ dẫn dắt chuyển sang hoạt động tiếp theo: Nhờ có - Trẻ ý lắng giúp đỡ nhiều ngƣời mà củ cải khổng lồ nhổ lên đƣợc nghe Trong sống, có làm việc khó Nếu có hợp tác nhiều ngƣời cơng việc trở nên dễ dàng đạt kết tốt Để xem điều có khơng, mời tham gia trò chơi “Những ngƣời thợ khéo léo” nhé! Phƣơng pháp hình thức tổ chức 2.1 Thế hợp tác? - Cô chia trẻ thành nhóm chơi, trẻ thích nhóm - Trẻ chơi nhóm chơi với bạn Nhiệm vụ nhóm dùng cách viên gạch để xếp thành nhà cho cao đẹp - Cô cho trẻ chơi kiểm tra kết Cơ hỏi trẻ: - Trẻ trả lời + Nhóm xây đƣợc nhà cao đẹp nhất? Vì nhóm + Vì bạn biết bạn lại xây đƣợc nhanh đẹp nhƣ vậy? chơi + Nhóm xây nhà thấp nhất? Vì lại xây chậm nhƣ vậy? + Vì bạn chƣa - Cơ kết luận: Khi làm việc nhóm, bạn phải biết hợp tác xây, giúp cơng việc thực nhanh tốt có 1, bạn xây thơi 2.2 Hợp tác đồn kết - Cơ cho trẻ xem hình ảnh bạn nhỏ hợp tác chơi vui - Trẻ xem hình vẻ ảnh - Cho trẻ xem đoạn video bạn chơi góc xây dựng, chơi bán hàng, - Cơ hỏi trẻ: - Trẻ trả lời theo + Góc xây dựng có nhiều bạn hay bạn chơi? Con thấy suy nghĩ trẻ bạn chơi nào? + Góc bán hàng cần có hợp tác ai? + Trong trò chơi có ngƣời bán hàng hay có ngƣời mua hàng trò chơi có thành cơng khơng? + Xem xong đoạn phim, thấy bạn chơi nhƣ nào? + Nếu chơi, bạn không hợp tác, phân vai, tranh giành đồ chơi có chơi đƣơc không? - Kết luận: Khi chơi, phải biết hợp tác, biết thỏa thuận, phân vai, lắng nghe, nhƣờng nhịn - Cô hỏi trẻ: kể tên số trò chơi cần có hợp - Trẻ kể theo tác bạn nào? hiểu biết trẻ 2.3 Củng cố * Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ - Cách chơi: Trẻ tìm bạn thân kết thành đơi, bạn ngồi đối diện nhau, tay nắm nhau, chân chập vào đẩy qua đẩy lại nhịp nhàng, đôi làm khơng làm đƣợc đơi thua - Cho trẻ chơi lần * Trò chơi: Đua thuyền cạn - Cách chơi: Cô chia lớp thành đội chơi Mỗi đội chơi ngồi xuống xếp thành hàng, bạn ngồi sau lấy chân cặp vòng qua - Trẻ chơi trò chơi bụng bạn ngồi trƣớc Cả đội dùng tay để di chuyển Mỗi đội phải di chuyển đoạn đƣờng định, đội di chuyển nhanh đến đích trƣớc đội chiến thắng Thời gian chơi nhạc Kết thúc - Cho trẻ sân chơi “Rồng rắng lên mây” - Khen ngợi động viên trẻ GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài: Trƣờng tiểu học Sơn Đồng - Đối tƣợng: Trẻ mẫu giáo lớn (lớp A2) - Số lƣợng trẻ: 20-25 trẻ - Thời gian: 25-30 phút - Giáo viên thực hiện: Trƣơng Minh Thúy I Mục đích yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết sang năm trẻ học sinh lớp 1, học sinh trƣờng tiểu học - Ở trƣờng tiểu học có thầy giáo, bạn bè - Trẻ biết số môn học trƣờng tiểu học, biết số đồ dùng cần có cặp sách học sinh tiểu học - Trẻ biết đƣợc khu vực trƣờng tiểu học quy định trƣờng tiểu học Kĩ - Trẻ biết xếp đồ dùng học tập, sách học sinh lớp - Trẻ thực số quy định học sinh lớp Thái độ - Trẻ hào hứng, mong ƣớc mau lớn để trở thành học sinh lớp 1, có ý thức sếp đồ dùng gọn gàng giữ gìn đồ dùng, đồ chơi II Chuẩn bị - Địa điểm tổ chức: Trong lớp học Đồ dùng cô - Giáo án điện tử - Cặp sách số đồ dùng học tập: sách, vở, bút chì, bút mực, bảng đen Đồ dùng trẻ - Mỗi bạn có cặp số đồ dùng học tập - Trang phục gọn gàng, III Cách Tiến Hành HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ Ổn định tổ chức - Cho trẻ hát “Tạm biệt búp bê” hỏi trẻ: - Trẻ hát + Bài hát nói điều gì? + Các có thích đƣợc học lớp khơng? - Trẻ trả lời + Có bạn đƣợc đến trƣờng tiểu học rồi? Trƣờng tiểu học có khác với trƣờng mầm non? Phƣơng pháp hình thức tổ chức 2.1 Tìm hiểu trường tiểu học * Các khu vực trường tiểu học quy định khu - Cho trẻ xem tranh ảnh khu vực trƣờng tiểu học - Trẻ ý xem Sơn Đồng trò chuyện với trẻ quy định nơi: Cổng trƣờng, phòng bảo vệ, lớp học, sân trƣờng, khu vệ sinh, khu ăn uống - Trƣờng tiểu học có đặc điểm gì? - Trẻ trả lời - Trƣờng tiểu học trƣờng mầm non có khác nhau? - Lớp học trƣờng tiểu học có đặc điểm gì? => Trƣờng tiểu học có sân trƣờng rộng, nhiều to, nhiều phòng học, có trống trƣờng, có bác bảo vệ đánh trống lớp học trƣờng tiểu học có nhiều bàn ghế, có bảng đen, bàn anh chị có sách, vở, bút chì Sân trƣờng tiểu học khơng có đồ chơi nhƣ trƣờng mầm non * Một số hoạt động học sinh lớp - Trƣớc vào lớp, anh chị làm đây? (đang xếp hàng) - Các anh chị lớp làm gì?(học viết, học tiếng việt, học toán ) - Các anh chị học ngồi nhƣ nào? - Khi học tiểu học, anh chị mặc quần áo nhƣ nào? - Trẻ trả lời => Học sinh tiểu học học mặc đồng phục giống nhau, học ngồi ngắn, khơng nói chuyện riêng, lắng nghe giáo - Trẻ ý lắng giảng Các anh chị đƣợc học nhiều môn học học nghe tiểu học, biết chữ tự đọc đƣợc sách báo mà không cần giúp đỡ từ ngƣời lớn * Một số đồ dùng cần có học sinh lớp - Cơ cho trẻ mở cặp mà mang xem bố mẹ chuẩn bị - Trẻ làm theo cho gì? hƣớng dẫn - Trong cặp có đồ dùng gì? Các đồ dùng dùng để làm gì? - Các có biết cách xếp đồ dùng cho gọn gàng không? - Cô giáo hƣớng dẫn cách xếp đồ dùng vào cặp 2.2 Củng cố * Trò chơi: Ai gọn gàng - Cách chơi: Cho trẻ tự xếp đồ dùng học sinh lớp cho - Trẻ chơi vào cặp sách nhƣ cô giáo hƣớng dẫn trƣớc Ai xếp nhanh gọn gàng đƣợc thƣởng hoa màu đỏ - Cho trẻ chơi lần * Trò chơi: Đúng hay sai - Cách chơi: chia lớp thành đội chơi Cô phát cho đội tờ A3, có chứa hình ảnh khơng học trƣờng tiểu học Nhiệm vụ nhóm gắn mặt cƣời vào hình ảnh đúng, mặt mếu vào hình ảnh sai Thời gian chơi nhạc Đội gắn nhanh đội chiến thắng Kết thúc - Khen ngợi động viên trẻ - Trẻ thu dọn đồ dùng cô GIÁO ÁN Hoạt động trời Chủ đề: Trƣờng tiểu học - Hoạt động có chủ đích: Tham quan trƣờng tiểu học - Trò chơi vận động: Chuyển bóng - Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi mang theo nhƣ bóng, vòng I Mục đích u cầu Kiến thức - Trẻ làm quen với môi trƣờng tiểu học có lớp học, bàn ghế, bảng phấn - Trẻ đƣợc trải nghiệm khác biệt trƣờng tiểu học trƣờng mầm non - Trẻ biết đƣợc khu vực trƣờng tiểu học quy định trƣờng tiểu học Kĩ - Trau dồi óc quan sát, khả so sánh, ghi nhớ - Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp với cô giáo tiểu học anh chị lớp - Trẻ có kĩ chào hỏi gặp mặt tạm biệt chia tay - Trẻ biết chờ đến lƣợt chơi trò chơi Thái độ - Giáo dục trẻ u q ngơi trƣờng tiểu học, từ thích học lớp II Chuẩn bị Hoạt động có chủ đích - Trao đổi với hiệu trƣởng, GV trƣờng tiểu học Sơn Đồng trẻ tham quan giao lƣu với bạn học sinh lớp Trò chơi vận động - rổ đựng bóng nhiều bóng nhựa Chơi tự chọn - Chuẩn bị bóng, rổ ném bóng 10 vòng nhựa III Cách Tiến Hành HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ Ổn định tổ chức - Cho trẻ xếp thành hàng nối đuôi theo cô đến - Trẻ làm theo trƣờng tiểu học hƣớng dẫn cô Phƣơng pháp hình thức tổ chức 2.1 Hoạt động có chủ đích: Tìm hiểu trường tiểu học - Khi đến trƣờng tiểu học, cô cho trẻ quan sát cổng trƣờng, - Trẻ ý quan biển trƣờng, phòng bác bảo vệ chào hỏi bác bảo vệ sát làm theo - Tham quan quang cảnh sân trƣờng cho trẻ so sánh sân hƣớng dẫn trƣờng tiểu học mầm non có khác nhau? - Tham quan lớp học: cho trẻ chào hỏi cô giáo anh chị lớp Cho trẻ quan sát anh chị ngồi lớp học - Nhờ cô giáo lớp hƣớng dẫn giới thiệu đồ dùng lớp học - Cô giáo tiếp cho bé khu vực khác trƣờng tiểu học: phòng ăn, khu nƣớc uống, nhà vệ sinh 2.2 Trò chơi vận động: Chuyển bóng - Giao lƣu với anh chị lớp - Cách chơi: chia làm đội chơi Mỗi đội có nửa anh chị lớp nửa bé tuổi xếp xen kẽ đội đứng trƣớc vạch đích Sau có hiệu lệnh bắt đầu, lần lƣợt đôi anh/chị lớp em bé lấy bóng để bụng di chuyển giữ cho bóng khơng bị rơi xuống đất bỏ vào giỏ đội Đội chuyển đƣợc nhiều bóng, đội chiến thắng - Cho trẻ chơi lần 2.3 Chơi tự chọn - Trẻ chơi - Cô giới thiệu đồ chơi mang theo, phân góc để dễ bao quát trẻ Cô bao quát, theo dõi chơi trẻ Cho trẻ tự chọn trò chơi, khuyến khích trẻ chủ động rủ anh chị chơi trò chơi mà thích Kết thúc - Cho trẻ chào tạm biệt cô giáo anh/ chị lớp - Sau trƣờng, hỏi trẻ cảm nhận trẻ sau buổi tham quan - Khen ngợi động viên trẻ có biểu tích cực chuyến tham quan - Trẻ trả lời ... giáo dục kĩ học đƣờng cho trẻ - tuổi chuẩn bị vào lớp đáp ứng yêu cầu đổi Chƣơng 3: Biện pháp giáo dục kĩ học đƣờng cho trẻ - tuổi chuẩn bị vào lớp đáp ứng yêu cầu đổi thực nghiệm sƣ phạm 6 Chƣơng... cứu Giáo dục kĩ học đƣờng cho trẻ - tuổi chuẩn bị vào lớp đáp ứng yêu cầu đổi Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục kĩ học sống cho trẻ - tuổi chuẩn bị vào lớp Giả thuyết khoa học Hiện nay, kĩ. .. giáo dục kĩ học đường cho trẻ 56 tuổi chuẩn bị vào lớp 42 Kết luận chƣơng 45 Chƣơng BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỌC ĐƢỜNG CHO TRẺ TUỔI CHUẨN BỊ VÀO LỚP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ 5 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay , Luận văn giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ 5 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

Từ khóa liên quan