Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư

312 94 2
  • Loading ...
1/312 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 10:24

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ THU HIỀN CÁC CƠNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG CỦA DÂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CÁC CƠNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG CỦA DÂN Ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 9.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Vũ Quốc Huy PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án i MỤC LỤC ii MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tiêu dùng tiêu dùng bền vững 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng dân 11 1.3 Cơng cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân 14 1.3.1 Chính sách hạn chế sử dụng túi ni lông 16 1.3.2 Chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 18 1.4 Khoảng trống nghiên cứu vấn đề luận án tập trung giải 22 Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CƠNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG DÂN 24 2.1 Cơ sở lý luận sách 24 2.1.1 Một số khái niệm 24 2.1.2 Mục tiêu, vai trò sách 25 2.2 Cơ sở lý luận tiêu dùng bền vững dân 28 2.2.1 Khái niệm tiêu dùng tiêu dùng bền vững 28 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng dân 34 2.2.3 Các yếu tố thúc đẩy tiêu dùng bền vững 42 2.3 Cơng cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân 43 2.3.1 Phân loại cơng cụ sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân 43 2.3.2 Tác động công cụ kinh tế đến tiêu dùng bền vững 46 2.4 Kinh nghiệm áp dụng công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững 49 2.4.1 Kinh nghiệm Pháp 50 2.4.2 Kinh nghiệm Canada 52 2.4.3 Kinh nghiệm Hà Lan 53 2.4.4 Kinh nghiệm Anh 54 2.5 Cơ sở lý luận cơng cụ kinh tế sách hạn chế sử dụng túi ni lông khuyến khích sử dụng xăng E5 55 2.5.1 Cơ sở lý luận cơng cụ kinh tế sách hạn chế sử dụng túi ni lông 55 2.5.2 Cơ sở lý luận công cụ kinh tế sách khuyến khích sử dụng xăng E5 64 Chương 3: THỰC TRẠNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG DÂN 75 3.1 Chính sách hạn chế sử dụng túi ni lông 75 3.1.1 Thực trạng công cụ kinh tế sách hạn chế sử dụng túi ni lông Việt Nam 75 3.1.2 Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội 82 3.2 Chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 102 ii 3.2.1 Thực trạng công cụ kinh tế sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 Việt Nam 102 3.2.2 Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội 107 3.2.3 Mơ hình hồi quy đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến định người tiêu dùng việc sử dụng xăng E5 119 3.2.4 Đánh giá sách xăng sinh học E5 qua trường hợp Thành phố Hà Nội 125 3.3 So sánh công cụ kinh tế sách việc hạn chế sử dụng túi ni lông thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E5 126 Chương 4: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VỀ CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG CỦA DÂN CƯ129 4.1 Bối cảnh quốc tế nước thúc đẩy tiêu dùng bền vững 129 4.1.1 Bối cảnh quốc tế 129 4.1.2 Bối cảnh nước 131 4.2 Quan điểm sử dụng công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân 134 4.3 Giải pháp sử dụng cơng cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân 138 4.3.1 Giải pháp sách hạn chế sử dụng túi ni lơng 138 4.3.2 Giải pháp sách thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E5 140 KẾT LUẬN 144 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC 159 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại cơng cụ sách 25 Bảng 2.2: Phân loại công cụ thúc đẩy tiêu dùng bền vững 44 Bảng 2.3: Một số cơng cụ sách chủ yếu TDBV theo hướng dẫn Liên hiệp quốc bảo vệ người tiêu dùng 45 Bảng 2.4 : Các trường hợp nghiên cứu 50 Bảng 3.1: Tổng hợp công cụ sách hạn chế sử dụng túi ni lơng .79 Bảng 3.2: Tương quan độ tuổi với số lượng túi ni lơng trung bình sử dụng tuần 84 Bảng 3.3: Tương quan nghề nghiệp với số lượng trung bình túi ni lông sử dụng tuần 85 Bảng 3.4: Lý sử dụng túi ni lông 87 Bảng 3.5: Tương quan nghề nghiệp với nhận thức tác hại túi ni lông sức khoẻ 90 Bảng 3.6: Mối liên hệ yếu tố nghề nghiệp với nhận thức tác hại túi ni lông môi trường 91 Bảng 3.7: Tương quan nghề nghiệp ý kiến quy định việc tính phí túi ni lơng 97 Bảng 3.8: Tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 Ron95 sau tháng bán đại trà (%) 104 Bảng 3.9: Tổng hợp sách liên quan đến xăng sinh học E5 106 Bảng 3.10: Yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm lựa chọn mua xăng 111 Bảng 3.11: Yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại xăng sử dụng 111 Bảng 3.12: Mức độ quan trọng yếu tố đến việc chấp nhận sử dụng xăng E5 116 Bảng 3.13: Các thang đo ý kiến người tiêu dùng sử dụng loại xăng 120 Bảng 3.14 : Độ tin cậy thang đo 121 Bảng 3.15: Các thông số thống kê chủ yếu biến phụ thuộc biến giải thích 122 Bảng 3.16: Kết hồi quy tác động yếu tố đến định người tiêu dùng 122 Bảng 3.17: So sánh hai trường hợp túi ni lông xăng sinh học E5 127 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Tác động việc thay đổi đường cung cầu đến lượng cầu 31 Hình 2.2: Điểm lựa chọn tối ưu người tiêu dùng thu nhập thay đổi 35 Hình 2.3: Tác động thay tác động thu nhập 36 Hình 2.4: Người tiêu dùng thay đổi lựa chọn thay đổi sở thích 37 Hình 2.5: Các yếu tố thúc đẩy tiêu dùng bền vững 43 Hình 2.6: Khung phân tích cơng cụ sách tác động đến tiêu dùng 47 Hình 2.7: Kênh tác động từ cơng cụ kinh tế đến tiêu dùng 47 Hình 3.1: Hiện trạng sử dụng túi ni lông .83 Hình 3.2: Tần suất sử dụng túi ni lông tuần .83 Hình 3.3: Nhận thức tác hại túi ni lông 89 Hình 3.4: Ý kiến giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông 93 Hình 5: Ý kiến đề xuất cấm sử dụng túi ni lông 94 Hình 6: Ý kiến việc tăng thuế đơn vị sản xuất 95 Hình 3.7: Ý kiến đề xuất tính phí sử dụng túi ni lơng .96 Hình 3.8: Kênh nhận thức tác hại túi ni lơng 98 Hình 3.9: Đánh giá kênh truyền thông phù hợp tuyên truyền tác hại túi ni lơng 99 Hình 3.10: Ý kiến giải pháp truyền thông .100 Hình 3.11: Biểu đồ giá xăng A95 E5 từ 11.2017 - 7.4.2018 105 Hình 3.12: Tỷ lệ loại xăng thường sử dụng theo thu nhập (%) 109 Hình 3.13: Mức độ hài lòng loại xăng sử dụng (%) .110 Hình 3.14: Mức độ hiểu biết xăng sinh học E5 theo giới tính 112 Hình 3.15: Hiểu biết xăng sinh học E5 (%) 113 Hình 3.16: Nguyên nhân chưa sử dụng xăng sinh học E5 theo giới tính (%) 114 Hình 3.17 : Kênh thơng tin biết xăng sinh học E5 theo độ tuổi (%) 115 Hình 3.18: Mức giá chênh lệch mong muốn xăng E5 xăng truyền thống để chấp nhận sử dụng xăng E5 117 Hình 3.19: Quan điểm việc nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh học thay xăng truyền thống(%) 118 Hình 4.1: Mức độ hiểu biết người dân tiêu dùng tiêu vững 133 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, phát triển bền vững vừa xu tất yếu vừa mục tiêu hướng tới tất quốc gia giới, có Việt Nam Để đảm bảo phát triển bền vững đòi hỏi cần phát triển bền vững tất lĩnh vực tiêu dùng lĩnh vực nòng cốt Để thúc đẩy tiêu dùng bền vững đòi hỏi có đóng góp tất chủ thể xã hội tiêu dùng dân đóng vai trò quan trọng Ở Việt Nam nay, việc tiêu dùng dân có nhiều thay đổi đáng kể Có thể thấy nhu cầu người tiêu dùng ăn, mặc, giao thông, giáo dục, y tế giải trí vui chơi phần đáp ứng Tuy nhiên nhiều xu hướng tiêu cực tiêu dùng bộc lộ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ Tiêu dùng dân nặng thói quen truyền thống, có việc sử dụng ngun liệu thơ chưa qua chế biến, sử dụng nhiều hàng hóa chất lượng thấp khơng có lợi cho sức khỏe người chưa tiết kiệm tài nguyên Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng phơ trương, lãng phí số tầng lớp dân lại không tương xứng với mức sống thấp khả thu nhập người dân Một số loại hàng hóa sản xuất sử dụng dù gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người ô nhiễm môi trường sử dụng rộng rãi khó hạn chế Trong số hàng hóa sản xuất để thay mặt hàng không thân thiện với môi trường chưa người tiêu dùng quan tâm Cùng với trình phát triển kinh tế, thu nhập người dân ngày tăng lên, đời sống ngày cải thiện nhu cầu sử dụng sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đảm bảo sức khỏe cho người ngày trọng Bên cạnh đó, bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, người tiêu dùng Việt Nam có thêm hội sử dụng hàng hoá, dịch vụ từ kinh tế phát triển phát triển với chi phí rẻ tương đối, đồng thời họ có thêm nhiều lựa chọn việc sử dụng hàng hóa dịch vụ Feb 2008: Vol 319, Issue 5867, pp 1238-1240 DOI: 10.1126/science.1151861 115 UN (United Nations) (2007), Sustainable consumption and production Promoting Climate-Friendly Household Consumption Patterns, Prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs http://www.un.org/esa/sustdev/publications/household_consumption.pdf truy cập ngày 4/9/2014 116 UNEP (2005), Advancing Sustainable Consumption in Asia: A Guidance Manual, United Natiion Environment Programme 117 Vanessa Timmer, E P (2009), Sustainable Household Consumption, Key considerations and elements for a Canadian Strategy 118 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (1996) Sustainable production and consumption: A business perspective WBCSDWorking Group on Sustainable Production and Consumption http://www.wbcsd.org/DocRoot/MJJVQW8a73Vlr8jg3SGn/sustainableproduction-consumption.pdf 119 Worldwatch Institute (2007), Biofuels for Transportation: Global Potential and Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st Century, Washington, DC 169 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT TÚI NI LÔNG Các nội dung phiếu khảo sát phục vụ mục đích nghiên cứu khơng nhằm mục đích khác Trong phạm vi phiếu khảo sát này, túi ni lông loại túi mỏng, thường phát miễn phí mua hàng hóa tiêu dùng hàng ngày Việt Nam Mã số phiếu: Thời gian: Địa điểm: Ông/bà mức độ sử dụng túi ni lông ông/bà so với năm trước đây? Nhiều Không đổi Ít 1a Nếu câu trả lời hơn, xin cho biết lý sử dụng túi ni lơng Nhận thức tác hại túi ni lơng Có Khơng Khơng thích dùng túi ni lơng Có Khơng Dùng loại túi khác khơng phải ni lơng Có Khơng Khơng mua hàng hóa Có Không Lý khác: Có Khơng Xin Ơng/bà cho biết lý sử dụng túi ni lông? Không đúng; Hơi đúng; Khá đúng; 4.Rất đúng; KTL Thói quen Tiện lợi Giá thành rẻ Người bán hàng cung cấp miễn phí 5 Khơng có lựa chọn khác Lý khác (ghi rõ): 170 Xin Ơng/bà cho biết, trung bình tuần Ông/bà sử dụng khoảng túi ni lơng? Ít túi Từ 5-10 túi Từ 20-40 Túi Trên 40 túi Từ 10-20 Túi Ông/bà đánh số vấn đề sau: Rất ít; Khá ít; 3.Khá nhiều; Rất nhiều; KTL Mức độ sử dụng túi ni lông khu vực ông/bà sinh sống Mức độ sử dụng túi ni lông thân 5 Tác hại túi ni lông tới môi trường Tác hại túi ni lông tới sức khỏe 5 Thông thường mua hàng hóa, ơng/bà có hay u cầu thêm túi ni lơng khơng? Có Khơng 5a Nếu có, u cầu xin thêm túi ni lơng phản ứng người bán hàng nào? Sẵn sàng cho thêm túi Cho thêm túi thái độ không vui vẻ Từ chối cho thêm túi Khác (ghi rõ): Ông/bà biết đến vấn đề tác hại túi ni lông thông qua kênh nào? Chưa bao giờ; Hiếm khi; Thỉnh thoảng; Thường xuyên; Không Truyền thông TV 171 biết/KTL Internet, báo chí 172 Pano, áp phích Truyền thơng trực tiếp (qua tổ chức xã hội, tình nguyện viên) 5 Truyền miệng từ gia đình, bạn bè Kênh khác (ghi rõ): Ở khu vực ơng/bà sinh sống có hoạt động/chương trình việc hạn chế sử dụng túi ni lơng khơng? 7a Nếu có, hoạt động gì? Ghi cụ thể: Theo Ông/bà, cách thức phù hợp để tuyên truyền tác hại túi ni lơng Khơng thích hợp; Hơi thích hợp; Khá thích hợp; Rất thích hợp; KTL Truyền thông TV Internet, báo chí Pano, áp phích 5 5 Truyền thông trực tiếp (qua tổ chức trị xã hội, .) Truyền miệng từ gia đình, bạn bè Ý kiến khác (ghi rõ): Ơng/bà có hay tái sử dụng (sử dụng lại) túi ni không không? Có Khơng 9a Nếu có, loại túi tái sử dụng (ghi rõ): 10 Theo Ơng/bà, túi ni lơng thay a Túi giấy (dễ thấm nước, yếu) b.Túi dễ phân hủy (đắt, khó sản xuất) c Túi vải sử dụng nhiều lần d Túi xách, 173 11 Theo Ơng/bà, giải pháp thích hợp để ngăn chặn, hạn chế sử dụng túi ni lông? Mức độ thích hợp 1.Khơng thích hợp; 2.Hơi thích hợp; 3.Khá Giải pháp thích hợp; Rất thích hợp Không ý kiến Nhà nước cấm sử dụng Tăng thuế đơn vị sản xuất Bắt buộc siêu thị, cửa hàng tính tiền túi ni lông Tăng cường tuyền truyền, cảnh báo tác hại túi ni Nhà lông nước hỗ trợ sản xuất hàng hóa thay túi ni lông Ý kiến khác (ghi rõ): 5 5 5 12 Xin Ông/bà cho biết ý kiến vấn đề sau: Bình thường; 2.Khó chịu; 3.Vui Vấn đề vẻ chấp nhận; 4.Không ý Luật pháp cấm sử dụng túi ni lông Luật pháp bắt buộc người bán hàng phải tính phí túi ni kiến/không quan tâm 4 lơng 13 Xin Ơng/bà cho biết điều kiện cần thiết để thân ngừng sử dụng túi ni lơng (nhà nước cấm, có loại túi thay thế, )? 174 14 Xin Ơng/bà cho biết số thơng tin cá nhân sau: a Giới tính: Nam b Độ tuổi: Dưới 25 c Trình độ học vấn: 2 Nữ Từ 25-40 Từ 40-60 Trên 60 Cấp trở xuống Cấp3 Cao đẳng, đại học Trên đại học d Nghề nghiệp: Học sinh/sinh viên Công nhân/ lao động tự Kinh doanh, bn bán Nhân viên văn phòng Nội trợ Khác (ghi rõ): e Tổng thu nhập bình qn/tháng ơng/bà: Dưới triệu Từ 2-4 triệu Từ 4-7 triệu Từ 7-10 triệu Từ 10-20 triệu Trên 20 triệu f Tổng số người hộ gia đình ơng/bà: người (chỉ tính người ăn chung) g Thu nhập bình quân hộ: Dưới triệu Từ 5-10 triệu Từ 10-20 triệu Từ 20-50 triệu Từ 50-100 triệu Trên 100 triệu 175 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT XĂNG SINH HỌC E5 Các nội dung phiếu khảo sát phục vụ mục đích nghiên cứu khơng nhằm mục đích khác Xăng sinh học E5 loại xăng pha chế từ 95% xăng Ron92 5% cồn sinh học, động sử dụng xăng sinh học E5 giúp giảm lượng khí thải độc hại môi trường Xăng E5 lưu hành Việt Nam từ năm 2010, theo quy định Chính phủ, từ ngày 1/12/2014, xăng E5 bắt buộc sử dụng tỉnh, thành phố có thành phố Hà Nội Thời gian: Địa điểm: Xin ông/bà cho biết loại xăng mà ông/bà thường hay sử dụng nhất? (chỉ chọn phương án) Xăng Ron A92 Xăng Ron A95 Xăng E5 Không để ý Đánh giá ông/bà loại xăng sử dụng: Mức độ đánh giá Nội dung Rất hài lòng; Hài lòng bình thường; 3.Khơng hài lòng; đánh giá Rất khơng hài lòng; Khơng quan tâm/ K ý kiến Chất lượng Số lượng Giá Tiện tích Khác: 176 Đánh giá ông/bà mức độ quan trọng yếu tố sau lựa chọn địa điểm mua xăng loại xăng sử dụng? Stt Yếu tố Mức độ quan trọng Rất quan trọng; Quan trọng; Bình thường; Khơng quan trọng; Rất không quan trọng Yếu tổ ảnh hưởng đến địa điểm lựa chọn mua xăng Số lượng đảm bảo Chất lượng đảm bảo Giá quy định Cửa hàng thuận tiện dừng xe 5 Cửa hàng lớn, rộng rãi Thời gian xếp hàng chờ đổ xăng Thương hiệu nhà cung cấp cửa hàng Nhân viên cửa hàng nhiệt tình, vui vẻ Yếu tố ảnh hưởng đến loại xăng sử dụng Chất lượng xăng tốt Loại xăng nhiều người dùng Loại xăng người thân bạn bè khuyên dùng Nhà nước khuyến khích 5 tiêu dùng Giá rẻ Theo quảng cáo cửa hàng, Doanh nghiệp Ông/bà nghe nói hay biết đến xăng sinh học E5 chưa? (chọn phương án) Đã biết sử dụng Biết chưa sử dụng Chưa biết đến xăng E5 (Giải thích xăng E5 để hỏi câu sau) 177 Ông/bà biết đến xăng sinh học E5 thơng qua kênh nào? (có thể chọn nhiều phương án) Qua ti vi Qua đài, báo giấy Qua internet, báo mạng Qua pano, áp phích, băng rơn quảng cáo Truyền miệng qua người thân, bạn bè Qua tư vấn nhân viên cửa hàng bán xăng Lý khác (ghi rõ): Ơng/bà biết thơng tin xăng sinh học E5 (có thể chọn nhiều phương án) Sản xuất xăng sinh học E5 gây ảnh hưởng đến mơi trường Tiêu thụ xăng E5 thải khí độc hại mơi trường Nhiên liệu an toàn cho động Giá thành rẻ loại khác Lý khác (ghi rõ): Xin ông/bà cho biết nguyên nhân chưa sử dụng xăng sinh học E5 (có thể chọn nhiều phương án) Khơng biết địa điểm bán Chưa tin tưởng vào chất lượng sản phẩm Quen sử dụng loại xăng truyền thống Nhân viên bán hàng không giới thiệu, tư vấn sản phẩm 178 Địa điểm bán không tiện đường Lý khác (ghi rõ): 179 Xin ông/bà cho biết mức độ quan trọng yếu tố sau đến khả chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5 mình? Stt Yếu tố Chất lượng xăng Giá xăng Thuận tiện cho việc mua xăng Được nhiều người sử dụng Hiểu rõ tác dụng tốt xăng E5 với môi trường xăng truyền thống Được nhà nước tuyên truyền, khuyến khích Yếu tố khác (ghi rõ): Mức độ quan trọng Rất quan trọng; Quan trọng; Bình thường; Khơng quan trọng; Rất không quan trọng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 Hiện xăng E5 nhà nước hỗ trợ giá, giá bán xăng E5 thấp giá xăng truyền thống Xin ông/bà cho biết, mức giá chênh lệch thấp mà ơng bà mong muốn chấp nhận để sử dụng xăng sinh học E5 thay xăng truyền thống (chỉ chọn phương án) Thấp 5% Thấp 5-10% Thấp 10-15% Thấp 15-20% Thấp 20% Ý kiến khác (ghi rõ): 10 Hãy cho biết ý kiến ơng/bà nhà nước có sách bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh học E5 thay hồn tồn xăng truyền thống? Rất đồng tình Đồng tình Rất khơng đồng tình Khơng ý kiến 180 Khơng đồng tình 11 Nếu khơng đồng tình, xin ơng/bà cho biết điều kiện để chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5 thay hoàn toàn xăng truyền thống? 11 Xin ông/bà cho biết số thông tin cá nhân sau: a Giới tính: Nam Nữ b Năm sinh: ( tuổi) c Trình độ học vấn: Cấp trở xuống Cao đẳng, đại học Cấp3 Trên đại học d Nghề nghiệp: Học sinh/sinh viên Kinh doanh, buôn bán Nội trợ Công nhân/ lao động tự Nhân viên văn phòng Khác (ghi rõ): e Tổng thu nhập/tháng: Dưới triệu Từ 2-4 triệu Từ 4-7 triệu Từ 7-10 triệu Từ 10-20 triệu Trên 20 triệu f Loại phương tiện lại mà ông/bà sử dụng: Xe máy Ơ tơ Phương tiện khác (ghi rõ): g Mức tiêu thu xăng trung bình/1 tháng: nghìn đồng 12 Thơng tin gia đình a Tổng số người hộ gia đình ơng/bà: người (chỉ tính người ăn chung) b Thu nhập bình quân hộ: Dưới triệu Từ 5-10 triệu Từ 10-20 triệu Từ 20-50 triệu Từ 50-100 triệu Trên 100 triệu c Số lượng phương tiện, máy móc sử dụng xăng gia đình Loại phương tiện Loại xe/phân khối Số lượng Xe máy Ơ tơ Khác (ghi rõ): d Mức tiêu thụ xăng trung bình tháng hộ: nghìn đồng 181 PHỤ LỤC 3: CÁC THANG ĐO VÀ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA Bảng Thang đo “Mức độ hài lòng chất lượng xăng điểm bán xăng” Hệ số alpha Các biến quan Tương quan Tương quan biến- Hiệp phương sai sát biến-tổng phần lại trung bình a3_1 0.875 0.715 0.487 0.709 a3_2 0.883 0.736 0.476 0.690 a3_3 0.821 0.579 0.599 0.853 0.521 0.819 Thang đo chung Bảng Thang đo “Mức độ hài lòng chất lượng phục vụ điểm bán xăng” Các biến quan sát Tương quan Tương quan biến- Hiệp phương Hệ số biến-tổng phần lại sai trung alpha a3_4 0.686 0.547 bình0.450 0.746 a3_5 0.797 0.648 0.355 0.704 a3_6 0.630 0.421 0.456 0.779 a3_7 0.756 0.560 0.367 0.737 a3_8 0.781 0.618 0.360 0.714 0.397 0.778 Thang đo chung Bảng Thang đo “Lựa chọn sử dụng xăng tại” Các biến quan sát Hệ số alpha Tương quan biến- Tương quan biến- Hiệp phương sai tổng phần lại trung bình a3_1b 0.486 0.317 0.495 0.795 a3_2b 0.729 0.572 0.379 0.741 a3_3b 0.729 0.584 0.386 0.739 a3_4b 0.752 0.602 0.366 0.733 a3_5b 0.687 0.506 0.395 0.759 a3_6b 0.750 0.610 0.375 0.732 0.399 0.784 Thang đo chung 182 Bảng Thang đo “Điều kiện chấp nhận xăng E5” Thang đo Tương quan Tương quan Hiệp Hệ số biến-tổng biến-phần lại phương alpha 0.768 a8_1 0.698 0.596 sai trung 0.332 bình a8_2 0.634 0.461 0.325 0.789 a8_3 0.724 0.578 0.295 0.762 a8_4 0.788 0.648 0.265 0.744 a8_5 0.727 0.555 0.285 0.769 a8_6 0.692 0.535 0.306 0.772 0.301 0.799 Thang đo chung 183 ... luận công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân cư Chương 3: Thực trạng công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững dân cư Chương 4: Quan điểm, giải pháp cơng cụ kinh tế sách phát... nghiên cứu cơng cụ kinh tế sách tiêu dùng bền vững dân cư Chính vậy, cơng cụ kinh tế xem xét tổng thể cơng cụ sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững bao gồm: cơng cụ kinh tế, cơng cụ hành công cụ truyền... tiêu dùng tiêu dùng bền vững 28 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng dân cư 34 2.2.3 Các yếu tố thúc đẩy tiêu dùng bền vững 42 2.3 Công cụ kinh tế sách thúc đẩy tiêu dùng bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư, Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án, Phương pháp điều tra khảo sát thực địa, Cơ cấu của luận án, Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG DÂN CƯ, Bảng 2.1: Phân loại công cụ chính sách, Lựa chọn của người tiêu dùng khi thay đổi các yếu tố giá cả, thu nhập, sở thích, Hình 2.1: Tác động của việc thay đổi đường cung cầu đến lượng cầu, Khái niệm tiêu dùng bền vững, Trường hợp giá cả thay đổi, Hình 2.3: Tác động thay thế và tác động thu nhập, Trường hợp thay đổi về sở thích, a. Yếu tố kinh tế, b. Yếu tố xã hội Độ tuổi:, Thị hiếu, sở thích, Bảng 2.3: Một số công cụ chính sách chủ yếu về TDBV theo bản hướng dẫn của Liên hiệp quốc về bảo vệ người tiêu dùng, Hình 2.6: Khung phân tích công cụ chính sách tác động đến tiêu dùng, Bảng 2.4 : Các trường hợp nghiên cứu, Bài học kinh nghiệm, Tác dụng của nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5, Tác động của các công cụ chính sách đến tiêu dùng xăng sinh học E5, Chương 3: THỰC TRẠNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG DÂN CƯ, Bảng 3.1: Tổng hợp công cụ chính sách về hạn chế sử dụng túi ni lông, Kết quả khảo sát về mức độ sử dụng túi ni lông trong dân cư, Bảng 3.3: Tương quan giữa nghề nghiệp với số lượng trung bình túi ni lông sử dụng trong một tuần, Bảng 3.4: Lý do sử dụng túi ni lông, Nhận thức về ảnh hưởng của sử dụng túi ni lông, Bảng 3.6: Mối liên hệ giữa yếu tố nghề nghiệp với nhận thức về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, Ý kiến về các công cụ chính sách sử dụng nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông, Hình 3.10: Ý kiến về giải pháp truyền thông Từ kết quả khảo sát, tác giả có một số nhận xét như sau:, Bảng 3.8: Tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 và Ron95 sau 2 tháng bán đại trà (%), Bảng 3.9: Tổng hợp chính sách liên quan đến xăng sinh học E5, Thực trạng sử dụng xăng tại thành phố Hà Nội, Hình 3.13: Mức độ hài lòng về loại xăng đang sử dụng (%), Nhận thức và thái độ về xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội, Ý kiến về chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội, Hình 3.19: Quan điểm về việc nhà nước bắt buộc người dân sử dụng xăng sinh học thay xăng truyền thống(%), Hệ thống thang đo và đánh giá độ tin cậy của các thang đo, Bảng 3.17: Kết quả hồi quy tác động của các yếu tố đến quyết định của người tiêu dùng, Bảng 3.18: So sánh hai trường hợp túi ni lông và xăng sinh học E5, Chương 4: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VỀ CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG BỀN VỮNG CỦA DÂN CƯ, Hình 4.1: Mức độ hiểu biết của người dân về tiêu dùng tiêu vững, Việt Nam có điều kiện học hỏi kinh nghiệm các nước trong việc sử dụng công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững, Cần có sự kết hợp với các công cụ chính sách khác, Trường hợp xăng E5, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƯỚC, TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI, PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT XĂNG SINH HỌC E5

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn