Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1

2,250 92 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2019, 09:01

Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1 Câu 1: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) M hỗn hợp hai axit cacboxylic đơn chức dẳng với số mol (MX < MY) Z ancol no, mạch hở có số nguyên tử cacbon số nguyên tử Cacbon X Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp E gồm M Z cần vừa đủ 31,808 lít oxi (đktc) tạo 58,08 gam CO2 18 gam nước Mặt khác, 0,4 mol hỗn hợp E tác dụng với Na dư thu 6,272 lít H2 (đktc) Để trung hòa 11,1 gam X cần dung dịch chứa m gam KOH Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 8,60 B 6,34 C 8,90 D 8,40 0,4 mol E + 1,42 mol O2 → 1,32 mol CO2 + mol H2O BTNT O   n O E   0,8 mol => Số O trung bình  n O 0,8  2 n E 0, => Z ancol chức (Dethithpt.com)  Số C trung bình  n CO2 nE  1,32  3,3 0, So n CO2  n H 2O nên M khơng no => X có ngun tử C  Đặt a, b số mol M Z n E  a  b  0, a  0, 24    a n H2   b  0, 28 b  0,16  Đặt công thức chung M CxHyO2  n H 2O  0, 24y 0,19.8    y  => X có nguyên tử H Y có nguyên tử H 2 Vậy E chứa X: CHCCOOH (0,12 mol); Y: CHCCH2COOH (0,12 mol), Z: C3H6(OH)2 (0,16 mol)  X + KOH: n X  111 111 mol  n KOH  n X  mol  m KOH  8,88g 700 700 => Chọn đáp án C Câu 2: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Chia 0,16 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức A hai chức B (MA < MB) thành hai phần Hiđro hóa phần cần vừa đủ 3,584 lít H2 (ở đktc) Cho phần tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 25,92 gam Ag 8,52 gam hỗn hợp hai muối amoni hai axit hữu Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần % khối lượng A hỗn hợp X A 49,12% B 34,09% C 65,91% D 50,88% n Ag  25,92  0, 24 mol  n X : n Ag  1: => X chứa ACHO (a mol) B(CHO)2 (b mol) 108 n X  a  b  0,08 mol a  0,04   n Ag  2a  4b  0, 24 mol b  0,04  m ACOONH  m B(COONH )2  8,52g   A  62  0,04   B  124  0,04  8,52g  A  B  27  A  27, B  X chứa CH  CHCHO  CHO 2  %m CH2 CH CHO  56.0,04 100%  49,12% 56.0,04  58.0,04 => Chọn đáp án A Câu 3: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Hỗn hợp G gồm hai anđehit X Y, MX < MY < 1,6MX Đốt cháy hỗn hợp G thu CO2 H2O có số mol Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 NH3 thu 0,25 mol Ag Tổng số nguyên tử phân tử Y A B C 10 D Đốt cháy hỗn hợp G thu CO2 H2O có số mol => Chứng tỏ X Y đơn chức, no  0,1 mol G + AgNO3 NH3 → 0,25 mol Ag Có  n Ag nG   Chứng tỏ G chứa HCHO hay X HCHO  M X  M Y  1,6M X  30  M Y  48  M Y  44  CH 3CHO  => Tổng số nguyên tử phân tử Y => Chọn đáp án D Câu 4: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018)Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol MX < MY) amino axit Z (phân tử có nhóm -NH2) Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol M thu khí N2; 14,56 lít CO; đktc 12,6 gam H2O Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với X mol HCl Nhận xét không là: A Giá trị X 0,075 B X có phản ứng tráng bạc C Phần trăm khối lượng Y M 40% D Phần trăm khối lượng Z M 32,05% 0,4 mol M + O2 → 0,65 mol CO2 + 0,7 mol H2O n H2O  n CO2 => Chứng tỏ Z no, chứa nhóm  COOH nhóm NH2 => n O M    Số H trung bình  2.0,7  3,5 0, => Axit X HCOOH => B  nZ  n H2O  n CO2 0,5  0,1 mol => Trong 0,3 mol M chứa 0,3 0,1  0,075 mol Z  x  0,075 0, => A  nX  nY  0,  0,1  0,15 mol  0,15  CY 0,15  C Z 0,1  0,65  CY  2,C Z   m  46.0,15  60.0,15  75.0,1  23, 4g  M 60.0,15   %m Y  100%  38, 46% 23,   75.0,1 100%  32,05% %m Z  23,  => C sai, D => Chọn đáp án C Câu 5: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở Cho l,98g X (có số mol 0,04) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3 thu 10,8 gam Ag Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với 0,35 gam H2 Giá trị m là? A 4,85 B 6,93 C 5,94 D 8,66 Chọn đáp án A n Ag  n 10,8  0,1 mol   Ag  108 nX => Chứng tỏ X chứa HCHO Đặt sô mol HCHO andehit lại X a b a  b  0,04 a  0,01   4a  2b  0,1 b  0,03 => Phân tử khối andehit lại X  1,98  0,01.30  56 0,03 => Andehit CH  CHCHO  m gam X tác dụng vừa đủ với 0,175 mol H2 n H  n HCHO  2n CH2 CHCHO  0,175 mol n HCHO  0,025 mol   n CH2 CHCHO  0,075 mol n HCHO : n CH2 CHCHO  0,01: 0,03  m  30.0,025  56.0,075  4,95 gam Câu 6: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) X, Y hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở; Z este tạo từ X Y với etilenglicol Đốt cháy hoàn toàn 35,4g hỗn hợp E gồm X, Y, Z khí O2 thu 31,36 lít khí CO2 (đktc) 23,4g nước Mặt khác, cho 35,4g E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M KOH 0,5M, đun nóng Sau phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch thu m(g) chất rắn khan Giá trị m A 51,0 B 46,4 Chọn đáp án A C n H 2n O : a  mol   Quy đổi E C H  OH 2 : b  mol   H 2O : 2b  mol  Ta tính được: n CO2  1,  mol  ;n H 2O  1,3  mol  C 50,8 D 48,2 14n  32  a  62.b  18  2b   35,  Ta có hệ na  2b  1,  na  1, 2;a  0,5;b  0,1  n  2, na  3b  2b  1,3   C n H 2n 1O  : 0,5 mol   Na  : 0, mol  m  51 Chất rắn khan gồm:   K : 0, mol   BT  OH : x mol  x  0,1 mol Câu 7: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Cho 0,1 mol anđehit đơn chức, mạch hở X phản ứng vừa đủ với 0,3 mol AgNO3 dung dịch NH3, thu 43,6 gam kết tủa Mặt khác, hiđro hóa hồn tồn gam X cần a mol H2 Giá trị a A 0,15 B 0,05 C 0,20 D 0,10 Chọn đáp án C 0,1 mol X + 0,3 mol AgNO3 / NH3 vừa đủ => Chứng tỏ X có nhóm -CHO nối ba đầu mạch CH  C Đặt CTTQ X CH  C - R - CHO  m  m Ag  m AgCC R COONH4  108.0,  194  M R  0,1  43,6 gam  M R  26  C2 H   => Công thức X C4H3CHO  n H2  4n X  4  0, mol 80 Câu 8: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018)Trung hòa 7,76 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 12,32 gam muối khan Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thể tích oxi (đktc) cần dùng là: A 5,60 lít B 3,36 lít C 4,48 lít Chọn đáp án B Có n X  12,32  7,76 7,76  0,12 mol  M X   64,67 39  0,12  Đặt CTTQ cho X CnH2nO2  14n  32  64,67  n  D 6,72 lít  0,06 mol + O2 7 t0 C H 14 O  O   CO  H 2O 3 3  VO2  0,06.22,  3,361 Câu 9: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Axit panmitic có cơng thức A C17H33COOH B C15H31COOH C C17H35COOH D C17H31COOH Chọn đáp án B Axit panmitic có cơng thức C15H31COOH Câu 10: (ĐỀ SỐ 11 Megabook năm 2018)Cho 5,76 g axit hữu đơn chức mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 g muối axit hữu CTCT thu gọn axit là: A C2H5COOH B CH3COOH C C2H3COOH D HCOOH Chọn đáp án C Áp dụng tăng giảm khối lượng có: n axit  7, 28  5,76 5,76  0,08 mol  M axit   72 40 0,08 1  Axit có CTCT C2H3COOH Câu 11: (ĐỀ SỐ 11 Megabook năm 2018)Cho 3,3 gam anđehit fomic phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu m gam kim loại Ag Giá trị m là: A 21,16 B 47,52 C 43,20 D 23,76 Chọn đáp án B t HCHO  4AgNO3  6NH  2H 2O   (NH ) CO3  4Ag 4NH NO3 0,11 0, 44 mol    m Ag  0, 44.108  47,52 gam Câu 12: (ĐỀ SỐ 11 Megabook năm 2018)Cho 17,08 gam axit cacboxylic X đơn chức mạch hở tác dụng với 140 ml dung dịch gồm NaOH 1M KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 26,128 gam chất rắn khan Phát biểu sau khơng nói X A Các dung dịch: AgNO3/NH3, Br2, KHCO3, C2H5OH phản ứng với X B Công thức tổng quát X CnH2n-3COOH với n ≥ C Trong phân tử chất X có tổng liên kết  có tổng liên kết π D Đốt cháy thể tích chất X cần vừa đủ 2,5 thể tích oxi đo điều kiện Chọn đáp án C 17,08 gam axit cacboxylic X + 0,14 mol KOH, 014 mol KOH Áp dụng bảo toàn khối lượng có: m H2O  17,08  0,14  40  56   26,128  4,392 gam  n H2O  0, 244 mol  n X  0, 244 mol  M X  17,08  70 0, 244  X CH  C  COOH  A Phương trình phản ứng: CH  C  COOH  AgNO3  NH  AgC  C  COOH  NH NO3 CH  C  COOH  Br2  BrCH  CBr  COOH CH  C  COOH  KHNO3  CH  C  COOK  CO  H 2O H 2SO   CH  C  COOC H  H 2O CH  C  COOH  C H 5OH    B (Dethithpt.com)  C sai Trong phân tử chất X có tổng liên kết  có tổng liên kết π  D Phương trình phản ứng cháy: t0 C3H 2O  O   3CO  H 2O  2,5 mol Câu 13: (ĐỀ SỐ 13 Megabook năm 2018) Cho chất: isopren, stiren, cumen, ancol allylic, anđehít acrylic, axit acrylic, triolein Số chất cho tác dụng với H2 dư Ni, t° thu sản phẩm hữu cơ, đốt cháy sản phẩm cho số mol H2O lớn số mol CO2 là: A B C D Chọn đáp án B Các chất đốt cháy cho số mol H2O lớn số mol CO2 chất có độ bội liên kết = => Các chất cho tác dụng với H2 dư Ni, t° thu sản phẩm có độ bội liên kết = là: isopren, ancol allylic, anđehit acrylic (Dethithpt.com) Ni,t CH  CH  C(CH )  CH  2H   CH 3CH 2CH(CH ) Ni,t CH  CHCH 2OH  H   CH 3CH 2CH 2OH Ni,t CH  CH  CHO  2H   CH 3CH 2CH 2OH Câu 14: (ĐỀ SỐ 13 Megabook năm 2018)Chất hữu chủ yếu dùng điều chế trực tiếp axit axetic công nghiệp là: A axetanđehit B etyl axetat C ancol etyliC D ancol metylic Chọn đáp án D Các phương pháp điều chế acid acetic: - Lên men giấm phương pháp cổ nhất, dùng để sản xuất giấm ăn t ,men giam C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O - Oxi hóa acetaldehyd phương pháp điều chế hay dùng trước kia: 2 Mn ,t   2CH3COOH 2CH3CHO + O2  - Khơng điều chế từ ethyl acetat cho hiệu suất thấp H 2SO   CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O   - Đi từ methanol CO nhờ xúc tác thích hợp phương pháp hay dùng giá thành rẻ nhất, cho hiệu suất cao t ,xt  CH3COOH CH3OH + CO  Câu 15: (ĐỀ SỐ 14 Megabook năm 2018) Cho X, Y hai axit hữu mạch hở (MX < MY); Z ancol no; T este hai chức mạch hở không phân nhánh tạo X, T, Z Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu ancol Z hỗn hợp F chứa hai muối có số mol Cho Z vào bình chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam thu 5,824 lít H2 đktc Đốt hồn tồn hỗn hợp F cần 15,68 lít O2 (đktc) thu khí CO2, Na2CO3 7,2 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng T E gần với giá trị A 51 B 14 C 26 Chọn đáp án A Cách 1: T este chức tạo X, Y, Z => Z ancol chức Có mbình tăng  m Z  m H  m Z  19, 24  2.0, 26  19,76g D n Z  n H2  0, 26 mol  M Z  19,76  76 0, 26 => Công thức Z C3H6(OH)2 (Dethithpt.com) Sau phản ứng với NaOH thu muối có số mol nên: RCOOH : x mol R'COOH:x mol  38,86g E  C 3H (OH) : y mol (RCOO)(R'COO)C 3H :  0, 26  y  mol  F + 0,7 mol O2 → 0,4 mol H2O BTNT O   2.0,  2.0,7  0,  2n CO2  3.0,  n CO2  0,6 mol BTKL   m F  44.0,6  7,  106.0,  32.0,7  32, 4g  M F  32,  81 0,  M X,Y  81  23   59  m E  59.0,  76.0, 26  18.2  0, 26  y   38,86  y  0,135  %m T   59,  76  18.2   0, 26  0,135 100%  50,82% 38,86 Gần với giá trị 51 Cách 2: RCOOH : 0,3 mol  Quy đổi E thành: C3H (OH) : 0,195 mol H O :  x mol  Muối thu RCOONa: 0,3 mol Khi đốt muối: n O2  0,525 mol;n H 2O  0,3 mol;n Na 2CO3  0,15 mol Bảo toàn O: n CO2  0, 45 mol H 0,3.2 0, 45  0,15  2;C  2 0,3 0,3 HCOONa : 0,15 mol CH  CHCOONa : 0,15 mol Do hai muối số mol => hai muối  => m E  0,15.46  0,17.72  0,195.76  18x  29,145  x  0,1875 mol T  X  Y  Z  2H 2O  n T   %m T  50,82% 32 (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn tồn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ mơi trường axit thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Chọn đáp án B Câu 99: (THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Chất thuộc loại đisaccarit A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D xenlulozơ Chọn đáp án A Bài học phân loại hợp chất cacbohiđrat: ⇒ thuộc loại đisaccarit đáp án saccarozơ → chọn A Câu 100: (THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng A với axit H2SO4 B với kiềm C với dung dịch iôt D thủy phân Chọn đáp án C để phân biệt tinh bột xenlulozơ dùng dung dịch I2 cấu trúc hồ tinh bột xoắn lỗ rỗng, phân tử I2 bị hấp thụ → tạo màu xanh tím đặc trưng xenlulozơ khơng → giúp ta phân biệt.! ⇒ chọn đáp án C Câu 101: (THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Dựa vào tính chất để kết luận tinh bột xenlulozơ polime thiên nhiên có cơng thức (C6H10O5)n A Tinh bột xenlulozơ bị đốt cháy cho CO2 H2O theo tỉ lệ số mol : B Tinh bột xenlulozơ tan nước C Tinh bột xenlulozơ bị thủy phân đến cho glucozơ D Tinh bột xenlulozơ làm thức ăn cho người gia súc Chọn đáp án C Tinh bột xenlulozơ bị thủy phân đến cho glucozơ C6H12O6: ⇒ tinh bột xenlulozơ polime thiên nhiên có cơng thức (C6H10O5)n Câu 102: (THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Tính khối lượng glucozơ tạo thành thủy phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ Giả thiết hiệu suất phản ứng 80% A 0,444 kg B 0,500 kg C 0,555 kg kg Chọn đáp án A thủy phân xenlulozơ: giả thiết cho: 1kg mùn cưa ⇔ chứa 500 gam xenlulozơ, hiệu suất 80% ⇒ mglucozo thu c = 500 ữ 162 ì 0,8 ì 180 = 444,44 gam ⇔ 0,444 kg D 0,690 ⇒ chọn đáp án A Câu 103: (THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Để tráng bạc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 amoniac Khối lượng bạc sinh bám vào mặt kính gương khối lượng AgNO3 cần dùng (biết phản ứng xảy hoàn toàn) A 21,6 gam; 68,0 gam B 43,2 gam; 34,0 gam C 43,2 gam; 68,0 gam D 68,0 gam; 43,2 gam Chọn đáp án C Glucozơ phản ứng tráng bạc (+AgNO3/NH3) sinh Ag↓ theo tỉ lệ: ⇒ n Ag  n AgNO3  2n glucozo   36  180  0, mol  m Ag bám vào gương 0, 108 43, gam || m AgNO3 cÇn dïng  0, 170  68, gam ⇒ chọn đáp án C Câu 104: (THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Chất monosaccarit? A Glucozơ B Tinh bột C Saccarozơ Xenlulozơ Chọn đáp án A Bài học: bảng phân loại chất cacbohiđrat chương trình học sau: D ⇒ monosaccarit đáp án glucozơ → chọn đáp án A Câu 105: (THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Chất khơng có phản ứng thủy phân? A Tinh bột B Metyl fomat C Saccarozơ Glucozơ Chọn đáp án D Glucozơ monosaccarit → khơng có phản ứng thủy phân CỊN lại: • tinh bột (polisaccarit): • saccarozơ (đisaccarit):   HCOOH + CH3OH • metyl fomat (este): HCOOCH3 + H2O   Theo đó, đáp án cần chọn D D Câu 106: (THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc, phản ứng hoàn toàn sinh 32,4 gam bạc Giá trị m A 108 gam B 135 gam C 54 gam D 270 gam Chọn đáp án B Phản ứng tráng bạc glucozơ theo tỉ lệ sau: ⇒ nglucozo = 1/2 n Ag = 32,4 ÷ 108 ÷ = 0,15 mol mdung dch glucoz 20% = 0,15 ì 180 ữ 0,2 = 135 gam → chọn B Câu 107: (THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng 80% thu V ml C2H5OH 46° (khối lượng riêng C2H5OH 0,8 gam/ml) Giá trị V A 400 B 250 C 500 D 200 Chọn đáp án A Lên men rượu: ⇒ có mol glucozơ tham gia phản ứng, hiệu suất 80% ⇒ mol ⇒ V  3,  46  0,8  0, 46  400 mL → chọn đáp án A Câu 108: (THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Thủy phân hoàn toàn 68,4 gam saccarozơ dung dịch X Cho X phản ứng hồn tồn với Cu(OH)2 dư NaOH đun nóng sinh m gam kết tủa đỏ gạch Giá trị m A 57,6 gam B 28,8 gam C 32 gam D 64 gam Chọn đáp án A  phản ứng glucozơ fructozơ + Cu(OH)2/OH, t0C thuộc phần giảm tải 2018.! Giải sau: 1: thủy phân saccarozơ thu fructozơ glucozơ, rõ sau:   glucozơ Sau đó: mơi trường kiềm OH: fructozơ   Mà glucozơ có tính chất nhóm chức andehit với Cu(OH)2/OH đun nóng: RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → RCOONa + Cu2O↓ + 3H2O   0,4 mol glucozơ Có 0,2 mol saccarozơ → tạo 0,2 mol fructozơ + 0,2 mol glucozơ   Từ tỉ lệ phản ứng với Cu(OH)2/OH có n Cu 2O  n glucozo = 0,4 mol  m  m Cu 2O  0,  144  57,6 gam → chọn đáp án A Câu 109: (THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ gọi đường nho có nhiều nho chín (b) Chất béo đieste glixerol với axit béo (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (d) Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ (f) Tinh bột lương thực người Số phát biểu A B C D Chọn đáp án C • chất béo trieste glixerol với axit béo → (b) sai • triolein (C17H33COO)3C3H5 chất béo không no → chất lỏng đk thường → (d) sai Còn lại phát biểu (a), (c), (e), (f) ⇒ chọn đáp án C Câu 110: (THPT Yên lạc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I2 Có màu xanh tím Y Cu(OH)2 mơi trường kiềm Có màu tím Z Dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng T Nước Br2 Kết tủa trắng Dung dịch X, Y, Z, T A Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ B Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin C Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin D Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ Chọn đáp án B • cấu trúc tinh bột khơng kéo dài mà xoắn lại thành hạt có lỗ rỗng (giống lò xo) ⇒ phân tử I2 chui vào → bị hấp thụ → màu xanh tím ⇒ từ tượng với I2 → cho biết X hồ tinh bột • protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2/OH → màu xanh tím đặc trưng ⇒ tượng cho biết chất Y lòng trắng trứng (có thành phần protein) • glucozơ có phản ứng tráng bạc → Z glucozơ: • anilin có phản ứng với Br2 tạo kết tủa trắng phenol: ⇒ cho biết T anilin Vậy dãy thỏa mãn yêu cầu đáp án B Câu 111: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Glucozơ B Fructozơ C Tinh bột D Saccarozo Chọn đáp án D Câu 112: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Công thức phân tử saccarozơ A C6H12O6 B C12H22O12 C C12H22O11 D (C6H10O5)n Chọn đáp án C Câu 113: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Glucozơ fructozơ A có nhóm –CH=O phân tử B có cơng thức phân tử C6H10O5 C thuộc loại đisaccarit D có phản ứng tráng bạc Chọn đáp án D Câu 114: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Cho dung dịch chất sau: glucozơ, glixerol, fructozơ, hồ tinh bột, saccarozơ Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam A B C D Chọn đáp án C Câu 115: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Cho 3,6 gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m A 4,32 B 1,08 C 1,62 D 2,16 Chọn đáp án A Câu 116: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Nhận xét sau khơng tinh bột? A Có dạng: amilozơ amilopectin B Có phản ứng tráng bạc C Là chất rắn màu trắng, vơ định hình D Thủy phân hồn tồn mơi trường axit cho glucozo Chọn đáp án B Câu 117: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ saccarozơ cần 2,52 lít O2 (ddktc), thu hỗn hợp Y gồm khí cacbonic nước Hấp thụ hồn tồn Y vào dung dịch nước vơi (dư) thu x gam kết tủa Giá trị x A 22,50 B 33,75 C 45,00 D 11,25 Chọn đáp án D Câu 118: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Cho m gam tinh bột lên men rượu với hiệu suất 80%, thu 9,2 gam ancol etylic Giá trị m A 20,25 B 16,20 C 12,96 D 24,30 Chọn đáp án A Câu 119: (THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018) Cho phát biểu sau: (a) Xà phòng hóa vinyl axetat thu muối ancol (d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit (b) Tơ nilon-6 điều chế phản ứng trùng gương (e) Ở điều kiện thường, anilin chất khí (c) Tristearin tham gia phản ứng cộng H2 xúc tác Ni, nhiệt độ Số phát biểu A B C D Chọn đáp án B Câu 120: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Đồng phân glucozo A xenlulozơ B fructozơ C saccarozơ D sobitol Chọn đáp án B Câu 121: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Chất sau gọi đường mật ong? A Saccarozơ B Fructozo C Glucozo D Amilopectin Chọn đáp án B Câu 122: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Khi thủy phân họp chất hữu X (khơng có phản ứng tráng bạc) mơi trường axit trung hòa axit dung dịch thu có phản ứng tráng bạc Chất sau thỏa mãn X? A Anđehit axetic B Ancol etylic C Saccarozơ D Glixerol Chọn đáp án C Câu 123: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Lên men hoàn toàn a gam glucozo, thu đuợc C2H5OH CO2 Hấp thụ hết CO2 sinh vào dung dịch nuớc vôi dư, thu đuợc 15 gam kết tủa Giá trị a là: A 30,6 B.27,0 C 15,3 D 13,5 Chọn đáp án D Câu 124: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Cacbohidrat sau dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco? A Saccarozơ B Tinh bột C Glucozơ D Xenlulozơ Chọn đáp án D Câu 125: (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Lần - Năm 2018) Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn tồn glucozo tạo axit gluconic (b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy dày động vật ăn cỏ (c) Xenlulozo trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (d) Saccarozo bị hóa đen H2SO4 đặc (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo dung để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Chọn đáp án A Câu 126: (THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Khối lượng phân tử trung bình xenlulozơ sợi bơng 4860000 (u) Vậy số mắt xích glucozơ có xenlulozơ nêu A 30000 B 27000 C 35000 D 25000 Chọn đáp án A Câu 127: (THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Phát biểu sau không đúng? A Glucozơ fructozơ đồng phân cấu tạo B Phân tử xenlulozơ cấu tạo từ gốc glucozơ C Khi thủy phân hồn tồn tinh bột khơng thu fructozơ D Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phàn ứng tráng bạc Chọn đáp án D Câu 128: (THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018) Cho 360 gam glucozơ lên men rượu, khí dẫn vào dung dịch nước vôi dư thu m gam kết tủa trắng Biết hiệu suất trình lên men đạt 80% Giá trị m A 160 B 200 C 320 D 400 Chọn đáp án C Câu 129: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018)Cacbohiđrat gì? A Cacbohiđrat hợp chất hữu đa chức B Cacbohiđrat hợp chất hữu tạp chức đa số chúng có cơng thức chung Cn(H2O)m C Cacbohiđrat hợp chất hữu tạp chức D Cacbohiđrat hợp chất hữu đa chức đa số chúng có cơng thức chung Cn(H2O)m Chọn đáp án B Câu 130: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018)Có loại cacbohiđrat quan trọng? A loại B loại C loại D loại Chọn đáp án C Câu 131: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018)Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Chọn đáp án B Câu 132: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018) Cho số tính chất: (1) polisaccarit; (2) chất kết tinh, không màu; (3) thủy phân tạo thành glucozơ fructozơ; (4) tham gia phản ứng tráng gương; (5) phản ứng với Cu(OH)2 Các tính chất saccarozơ A (3), (4), (5) B (1), (2), (3), (4) C (1), (2), (3), (5) D (2), (3), (5) Chọn đáp án C Câu 133: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018) Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: A Glucozơ, glixerol, axit fomic B Glucozơ, fructozơ, saccarozơ C Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic D Fructozơ, glixerol, anđehit axetic Chọn đáp án C Câu 134: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018)Thủy phân kg sắn chứa 20% tinh bột môi trường axit với hiệu suất phản ứng 85% lượng glucozơ thu A 261,43 gam B 200,80 gam C 188,89 gam D 192,50 gam Chọn đáp án C Câu 135: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018)Lượng glucozơ cần dùng để tạo 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A 2,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam Chọn đáp án A Câu 136: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018)Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi thu 10 gam kết tủa Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu Giá trị m là: A 13,5 B 20,0 C 15,0 D 30,0 Chọn đáp án C Câu 137: (THPT Số Bảo Yên - Lào Cai - Lần - Năm 2018)Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu 550 gam kết tủa dung dịch X Ddunkyx dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 650 B 550 C 810 D 750 Chọn đáp án D Câu 138: (THPT Tứ Kì - Hải Dương - Lần - Năm 2018) Chất không thủy phân môi trường axit A saccarozo B glucozo C xenlulozo Chọn đáp án B glucozo monosaccarit không bị thủy phân ⇒ chọn đáp án B lại đisaccarit polisaccarit bị thủy phân tạo monosaccarit: D tinh bột tinh bột xenlulozo: Câu 139: (THPT Tứ Kì - Hải Dương - Lần - Năm 2018) Cacbonhiđrat có nhiều mía củ cải đường? A Glucozo B Saccarozo C Fructozo D Mantozo Chọn đáp án B Câu 140: (THPT Tứ Kì - Hải Dương - Lần - Năm 2018) Đun nóng 100 gam dung dịch glucozo 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m là: A 32,4 B 10,8 C 16,2 D 21,6 Chọn đáp án D Câu 141: (THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần - Năm 2018) Cho số tính chất: có dạng sợi (1); tan nước (2); tan nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thủy phân dung dịch axit đun nóng (6) Các tính chất xenlulozo là: A (2), (3), (4) (5) B (1), (2), (3) (6) C (1), (3), (4) (6) D (1), (3), (4) (5) Chọn đáp án C + Xenlulozo không tan nước ⇒ Loại A B + Xenlulozo không tham gia phản ứng tráng bạc ⇒ Loại D ⇒ Chọn C Câu 142: (THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần - Năm 2018) Tiến hành lên men rượu 180 gam glucozo với hiệu suất 80% thu a gam ancol etylic Oxi hóa 0,1 a gam ancol etylic phương pháp lên men giấm thu hỗn hợp X Để trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M Hiệu suất trình lên men giấm là: A 10% B 80% C 90% D 20% Chọn đáp án C + Ta có nGlucozo = mol ⇒ nC2H5OH = 1×2×0,8 = 1,6 mol + Oxi hóa 0,1 a gam C2H5OH ⇒ nC2H5OH = 1,6 ÷ 10 = 0,16 mol ⇒H= 0,144.100 ×100% = 90% ⇒ Chọn C 0,16 Câu 143: (THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần - Năm 2018) Thủy phân hoàn toàn tinh bột dung dịch axit vơ lỗng, thu chất hữu X Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, t°), thu chất hữu Y Các chất X, Y là: A glucozo, saccarozo B glucozo, fructozo C glucozo, etanol D glucozo, sobitol Chọn đáp án D + Vì tinh bột tạo từ α glucozo ⇒ Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu glucozo + Phản ứng lên men rượu: CH2OH[CHOH]4CHO + H2 → CH2OH[CHOH]4CH2OH ⇒ Chọn D Câu 144: (THPT Khoái Châu - Hưng Yên - Lần - Năm 2018) Dãy chất sau phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường? A Glucozơ, glixerol metyl axetat B Etylen glicol, glixerol ancol etylic C Glixerol, glucozơ etyl axetat D Glucozo, glixerol saccarozơ Chọn đáp án D + Loại đáp án A có metyl axetat + Loại B có ancol etylic + Loại C có etyl axetat + Glucozơ, glixerol saccarozơ nhiều nhóm –OH kề ⇒ hòa tan Cu(OH)2 ⇒ Chọn D Câu 145: (THPT Khối Châu - Hưng Yên - Lần - Năm 2018) Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn tồn glucozo tạo axit gluconic (b) Ở điều kiện thường, glucozo saccarozo chất rắn, dễ tan nước (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất to nhân tạo chế tạo thuốc súng không khói (d) Amilopectin tinh bột có liên kết α-1,4-glicozit (e) Saccarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc (g) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Chọn đáp án A (a) Tạo gluconic (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (d) Amilopectin tinh bột có liên kết α–1,4–glicozit ⇒ Chọn A Câu 146: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018)Trong số chất sau: (1) tinh bột; (2) mantozo; (3) fructozơ; (4) glucozo; (5) saccarozơ; (6) xenlulozơ Chất thuộc loại polisaccarit A (1); (6) B (1); (3) C (2); (5) D (4); (6) Chọn đáp án A Câu 147: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018) Cặp chất sau đồng phân nhau? A Tinh bột xenlulozơ B Metylfomat axit axetic C Fructozo glucozơ D Mantozơ saccarozơ Chọn đáp án A Câu 148: (THPT Lý Bơn - Thái Bình - Lần - Năm 2018)Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Xenlulozo B Glucozơ C Tinh bột D Saccarozơ Chọn đáp án B Câu 149: (THPT Lý Bôn - Thái Bình - Lần - Năm 2018)Chất sau có phản ứng tráng gương? A Saccarozơ Glucozơ Chọn đáp án D B Xenlulozơ C Tinh bột D ... axit axetic không sản xuất theo phương pháp sau đây? A Lên men giấm B Oxi hóa anđehit axetic C Từ metanol cacbon oxit D Từ metan Câu 10: ( GV LÊ ĐĂNG KHƯƠNG 2018 ) Hiđro hóa hồn tồn 8,8 gam etanal... TÙNG 2018) Giấm ăn chất lỏng có vị chua có thành phần dung dịch axit axetic nồng độ 5% Công thức hóa học axit axetic A CH3CH2OH B CH3COOH C CH3CH2COOH D HCOOH Câu 10: (GV PHẠM THANH TÙNG 2018) ... 9: (ĐỀ SỐ Megabook năm 2018) Axit panmitic có cơng thức A C17H33COOH B C15H31COOH C C17H35COOH D C17H31COOH Chọn đáp án B Axit panmitic có cơng thức C15H31COOH Câu 10: (ĐỀ SỐ 11 Megabook năm 2018) Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1, Ngân hàng bài tập trắc nghiệm Hóa Học theo chuyên đề tách từ đề thi thử 2018 (Có lời giải chi tiết).Part1