Thiết kế nhà máy sản xuất lốp xe container năng suất 100 000 sản phẩm trên năm

157 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:58

Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH .xiii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Tổng quan ngành săm lốp giới 1.3 Tổng quan ngành săm lốp Việt Nam 1.4 Xe đầu kéo container (semi-truck) 1.5 Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy 1.5.1 Nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng 1.5.2 Lựa chọn địa điểm xây dựng CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SẢN PHẨM 13 2.1 Giới thiệu sản phẩm .13 2.3 Cấu tạo sản phẩm 15 2.3.1 Mặt lốp (Tread) .15 2.3.2 Lốp bố thép (Steel belt) 15 2.3.3 Thân lốp (Carcass) 15 2.3.4 Màng kín khí (Inner liner) 16 2.3.5 Hông lốp (Sidewall) 16 Khóa luận tốt nghiệp 2.3.6 Tanh lốp (Bead wire) 16 2.3.7 Vai lốp (Shoulder) 16 2.3.8 Hoa văn lốp (Pattern) 16 2.4 Thiết kế sản phẩm 18 2.4.1 Hình dạng kích thước sản phẩm .18 2.4.2 Quy cách sản phẩm .19 2.4.3 Thiết kế kích thước lốp 20 2.4.4 Thiết kế chi tiết thành phần lốp 21 2.4.5 Thiết kế kích thước bán thành phẩm .26 2.5 Yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm .28 2.5.6 Ký hiệu loại lốp 28 2.5.7 Thông số lốp xe 30 2.5.8 Ký hiệu mài mòn 31 CHƯƠNG 3: NGUYÊN LIỆU 32 3.1 Cao su 32 3.1.1 Cao su thiên nhiên 32 3.1.2 Cao su tổng hợp 32 3.2 Chất độn 35 3.2.1 Than đen .35 3.2.2 Silica .39 3.3 Hệ lưu hóa 40 3.3.1 Lưu huỳnh 40 3.3.2 Chất xúc tiến 41 Khóa luận tốt nghiệp 3.3.3 Chất trợ xúc tiến (chất hoạt tính) 44 3.4 Dầu 45 3.5 Chất chống lão hóa 46 CHƯƠNG 4: ĐƠN PHA CHẾ 48 4.1 Thành lập đơn pha chế 48 4.1.1 Nguyên tắc thành lập đơn pha chế 48 4.1.2 Các bước thành lập đơn pha chế 48 4.2 Các đơn pha chế cụ thể 49 4.2.1 Mặt lốp 49 4.2.2 Thân lốp 50 4.2.3 Tầng hoãn xung 51 4.2.4 Hông lốp .52 4.2.5 Màng kín khí 52 4.2.6 Cao su bọc .53 4.2.7 Cao su tam giác .54 CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ 55 5.1 Quy trình tổng quát 55 5.1.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất lốp Radial .55 5.1.2 Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất lốp radial 56 5.2 Cán luyện cao su 57 5.2.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 57 5.2.2 Thuyết minh quy trình cơng nghệ 58 5.3 Ép đùn 59 Khóa luận tốt nghiệp 5.3.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 59 5.3.2 Thuyết minh quy trình 60 5.4 Cán tráng .61 5.4.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 61 5.4.2 Thuyết minh quy trình 62 5.4.3 Cắt vải 62 5.5 Tanh .63 5.5.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 63 5.5.2 Thuyết minh quy trình 64 5.6 Thành hình 65 5.6.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 65 5.6.2 Thuyết minh quy trình 66 5.7 Lưu hóa 67 5.7.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 67 5.7.2 Thuyết minh quy trình 68 5.8 Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) 69 5.8.1 Sơ đồ quy trình .69 5.8.2 Thuyết minh quy trình 70 CHƯƠNG 6: CÂN BẰNG VẬT CHẤT .71 6.1 Tính tốn thời gian sản xuất 71 6.2 Cân vật chất 72 6.2.1 Thiết kế định mức nguyên liệu theo lý thuyết .72 6.2.2 Thiết kế định mức nguyên liệu thực tế 75 Khóa luận tốt nghiệp 6.3 Khối lượng hóa chất cần dùng đơn pha chế 78 CHƯƠNG 7: TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ .86 7.1 Cán luyện cao su 86 7.1.1 Máy luyện kín .86 7.1.2 Máy luyện hở (máy cán trục) .89 7.1.3 Hệ thống giải nhiệt cao su .92 7.1.4 Các thiết bị phụ trợ .93 7.2 Cán tráng .95 7.2.1 Tính tốn lựa chọn thiết bị 95 7.2.2 Chọn thiết bị 96 7.2.3 Thiết bị phụ trợ .98 7.3 Ép đùn .100 7.3.1 Mặt lốp .100 7.3.2 Hơng lốp màng kín khí 101 7.3.3 Tanh trần .102 7.5 Cắt vải .103 7.6 Thành hình 104 7.7 Lưu hóa 106 7.8 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 107 7.8.1 Máy X-Quang .107 7.8.2 Máy kiểm tra đồng cân 107 CHƯƠNG 8: MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG .111 8.1 Kho nguyên liệu 111 Khóa luận tốt nghiệp 8.2 Phân xưởng cán luyện cao su .115 8.3 Phân xưởng ép đùn cán tráng 116 8.4 Phân xưởng cắt vải thành hình 117 8.5 Phân xưởng lưu hóa 118 8.6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) 119 8.7 Kho thành phẩm 119 8.8 Khu hành 120 8.9 Các phân xưởng phụ trợ .122 8.10 Thống diện tích xây dựng 123 CHƯƠNG 9: CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG .124 9.1 Điện sản xuất 124 9.2 Điện chiếu sáng 125 9.3 Tính tốn cơng suất thiết bị bù 129 9.3.1 Hệ số công suất 129 9.3.2 Máy biến áp 130 9.3.3 Máy phát điện .130 9.4 Lượng nước tiêu thụ 131 9.4.4 Nước dùng làm nguội máy 131 9.4.5 Nước dùng cho sinh hoạt 131 9.4.6 Lượng nước dùng để tưới xanh 132 CHƯƠNG 10: TÍNH KINH TẾ 133 10.1 Phân bố lao động .133 10.1.1 Phân bố lao động theo dây chuyền sản xuất 133 Khóa luận tốt nghiệp 10.1.2 Phân bố theo phân xưởng phụ trợ nhân viên phụ trợ 134 10.1.3 Phân bố nhân viên phòng ban .135 10.2 Tổng vốn đầu tư cố định 136 10.2.1 Chi phí thiết bị 136 10.2.2 Chi phí xây dựng 138 10.2.3 Chi phí thuê đất 139 10.3 Vốn đầu tư lưu động 139 10.3.1 Chi phí nguyên liệu 139 10.3.2 Chi phí lượng 140 10.4 Tổng hợp chi phí nhà máy 141 KẾT LUẬN 142 TÀI LIỆU THAM KHẢO xvii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BR: Butadiene Rubber CB: Carbon Black CC: Carcass DCBS: N’N-Dicyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide DPBA: Dibutyl phthalate DPG: Diphenyl guanidine IL: Inner liner IIR: Isobutylene-isoprene Rubber NR: Natural Rubber SBR: Styrene Butadiene Rubber SL: Side wall SVR: Standard Vietnam Rubber MBTS: Dibenzothiazole Disulfide TBBS: N-Tertbutyl-2- benzothiazole sulfenamide TMQ: 2,2,4-Trimethyl 1,2 dihydro quinoline Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng lốp ô tô Việt Nam năm 2011-2016 Bảng 1.2: Thông tin Khu công nghiệp Phước Đông Bảng 1.3: Thơng tin Khu cơng nghiệp Lộc An – Bình Sơn 10 Bảng 2.1: Độ dày phần mặt lốp mặt cắt .22 Bảng 2.2: Độ dày phần hông lốp mặt cắt .22 Bảng 2.3: Thông số bán thành phẩm quy cách 12R22.5 28 Bảng 2.4: Ký hiệu cấp tốc độ 30 Bảng 3.1: Ví dụ ảnh hưởng loại than đen đến tính chất cao su 37 Bảng 4.1: Công thức cao su mặt lốp 51 Bảng 4.2: Công thức cao su thân lốp .52 Bảng 4.3: Công thức cao su tầng hoãn xung 53 Bảng 4.4: Công thức cao su hông lốp 53 Bảng 4.5: Cơng thức cao su lớp kín khí 54 Bảng 4.6: Công thức cao su bọc 55 Bảng 4.7: Công thức cao su tam giác 56 Bảng 6.1: Số ngày nghỉ lễ năm 2019 73 Bảng 6.2: Khối lượng riêng trung bình hỗn hợp cao su 74 Bảng 6.3: Thể tích bán thành phẩm trước lưu hóa .74 Bảng 6.4: Khối lượng cao su sử dụng cho quy cách 12R22.5 .75 Bảng 6.5: Thể tích tầng sợi sử dụng lốp xe 76 Bảng 6.6: Tính tốn hao hụt ngun liệu .79 Khóa luận tốt nghiệp 10 Bảng 6.7: Khối lượng cao su thực tế cần dùng ngày 79 Bảng 6.8: Khối lượng sợi thực tế cần dùng ngày 80 Bảng 6.9: Công thức cao su mặt lốp theo khối lượng 80 Bảng 6.10: Công thức cao su thân lốp theo khối lượng 81 Bảng 6.11: Công thức cao su hông lốp theo khối lượng 82 Bảng 6.12: Công thức cao su tầng hoãn xung theo khối lượng 82 Bảng 6.13: Cơng thức cao su màng kín khí theo khối lượng 83 Bảng 6.14: Công thức cao su bọc theo khối lượng 84 Bảng 6.15: Công thức cao su tam giác theo khối lượng 84 Bảng 6.16: Tổng lượng hóa chất dùng ngày 86 Bảng 7.1: Thời gian luyện kín đơn 88 Bảng 7.2: So sánh thông số kỹ thuật máy luyện kín 89 Bảng 7.3: So sánh thông số kỹ thuật máy cán trục .92 Bảng 7.4: Thông số hệ thống giải nhiệt cao su cán luyện 94 Bảng 7.5 So sánh thông số kỹ thuật máy cán tráng .98 Bảng 7.6: Thông số kỹ thuật máy đùn NHHE-200 100 Bảng 7.7: Thông số hệ thống máy đùn mặt lốp 102 Bảng 7.8: Thông số hệ thống máy đùn hơng lốp màng kín khí .103 Bảng 7.9: Thông số hệ thống máy đùn kết hợp quấn 104 Bảng 7.10: Thông số kỹ thuật máy cắt vải mành 105 Bảng 7.11: Thông số kỹ thuật máy thành hình 106 Bảng 7.12: Thơng số máy lưu hóa .108 Bảng 7.13: Thống thiết bị nhà máy 111 Khóa luận tốt nghiệp 127 Hình 9.67: Minh họa hệ thống đèn đường nội nhà máy Bảng 9.62: Điện tiêu thụ cho chiếu sáng năm Đối tượng chiếu sáng Pd (W) Kho nguyên liệu Phân xưởng cán luyện cao su x 150 Phân xưởng cán tráng ép đùn Phân xưởng cắt vải thành hình Phân xưởng lưu hóa+ KCS 150 Kho thành phẩm Các phân xưởng phụ trợ Công suất tiêu Công suất tiêu thụ 12 thụ (kW) năm (kW) 20 36 11 124 30 54 16 686 50 90 27 810 40 72 22 248 25 45 13 905 40 72 22 248 22 39,6 12 236,4 Nd Khu hành x 45 100 54 16 686 Nhà ăn 18 82 17,712 473 Khóa luận tốt nghiệp 128 Nhà xe Giao thông 150 20 4,32 335 20 36 11 124 Tổng 149 751,3 9.3 Tính tốn cơng suất thiết bị bù 9.3.1 Hệ số công suất Công suất lưới điện pha tính sau: P  3UI cos  9-10 U: điện lưới điện (V) I: cường độ dòng điện (A) cos  : hệ số công suất Dung lượng bù: Q b  Ptb �( tan1  tan2 ) 9-11 Ptb : công suất trung bình (kW) 1 : ứng với cos  thực nhà máy ( cos 1  0,27  0,85 ) 2 : ứng với cos  tối ưu ( cos 2  0,9  0,95 ) Chọn cos   0,7  tan 1  1, 02 ; cos 2  0,9  tan 2  0, 484 Q b  1958, �(1,02  0, 484)  1049,7 kVA 9.3.2 Máy biến áp Trong công nghiệp đa số sử dụng động hay thiết bị pha công suất lớn không sử dụng pha Phân xưởng kéo điện trực tiếp từ lưới điện có điện áp cao, phải sử dụng máy biến áp pha để hạ áp Khóa luận tốt nghiệp 129 Công suất máy biến áp: Pba  Ptb �0, 75  1958, �0, 75  1468,8 kW Chọn máy biến áp hạ máy biến áp ĐƠNG ANH LHC-EEMC Hình 9.68: Máy biến áp - Có điện áp vào 35kV, 22kV, 10kV, điện áp 0,4kV - Kích thước 6670 �5290 �5530 (mm) 9.3.3 Máy phát điện Quá trình sản xuất hoạt động yêu cầu phải diễn liên tục Do cần trang bị máy phát điện để đảm bảo dây chuyền diễn liên tục có cúp điện bất ngờ Chọn máy phát điện tùy thuộc vào công suất tiêu thụ điện nhà máy ngày: 1958,4 kW Ta chọn máy phát điện CUMMINS 10kVA: Công suất định mức: 12kVA Cơng suất thực tế: 10kVA Khóa luận tốt nghiệp 130 Hình 9.69: Máy phát điện 9.4 Lượng nước tiêu thụ 9.4.1 Nước dùng làm nguội máy Nguồn nước dùng cho sản xuất chủ yếu dùng để làm nguội thiết bị (dây chuyền máy luyện kín, luyện hở, máy đùn) Vì lượng nước dùng tuần hồn nên lượng nước chỉ bị nhiễm bẩn Ngoài ra, cần sử dụng nước để vệ sinh phân xưởng Giả sử tháng lượng nước bỏ thay nước khác Q  18 �12  216 m3/tháng = 2592 m3/năm Nước vệ sinh phân xưởng: 20 m3/ ngày = 6080 m3/năm 9.4.2 Nước dùng cho sinh hoạt Áp dụng công thức sau: Dcn  K �n �N �q 9-12 Trong đó: K: Hệ số điều hòa, K = 2,5 n: Số ca sản xuất ngày, n = N: số công nhân trực tiếp sản xuất, N = 255 người Q: Tiêu chuẩn sử dụng nước đầu người, q = 25 (lít/người/ca)  Dcn  2,5 �3 �255 �25  47812,5 lít/ngày = 47,8 (m3/ngày) = 14774 (m3/năm) 9.4.3 Lượng nước dùng để tưới xanh Với diện tích xanh nhà máy 715 m Chọn lượng nước cần dùng 10 m3/ngày Lượng nước cần dùng năm 3650 m3/năm Tổng lượng nước:  6080  14774  3650  24504 m3/năm Khóa luận tốt nghiệp 131 Khóa luận tốt nghiệp 132 CHƯƠNG 10: TÍNH KINH TẾ 10.1 Phân bố lao động 10.1.1 Phân bố lao động theo dây chuyền sản xuất Bảng 10.63: Phân bố lao động theo dây chuyền sản xuất Công đoạn Tên thiết bị Số ca Máy luyện ca 2 2 Ép đùn 1 Cán tráng 1 2 3 Cán luyện cao su hở Hệ thống giải nhiệt Máy luyện hở Buồng suốt Ép đùn bị nhân/ kín Máy luyện Cán tráng Số thiết Số công Hệ thống đùn mặt lốp Hệ thống đùn hông lốp & màng kín Số lượng Tổng QC/ nhân công công / đoạn ngày 30 12 33 Khóa luận tốt nghiệp 133 khí Tanh TRC Cắt vải Thành hình SBC 2 10 Thành hình 2 Lưu hóa 8 1 1 11 1 112 Lưu hóa Ngoại quan KCS X- Quang UF-DB Tổng 33 10.1.2 Phân bố theo phân xưởng phụ trợ nhân viên phụ trợ Bảng 10.64: Phân bố theo phân xưởng phụ trợ nhân viên phụ trợ Tổng nhân công / Các phận Số ca Số công nhân / ca Trạm động lực 21 6 Vệ sinh 21 Bảo vệ Lò Phân xưởng khí, thiết bị Trạm biến áp Trạm xử lý nước thải ngày Khóa luận tốt nghiệp 134 Vận chuyển Bốc xếp Tổng 21 32 96 10.1.3 Phân bố nhân viên phòng ban Bảng 10.65: Phân bố nhân viên phòng ban Phòng ban Số ca Số nhân viên Tổng nhân viên / ngày Giám đốc 1 Hành nhân 5 4 Tài 3 Phòng R&D 4 Phòng y tế 12 12 27 47 Hành Kinh doanh Phòng IT Nhà ăn Tổng Tổng số cán công nhân viên nhà máy: 112  96  47  255 người Nhân viên nhà máy làm việc khung Giờ hành chính: buổi sáng (7h00 - 11h30), buổi chiều (13h00 - 16h30) Giờ làm việc theo ca:  Ca (6h00 - 14h00)  Ca (14h00 - 22h00)  Ca (22h00 - 6h00) Khóa luận tốt nghiệp 135 10.2 Tổng vốn đầu tư cố định 1.1.1 Chi phí thiết bị Bảng 10.66: Chi phí mua thiết bị Thành tiền STT Tên thiết bị Giá (USD) Số lượng Máy luyện kín 10 000 20 000 Máy luyện hở 15 000 60 000 Hệ thống giải nhiệt 10 000 20 000 Cán tráng 500 000 000 500 000 000 Ép đùn 000 000 Buồng suốt 3000 000 Hệ thống đùn mặt lốp 500 500 000 000 000 000 20 000 20 000 15 000 15 000 Hệ thống đùn hơng lốp & màng kín khí Tanh trần (USD) 10 Cắt vải 11 Thành hình 560 000 120 000 12 Lưu hóa 200 000 600 000 13 X-Quang 500 000 500 000 14 UF+DB 200 000 200 000 15 LED highbay 200 216 43 200 16 LED tube 164 820 17 LED Panel 60 200 12 000 18 Đèn cao áp 220 20 400 Khóa luận tốt nghiệp 19 136 Lò 30.000 30 000 Tổng thiết bị 503 667 920 Các thiết bị phụ trợ khác 20% 700 733 584 Chi phí láp ráp + bảo trì 10% 350 366 792 Tổng vốn đầu tư thiết bị 554 768 296 10.2.1 Chi phí xây dựng Bảng 10.67: Chi phí xây dựng cơng đoạn nhà máy Đơn giá xây dựng Cơng trình Diện tích m2 Kho nguyên liệu 600 150 90 000 505 180 90 900 Phân xưởng BTP 3939 150 590 850 Kho thành phẩm 800 150 120 000 Cơng trình phụ trợ 1055 100 105 500 Khu hành 250 250 62 500 Đường 1072,35 200 214 470 Cây xanh 715 100 71 500 Phân xưởng cán luyện cao su Tổng cộng (USD/m2) Thành tiền USD 255 720 Khóa luận tốt nghiệp 137 10.2.2 Chi phí thuê đất Chi phi thuê đất KCN: 55 USD/m2/năm Chi phí quản lý KCN: 0,36 USD/m2/năm Bảng 10.68: Chi thuê đất Diện tích tồn nhà máy (m2) 9000 Giá th đất Chi phí quản (USD/m2/50 lý năm) (USD/m2/năm) 495 000 240 Thời gian thuê Tổng chi phí ( năm) (USD) 50 657 000 10.3 Vốn đầu tư lưu động 1.1.1 Chi phí nguyên liệu Tỷ giá ngoại tệ USD = 23 235 vnđ (ngân hàng Vietcombank ngày 20/12/2018) Bảng 10.69: Chi phí ngun liệu năm Hóa chất kg/15 ngày Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Thành tiền (USD) SVR10 77103 40 000 084 120 000 132 650 BR 21441 45 000 964 845 000 41 499 SBR 89830,5 55 000 940 677 500 212 502 B-IIR 7518 60 000 451 080 000 19 401 Than đen 84744 18 000 525 392 000 65 608 Acid strearic 4516,5 30 000 135 495 000 828 ZnO 7819,5 35 000 273 682 500 11 771 MgO 64,5 30 000 935 000 83 3430,5 22 000 75 471 000 246 Petroleum Resin Khóa luận tốt nghiệp 138 Resorcinolformaldehyde 1576,5 25 000 39 412 500 695 642 30 000 19 260 000 828 6PPD 3105 65 000 201 825 000 681 TMQ 1806 60 000 108 360 000 661 S 3676,5 10 000 36 765 000 581 MBTS 2268 50 000 113 400 000 877 22492,5 50 000 124 625 000 48 371 9142,05 65 000 594 233 250 25 558 21535,65 18 000 387 641 700 16 673 14 078 220 450 605 515 resin HMMM (RA-65) Sợi thép thân lốp Sợi thép hoãn xung Thép Tổng 10.3.1 Chi phí lượng Theo quy định cơng ty điện lực quốc gia Việt Nam: Giờ cao điểm: 9h30 – 11h30; 17h00 – 20h00 Giờ thấp điểm: 22h00 – 4h00 Còn lại bình thường Bảng 10.70: Chi phí điện nước Loại lượng Điện Cao điểm Mức tiêu Đơn giá Thành tiền Thành tiền thụ kW/năm VNĐ �1 000 VND) (USD) 014 891 570 748 270 333 259 Khóa luận tốt nghiệp 139 Bình thường 838 718 434 11 240 720 483 472 Thấp điểm 617 870 884 198 197 137 557 Điện hạ áp 16 479 183 000 000 383 141 000 16 479 183 Nước 24 504 11 615 284 614 12 241 Tổng 17 445 712 10.4 Tổng hợp chi phí nhà máy Bảng 10.71: Tổng hợp chi phí nhà máy STT Chi tiêu Đơn vị Giá trị Diện tích nhà máy m2 000 Vốn cố định USD 556 681 016 Vốn lưu động USD 18 051 227 Tổng 574 732 243 Khóa luận tốt nghiệp 140 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp em với đề tài “Thiết kế nhà máy sản xuất lốp xe Container suất 100.000 sản phẩm/năm” hoàn thành Nhà máy thiết kế dựa tiêu chí đại, vận hành ổn định an toàn, phù hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật Việt Nam Về lượng: Điện tiêu thụ đáp ứng yêu cầu nhà máy năm 14 471 479kW/năm, lượng nước cần dùng cho phân xưởng năm 24 504 m3/năm Về nguyên liệu: sử dụng chủ yếu cao su thiên nhiên Việt Nam (SVR10), cao su tổng hợp hóa chất phụ gia đặc biệt dành cho ngành sản xuất lốp xe Về máy móc: Nhà máy trang bị hệ thống máy móc đại như: máy luyện kín, máy cán trục, máy cán tráng, máy thành hình kết hợp hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm X- Quang, UF-DB Tất máy móc nhập từ nước tiên tiến Italy, Đài Loan, Trung Quốc… Về xây dựng: Nhà máy đặt KCN Phước Đơng (huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh) tổng diện tích 9000 m2 với tổng vốn đầu tư gần 4,6 triệu USD gồm khối sản xuất chính, khối hành cơng trình phụ trợ khác hỗ trợ cho việc sản xuất Nhà máy xây dựng tuân theo quy định thiết kế xây dựng đảm bảo điều kiện thơng gió, chiếu sáng, an tồn lao động sản xuất Khóa luận tốt nghiệp 17 CHƯƠNG 1: TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Quang Khuyến, Cơ sở thiết kế nhà máy, Slide giảng ĐH Tôn Đức Thắng (lưu hành nội bộ), 2017 [2] QCVN 34 : 2016/BGTVT , Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lốp dùng cho xe ô tô, Hà Nội, 2016 [3] I 4209-1-2001, Standard Truck and Bus tyres and rims [4] Thomas Allen Wright (2012), Carcass ply structure for a pneumatic tire, European Patent Specification, EP 527 162 B1 [5] V.L Bideramn, R.L Gusliter, S.P Sakharov , Automotive tires, Construction, Design, Testing and Operation, NASA Technical Translation, 1969 [6] F Koutný, Geometry and Mechanics of Pneumatic Tires, 2007 [7] F Koutný, Geometry and Mechanics of Pneumatic Tires, 2007 [8] Nguyễn Hữu Trí, Cơng nghệ cao su thiên nhiên, NXB Trẻ, 2004 [9] Nguyễn Quang Khuyến, Cơ sở công nghệ cao su, Slide giảng ĐH Tôn Đức Thắng (lưu hành nội bộ), 2017 [10] Tài liệu đào tạo nguyên liệu, Tài liệu lưu hành nội Công ty TNHH Sailun Việt Nam [11] Shamim AhmadLarry Alan KrausPaul Charles Staab , High performance tire and tread compound, Goodrich Corp ... triển cải thiện, mở hội cho việc sản xuất tiêu thụ lốp Radial nước Trên những sở đó, em chọn đề tài “ Thiết kế nhà máy sản xuất lốp xe Container suất 100. 000 sản phẩm/ năm “ Trong khóa luận tốt nghiệp... sản phẩm .19 2.4.3 Thiết kế kích thước lốp 20 2.4.4 Thiết kế chi tiết thành phần lốp 21 2.4.5 Thiết kế kích thước bán thành phẩm .26 2.5 Yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm. .. 0,080 0,091 0,095 0 ,100 Số lượng xe ô tô lưu hành Xe xe du lịch Các loại xe giới khác Số lượng xe ô tô sản xuất/ năm Số lượng xe tơ tiêu thụ /năm Khóa luận tốt nghiệp Nhu cầu lốp xe ô tô lắp 0,177
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy sản xuất lốp xe container năng suất 100 000 sản phẩm trên năm , Thiết kế nhà máy sản xuất lốp xe container năng suất 100 000 sản phẩm trên năm , CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SẢN PHẨM, 3 Cấu tạo sản phẩm, 4 Thiết kế sản phẩm, 5 Yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm, d. Cao su Butyl (IIR - Isobutylene-isoprene Rubber), 5 Chất chống lão hóa, 2 Các đơn pha chế cụ thể, CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, 2 Cán luyện cao su, CHƯƠNG 6: CÂN BẰNG VẬT CHẤT, 2 Cân bằng vật chất, 3 Khối lượng hóa chất cần dùng trong đơn pha chế, CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ, 1 Cán luyện cao su, g. Máy dò kim loại, 8 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, CHƯƠNG 8: MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG, a. Cao su nguyên liệu, 6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), CHƯƠNG 9: CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG, 2 Điện năng chiếu sáng, 1 Phân bố lao động

Mục lục

Xem thêm