Tiêu chuẩn mức độ thôi nhiễm của thiếc hữu cơ (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại 3 (đồ chơi dạng có thể cạo ra được)

85 121 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 21:57

Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC THUẬT NGỮ - VIẾT TẮT EN (European Standard) : Tiêu chuẩn Châu Âu GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometry): Sắc ký khí – khối phổ LOD (Limit of detection) : Giới hạn phát LOQ (Limit of quantification) : Giới hạn định lượng MeT : Methyl tin BuT (MBT) : Butyl tin MOT : n-Octyl tin DProT : Di-n-propyl tin DBT : Dibutyl tin DPhT : Diphenyl tin DOT : Di-n-octyl tin TBT : Tributyl tin TPhT : Triphenyl tin Tetrabutyl tin : TeBT Tributyl tin (d27) : TBT (d27) Tetrabutyl tin (d36) : TeBT (d36) Triphenyl tin (d15) : TPhT (d15) Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Small Parts Cylinder GT-MB03 [5] Hình 3.1 Đường chuẩn MeT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.2 Đường chuẩn MeT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.3 Đường chuẩn MeT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.4 Đường chuẩn DProT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.5 Đường chuẩn DProT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.6 Đường chuẩn DProT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.7 Đường chuẩn MBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.8 Đường chuẩn MBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.9 Đường chuẩn MBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.10 Đường chuẩn DBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.11 Đường chuẩn DBT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.12 Đường chuẩn DBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.13 Đường chuẩn TBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.14 Đường chuẩn TBT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.15 Đường chuẩn TBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.16 Đường chuẩn MOT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.17 Đường chuẩn MOT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.18 Đường chuẩn MOT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.19 Đường chuẩn TeBT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.20 Đường chuẩn TeBT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.21 Đường chuẩn TeBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.22 Đường chuẩn DPhT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Khóa luận tốt nghiệp Hình 3.23 Đường chuẩn DPhT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.24 Đường chuẩn MBT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.25 Đường chuẩn DOT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.26 Đường chuẩn DOT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.27 Đường chuẩn DOT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Hình 3.28 Đường chuẩn TPhT lần thử nghiệm Ngày 27-12-2018 Hình 3.29 Đường chuẩn PPhT lần thử nghiệm Ngày 3-1-2019 Hình 3.30 Đường chuẩn TPhT lần thử nghiệm Ngày 7-1-2019 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hợp chất thiếc hữu hệ số chúng [2] Bảng 2.2 Dựng chuẩn Organotins theo mức nồng độ Bảng 2.3 Cài đặt chế độ phổ quét ion chọn lọc organotin cation scho việc định tính định lượng [2, tr.38] Bảng 3.1 - Đánh giá đường chuẩn MeT Bảng 3.2 - Đánh giá đường chuẩn DProT Bảng 3.3 - Đánh giá đường chuẩn MBT Bảng 3.4 - Đánh giá đường chuẩn DBT Bảng 3.5 - Đánh giá đường chuẩn TBT Bảng 3.6 - Đánh giá đường chuẩn MOT Bảng 3.7 - Đánh giá đường chuẩn TeBT Bảng 3.8 - Đánh giá đường chuẩn DPhT Bảng 3.9 - Đánh giá đường chuẩn DOT Bảng 3.10 – Đánh giá đường chuẩn TPhT Bảng 3.11 – Đánh giá độ xác thử nghiệm MeT Bảng 3.12 – Đánh giá độ xác thử nghiệm DProT Bảng 3.13 – Đánh giá độ xác thử nghiệm MBT Bảng 3.14 – Đánh giá độ xác thử nghiệm DBT Bảng 3.15 – Đánh giá độ xác thử nghiệm TBT Bảng 3.16 – Đánh giá độ xác thử nghiệm MOT Bảng 3.17 – Đánh giá độ xác thử nghiệm TeBT Bảng 3.18 – Đánh giá độ xác thử nghiệm DPhT Bảng 3.19 – Đánh giá độ xác thử nghiệm DOT Khóa luận tốt nghiệp Bảng 3.20 – Đánh giá độ xác thử nghiệm TPhT Bảng 3.21 - Xác dịnh giới hạn phát thiết bị (IDL) Bảng 3.22 - Xác dịnh giới hạn phát phương pháp (MDL) Bảng 3.23 - Đánh giá độ đúng, độ chụm độ tái lập Bảng 3.24 - Xác định giới hạn định lượng thiết bị (IQL) Bảng 3.25 - Xác định giới hạn định lượng (LOQ) Bảng 3.26 - Đánh giá độ đúng, độ chụm độ tái lập Bảng 4.1 – Độ lệch chuẩn tương đối dụng cụ đo Bảng 4.2 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MeT (Lần 1) Bảng 4.3 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích MeT (Lần 1) Bảng 4.4 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DProT (Lần 1) Bảng 4.5 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DProT (Lần 1) Bảng 4.6 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MBT (Lần 1) Bảng 4.7 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích MBT (Lần 1) Bảng 4.8 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DBT (Lần 1) Bảng 4.9 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DBT (Lần 1) Bảng 4.10 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TBT (Lần 1) Bảng 4.11 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TBT (Lần 1) Bảng 4.12 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MOT (Lần 1) Bảng 4.13 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MOT (Lần 1) Bảng 4.14 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TeBT (Lần 1) Bảng 4.15 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TeBT (Lần 1) Bảng 4.16 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DPhT (Lần 1) Bảng 4.17– Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DPhT (Lần 1) Khóa luận tốt nghiệp Bảng 4.18 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DOT (Lần 1) Bảng 4.19 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DOT (Lần 1) Bảng 4.20 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TPhT (Lần 1) Bảng 4.21 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TPhT (Lần 1) Bảng 4.22 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MeT (Lần 2) Bảng 4.23 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MeT (Lần 2) Bảng 4.24 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DProT (Lần 2) Bảng 4.25 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DProT (Lần 2) Bảng 4.26 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MBT (Lần 2) Bảng 4.27 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MBT (Lần 2) Bảng 4.28 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DBT (Lần 2) Bảng 4.29 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DBT (Lần 2) Bảng 4.30 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TBT (Lần 2) Bảng 4.31 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TBT (Lần 2) Bảng 4.32 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MOT (Lần 2) Bảng 4.33 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MOT (Lần 2) Bảng 4.34 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TeBT (Lần 2) Bảng 4.35 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích TeBT (Lần 2) Bảng 4.36 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DPhT (Lần 2) Bảng 4.37 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DPhT (Lần 2) Bảng 4.38 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DOT (Lần 2) Bảng 4.39 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DOT (Lần 2) Bảng 4.40 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TPhT (Lần 2) Bảng 4.41 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TPhT (Lần 2) Khóa luận tốt nghiệp Bảng 4.42 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MeT (Lần 3) Bảng 4.43 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MeT (Lần 3) Bảng 4.44 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DProT (Lần 3) Bảng 4.45 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DProT (Lần 3) Bảng 4.46 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MBT (Lần 3) Bảng 4.47 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích MBT (Lần 3) Bảng 4.48 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DBT (Lần 3) Bảng 4.49 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DBT (Lần 3) Bảng 4.50 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TBT (Lần 3) Bảng 4.51 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TBT (Lần 3) Bảng 4.52 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MOT (Lần 3) Bảng 4.53 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MOT (Lần 3) Bảng 4.54 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TeBT (Lần 3) Bảng 4.55 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TeBT (Lần 3) Bảng 4.56 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DPhT (Lần 3) Bảng 4.57 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DPhT (Lần 3) Bảng 4.58 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DOT (Lần 3) Bảng 4.59 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DOT (Lần 3) Bảng 4.60 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TPhT (Lần 3) Bảng 4.61 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TPhT (Lần 3) Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, nhu cầu giải trí người từ mà phát triển không ngừng, trẻ em không ngoại lệ Trên thị trường đồ chơi trẻ em với mn hình vạn trạng, đủ loại màu sắc, kích cỡ, … Trước phát triển ạt thị trường đồ chơi, tính riêng Anh ước tính năm có tới 40.000 vụ tai nạn liên quan tới đồ chơi trẻ em [1] Do đó, yếu tố an tồn sức khỏe ln đặt lên hàng đầu, từ tiêu chuẩn mức độ an tồn đồ chơi trẻ em đời CEN (European Committee for Standardization) công bố EN71: Safety of toys tiêu chuẩn đồ chơi trẻ em phải đạt trước đưa thị trường Tùy vào quốc gia mà có tiêu chuẩn sửa đổi bổ sung riêng quốc gia dựa EN71 Trước áp dụng tiêu chuẩn EN71 vào mơi trường phân tích Việt Nam nói chung hay phòng thử nghiệm nói riêng, cần có chứng minh phương pháp đáp ứng yêu cầu đặt ra, tức phương pháp phải thẩm định kể phương pháp tiêu chuẩn Theo yêu cầu ISO 17025, phòng thử nghiệm áp dụng phương pháp tiêu chuẩn cần có hồ sơ đánh giá điều kiện bản, nguồn lực theo yêu cầu phương pháp thử việc đạt kết thử nghiệm có độ xác phương pháp u cầu mong muốn phòng thử nghiệm Mục tiêu khóa luận tập trung vào việc thẩm định tiêu chuẩn EN71-3:2013 vào môi trường nghiên cứu Trung tâm QUATEST Cụ thể Tiêu chuẩn mức độ nhiễm thiếc hữu (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại (đồ chơi dạng cạo được) Khóa luận tốt nghiệp 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu EN71-3:2013 1.1.1 Phạm vi đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn EN71-3:2013 bao gồm yêu cầu phương pháp thử xâm nhập số độc tố từ vật liệu đồ chơi từ phần đồ chơi, trừ vật liệu khơng tiếp xúc Vật liệu đóng gói không xem phần đồ chơi trừ chúng dùng để chơi Những yêu cầu tiêu chuẩn không áp dụng cho đồ chơi phần đồ chơi dựa theo khả tiếp cận, cơng dụng, kích cỡ đặc tính khác chúng mà hiển nhiên khơng thể mút, liếm nuốt tiếp xúc lâu với da mà đồ chơi phần đồ chơi sử dụng cách có chủ ý theo cách mà lường trước được, ln cân nhắc trước hành vi trẻ nhỏ với chúng Tiêu chuẩn bao gồm yêu cầu cho dịch chiết nguyên tố kim loại xác định từ loại vật làm đồ chơi bảng sau: Bảng 1.1 Bảng tham khảo số vật liệu đồ chơi để xác định phân loại [2, tr.9] Vật liệu đồ chơi Sơn phủ ngoài, vecni, sơn mài, mực in, polymers, dạng bọt dạng phủ tương tự Dạng polymer dạng vật liệu tương tự, bao gồm dạng dát mỏng, sợi gia cố khơng, ngoại trừ loại sợ khác Giấy giấy bìa cứng Các loại sợi tự nhiên tổng hợp Vật liệu thủy tinh, gốm, kim loại Các dạng vật liệu gỗ, da vật liệu xốp khác hấp thụ chất màu mà không cần lớp phủ Viên sơn nén, vật liệu để lại vết dạng vật liệu tương tự dạng rắn có mặt đồ chơi (Ví dụ: ruột bút chì màu, phấn, bút màu) Các dạng vật liệu làm mơ hình mềm dẻo, bao gồm đất sét nặn thạch cao Loại Loại Loại X X X X X X X X Khóa luận tốt nghiệp Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS 71 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 3,7704932 sum 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 14,2166 19 15,60 Uncertainty (68%) = SqRoot 3,95 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 7,90 % 4.3.9 Độ không đảm bảo đo phân tích DOT Bảng 4.38 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DOT (Lần 2) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 50 44,73 Thu hồi Trung bình (%) (%) 89,46 50 43,61 87,22 50 41,4 82,8 50 41,07 82,14 50 45,66 91,32 50 45,33 90,66 50 40,54 81,08 50 40,37 80,74 50 47,85 95,7 86,79111 SD (%) RSD, % 5,350 6,164 Bảng 4.39 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DOT (Lần 2) Quy trình weighing SDrel [%] 0,03 (SDrel) ^2 0,001 Khóa luận tốt nghiệp Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS 72 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 6,163807 sum Uncertainty (68%) = SqRoot Uncertainty (95%) = SqRoot x 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 37,9925 16 39,37 6,27 % 12,55 % 4.3.10 Độ không đảm bảo đo phân tích TPhT Bảng 4.40 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TPhT (Lần 2) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 50 50,22 Thu hồi Trung bình (%) (%) 100,44 50 50,72 101,44 50 46,98 93,96 50 46,51 93,02 50 51,81 103,62 50 51,3 102,6 50 46,09 92,18 50 45,79 91,58 50 49,83 99,66 97,61111 SD (%) RSD, % 4,849 4,968 Bảng 4.41 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TPhT (Lần 2) Quy trình weighing SDrel [%] 0,03 (SDrel) ^2 0,001 Khóa luận tốt nghiệp Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS 73 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 4,9681275 sum Uncertainty (68%) = SqRoot Uncertainty (95%) = SqRoot x 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 24,6822 26,06 5,11 % 10,21 % 4.4 Độ khơng đảm bảo đo phân tích Organotins (Lần 3) ‒ Xử lý mẫu theo mục 2.6 chiết mẫu theo mục 2.7 ‒ Thêm 200 µL dung dịch chuẩn làm việc C µg/L (2.3) vào ml dung dich mẫu sau ngâm chiết ‒ Phân tích máy GC - MS 4.4.1 Độ khơng đảm bảo đo phân tích MeT Bảng 4.42 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MeT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 94,99 Thu hồi Trung bình (%) (%) 94,99 93,73889 100 93,34 93,34 100 91,49 91,49 100 90,83 90,83 100 93,77 93,77 100 99,41 99,41 100 94,99 94,99 100 93,34 93,34 SD (%) 2,603 RSD % 2,776 Khóa luận tốt nghiệp 74 100 91,49 91,49 Bảng 4.43 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích MeT (Lần 3) (SDrel) ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 7,70854 91 9,09 Quy trình weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS SDrel [%] 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 Uncertainty (68%) = SqRoot 3,02 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 6,03 % 2,7764274 sum 4.4.2 Độ không đảm bảo đo phân tích DProT Bảng 4.44 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DProT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 99,38 Thu hồi (%) 99,38 100 97,44 97,44 100 95,74 95,74 100 96,41 96,41 100 95,77 95,77 100 101,69 101,69 100 92,69 92,69 100 91,12 91,12 100 91,36 91,36 Trung bình (%) 95,73333 SD (%) 3,568 3,727 Bảng 4.45 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DProT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) RSD % Khóa luận tốt nghiệp 75 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 13,8876 48 15,27 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 3,7266134 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 3,91 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 7,82 % 4.4.3 Độ khơng đảm bảo đo phân tích MBT Bảng 4.46 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MBT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 95,39 Thu hồi Trung bình (%) (%) 95,39 100 94,49 94,49 100 93,83 93,83 100 92,98 92,98 100 94,99 94,99 100 100,17 100,17 100 90,15 90,15 100 89,06 89,06 100 92,27 92,27 93,70333 SD (%) RSD, % 3,235 3,452 Bảng 4.47 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MBT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 76 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 11,9183 37 13,30 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 3,4522945 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 3,65 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 7,29 % 4.4.4 Độ không đảm bảo đo phân tích DBT Bảng 4.48 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DBT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 96,81 Thu hồi Trung bình (%) (%) 96,81 100 96,63 96,63 100 93,85 93,85 100 95,3 95,3 100 94,03 94,03 100 101,73 101,73 100 92,16 92,16 100 91,37 91,37 100 91,38 91,38 94,80667 SD (%) RSD, % 3,309 3,490 Bảng 4.49 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DBT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 77 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 12,1810 13,56 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 3,4901404 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 3,68 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 7,37 % 4.4.5 Độ khơng đảm bảo đo phân tích TBT Bảng 4.50 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TBT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 94,65 Thu hồi Trung bình (%) (%) 94,65 100 95,55 95,55 100 95,26 95,26 100 94,65 94,65 100 93,44 93,44 100 97,47 97,47 100 95,88 95,88 100 90,73 90,73 100 90,47 90,47 94,23333 SD (%) RSD, % 2,329 2,471 Bảng 4.51 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích TBT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 78 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 6,10757 12 7,49 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 2,4713501 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 2,74 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 5,47 % 4.4.6 Độ không đảm bảo đo phân tích MOT Bảng 4.52 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo MOT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 92,51 Thu hồi Trung bình (%) (%) 92,51 100 91,04 91,04 100 88,08 88,08 100 88,66 88,66 100 91,3 91,3 100 95,65 95,65 100 86,36 86,36 100 85,1 85,1 100 88,42 88,42 89,68 SD (%) RSD, % 3,266 3,641 Bảng 4.53 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích MOT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 79 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 13,2593 37 14,64 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 3,6413373 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 3,83 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 7,65 % 4.4.7 Độ không đảm bảo đo phân tích TeBT Bảng 4.54 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TeBT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 118,93 Thu hồi Trung bình (%) (%) 118,93 100 120,35 120,35 100 84,64 84,64 100 85,03 85,03 100 88,79 88,79 100 86,94 86,94 100 90,8 90,8 100 91,31 91,31 100 86,13 86,13 94,76889 SD (%) RSD, % 14,29 15,08 Bảng 4.55 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích TeBT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 80 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 227,557 06 228,94 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 15,084995 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 15,13 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 30,26 % 4.4.8 Độ khơng đảm bảo đo phân tích DPhT Bảng 4.56 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DPhT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 96,21 Thu hồi Trung bình (%) (%) 96,21 100 100,88 100,88 100 95,62 95,62 100 98,08 98,08 100 91,39 91,39 100 100 100,29 100 96,57 96,57 100 92,86 92,86 100 94,11 94,11 96,22333 SD (%) RSD, % 3,188 3,313 Bảng 4.57 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích DPhT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 81 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 10,9749 72 12,36 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 3,3128496 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 3,52 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 7,03 % 4.4.9 Độ không đảm bảo đo phân tích DOT Bảng 4.58 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo DOT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 94,69 Thu hồi Trung bình (%) (%) 94,69 100 90,42 90,42 100 91,71 91,71 100 90,26 90,26 100 94,52 94,52 100 95,91 95,91 100 84,22 84,22 100 82,23 82,23 100 80,96 80,96 89,43556 SD (%) RSD, % 5,625 6,290 Bảng 4.59 – Độ không đảm đo thử nghiệm phân tích DOT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 82 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 39,5623 09 40,94 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 6,2898576 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 6,40 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 12,80 % 4.4.10 Độ không đảm bảo đo phân tích TPhT Bảng 4.60 – Độ lệch chuẩn tương đối thiết bị đo TPhT (Lần 3) Nồng độ lý thuyềt Nồng độ thực tế (µg/l) (µg/l) 100 95,86 Thu hồi Trung bình (%) (%) 95,86 100 98,01 98,01 100 96,32 96,32 100 96,02 96,02 100 93,75 93,75 100 99,63 99,63 100 94,00 94,00 100 93,11 93,11 100 90,67 90,67 95,26333 SD (%) RSD, % 2,699 2,833 Bảng 4.61 – Độ khơng đảm đo thử nghiệm phân tích TPhT (Lần 3) Quy trình SDrel [%] (SDrel) Khóa luận tốt nghiệp 83 weighing Syring 100µl pipetting 5ml Syring 1ml Volumetric flask Balance Pretreatment & GCMS ^2 0,001 0,013 0,030 1,333 0,001 0,003 8,02729 21 9,41 0,03 0,12 0,17 1,15 0,03 0,06 2,8332476 sum Uncertainty (68%) = SqRoot 3,07 % Uncertainty (95%) = SqRoot x 6,13 % Khóa luận tốt nghiệp 84 KẾT LUẬN Khóa luận tốt nghiệp 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Home Accident Surveillance System, 22nd Annual report 1998 data London: Department of Trade and Industry, 2000 [2] AFNOR (Association Francaise de Normalisation) – French standard institute, NF EN 71-3, AFNOR, 2013 [3] - Hohenstein Institute & Textile Exchange (2017) Chemical Snapshots – Organotin Compounds (Các Hợp Chất Organotin) Bản chỉnh sửa 0.2 Truy xuất ngày 17 tháng 3, 2017 [4] - European Commission Scientific Committee on Health and Environmental Risks (Ủy Ban Khoa Học Nguy Cơ Đối Với Sức Khỏe Môi Trường Ủy Ban Châu Âu) (2006) Revised Assessment of the Risks to Health and the Environment Associated with the Use of the Four Organotin Compounds (Đánh Giá Đã Điều Chỉnh Nguy Cơ Đối Với Sức Khỏe Môi Trường Liên Quan Đến Việc Sử Dụng Hợp Chất Organotin): TBT, DBT, DOT and TPT (TBT, DBT, DOT TPT) Truy xuất ngày 15 tháng 8, 2017 [5] https://www.gester-instruments.com/small-part-cylinder-gt-mb03_p167.html [6] DS Trần Cao Sơn PGS, TS Phạm Xuân Đà, TS Lê Thị Hồng Hảo, CN Nguyễn Thành Trung, DS Trần Cao Sơn, Thẩm định phương pháp phân tích hóa học vi sinh vật, NXB KH&KT, Hà Nội, 2010 [7] Definition and Procedure for the Determination of the Method Detection Limit, Revision 2, Environmental Protection Agency (EPA), 2016 [8] MEASUREMENT UNCERTAINTY, MARLAP, 2004 ... mức độ nhiễm thiếc hữu (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại (đồ chơi dạng cạo được) Khóa luận tốt nghiệp 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu EN71 -3: 20 13 1.1.1 Phạm vi đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn. .. riêng Anh ước tính năm có tới 40.000 vụ tai nạn liên quan tới đồ chơi trẻ em [1] Do đó, yếu tố an tồn sức khỏe ln đặt lên hàng đầu, từ tiêu chuẩn mức độ an tồn đồ chơi trẻ em đời CEN (European... EN71 -3: 20 13 bao gồm yêu cầu phương pháp thử xâm nhập số độc tố từ vật liệu đồ chơi từ phần đồ chơi, trừ vật liệu khơng tiếp xúc Vật liệu đóng gói khơng xem phần đồ chơi trừ chúng dùng để chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn mức độ thôi nhiễm của thiếc hữu cơ (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại 3 (đồ chơi dạng có thể cạo ra được) , Tiêu chuẩn mức độ thôi nhiễm của thiếc hữu cơ (organotins) từ đồ chơi trẻ em loại 3 (đồ chơi dạng có thể cạo ra được) , CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM, CHƯƠNG 3: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn