Giáo án cả năm tiếng anh 6

31 76 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:26

Giáo án cả năm tiếng anh 6________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________v____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hung Cuong Secondary school English Week: Period 1: Introduction Preparing date:16/8/2018 Period: Teaching date I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book Tieng Anh - book map - Parts of a unit - How to study vocab , stucture - The importance of English 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity, … - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, … 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around, … II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Warm-up: T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese + What is the weather like today ? + How you feel about this new school ? + Do you like English? Ss: Answer New lesson a Structure of English 6: - Sách Tiếng Anh gồm 16 đơn vị học với 16 chủ điểm phát triển từ chủ điểm lớn chia nhỏ theo mục Mỗi phần tương ứng với nội dung có liên quan đến chủ điểm chung học - Mỗi học tiếng Anh phát triển theo bước: Giới thiệu học - giới thiệu ngữ liệu - luyện tập - vận dụng củng cố Trình tự bước gấn liền với kỹ nghe - nói - đọc - viết - Sau học có phần Grammar Practice kiểm tra 45’ - Cuối sách phần tổng kết ngữ pháp từ vững năm học b Phân phối chương trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: tiết x 18 tuần = 54 tiết - Học kỳ II: tiết x 17 tuần = 51 tiết Hung Cuong Secondary school English c Some common language  Thank you : cảm ơn  Sitdown : ngồi xuống  Stand up: đứng lên  Lisen to me : lắng nghe tơi  Don't talk in class : khơng nói chuyện lớp  May I go out : xin phép  May I come in : xin phép vào lớp d Some abbreviations  Noun = N ( danh từ)  Verb = V ( động từ )  Object = O ( tân ngữ )  Adjective = Adj ( tính từ )  Subject = S ( chủ ngữ )  Adverb = Adv (trạng từ ) Đặc điểm môn học - Xoay quanh chủ điểm lớn: + You and me + Education + Community Alphabet A F B G C H D I E J K L M N O + Nature + Recreation + People and places P Q R S T U V W X Y Z Giới thiệu cách học Tiếng Anh a Trên lớp: - Trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến - Rèn luyện giao tiếp Tiếng Anh học Tiếng Anh, hạn chế sử dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành nói nhiều b Học nhà - Học cũ: học từ vựng, ngữ pháp học trước - Đọc lại khóa nhiều lần để nhớ từ vựng - Tự lấy ví dụ sử dụng cấu trúc ngữ pháp học - Làm nhiều tập nâng cao - Chuẩn bị học (Tra từ vựng học, đọc trước học phát triển kỹ Hung Cuong Secondary school English năng: nghe, nói, đọc, viết) - Giao tiếp với khách nước ngồi có hội Production : Prepare Test Week: Period: TEST (45') Preparing date: 16/8/2018 Teaching date: I.Objectives 1.Knowledge -To check their knowledge they have learn in the primary school -Students know how to the test 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity, … - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, … 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around, … II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III Procedures *Warm up *Test Question 1(3 points) Chọn đáp án 1.This Lan.( is, am, are) what your name? name is Hoa.( is-your/ is-my) Where you live? I in An Tao.(does-live/ do-live) ………… there any fish in the bowl? ( Is/ Are/ Do) Question 2(3 points) Sắp xếp cac từ sau thành câu hoàn chỉnh: is/ there/ book/ a// …………………………………………………………………… sing/ can/ I// ……………………………………………………………………… Hung Cuong Secondary school English am/ a/ I/ cook// …………………………………………………………………… are/ how old/ you//? …………………………………………………………………… those/ pens/ are// …………………………………………………………………… How many/ you/ do/ pens/ have? …………………………………………………………………… Question 3(4 points) Trả lời câu hỏi sau thân What your name? ……………………………………………………………………………… How are you? …………………………………………………………………………………… How old are you? ………………………………………………………………………………… Where you live? ………………………………………………………………………………… How many people are there in your family? …………………………………………………………………………………… What’s your father ‘s name? ……………………………………………………………………………… What ‘s your mother’s name? ………………………………………………………………………………… Are there any yard near your house? …………………………………………………………………………………… Answer Key: Question 1(3,0) 0,5 point for each right word is is-My do-live Is Question 2(3,0) 0,5 points for each sentence There is a book I can sing 3.I am a cook How old are you? Are those pens? How many pens you have? Question 3(4,0) 0,5 points for each sentence 1.My name is I am fine, thanks 3.I am .year old I live in Thong Kenh Hung Cuong Secondary school English There are …… people in my family His name… Her name…… Yes, there are (No, there aren't) * Teacher collects the test 3.Production: -Learn the words and the models by heart -Prepare "Unit 1" -Week: Period: Unit : Greetings Lesson 1: A Hello (A1-4) Preparing date: 16/8/2018 Teaching date: I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson , Ss will be able to: + Greet each other , say " Hi, Hello", introduce name + Help ss have skills to study and practice + Make ss feel self- confident when they introduce about themselves 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents 1.Warm-up: - T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings + How you greet each other in Vietnam ? - T: Request ss to look at the picture and answer the questions Ss:Answer I Warm-up: - T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings + How you greet each other in Vietnam ? - T: Request ss to look at the picture and answer the questions Hung Cuong Secondary school English 2.Presentation Ss:Answer -T- M: Play game, practising, discussion II- Vocabulary: group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… + Greeting (n): lêi chµo * Act 1: How to greet each other + Hello: xin chµo - T: Ask Ss to look at the picture in the Sts’ + Hi: books and tell about the situation in the + Name (n): tên picture + I: tôi, tớ,anh ,em Ss: Discuss sthing about the pictures + My : cđa t«i, cđa tí - T presents vocabulary and let ss practise + is = am: , * Let ss play a game: "What and where" + I am = I`m: - T: Prepare some cards about newwords + My name is : tên Guide the way to play Ss: Listen and play with two groups - T: Check and comment the winner - T: Notice the differences between Hello * What and where and Hi My I Ss: Take notes if necessary * Act 2: How to introduce name Hello - T uses the pictures in the book and sets Hi Nam the scene to Øntoduce name e - T: Ask: How many ways can we use to introduce name ? III- Model sentence: Ss: Give their ideas Eg: My name is Hung -> Concept check:form, meaning, use, I`m Hung pronunciation - T: Introduce short form => Form: My name is Ss: Copy down I am * Notes: Short form : I am = I’m 3.Practice My name is = My name’s -T- M: Play game, practising, discussion IV- Practice: group, technical present… 1/ Say "hello, hi" to your classmates -C & Q: Co-operation, communication, A: Hello self- study, using language… B: Hi T uses the picture in the book and sets the 2/Dialogue build scene to build dialogue Lan Nga Ss: pairwork - T: Aks ss to role play Nam , Ba … to a Lan: Hello! Lan repeat the sentences Nga: Hello! I Nga Ss: Roleplay b Ba: Hello! My name’s Ba Hung Cuong Secondary school Greet and introduce the name -T: Ask ss to greet each other and introduce their name Ss :Practice with a partner - T: Call some pairs to practise in front of the class Ss: Talk in pairs before class - T: Comment if necessary 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… - Ask Ss to look at the workbook and Exercise (p – workbook) individually Ex1 : a) I am Hoa / I’m Hoa b) Mai c) Minh d) Nam e) Thu f) Linh - Ask Ss to work in four groups and Exercise (p – workbook) - Call some Ss to write the sentences on the board a) Hello My name’s … b) Hi My … … … c) Hi … … … … d) Hello … … … Huy 5.Production - Learn by heart all the new words and the structure - Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name - Do exercise and in workbook - Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8 English Nam: Hi! Nam 3/Practice: Eg P1 : Hello P2 : Hi P1 : I’m Hoa P2 : My name is Linh V Exercises Exercise (p 4) b) I am Mai / I’m Mai c) I am Minh / I’m Minh d) I am Nam / I’m Nam e) I am Thu / I’m Thu f) I am Linh / I’m Linh Exercise (p4) a) Hello My names’ Nga b) Hi My name is Phong c) Hi My name is Chi d) Hello My name is Huy VI.Homework: - Learn by heart all the new words and the structure - Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name - Do exercise and in workbook - Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8 Hung Cuong Secondary school Week: Period:4 English Unit (cont) Lesson 2: A5-7 Preparing date: 21/8/2018 Teaching date I.Objectives 1.Knowledge - By the end of the lesson, Ss will be able to: + Ask about health greeting and say “ thank you ” + Practice asking and answering about health 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents Warm up (5') I Warm up “Jumbled words” “Jumbled words” - Give clear instruction and check Hello- loleh - Have Ss work in two teams Stand up - sdant up - Let them have time to play Sit down - sti dnow loleh Open- enpo sdant up Close - seolc sti dnow enpo seolc Control and get feedback 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… * Act 1: Pre – teach vocab II- Newwords Hung Cuong Secondary school - T: Use examples to introduce newwords Ss: Listen, repeat and copy down - T: Ask ss to read out in groups and read individually Ss: Read out => Checking: Slap the board * Act :Greeting and talking about the health - T: Ask ss to look at the picture (P 12 ) Ss look at the picture - T: Introduce the situation : Lan and Ba meet when they are at school Ask ss to guess what Nam and Ba are talking about Ss: Answer - T: Ask ss to put the dialogue in the correct order Ask ss to work in pairs Ss: Pairwork - Ask ss to read the dialogue again and check their guess Ss: Read and check their guess -T: Give the way to ask and answer about health : English + How : nh + are : thì, là, + you : bạn, bạn, cháu, em + And you: bạn sao? + fine : khỏe + thanks / thank you: cảm ơn, cảm ơn bạn + Mr : ông, ngài + Miss/ Mrs: cô, bà III-A5 : Listen and repeat 1/Grammar: *Put the dialogue in the correct order Ba : How are you ? Lan : Hello , Ba Lan : I’m fine , thanks And you ? Ba : Fine , thanks Ba : Hi, Lan => Key : – – – – Eg: P1: How are you?P2: I`m fine, thanks How are you? I`m fine, thanks.And you? 2/Note:- Khi ngêi thø hỏi lại thay nói And how are you? chØ cÇn nãi “And you?” - I am = I`m 3.Practice -T- M: Play game, practising, discussion IV- Practice: group, technical present… 1-A6: Practice with a partner -C & Q: Co-operation, communication, Mr Hung / Mrs Hoa / Miss Lan self- study, using language… * Act 1(A5) Eg : -T: Ask ss to practice with a partner to read P1 : Hello , Mr Hung the dialogue A5 first then make similar P2 : Hi , Miss Hoa dialogues P1 : How are you ? Ss: Pairwork P2 : I’m fine , thank you And you ? - T: Ask ss to work in Close Pair first then P1 : Fine , thanks / Very well , thanks Open Pair Ss make similar dialogues * Act ( A 6): - T: Ask ss to pracice with a partner Ss: Pairwork * Act ( A 7) + / Pre – writing : Ask ss to look at the Hung Cuong Secondary school English picture and give the situation Ss: Give the ideas - T: Help ss to fill in the missing words Ss: Fill words +/ While – writing - T: Ask ss to write in their notebook Ss: write the dialogue by filling in the missing words +/ Post – writing -T: Ask ss to read the dialogue again Ss: Read in pairs 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… - T: Ask ss to the exercises Exe 1: Nam: Hello My … … Nam Hoa: Hi, Nam I … Hoa How … you? Nam: I`m …, thank you And you? Hoa: Fine, … Exe 2: Ss: Do exercises in pairs -T: Let ss read the answers Ss: Read -T: Comment and correct V.* Futher practice 5.Production - Ask ss to write how to ask about health - Do exercises part A in exercise book - Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1-4 A: Hi My name is An B: Hi I’m Ba How are you? A: I am fine, thank you And how are you? B: Fine, thanks VI Homework - Ask ss to write how to ask about health - Do exercises part A in exercise book - Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1-4 2-A7 : Write Nam : Hello , Lan How are you ? Lan : Hi , I’m fine, thank you Exe 1: Complete the dialogue Nam: Hello My name is Nam Hoa: Hi, Nam I’m Linh How are you? Nam: I’m fine, thank you And you? Hoa: Fine, thanks Exe 2: Ba: Hello, Hoa How are you? Hoa: Hi I am fine, thank you And you? Ba: Fine, thanks 10 Hung Cuong Secondary school Week: Period: English Unit : (cont) Lesson 5: C3,4 Preparing date: 28/8/2018 Teaching date I.Objectives 1.Knowledge At the end of the lesson students will be able to ask and answer about one’s age using numbers from to 20 , to know how to introduce others 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents 1.Warm up I.Warm up “Pelmanism” - Give instruction and check Listen and answer - Have Ss work in two groups Work in group - Ask Ss to look at the cards and choose the numbers “Pelmanism” sixteen nineteen eleven fifteen thirteen 16 sixteen nineteen eleven fifteen thirteen 17 19 11 15 13 Hung Cuong Secondary school 13 15 19 16 English 11 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, selfstudy, using language… -T: Ask ss to retell the numbers from to 20, structure asking and answering about ages Ss: retell -T: Request ss to give examples Ss: take examples - T: Introduce words and write words on the board Ss: Listen, repeat, and copy down => Checking: Rub out and remember * Teach grammar: T introduces C3, Let ss listen to the tape - How does Nga introduce Lan to her teacher , Miss Hoa ? Ss: Listen and repeat T: Present the new grammar and have ss practice Ss: Practise the grammar 3.Practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, selfstudy, using language… T: Request ss to work in groups Introduce their friends with somone-Ask and anser about ages ( C3/p18) Ss: Groupwork T :- Guide the way to practice( C4/ 19) - Give models - Ask & answer with Ss Ss : Practice in pairs - T : controls and corrects Ss: Take notes if necesary 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- II- Vocabulary: + How old: bao nhiªu ti + year old – years old: ti + this is : ( chủ thể gÇn) III- Structure: Ex: This is Lan How old are you? I`m eleven => Form: This is+ tên ( người vật) How old are you? I`m/ I am + số tuổi+ years old * Use: Ask and answer about ages IV- Practice 1/C3 Ask and answer about ages Ex: How old are you ? I`m twelve How old are you? I`m eleven years old 2/C4.Practice with your classmate Eg: P1: How old are you ? P2:I’m eleven / twelve * P1: Hi ,Lan This is Nga P2: Hello , Nga How old are you ? P3 : I’m twelve 18 Hung Cuong Secondary school study, using language… *Hold a game “ Lucky number ” -T: Give questions 1- Count from – 10 2- Count 10 – 20 3- Lucky number 4- Count pupils in your group 5- How are you?- Ss answer 6- How old are you ?- Ss answer 7- Lucky number 8- Reorder the letter : etevsneen 9- Lucky number Ss: Play game in groups T: Comment and say the winner -T: Call some Ss to practice the dialogue a) and remark the use of structure in the dialogue Ss: Some pairs practice the model aloud -T: Ask Ss to work in pairs to make similar dialogues, use the pictures Ss: Work in pairs (Close pairs and open pairs) - Some groups of three practice the completed dialogues 5.Production - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to copy numbers – 20 and count the things in their home - Do exercises part C in exercise book - Prepare: Unit 2: Lesson 1: A1-2 English * Lucky number Exercise (p 9; 10) b) A: How old are you? B: I am ten years old And how old are you? A: I am ten years old c) C: How old are you? D: I am nine years old And you? C: I am eight years old Exercise (p 10 ) Ba: Hello, Mr Minh This is Nam Mr Minh: Hello, Nam How old are you? Nam: I am eleven V Homework: - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to copy numbers – 20 and count the things in their home - Do exercises part C in exercise book - Prepare: Unit 2: Lesson 1: A1-2 19 Hung Cuong Secondary school Week: Period: English Unit : AT SCHOOL Lesson : A – Come in (A1- 2) Preparing date: 29/8/2018 Teaching date I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson Ss will be able to give the class imperatives and ex correctly 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents 1.Warm up “Noughts and Crosses” - Give Ss instruction and check - Have Ss work in two teams 9-5 20 - 10 + 17 + 6+5 8–3 -3 6+7 5+3 T asks: Nine minus five ? - Control and praise the winner 2.Presentation I.Warm up “Noughts and Crosses” - Give Ss instruction and check - Have Ss work in two teams 9-5 20 - 10 + 17 + 6+5 8–3 -3 6+7 5+3 T asks: Nine minus five ? - Control and praise the winner 20 Hung Cuong Secondary school English -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, selfstudy, using language… * Act 1: Introduce how to give the orders - T: Ask the Ss to look at the picture A1 page 20 and guess teacher’s requests in the picture Ss: Look at the picture and guess - T: Help ss to find out the new words and give the meanning => Checking vocab: matching - T: Read and ask ss to listen to twice Ask ss to read imperatives Ss: Read aloud -T: Give the structures Ss: Copy down 3.Practice( -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, selfstudy, using language… -T: Call some ss read again some imperatives Ss: Follow the teacher`s requests - T: Ask the ss to practive with a group (lµm mÉu víi 3,4 h/sinh kh¸) Ss: Groupwork - Change another imperatives with each St - T: Ask the ss to exercise A2 page21 Match the imperatives with the right pictures Ss: Do ex * Hold a game : Simon says -T: Guid ss to play game " Simon says" + 10 Ss stand in a circle + Listen to the teacher’s commands If the T says “Simon says” Ss as the commands, if there is no “Simon says”, no action Ss: Listen and play - T: Remark 4* Further practice: -T- M: Play game, practising, discussion 21 II- Newwords - Sit down: ngåi xuèng - Stand up: đứng lên - Come in: mời vào - Open : më - Close: GÊp - your: cđa b¹n, cđa bạn, em, - book: sách - Close your book: gấp sách lại - Open your book: mở s¸ch III- Practice 1-A1 Picture drill Ex: Stand up Sit down Open your book Close your book 2- A2 Match and write *Keywords: a Open your book b Sit down c come in d Close your book e Stand up 3- A3 Play a game “ Simon says ” Hung Cuong Secondary school English group, technical present… IV.Further practice: -C & Q: Co-operation, communication, selfstudy, using language… T: Have ss Gap- fill Ss: Fill in the blanks with correct words Exe ( p13) A Come Sit Open Stand Close B your book up in your book down * Put the correct word in the brackets a down, please b Close c notebook, please d up, please e in 4- Remember Come in Sit down and Stand up Open your book and Close your book *Exercise A1 (p 13 ) a) Come in b) Sit down c) Open your book d) Stand up e) Close your book V Homework: - Request ss to learn newwords by heart - Do exercises- part A in the exercise book - Prepare: Unit 2: Lesson 2: B1,2,3 5.Production: - Request ss to learn newwords by heart - Do exercises- part A in the exercise book - Prepare: Unit 2: Lesson 2: B1,2,3 Week: Unit (cont) Preparing date: 30/8/2018 Period:9 Lesson2:B Where you live? B1 Teaching date I.Objectives 1.Knowledge At the end of the lesson students will be able to ask and answer about one’s address and name 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson 22 Hung Cuong Secondary school English Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents Warm up “Simon says” - Give instruction and check - Have whole class work with teacher Eg: Teacher says: Simon says “sit down” “sit down” - Do the same with other commands 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… * Present newwords - T: Hang the photocopied picture- p24/B3 Ask ss to look at it and answer: Where is this ? Ss: Answer - T: Introduce newwords Ss: Listen , repeat, and copy down => Checking: Rub out and remember * Act 1: Ask and answer the name: Who can answer my question ? + What’s your name ? + How old are you? Can you ask me ,please ? - T: Get Ss to pair work(ask and answer about your name, ages) I.Warm up “Simon says” - Give instruction and check - Have whole class work with teacher Eg: Teacher says: Simon says “sit down” “sit down” - Do the same with other commands II- Newwords: A /ei/ J /dzei/ S /es/ B /bi/ K /kei/ T /ti/ C /si/ L /el/ U /ju/ D /di/ M /em/ V /vi/ E /i/ N /en/ W /dAblju/ F /ef/ O /au/ X /iks/ G /dzi/ P /pi/ Y /wai/ H /eit/ Q /kuj/ Z /dzet/ I /ai/ R /a/ + Street (n): ®êng + house (n): nhà + Where ? : ®©u + live (v): sèng III- Grammar: 23 Hung Cuong Secondary school Ss: Pairwork *Act 2: Ask and answer the address -T: Request ss to look at the picture (p23) Is it a city or country? Ss: Answer -T: Introduce the question about address - Look at the answers to find out the prepositions and try to remember 3.Practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… * Act 1: Wordcues -T: Give some wordcues and ask ss to complete the sentences Ss: Complete the sentences -T: Correct if necessary * Act 2: Practice the dialogue -T: Hang on the poster of the dialogue B1p23 Ss: Look at on the poster -T: Have ss practice the dialogue with a partner Ss: Work in pairs - T: Call some pairs to practice dialogue Ss: Practice in front of the class -T: Comment if necessary.Ask ss to replace words or phrases to make a similar dialogue Act 3: Play with words Ask ss to read the sentences in play with words , notice the stress T explain some words: city, 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… - T: Call ss read again the alphabet Ss: Do as teacher request 5.Production English * Ex2: Where you live ? I live in Tan Moc on Le Loi Street => Form: Where you live? I live in/ on *Use: Thì đơn diễn tả việc mang tính cố định IV- Practice: Wordcues a- What/ your/ name? - My/ name/ Hoa What is your name?- My name is Hoa b- How/ old/ you? - I/ twelve => How old are you? -I`m twelve c- Where/ you/ live? - I/ Luc Ngan Where you live? - I live in Luc Ngan 2.B1- Listen and repeat then practice with a partner -P1:What’s your name? -P2:My name’s Nam -P1:How old are you? -P2:I’m twelve years old -P1:Where you live? -P2:I live on Tran Phu street 3.B2- Play with words Where you live? I live in a house Where you live ? I live on a street Where you live ? I live in a city Where you live ? I live in Viet Nam 24 Hung Cuong Secondary school - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to exercises- part B in the workbook - Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5,6 English V Homework: - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to exercises- part B in the workbook - Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5,6 Kiểm tra ngày tháng năm 2018 …………………………………………………… Week: Unit At school Period: 10 Lesson b Where you live? (3 – 5) Preparing date: 4/9/2018 Teaching date I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson, Ss will be able to ask and answer about the name and know the Alphabet (a - z) 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents 1.Warm up “Write – it – up” - Give instruction and check - Have Ss work individually Eg: I live on Chau Long street in Ha Noi Hoa lives on Trangf tien street in Ha Noi - Controll and give feedback 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… I.Warm up “Write – it – up” - Give instruction and check - Have Ss work individually Eg: I live on Chau Long street in Ha Noi Hoa lives on Trangf tien street in Ha Noi - Controll and give feedback II Revision Ex: +What is your name?- My name is 25 Hung Cuong Secondary school -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… T: Let ss review some questions about themselves Ss: Practice asking and answering -T: Ask sts to copy down Ss: Copy down * Present grammar -T: Ask ss to look at the picture (p.25) -T: Ask and sts anwer What’s her name? Who is she? Who is this? Where are they now ? * Answer : - She is Miss Hoa - She is a teacher -This is Lan -They are in the class -T: Play the tape Ss: Listen -T: Ask sts to work in pairs Ss: Pairwork -T: Explain the question “ How you spell your name? ” 3.Practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… -T: Request ss to listen and repeat the alphabet Ss: Listen and repeat -T: Get sts to make a similar dialogue Ss: Pairwork Make a similar dialogue by replacing word underlined -T: Call on some pairs to practice dialogue Ss: Practice in front of the class -T: Comment if necessary - T: Have ss answer the questions B5- p25 then write down on the notebook English + How old are you? I am + Where you live? I live in III Listen and repeat: + spell: đánh vần * Grammar: Ex: -P1:What’s your name ? P2:My name is Lan -P1:How you spell your name ? P2:L-A-N *Form: -What`s your name? My name is => Hỏi tên người nói chuyện - How you spell ? => Hỏi cách đánh vần tên IV- Practice: 1.B4-Practice with a partner -P1:What’s your name ? -P2:My name is Hoa -P1:How you spell your name ? -P2:H-O-A it 2.B5-Write Ex: a- My name is Mai b- I`m eleven c- I live in Tan Moc d- M-A-I , Mai 26 Hung Cuong Secondary school Ss: Copy down the answers on the notebook 4.Further practice -T: Ask ss to read the Remember Ss: Read aloud -T: Request ss to copy down Ss: copy down T: T shows the poster on the board (?) How many people are there in the dialogue?(2) (?) Who are they?(Miss Hoa, Lan) (?) What you have to do? ( Complete the dialogue with suitable word) + Get Ss to work in groups + Deliver them the hand outs + Ss write their keys on the hand outs + T gets Ss’ hand outs and asks Ss to check T: Ask ss to the exe (p12) in the workbook Ss: Do exe in pairs 5.Production - Request ss to learn newwords by heart - Ask Ss to exercise1-2-3 in the workbook- P 12 - Prepare: Unit 2: Lesson 4: C1 English 3.B – Remember What’s your name ? My name’s … How you spell ………? What’s … = What is … My name is …… = My name’s … Complete the dialogue Miss Hoa : Come (1).in please Lan: Good morning, Miss Hoa Miss Hoa: Good (2) morning Please sit down Lan: Thank you Miss Hoa: (3) What is your name? Lan: My (4)name is Lan Exe 3(p12) a) Lan: Hello My name`s Lan What`s your name? Viet: My name is Viet V/ Homework: - Request ss to learn newwords by heart - Ask Ss to exercise1-2-3 in the workbook- P 12 - Prepare: Unit 2: Lesson 4: C1 27 Hung Cuong Secondary school Week: Period: 11 English Unit : (cont) Lesson 4: C - My school (C1) Planning date : 5/9/2018 Teaching date I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson, Ss will be able to practice with : This / That positive statements and Yes – No questions to talk about people and things at school 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents 1.Warm up I.Warm up “Jumbled words” - evening - hello - stand up - name - city - street - “Jumbled words” - Give instruction and check - Have Ss work in two teams - veeignn = - llhoe = - ndsta pu = - mnae = - yitc = - treest = - Control and praise the winner 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion II- Newwords: + a student: häc sinh, sinh 28 Hung Cuong Secondary school group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, selfstudy, using language… *Pre teach vocab: -T: Elicit words from ss Use the picture- p26 to present newwords Ss: Give their ideas -T: Write words on the board Ss: Listen, repeat, and copy down => Checking: Matching:Call ss to go to the board and match * Present grammar: -T: Set the scene: Ask ss to look at the picture- p26 and ask: Who can you see in the picture Ss: Answer - T: Play the tape for two times Ss: Listen *T: modles: T: What is this in English? S: ( a student) T: How you spell it? S: S-T-U-D-E-N-T -T: Introduce the new structures: This/ That is Is this/ that ? Ss: Copy down English viªn + a teacher: giáo viên + a school: trờng học + a class: líp häc + a classroom: phßng häc + a desk: bàn HS + that is = that`s : lµ III- Grammar: * Eg : - This is my school - That is my class - Is this your school? - Is that your class? Yes, it is./ No, it isn’t => Form: This/ That is a/ an Is this ? Is that ? *Note: - This/that: đại từ định - This is: Giới thiệu ngời, vật khoảng cách gần 3.Practice -That is: Giíi thiƯu ngêi, vËt ë -T- M: Play game, practising, discussion khoảng cách xa group, technical present IV- Practice: -C & Q: Co-operation, communication, self- 1- Wordcues drill: study, using language… class student *Act 1: Word cues drill: - T gives instruction teacher table + häc sinh + bàn học + lớp + cô giáo school classroom + trêng + phßng häc m Ss: Listen and write *Act 2: picture drill - T uses the pictures on P.26- 27 and guides Ss to practice using the model sentences 2- Picture Drill - T models first 29 Hung Cuong Secondary school English - Ss work in pairs: open pairs / closed pairs 4.Futher practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, selfstudy, using language… * Realia drill: - T points to real things in and around the classroom and ask and answer * Eg: T Is this your desk? St: No, it isn’t./ Yes, it is -T: Get ss to free practice in pairs Ss: free practice 5.Production - Request ss to learn newwords by heart/ exe 1- p14 in the workbook - Ask ss to write examples with That is , with This is and make questions with them - Prepare: Unit 2: Lesson 5: C2-4 Week: Period: 12 Unit : (cont) Lesson 5: C 2-3 This is my school That is my class This is my classroom 3- Free practice: * Eg: S1: Is this your desk? S2: No, it isn’t./ Yes, it is V Homework: - Request ss to learn newwords by heart/ exe 1- p14 in the workbook - Ask ss to write examples with That is , with This is and make questions with them - Prepare: Unit 2: Lesson 5: C2-4 Planning date:6/9/2018 Teaching date I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson, Sts will be able to practice with : This / That and Wh – question with “What ” to talk about people and things at school 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 30 Hung Cuong Secondary school English 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… 31 ... Giới thiệu cách học Tiếng Anh a Trên lớp: - Trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến - Rèn luyện giao tiếp Tiếng Anh học Tiếng Anh, hạn chế sử dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn... the numbers which the teacher read  5, 3, 7, 11, 14, 15, 18, 20, 16  13, 2, 19, 12, 17, 9, 6, 1, 15  6, 18, 3, 20, 12, 10, 2, 6, 11 Ss:Play the game individually - Raise the winners 4.Further... Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 -o0o -Kiểm tra ngày tháng năm 2018 …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 16 Hung Cuong Secondary
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm tiếng anh 6, Giáo án cả năm tiếng anh 6, a. Structure of English 6:, Lesson2:B. Where do you live? B1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn