Nguyen tac khoi nghiep PDF

72 68 0
  • Loading ...
1/72 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:23

http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi đầu – Diển đàn chuyên đề đường khởi nghiệp Những nguyên tắc kinh doanh khởi nghiệp Jeanne Holden http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Giới thiệu Các nhà kinh tế học doanh nhân có cách định nghĩa khác việc kinh doanh Tuy nhiên, hầu hết đồng ý kinh doanh cơng việc sống để giúp kinh tế tăng trưởng tạo hội việc làm xã hội Điều ñặc biệt ñúng nước ñang phát triển, nơi mà doanh nghiệp nhỏ thành công động tạo cơng ăn việc làm giúp giảm đói nghèo Tài liệu giới thiệu với bạn nguyên tắc việc kinh doanh Tác giả bàn yếu tố cần thiết ñể xây dựng ñiều hành doanh nghiệp, từ bước lập kế hoạch tới bước bán sản phẩm Tác giả Jeanne Holden viết tự chuyên viết vấn ñề kinh tế Bà ñã biên tập viên cho Cục Thông tin Hoa Kỳ 17 năm Khả kinh doanh gì? Khả kinh doanh có nghĩa gì? Khái niệm khả kinh doanh ñược ñặt lần ñầu tiên vào kỷ thứ XVII ý nghĩa tiến triển kể từ Nhiều người đơn giản coi việc bắt đầu kinh doanh cá nhân Hầu hết nhà kinh tế tin khái niệm khả kinh doanh bao trùm nhiều ý nghĩa khác Với số nhà kinh tế, doanh nhân người sẵn sàng gánh chịu rủi ro dự án kinh doanh cảm thấy có may rõ rệt thu lợi nhuận Một số khác lại nhấn mạnh đến vai trò doanh nhân, coi họ người khởi xướng, ñưa sáng kiến thị trường Một số nhà kinh tế khác lại cho doanh nhân người ñưa hàng hóa hay phương thức Brian Tracy [2] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp sản xuất ñáp ứng nhu cầu thị trường mà chưa có người cung ứng Vào kỷ XX, nhà kinh tế học Joseph Schumpeter (1853-1950) quan tâm cải tiến phát minh doanh nhân có tác ñộng việc tạo chuyển dịch thay ñổi Schumpeter xem khả kinh doanh nguồn lực ñưa ñến ‘Sự hủy diệt sáng tạo’ Nhà doanh nghiệp tiến hành ‘những kết hợp mới’, nhờ làm cho ngành cơng nghiệp cũ trở nên lỗi thời Các cách thức kinh doanh truyền thống xưa cũ ñã bị phá vỡ việc xuất cách thức tốt Chuyên gia Peter Drucker (1909-2005) phát triển ý tưởng với việc mơ tả doanh nhân tìm kiếm thay đổi, thích ứng với thay đổi tận dụng hội Hãy xem xét thay ñổi lĩnh vực thông tin - từ máy chữ đến máy tính cá nhân sau mạng Internet - ñây minh chứng rõ nét cho ý tưởng Ngày nay, hầu hết nhà kinh tế ñều ñồng ý khả kinh doanh nhân tố cần thiết thúc ñầy phát triển kinh tế hội nghề nghiệp xã hội Ở nước ñang phát triển, doanh nghiệp nhỏ thành cơng động lực việc tạo việc làm, phát triển thu nhập giảm nghèo Chính lẽ đó, hỗ trợ phủ ñối với khả kinh doanh chiến lược quan trọng phát triển kinh tế Tuyên bố Ủy ban Tư vấn Công nghiệp Thương mại Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) Brian Tracy [3] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp năm 2003 cho rằng: “Các sách nhằm phát triển khả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng việc tạo việc làm phát triển kinh tế” Các quan chức phủ thiết lập biện pháp khuyến khích nhằm cổ vũ nhà doanh nghiệp dấn thân vào dự án kinh doanh Trong số biện pháp văn pháp luật nhằm thực thi quyền tài sản khuyến khích hệ thống thị trường có tính cạnh tranh Văn hóa cộng đồng tạo ảnh hưởng tới khả kinh doanh cộng ñộng ñó Các khả kinh doanh cấp ñộ khác xuất phát từ khác biệt văn hóa, điều khiến khả kinh doanh đánh giá cao khơng cao Một cộng ñồng coi trọng người làm vị trí cao máy nhà nước trí thức có học vấn chun mơn cao khơng có tác dụng khuyến khích khả kinh doanh Ngược lại, văn hóa sách coi trọng cá nhân tự lập thường khuyến khích khả kinh doanh Những ñiểm khái quát nêu ñầu tiên loạt tiểu luận trang viết yếu tố khả kinh doanh Mỗi trang ñều kết hợp tư nhà lý luận kinh tế chủ ñạo với ví dụ thực tiễn hoạt ñộng khả kinh doanh nhiều quốc gia khác Loạt tiểu luận nhằm trả lời câu hỏi: • Vì làm ñể người trở thành nhà doanh nghiệp? Brian Tracy [4] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp • Tại khả kinh doanh mang lại lợi ích cho kinh tế ? • Làm cách ñể Chính phủ khuyến khích khả kinh doanh phát triển, với tăng trưởng kinh tế ? Phẩm chất khiến trở thành nhà doanh nghiệp Ai trở thành nhà doanh nghiệp? Khơng có câu trả lời ñúng cho câu hỏi Một nhà doanh nghiệp thành đạt xuất độ tuổi, mức độ thu nhập, giới tính chủng tộc Họ khác học vấn kinh nghiệm Nhưng kết nghiên cứu cho thấy: hầu hết doanh nhân thành đạt có phẩm chất cá nhân định, là: tính sáng tạo, tính chăm chỉ, lòng tâm, tính linh hoạt, khả lãnh đạo, lòng say mê, tính tự tin ‘thơng minh’ • Tính sáng tạo: tia lửa tạo phát triển ñối với sản phẩm dịch vụ ñưa tới cách thức kinh doanh Đây động lực cải tiến đổi Nó khiến người ta khơng ngừng học tập, suy nghĩ sáng tạo ngồi tạo • Tính chăm chỉ: điều khiến nhà doanh nghiệp làm việc cần mẫn, 12 giờ/ngày nhiều hơn, chí làm việc ngày tuần, ñặc biệt từ khởi ñầu ñến lực ngày làm việc Việc lập kế hoạch ý tưởng phải ñược tập trung cao ñộ nhằm Brian Tracy [5] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp ñạt kết Sự chăm khiến người ta đạt điều • Lòng tâm: mong muốn khát khao mạnh mẽ ñể ñạt thành cơng Nó bao gồm kiên trì khả đứng vững vượt qua lúc sóng gió Nó khiến nhà doanh nghiệp gọi điện thoại thứ mười sau gọi chín điện thoại trước mà khơng có kết Đối với nhà doanh nghiệp đích thực, tiền khơng phải động lực Sự thành cơng động lực, tiền phần thưởng mà thơi • Tính linh hoạt: khả chuyển biến nhanh thích ứng với thay đổi nhu cầu thị trường Nó khả giữ cho mơ ước không bị trở nên viển vông ghi nhớ thực tiễn thị trường Có câu chuyện nhà doanh nghiệp khởi nghiệp cửa hiệu sang trọng ñể bán bánh Pháp Nhưng khách hàng muốn mua bánh xốp Để tránh việc số khách hàng rời bỏ cửa hàng mình, nhà doanh nghiệp thay đổi cách nhìn cách đáp ứng ln nhu cầu bánh xốp khách hàng, níu kéo lượng khách hàng • Khả lãnh đạo: khả tạo quy tắc thiết lập mục tiêu Nó khả đảm bảo quy tắc ñược tuân thủ mục tiêu đạt • Lòng say mê: điều khiến cho nhà doanh nghiệp khởi đầu giữ họ Lòng say mê tạo cho doanh nhân khả thuyết phục người khác tin vào Brian Tracy [6] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chun đề đường khởi nghiệp họ diễn đạt Nó khơng thể thay cho việc lập kế hoạch, giúp họ tập trung khiến người khác ý đến kế hoạch mà doanh nhân đề • Tính tự tin: có từ kế hoạch chu đáo, điều giúp loại trừ rủi ro khơng lường trước Tính tự tin có ñược từ tinh thông chuyên môn Tự tin giúp nhà doanh nghiệp có khả lắng nghe mà khơng bị dao động cách dễ dàng cảm thấy sợ hãi • “Thơng minh” thường hiểu gồm tư logíc kết hợp với hiểu biết kinh nghiệm lĩnh vực nỗ lực kinh doanh có liên quan Tư lơgíc đem lại cho người ta tốt, hiểu biết kinh nghiệm đem lại tinh thơng nghề nghiệp Nhiều người có trí thơng minh họ khơng nhận Một người thành công quản lý ngân sách gia đình thường có kỹ tài kỹ tổ chức Kinh nghiệm sống, lao ñộng giáo dục yếu tố cấu thành nên “sự thông minh” Bất kỳ nhà doanh nghiệp có phẩm chất nêu theo mức độ khác Nhưng điều xảy người thiếu nhiều phẩm chất này? Nhiều kỹ có học hành Hoặc giả, nhà doanh nghiệp th người có phẩm chất mà họ ñang thiếu Chiến lược có ý nghĩa quan trọng việc nhận thức điểm mạnh phát huy chúng Brian Tracy [7] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Tại nên trở thành nhà doanh nghiệp? Điều khiến người nỗ lực khởi đầu cơng việc kinh doanh mình? Có thể lôi kéo người hay vài người khác? Đôi người ta thường bi quan, chán nản cơng việc khơng thấy có may bước đường Đơi khi, người ta nhận thấy cơng việc ñang làm chứa ñựng mối ẩn họa Một công ty dự tính thu hẹp dẫn đến tình trạng giảm lương việc làm Có thể người bỏ qua hội thăng tiến Có thể người ta khơng thấy có hội cơng việc kinh doanh cho người với sở thích kỹ họ Một số người thực tế chịu ý tưởng làm thuê cho người khác Họ phản ñối hệ thống quản lý mà tiền thưởng thường dựa thâm niên công tác không dựa vào kết công việc, họ buộc phải tn thủ thứ văn hóa doanh nghiệp định Một số khác ñịnh trở thành nhà doanh nghiệp họ bị niềm tin quan liêu thủ ñoạn trị muốn tiến thân ngành nghề, lĩnh vực có bề dày phát triển lâu đời Một số khác mệt mỏi phải cố gắng phát triển sản phẩm, dịch vụ hay thực việc kinh doanh không thuộc lĩnh vực hoạt ñộng chủ ñạo công ty quy mô lớn Ngược lại, số người bị hấp dẫn trở thành nhà doanh nghiệp lợi việc khởi ñầu công việc kinh doanh, lợi bao gồm: Brian Tracy [8] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp • Nhà doanh nghiệp ơng chủ Họ định Họ lựa chọn đối tác làm ăn với họ nội dung họ tiến hành kinh doanh Họ ñịnh làm việc ngày ñương nhiên họ định tốn nào, nghỉ phép • Khả kinh doanh đem lại nhiều hội kiếm ñược khoản tiền lớn so với việc làm th cho người khác • Nó đưa tới khả tham dự vào hoạt động kinh doanh tổng thể doanh nghiệp, từ việc hình thành ý tưởng tới việc thiết kế, tạo dựng, từ việc bán hàng ñến sản xuất ñáp ứng nhu cầu khách hàng • Nó tạo uy người đứng đầu doanh nghiệp • Nó đưa ñến cho cá nhân hội tích lũy tài sản, tài sản giữ lại, bán ñi chuyển giao cho hệ sau • Khả kinh doanh tạo hội cho người đóng góp phần cơng sức Phần lớn nhà doanh nghiệp ñều hỗ trợ cho kinh tế địa phương phát triển Một số nhà doanh nghiệp thông qua sáng kiến góp phần phát triển xã hội nói chung Một ví dụ điển hình nhà doanh nghiệp Steve Jobs, ñồng sáng lập hãng Apple vào năm 1976 sau ñó ñã ñưa tới cách mạng lĩnh vực máy tính cá nhân để bàn Brian Tracy [9] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Một số người ñánh giá nghiêm túc khả thăng tiến nghiệp định cách có ý thức có tiếp tục làm th hay trở thành nhà doanh nghiệp Không lý quan trọng lý nào, khơng thành cơng đảm bảo cách chắn Tuy nhiên, khát vọng mạnh mẽ muốn khởi nghiệp, kết hợp với ý tưởng tốt, kế hoạch thực chi tiết chăm làm việc dẫn tới doanh nghiệp thành cơng Quyết định sụp đổ Khả kinh doanh lựa chọn nghề nghiệp có sức hấp dẫn Nhưng nhiều định phải thực trước ñưa quản lý công việc kinh doanh mới, quy mô Theo đó, cần phải trả lời câu hỏi sau: • Cá nhân có thực mong muốn chịu trách nhiệm cơng việc kinh doanh hay khơng? • Sản phẩm dịch vụ sở việc kinh doanh? • Thị trường gì, thị trường đâu? • Liệu cơng việc kinh doanh có tiềm đủ để trang trải lương khoản chi phí cho ơng chủ người làm cơng doanh nghiệp? • Làm cách ñể cá nhân huy ñộng vốn bắt ñầu hoạt ñộng kinh doanh? Brian Tracy [10] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chun đề đường khởi nghiệp Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, Uỷ ban Khu vực Tư nhân Phát triển ñược thành lập ñể giải khó khăn làm cản trở việc mở rộng khu vực tư nhân nước ñang phát triển Trang web bao gồm Báo cáo năm 2004 Ủy ban Phát huy khả kinh doanh: Tạo công việc kinh doanh cho người nghèo” Địa trang web: http://www.undp.org/cpsd/indexF.htmll Dự án Thực tiễn kinh doanh Ngân hàng Thế giới cung cấp liệu ño lường khách quan quy ñịnh kinh doanh việc thực thi quy ñịnh 178 quốc gia số thành phố ñược lựa chọn cấp vùng khu vực Địa trang web: http://www.doingbusiness.org/Download// Các nguồn tài liệu tra cứu học thuật, nghiên cứu tác giả ñơn lẻ Trung tâm Khả kinh doanh Arthur M Blank trường Đại học Babson (Massachusetts, USA) mô tả nhiệm vụ trung tâm ñi ñầu tiến toàn cầu giáo dục khả thực tiễn kinh doanh thông qua giảng dạy, nghiên cứu, thực sáng kiến kinh doanh Có quan hệ đối tác với Trường Đại học Kinh doanh Ln đơn, trung tâm tiến hành nghiên cứu toàn cầu khả kinh doanh Trung tâm tổ chức hội thảo nghiên cứu khả kinh doanh hàng năm phát hành Nghiên cứu lĩnh vực khả kinh doanh Địa trang web: http://www3.babson.edu/eship/research-publications// Brian Tracy [58] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Trung tâm hỗ trợ khả kinh doanh nông thôn hỗ trợ nỗ lực thúc ñẩy khả kinh doanh cộng ñồng nông thôn châu Mỹ phát hành thư thông báo Địa web trung tâm có nhiệm vụ chia sẻ thông tin công cụ, câu chuyện thành công nghiên cứu Địa trang web: http://www.energizingentrepreneurs.org// Tổ chức chủ doanh nghiệp tốt nghiệp từ trường ñại học cao ñẳng mạng lưới toàn cầu khả kinh doanh, phục vụ gần 30.000 sinh viên thông qua 400 chi hội tổ chức hội viên trường cao ñẳng ñại học Địa trang web: http://www.c-eo.org/page.php?mode=privateview&pageID=124&navID=24 Entrepreneur.com ấn phẩm trực tuyến ấn phẩm in doanh nghiệp quy mô nhỏ, cung cấp thông tin ñể giúp khởi sự, tăng trưởng quản lý doanh nghiệp quy mô nhỏ Địa trang web: http://www.entrepreneur.com/ Tổ chức chủ doanh nghiệp (EO) tổ chức thành viên toàn cầu với 6.000 chủ sở hữu doanh nghiệp, người chia sẻ mong muốn chung mở rộng công việc kinh doanh họ, học hỏi thêm từ người khác chia sẻ kinh nghiệm Địa trang web: http://www.eonetwork.org/Default.aspxx Quỹ Ewing Marion Kauffman tổ chức hỗ trợ cho hoạt ñộng nghiên cứu tài trợ ñể thúc ñẩy khả kinh doanh, phát triển chương trình giáo dục, ñào tạo Brian Tracy [59] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp giảng viên tạo ñiều kiện thuận lợi để thương mại hóa cơng nghệ Là quỹ lớn Hoa Kỳ, Quỹ Kauffman có trang web cung cấp nhiều đường dẫn tới nghiên cứu, ấn phẩm báo cáo Địa trang web: http://www.kauffman.org// FastTrac chương trình giáo dục tồn diện khả kinh doanh, bao gồm khóa học thực tiễn, xây dựng hoạt ñộng kinh doanh hội thảo dành cho chủ doanh nghiệp, phổ biến kiến thức khả kinh doanh tới sinh viên trường ñại học Các chương trình FastTrac tiến hành 50 bang lãnh thổ Hoa Kỳ, Australia liên bang Nga Địa trang web: http://www.fasttrac.org/ Dự án Giám sát khả kinh doanh toàn cầu (GEM) dự án nghiên cứu học thuật phi lợi nhuận, có mục đích tạo sở liệu nghiên cứu quốc tế khả kinh doanh tra cứu dễ dàng Có quan hệ ñối tác với trường Đại học Babson Trường đại học Kinh doanh Ln đơn, chương trình nghiên cứu ñược thực dựa ñánh giá hoạt ñộng kinh doanh cấp quốc gia nước có tham gia chương trình dựa khảo sát vai trò khả kinh doanh tăng trưởng kinh tế quốc gia Bắt ñầu vào năm 1999 với 10 nước thành viên, GEM 2007 ñã tiến hành nghiên cứu 42 quốc gia Trang web dự án ñăng tải báo cáo tồn cầu báo cáo tóm tắt quốc gia Địa trang web: http://www.gemconsortium.org// Brian Tracy [60] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Uỷ ban quốc tế hoạt động kinh doanh quy mơ nhỏ tổ chức quốc tế có quan hệ thành viên có chức thúc đẩy tăng trưởng phát triển hoạt động kinh doanh quy mơ nhỏ phạm vi tồn cầu Uỷ ban đứng tổ chức hội nghị thường niên nhằm thúc ñẩy hoạt ñộng kinh doanh nhỏ khả kinh doanh Địa trang web: http://www.icsb.org/ My Own Business, Inc tổ chức phi lợi nhuận cung cấp khóa đào tạo tư liệu tham khảo miễn phí cho chủ doanh nghiệp Trang web cung cấp khóa đào tạo trực tuyến miễn phí, tồn diện sâu sắc cách thức khởi hoạt ñộng kinh doanh Địa trang web: http://www.myownbusiness.org/ Diễn ñàn chung Viện nghiên cứu Đối thoại quốc gia khả kinh doanh cung cấp hàng loạt thông tin khả kinh doanh, bao gồm nghiên cứu tin tức Diễn ñàn ñăng tải nhiều báo cáo bước ñi ñược thực nhiều nước khắp giới ñể thúc ñẩy sáng tạo tăng trưởng doanh nghiệp Trang web có đường dẫn tới câu chuyện thành công khả kinh doanh Địa trang web: http://www.publicforuminstitute.org/nde/global/index.htm Sinh viên doanh nghiệp tự tổ chức phi lợi nhuận tồn cầu hoạt động 47 quốc gia có quan hệ đối tác với nhiều doanh nghiệp SIFE khuyến khích nhóm sinh viên ñại học xây dựng thực nhiều dự án cộng ñồng nhằm thúc ñẩy khả kinh doanh http://www.sife.org// Brian Tracy [61] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp 20 Khả kinh doanh: Danh mục thuật ngữ Những nhà ñầu tư mạo hiểm: cá nhân có vốn sẵn sàng chấp nhận rủi ro Họ thường chủ doanh nghiệp thành công, người ñầu tư vào hoạt ñộng kinh doanh mạo hiểm, họ thường ví cầu nối từ giai ñoạn tự cấp vốn tới giai ñoạn mà hoạt ñộng kinh doanh họ bắt ñầu thu hút vốn đầu tư mạo hiểm từ bên ngồi Tài sản: khoản mục có giá trị sở hữu cơng ty mơ tả bảng cân ñối kế toán, bao gồm tiền mặt, thiết bị, tài sản ñược kiểm kê khác, v.v Bảng cân ñối tài sản: báo cáo tóm tắt tình trạng tài cơng ty thời điểm cụ thể, nêu rõ tài sản nợ Điểm hòa vốn: giá trị tính đơ-la lượng bán vừa đủ trang trải, khơng vượt q, tổng chi phí doanh nghiệp, kể chi phí cố định chi phí lưu động Vốn tạm ứng: vốn ngắn hạn dự báo tốn nhanh chóng Trình duyệt: chương trình máy tính giúp người sử dụng truy cập định vị trang web tồn cầu Văn phòng hỗ trợ kinh doanh: hình thức thúc đẩy kinh doanh, đó, nơi làm việc, dịch vụ huấn luyện hỗ trợ ñược cung cấp cho chủ doanh nghiệp doanh nghiệp thành lập với mức chi phí thấp hồn tồn miễn phí Brian Tracy [62] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Kế hoạch kinh doanh: tài liệu viết nêu chi tiết kế hoạch ñầu tư mạo hiểm ñề xuất, ñánh giá trạng, dự báo nhu cầu kết ñối với doanh nghiệp Kế hoạch kinh doanh bao gồm phân tích chi tiết sản phẩm dịch vụ cung cấp, thị trường cạnh tranh, chiến lược marketing, kế hoạch hành động, cơng việc quản lý lợi nhuận, bảng cân đối kế tốn dòng tiền mặt Vốn: tiền mặt hàng hóa sử dụng để tạo thu nhập Đối với chủ doanh nghiệp, vốn thường bao hàm vốn tài sản khác ñược dùng ñể ñầu tư vào hoạt ñộng kinh doanh mạo hiểm Dòng tiền mặt: khác biệt khoản thu chi tiền mặt công ty giai đoạn cụ thể Nó thể tổng lượng tiền mặt sử dụng để mua hàng hóa để trả hóa đơn nghĩa vụ nợ khác Báo cáo dòng tiền mặt: tóm tắt dòng tiền mặt cơng ty theo giai ñoạn thời gian Tài sản ký quỹ: tài sản ñược dùng làm vật bảo ñảm cho khoản vay Tác quyền: tác quyền hình thức bảo vệ hợp pháp ñối với ấn phẩm văn học nghệ thuật khoa học cơng bố chưa cơng bố, cụ thể hóa dạng thức hữu hình Quyền trao cho tác giả khoảng thời gian cụ thể Brian Tracy [63] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Công ty cổ phần: hình thức kinh doanh, pháp nhân độc lập với người sở hữu Đặc điểm quan trọng hình thức kinh doanh nghĩa vụ nợ bị giới hạn, chuyển giao quyền sở hữu dễ dàng vòng đời khơng hạn chế Khấu hao: giảm sút giá trị tài sản theo vòng đời dự báo, tính tốn theo phương thức kế tốn chấp nhận, ví dụ chia chi phí tài sản cho số năm mà tài sản sử dụng Thương mại điện tử: bán hàng hóa dịch vụ Internet Chủ doanh nghiệp: người tổ chức, vận hành hứng chịu rủi ro hoạt ñộng kinh doanh mạo hiểm Cổ phần: quyền sở hữu công ty Doanh nghiệp hộ gia đình: cơng việc kinh doanh, hình thức quy mơ nào, có văn phòng kinh doanh đặt tư gia Báo cáo thu nhập: gọi “báo cáo lỗ lãi”, mô tả cụ thể thu nhập chi tiêu cơng ty, từ nêu rõ lợi nhuận thu ñược khoản lỗ bị khoảng thời gian cụ thể Tài sản vơ hình: khoản mục tài sản khơng có hình thức vật chất hữu hình, ví dụ ý tưởng Internet: mạng lưới rộng lớn kết nối hàng triệu người hàng triệu mạng máy tính khắp giới Brian Tracy [64] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Hàng lưu kho: thành phẩm, sản phẩm dở dang nguyên liệu thô công ty sở hữu Liên doanh: pháp nhân ñược thành lập từ hai nhiều hai cơng ty, phối hợp để tiến hành hoạt ñộng doanh nghiệp kinh doanh cụ thể, lợi nhuận lỗ chia cho tất bên tham gia Nghĩa vụ nợ: khoản nợ kinh doanh, bao gồm tài khoản phải toán, thuế, nợ ngân hàng nghĩa vụ nợ khác Nợ ngắn hạn nợ phải trả năm, đó, nợ dài hạn nợ phải trả thời hạn dài năm Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn: thoả thuận kinh doanh hoạt động vận hành hàng ngày kiểm sốt nhiều đối tác chung cấp vốn đối tác có đối tác đầu tư khơng làm việc cơng ty, người có trách nhiệm pháp lý khoản lỗ dựa tổng vốn ñầu tư họ Hạn mức tín dụng: (1) thoả thuận ngân hàng khách hàng, cụ thể hóa lượng tiền nợ khơng bảo đảm lớn mà khách hàng nợ ngân hàng thời điểm ñó (2) Lượng tiền người bán cho phép người mua ñược mua tín dụng Tính khoản: khả mà tài sản chuyển đổi cách nhanh chóng thành tiền mặt mà không bị giảm giá Brian Tracy [65] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Marketing: trình nghiên cứu, thúc ñẩy bán hàng, bán hàng phân phối sản phẩm dịch vụ Marketing bao gồm hàng loạt thực tiễn, có quảng cáo, rao hàng, xúc tiến bán hàng, định giá đóng gói Kế hoạch marketing: tài liệu mô tả khách hàng tiềm chiến lược tồn diện để bán sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Xây dựng quan hệ: (1) phát triển người quen biết kinh doanh để hình thành mối quan hệ kinh doanh, tăng cường hiểu biết, mở rộng doanh nghiệp hay phục vụ cộng ñồng; (2) kết nối mạng máy tính với Marketing nhằm khai thác thị trường ngách: xác định rõ thị trường mục tiêu bị bỏ ngỏ đối thủ cạnh tranh Th ngồi: tập quán sử dụng nhà thầu phụ, cơng ty cá nhân trả lương khác từ bên ngồi để có dịch vụ theo tiêu chuẩn kế tốn, tiền lương, cơng nghệ thơng tin, quảng cáo, v.v Công ty hợp danh: pháp nhân kinh doanh có hai nhiều hai người ñồng chủ sở hữu, chia sẻ lợi nhuận khoản lỗ Bằng sáng chế: quyền sở hữu trí tuệ cấp cho người phát minh, nhằm tránh không cho người khác làm, sử dụng, chào bán bán phát minh khoảng thời gian định, đổi lấy việc cơng Brian Tracy [66] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp bố rộng rãi phát minh cho cơng chúng phát minh cấp sáng chế Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA): ñược thành lập năm 1953, quan độc lập quyền liên bang Hoa Kỳ, có nhiệm vụ giúp đỡ, tham vấn, hỗ trợ bảo vệ lợi ích doanh nghiệp quy mô nhỏ Trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ (SBDC): Chương trình SBA sử dụng trường đại học tổ chức nghiên cứu khác ñể trợ giúp quản lý cho chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ tiềm Văn phòng giám đốc ñiều hành ñã nghỉ hưu (SCORE): tổ chức phi lợi nhuận cung cấp khóa đào tạo cho chủ doanh nghiệp giới thiệu câu chuyện thành cơng doanh nghiệp Tổ chức tài trợ SBA có nhiệm vụ tham vấn cho hoạt động kinh doanh quy mơ nhỏ Cơng cụ tìm kiếm: chương trình máy tính hỗ trợ việc định vị thu thập thông tin từ Internet Vốn ươm tạo: khoản tiền tương ñối nhỏ ñược cung cấp ñể chứng thực khái niệm, liên quan ñến phát triển sản phẩm nghiên cứu thị trường Máy chủ: hệ thống máy tính cung cấp cổng truy cập thông tin truy cập vào trang web Chủ doanh nghiệp xã hội: người thức ñược vấn ñề xã hội sử dụng nguyên tắc kinh doanh ñể Brian Tracy [67] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp tổ chức, vận hành quản lý khoản ñầu tư mạo hiểm ñể thay ñổi xã hội Các chủ doanh nghiệp xã hội thường làm việc thông qua tổ chức phi lợi nhuận nhóm cơng dân họ làm việc khu vực tư nhân nhà nước Nhiều chủ doanh nghiệp thành cơng, ví dụ Bill Gates Microsoft, ñã trở thành chủ doanh nghiệp xã hội Doanh nghiệp chủ: hình thức kinh doanh với chủ sở hữu có trách nhiệm ñối với tất nghĩa vụ nợ doanh nghiệp Vốn khởi nghiệp: vốn cấp cho cơng ty để sử dụng phát triển sản phẩm marketing ban ñầu Vốn thường ñược cấp cho doanh nghiệp chưa bán sản phẩm họ theo cách thức thương mại hóa Nhãn hiệu: hình thức bảo vệ hợp pháp ñược cấp cho doanh nghiệp cá nhân nhằm bảo vệ từ ngữ, tên, biểu tượng, âm màu sắc phân biệt sản phẩm dịch vụ với sản phẩm dịch vụ khác Không giống sáng chế, tên thương mại ñăng ký lại mãi cho ñến tên thương mại khơng sử dụng hoạt động kinh doanh Vốn vay khơng bảo đảm: nguồn vốn vay ngắn hạn khơng bảo đảm tài sản ký quỹ người ñi vay Chi phí biến đổi: chi phí biến đổi sản lượng lượng bán thay ñổi Brian Tracy [68] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Các nhà ñầu tư mạo hiểm: thể chế chuyên cung cấp khoản tiền lớn ñược sử dụng làm vốn dài hạn cho doanh nghiệp có quy mơ nhỏ kỳ vọng tăng trưởng nhanh chóng Vốn mạo hiểm cung cấp tùy theo trình độ quản lý trình độ kỹ thuật Web tồn cầu: phận mạng Internet, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể sử dụng văn bản, biểu ñồ, băng hình, băng ghi âm đa truyền thơng 21 Đọc thêm Acs, Zoltan J “Khả kinh doanh tốt cho tăng trưởng kinh tế nào?” Sáng tạo, MIT Tạp chí báo chí (Mùa đơng 2006): tr.97-107 Địa trang web: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/itgg.2006.1.1.97 Allen, Kathleen Khả kinh doanh cho người vào nghề Thành phố Foster, CA: IDG Mạng lưới sách toàn cầu, Inc., 2001 Niels Bosma Rebecca Harding Tóm tắt kết GEM 2006 Các thể chế sáng lập tài trợ: Đại học Babson, Babson Park, MA Đại học kinh doanh Ln đơn, Ln đơn, Vương quốc Anh 2007 Địa trang web: http://www.gemconsortium.org/download.asp?fid=532 http://64.233.167.104/search?q=cache:XeMKRlP0PwJ:www.gemconsortium.org/ Brian Tracy [69] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Bygrave, William D Andrew Zacharakis, biên tập viên MBA cẩm nang khả kinh doanh, tái lần thứ Hoboken, NJ: John Wiley & Con trai, 2004 Cohen, William A Chủ doanh nghiệp Người giải khó khăn cho doanh nghiệp quy mơ nhỏ, tái lần thứ Hoboken, NJ: John Wiley & Con trai, 2006 Kỷ yếu hội nghị Hãy ñể chúng bên nhau: Vai trò khả kinh doanh phát triển kinh tế Được tài trợ Văn phòng Luật sư Cơ quan Quản lý hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ Hoa Kỳ, Quỹ Ewing Marion Kauffman, Hội ñồng Thống ñốc Bang, Hiệp hội Phó Thống đốc quốc gia, ngày 7/ 3/2005 Địa trang web: http://www.sba.gov/advo/research/conf_summary.pdf Drucker, Peter F Đổi khả kinh doanh New York: Harper Business, 1985 Quỹ Ewing Marion Kauffman Hiểu khả kinh doanh: Nghiên cứu Báo cáo sách Thành phố Kansas: Quỹ Ewing Marion Kauffman, 2005 Địa trang web: http://research.kauffman.org/cwp/jsp/redirect.jsp?&resourceId=Research/Resource/Report_070.htm Garrett, Thomas A “Các chủ doanh nghiệp giàu có nước Mỹ: Chính sách liên bang sách bang ñã tạo ñiều khác biệt cho ñang phải ñối mặt với rủi ro.” Bridges, St Louis, Missouri: Ngân hàng Dự trữ Liên bang St Louis (Mùa Xuân năm 2005) Địa Brian Tracy [70] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp trang web: http://www.stlouisfed.org/publications/br/2005/a/pages/2-article.html Reynolds, Paul D., Michael Hay S Michael Camp, Giám sát khả kinh doanh tồn cầu: Báo cáo hoạt động năm 1999 Thành phố Kansas, MO: Trung tâm lãnh ñạo doanh nghiệp Kauffman, tháng năm 1999 Địa trang web: http://www.gemconsortium.org/download/1203085057277/GEM%20Global%201999%20report.pdf Hiam, Alexander Watson Karen Wise Olander Nguồn sách ñầy ñủ chủ doanh nghiệp Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996 Jacksack, Susan M Start, Run & Grow: Một doanh nghiệp nhỏ thành cơng, tái lần thứ Chicago, IL: CCH Incorporated, 2000 Karlgaard, Rich “Peter Drucker cương vị lãnh ñạo” Forbes.com, 19/ 11/ 2004 Địa trang web: http://www.forbes.com/2004/11/19/cz_rk_1119drucker_print.html Reiss, Bob, với Jeffrey L Cruikshank Rủi ro thấp, lợi ích cao: khởi mở rộng công việc kinh doanh bạn với rủi ro thấp New York, NY: Báo chí Tự do, 2000 Stolze, William J Bắt ñầu: Hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp để bắt đầu quản lý cơng ty mới, tái lần thứ Franklin Lakes, NJ: Báo nghề nghiệp, 1999 Brian Tracy [71] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, Ủy ban lĩnh vực Tư nhân Phát triển Phát huy khả kinh doanh: tạo công việc kinh doanh cho người nghèo New York: Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, 2004 Địa trang web: http://www.undp.org/cpsd/indexF.html Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “Khả kinh doanh doanh nghiệp nhỏ” Tạp chí điện tử Hoa Kỳ: Triển vọng kinh tế, Tập 11, Số (Tháng 1/ 2006) Địa trang web: http://usinfo.state.gov/journals/ites/0106/ijee/ijee0106.htm Ngân hàng Thế giới Thực tiễn kinh doanh 2007: Làm ñể cải cách Washington, D.C.: Ngân hàng Quốc tế Tái thiết Phát triển/ Ngân hàng Thế giới, 2006 Địa trang web: http://www.doingbusiness.org/documents/DoingBusiness2007_FullReport.pdf Hết Brian Tracy [72] ...http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp Giới thiệu Các nhà... số nhà kinh tế khác lại cho doanh nhân người ñưa hàng hóa hay phương thức Brian Tracy [2] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp sản xuất ñáp ứng nhu... Tư vấn Công nghiệp Thương mại Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) Brian Tracy [3] http://khoithuat101.com – Nghệ thuật khởi ñầu – Diển ñàn chuyên ñề ñường khởi nghiệp năm 2003 cho rằng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyen tac khoi nghiep PDF , Nguyen tac khoi nghiep PDF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn