Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:23

Tiết 69: ng vn: Hoạt động ngữ văn : chuyện Thi kể Mục tiêu học: a Kiến thức:- Lôi HS tham gia hoạt động ngữ văn b Kỹ năng: - Rèn cho HS thói quen yêu văn, yêu TV, thích làm văn, kể chuyện - Rèn KN giao tiếp, KN tự nhận thức c Th¸i độ: Yêu thích thể loại văn kể chuyện Chuẩn bị: a Gv: Giáo án Bài văn chuẩn bị trớc b Hs: Học cũ, soạn Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: a Kiểm tra cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh b Bài mới: HĐ1 Gv cho học sinh kĨ chun trªn giÊy - HS cã thĨ kĨ bÊt chuyện gì: Truyện HS sáng tác hay su tầm (miễn HS thích thú, tâm đắc) TaiLieu.VN Page Chú ý: + Các truyện tỏ có công phu su tầm đợc đánh giá cao truyện có sẵn SGK + Trong trình kể lu ý: - Néi dung trun - Giäng kĨ, thø tù kĨ - Lêi më, lêi kĨ - Minh ho¹ nÕu cã * Truyện HS sáng tác tởng tợng su tầm văn học đời thờng HĐ2 GV gọi học sinh lên kể chuyện trớc lớp - Giáo viên nhận xét: Đánh giá kể chuyện học sinh qua lời kể em - Những em có kể hay đợc tuyên dơng phát thởng cho em c Cđng cè: GV nhËn xÐt giê häc, tinh thÇn chn bị học sinh d Dặn dò: - Về nhà tËp kĨ chun ë sgk Su tÇm mét sè trun báo chí Chuẩn bị mới: Chơng trình Ngữ văn địa phơng Yêu cầu: Tìm từ địa phơng thờng gặp địa phơng em _ TaiLieu.VN Page ... su tầm văn học đời thờng HĐ2 GV gọi học sinh lên kể chuyện trớc lớp - Giáo viên nhận xét: Đánh giá kể chuyện học sinh qua lời kể em - Những em có kể hay đợc tuyên dơng phát thởng cho em c Cđng... phu su tầm đợc đánh giá cao truyện có sẵn SGK + Trong trình kể lu ý: - Néi dung trun - Giäng kĨ, thø tù kĨ - Lêi më, lêi kĨ - Minh ho¹ nÕu cã * Truyện HS sáng tác tởng tợng su tầm văn học đời thờng... sinh d Dặn dò: - Về nhà tËp kĨ chun ë sgk Su tÇm mét sè trun báo chí Chuẩn bị mới: Chơng trình Ngữ văn địa phơng Yêu cầu: Tìm từ địa phơng thờng gặp địa phơng em _ TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện, Giáo án Ngữ văn 6 bài 16: Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn