36 ke cua nguoi xua 2

167 36 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:21

36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) Muồc Luồc Kùở 13 Kïë nhûúång böå Àêìu tiïn lui bûúác, cëi cng thùỉng lúåi .4 Kheáo duâng “bònh múái àûång rûúåu cuäi” Lûúäng hưí tûúång tranh bêët hûäu nhêët thûúng Nhûúång ngûúâi möåt bûúác khưng phẫi lâ hên 10 Kïë14 Kïë lûå traâo 14 Tûå mònh cuâ, tûå mònh cûúâi 14 Nhên vêåt àẩi chng lẩi câng cêìn phẫi tûå mònh cûúâi mònh 16 Ngûúâi khưng tûå trâo lâ ngûúâi nhỗ nhen 17 Tûå mùỉng mònh lâ an toân nhêët 20 Bẩt tai khưng àấnh ngûúâi tûå trâo .22 Nối mònh mâ ngûúâi khấc phẫi àỗ mùåt 23 Kïë 15 Kïë nhòn mùåt 26 Biïët xem hûúáng giố múái cêìm lấi tưët 26 Giỗi nùỉm bùỉt tẩi ngưn ngoẩi 29 Sùỉc mùåt lâ sùỉc mêy trïn trúâi 32 4.Qua aánh mùæt nhêån nhên têm .34 Dng chưỵ ngưìi vệ "àõa àưì nhên têm" 37 6.Tûâ trang phuåc thêëy nöåi têm 39 Kïë 16 Kïë hai mùåt .42 Diïỵn viïn tâi cao phẫi giỗi biïën sùỉc mùåt 42 Taã Xung hûäu àưåt, cûúng nhu hiïåp àưìng 44 Mùåt àen trûúác, mùåt àoã sau 46 Cêy gêåy vaâ c câ rưët .48 Àïì phông tiïíu nhên trúã mùåt .52 Kïë 17 Kïë àe doåa 55 Phêën phaát duäng khñ tiïu diïåt uy phong àõch thuã 56 Ca tuång maâ khưng àe dổa thò kếm phêìn thânh cưng 60 Noái trûúác àûúåc lúâi 62 Chuån àe dổa phẫi nối thêìm 65 Kïë 18 Kïë thùm doâ 68 Biïët mùåt biïët ngûúâi côn phẫi biïët lông 68 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 2 Ngûúâi nhậ nhùån chûa chùỉc àậ lâ quên tûã .72 Tûâ cấi nhỗ tỗ cấi lúán .74 Thuêåt thêm nhêåp nghõch hûúáng .78 Kïë 19 kùở nựổm ựỗng chuửi .82 1.Cûúáp àao thò phẫi cûúáp cấn àao, khưëng chïë ngûúâi phẫi nùỉm àâng chi 83 Bùỉn lến 84 Lưå ài hưì ly tinh 86 Khưng cố chi thò tẩo chi 89 Thưí lưå bđ mêåt têët bõ ngûúâi dng lâm chi 92 Kïë 20 Kïë che àêåy 96 Dûúng àöng kñch têy giêëu kyä tung tñch 96 Chên chên giaã giaã, hû hû thûåc thûåc 99 Dng àưång tấc giẫ gêy nhiïỵu thõ giấc àưëi phûúng 103 Tung hoãa muâ hû nhû thûåc 105 Mûúâi hai quyã àaåo cuãa Tön Tûã 107 Khiïën ngûúâi ta bỗ tiïìn mua àau khưí 110 Kïë 21 Maâi cho mïìm ngêm cho nhuän 114 Lông chđ thânh sùỉt àấ cng mïìm 114 Lônh àûúåc tiïëp xc vúái ngûúâi lẩ khấc giúái 116 Àõnh luêåt khoa hoåc quan hïå giao tiïëp: viïåc tưët nïn khai thấc tưëi àa 121 Hâi hûúác, thang thëc nhån traâng 123 Tim ngỷỳõi ùỡu bựỗng thừt 125 Trûúác laå sau quen 128 Kïë 22 Kïë cêu caá 131 Thẫ cêu dâi cêu cấ lúán 131 Cêu àûúåc cấ rưìi phẫi cho cấ ùn 134 Giûä cho caá thêm mưìi 136 Cố chđ thò laâm nïn 138 Thûúâng thûác cú bẫn ca cêu cấ: thêëy mưìi khưng thêëy lûúâi cêu 139 Kïë 23 Kïë haå àaâi 143 Àưíi tr sựổt bựỗng truồ ờởt 143 Têën cưng hêåu phûúng kễ àõch, vêy Ngy cûáu Triïåu 145 Phong toãa tû bẫn sẫn sinh cao ngẩo ca àưëi phûúng 148 Lâm mêët thïí diïån tûác hẩ àâi hổ 151 Döåi cho àöëi phûúng mưåt gấo nûúác lẩnh 153 Kïë 24 kïë phaãn hưìi ( nghơ lẩi, quay ngûúåc ) 155 Cöë chêëp giûä lúâi hûáa laâ ngu trung 155 Trûúác àấp ûáng sau sûãa àưíi 158 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 3 Trong lỳõi hûáa êín tâng tûâ chưëi 160 Ngêỵu nhơ sûã duång kïë hoaän binh 163 Dung tuáng cho hoânh hânh rưìi múái trêën ấp 165 HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÕ nh©n hoµ (Phêìn 2) Kïë Kïë nhûúång bưå Lâm thïë nâo giao tï cố thïí li àïí tiïën? Lêëy nhẫy cao lâm vđ d, li thêåt xa thò nhẫy câng cao Trong giao tïë, tẩm thúâi nhêỵn nhõn chõu thiïåt cố thïí àẩt àûúåc lúåi đch dâi Àiïìu then chưët lâ phẫi hûúãng ûáng nhu cêìu ca àưëi phûúng mưåt cấch lùång lệ, tûác lêëy lúåi đch àưëi phûúng lâm trổng àưìng thúâi múã àûúâng cho lúåi đch ca mònh Nhúâ vẫ ngûúâi gip àúä, ban àêìu àûa yïu cêìu rêët cao, kïët quẫ àẩt vûâa phẫi, àưëi phûúng khưng gip àûúåc anh àêìy à, lông rêët ên hêån nïn dïỵ dâng chêëp nhêån u cêìu nhỗ hún ca anh Hay lâ anh tiïën dêìn dêìn, bùỉt àêìu u cêìu viïåc nhỗ rưìi sau àïën viïåc lúán búãi vò ngûúâi ta àậ cố cẫm tònh tưët vúái anh vâ tin tûúãng anh, thânh cố thối quen gêåt àêìu anh u cêìu Trûúác cao sau thêëp cố thïí tẩo thânh giẫ tûúång anh àang nhûúång bưå lui bûúác Tûâ nhỗ túái lúán lẩi khiïën cho àưëi phûúng khưng nhêån ửỡ, ỷỳồc ựỗng chờn lờn ựỗng ờỡu cuóa anh Trong giao tïë hâng ngây, àa sưë khưng nïn àưëi lêåp Cêìn nhúá "Lûúäng hưì tûúng tranh, têët hûäu nhêët thûúng" lai hưí àấnh têët mưåt bõ thûúng) Chúá cố cho dêìu vâo lûãa thânh bi kõch chấy nhâ mùåt chåt Nhûúâng ngûúâi ta mưåt bûúác khưng phẫi lâ kếm Nïëu anh cố l mâ lẩi nhûúâng thò mổi ngûúâi khưng nhûäng cưng nhêån anh àng mâ lẩi côn ca tng anh khoan dung àẩi lûúâng, khiïën cho anh àẩt àïën bûúác mổi ngûúâi àïìu thấn phc Àêìu tiïn lui bûúác, cëi cng thùỉng lúåi Àêìu tiïn lui bûúác, cëi cng thùỉng lúåi lâ mưåt cêím nang diïåu kïë hiïëm coá quan hïå giao tïë Àêìu tiïn anh tỗ coi trổng lúåi đch ca ngûúâi, thûåc chêët lâ múã àûúâng cho lúåi đch ca anh Khi lâm viïåc gò cố nguy hiïím, nïn bònh tơnh nhûúâng mưåt bûúác thò sệ cố kïët quẫ m maọn HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) Bỷỳỏc thûá nhêët ca thânh cưng lâ lâm lúåi đch vâ àưì ca mònh àûúåc giêëu kđn nhû bûng khiïën cho àưëi phûúng thêëy anh húåp vúái hổ nïn vui lông lâm theo u cêìu ca anh Tưn trổng vâ àïì cao quan àiïím vâ lúåi đch ca ngûúâi khấc, àố lâ phấp bẫo hûäu hiïåu nhêët àïí khiïën cho ngûúâi ta húåp tấc vúái anh Mổi ngûúâi thûúâng khưng sûã dng àng àùỉn phấp bẫo nây búãi vò hoồ hay quùn rựỗng hùợ quaỏ cỷỳõng iùồu nhu cờỡu ca mònh thò ngûúâi khấc vưën cố cẫm tònh cng sệ thay àưíi thấi àưå Mën lâm cho ngûúâi ta caóm ửồng thũ phaói nhựỗm vaõo nhu cờỡu cuóa ngỷỳõi ta Anh phaói hiùớu rựỗng muửởn ngỷỳõi ta laõm iùỡu gò thò phûúng phấp nhêët lâ lâm cho ngỷỳõi ta tỷồ nguyùồn ửỡng thỳõi phaói nhỳỏ rựỗng, nhu cêìu ca ngûúâi thò mưỵi ngûúâi mưåt khấc, mưỵi ngûúâi cố àam mï riïng Chó cêìn anh tin u tûúãng thûåc sûå ca àưëi phûúng, nhêët lâ tûúãng cố quan hïå àïën kïë hoẩch ca anh thò anh coỏ thùớ nhựỗm vaõo am mù cuóa hoồ maõ ûáng phố hổ Àêìu tiïn anh khiïën cho kïë hoẩch ca anh thđch ûáng vúái nhu cêìu ca ngûúâi ta thò sau àố kïë hoẩch ca anh múái cố khẫ nùng thûåc hiïån Vđ d thỗa mận àûúåc 1/4 nhu cêìu ch ëu ca àưëi phûúng thò àậ khếo lếo dêỵn d têm l ca àưëi phûúng, khiïën cho phẫi ài theo anh Nïëu nhû anh quấ nhêën mẩnh ûu àiïím ca mònh, toan tđnh chiïëm thûúång phong thò àưëi phûúng sệ tùng cûúâng cẫnh giấc Cho nïn trûúác tiïn cêìn àïí lưå khuët àiïím vâ sai sốt ca mònh àïí cho àưëi phûúng cẫm thêëy hổ ûu viïåt hún anh nhûng khưng nïn bưåc lưå khuët àiïím thêåt sûå khiïën cho àưëi phûúng thûâa cú thêm nhêåp Cố ngûúâi àûúåc ngûúâi ta nhúâ vẫ thò têm l xët hiïån cẫm giấc ûu viïåt hún ngûúâi, cố lẩi côn trấch ngûúâi nhúâ vẫ quấ e dê Khi anh thêëy mònh sùỉp bõ ngûúâi ta trấch mốc thò cố thïí tûå mònh phï phấn mònh, àưëi phûúng thêëy thïë khưng núä trấch mốc anh nûäa Simon lâ mưåt nhâ luån kim nưíi tiïëng úã M tưët nghiïåp àẩi hổc úã Myọ, laồi lờởy bựỗng thaồc sụ ỳó ỷỏc Nhỷng Simon mang vựn bựỗng i tũm chuó moó Kiate lỳỏn úã miïìn têy nûúác M thò lẩi gùåp phiïìn hâ Ch mỗ lâ mưåt ngûúâi tđnh tònh cưí quấi, lẩi rêët cưë chêëp, bẫn thên ưng ta khưng cố HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) vựn bựỗng naõo caó cho nùn khửng tin ngỷỳõi coỏ vựn bựỗng, caõng khưng tin cấc võ k sû l lệ thao thao Khi Simon trũnh vựn bựỗng nghụ rựỗng chuó moó seọ vui mûâng khưn xiïët, khưng ngúâ Kiate lẩi nối khưng cht khấch khđ: "Tưi súã dơ khưng mën dng ưng vò ưng lâ thẩc sơ ca àẩi hổc Franhford ca Àûác, àêìu anh toân lâ mưåt àưng l lån vư bưí Tưi khưng cêìn k sû l lån thao thao bêët tuyïåt, Simon rêët thöng minh, nghe xong khöng cht giêån dưỵi trấi lẩi, nối rêët bònh tơnh: "Nïëu nhu Ngâi àưìng khưng mấch vúái cha tưi, tưi xin nối vúái Ngâi mưåt bđ mêåt'! Kiate àưìng Simon bên nối nhỗ: "Thêåt tưi khưng hổc hânh gò úã Frankfourd cẫ, ba nùm àố chó chúi linh tinh Thưi” Khưng ngúâ, nghe àïën àố Kiate cûúâi hò hò, nối: "Tưët lùỉm, mai anh àïën lâm viïåc" Nhû vêåy Simon àậ li mưåt bûúác àïí dïỵ dâng thuët phc àûúåc ngûúâi ngoan cưë Cố thïí cố ngûúâi cho Simon lâm nhû thïë khưng hay lùỉm nhûng vêën àïì lâ cố thïí giẫi quët àûúåc sûå viïåc mâ khưng tưín thûúng ngûúâi khấc lâ àûúåc Àûúng nhiïn Simon khưng thïí tûå mònh àấnh giấ hổc thûác ca mònh àûúåc vò thïë d tûå àïì cao hổc thûác ca mònh thò cng khưng thêåt sûå khiïën cho tri thûác ca mònh tùng thïm d chó mưåt phên mưåt ly; hẩ thêëp xëng thò hổc vêën cng khưng giẫm ài cht nâo Nhâ chđnh trõ M nưíi tiïëng lâ Farins 30 tíi àậ lâm hiïåu trûúãng àẩi hổc Chicago Cố ngûúâi lo rựỗng ửng treó tuửới nhỷ thùở liùồu coỏ caỏng àấng nưíi chûác v hiïåu trûúãng hay khưng Ưng bên nối: "Mưåt ngûúâi 30 tíi hiïíu biïët đt phẫi nhúâ cêåy trúå l rêët nhiïìu àiïìu Mổi ngûúâi bên an têm Khi gùåp tònh hëng nhû thïë nhiïìu ngûúâi thđch chûáng tỗ mònh giỗi hún ngûúâi khấc Nhûng mưåt lậnh t thêåt sûå cố nùng lûåc thò khưng vưỵ ngûåc khoe khoang Cấi gổi lâ "khiïm tưën khiïën ngûúâi ta phc, khoe khoang khiïën ngûúâi ta ghết" chđnh lâ àẩo l nây Nhûúång bưå thûåc chó lâ rt lui tẩm thúâi, cố li mưåt bûúác , tiïën ba bûúác Àïí trấnh khỗi thua thiïåt lúán khưng thïí khưng chõu mêët cht đt Tưíng thưëng àêìu tiïn ca nûúác M Washington àûúng nhiïåm thò phố tưíng thưëng Dretdon chó lâ mưåt chûác danh khưng cố thûåc quìn, nhûng Dretdon lẩi cưë lâm vễ cố thûåc quìn Nhiïìu diùợn thuyùởt, HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) Dretdon nối nhûäng chuån tiïëu lêm vïì chûác v phố tưíng thưëng ca ưng Nhû thïë khưng phẫi ưng lâm mêët giấ trõ ca mònh, trấi lẩi, ngûúâi ta lẩi phc vâ ng hưå ưng Khếo dng “bònh múái àûång rûúåu ci” Cố mưåt phûúng phấp bïì ngoâi nhûúång bưå, thûåc tïë bïn lẩi lâ tiïën lïn mưåt bûúác Cấi gổi lâ "àưíi nûúác khưng àưíi thëc" hay "bònh múái rûúåu cûä', àưíi bònh múái lâ nhûúång bưå song rûúåu vêỵn lâ rûúåu c, rûúåu lẩi câng mẩnh vò àưëi phûúng khưng ngúâ vêỵn lâ rûúåu c Cố mưåt lêìn, diïỵn viïn hïì nưíi tiïëng thïë giúái Hêìu Ba nối lc biïíu diïỵn: "Tưi úã mưåt khấch sẩn, phông vûâa hểp vûâa thêëp, chåt cng phẫi g lûng" Ch khấch sẩn nghe nối vư cng tûác giêån, cho lâ Hêìu Ba nối xêëu khấch sẩn ca ưng, dổa ài kiïån Hêìu Ba dng mưåt biïån phấp vûâa giûä quan àiïím ca mònh, vûâa trấnh àûúåc phiïìn phûác Ưng minh trïn ti vi tỗ xin lưỵi: "Tưi cố nối phông khấch sẩn tưi úã chåt àïìu g lûng Cêu nối àố sai, bêy giúâ tưi xin trinh trổng àđnh chđnh chåt úã àêëy khưng cố nâo g lûng cẫ" Nối cẫ chåt cng g lûng lâ nối khấch sẩn vûâa hểp vûâa thêëp Nối chåt úã àêy khưng cố nâo g lûng cẫ thò ph àõnh khấch sẩn hểp vâ thêëp nhûng khùèng àònh khấch sẩn cố chåt vâ hún nûäa lẩi nhiïìu chåt Hêìu Ba xin lưỵi, àđnh chđnh nhûng thûåc lâ phï bònh khấch sẩn thiïëu vïå sinh, vêỵn giûä àûúåc quan àiïím c nhûng mûác àưå chêm biïëm lẩi sêu sùỉc hún Lẩi nhû àẩi hổc Newton nûúác Anh cố mưåt sinh viïn tïn lâ Elsenlit biïët lâm thú nïn cố cht danh tiïëng sinh viïn Mưåt hưm àổc thú ca mònh cho bẩn bê nghe Cố mưåt bẩn hổc lâ Charles noái: "Thú cuãa Elsenlit hïët sûác dúã ” Elsenlit yïu cêìu Charles xin lưỵi Suy nghơ mưåt lc Charles àưìng xin lưỵi, nối : "Xûa tưi rêët đt rt lúâi nối lẩi nhûng lêìn nây tưi nhêån sai Vưën tưi tûúãng bâi thú ca Elsenlit lêëy tûâ mưåt cån sấch ca tưi, tưi xem lẩi bâi thú vêỵn côn cån sấch àố" Nối tûúãng lâ Elsenlit chếp bâi thú sấch, hay nối sấch vêỵn côn bâi thú àố àïìu lâ nối Elsenlit ùn cựổp thỳ Lỳõi HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) nối àưíi khấc mâ tûá khưng àưíi, trấi lẩi giấ trõ chêm biïëm lẩi gia tùng Vêån dng "bònh múái rûúåu c” cêìn ch mêëy àiïím sau àêy: Phẫi cố mc àđch rộ râng Phûúng phấp biïån luêån phuåc vu muåc àñch biïån luêån Vêån duång phûúng phấp "bònh múái rûúåu c” lâ tònh hònh biïån lån bêët lúåi bên àưíi gốc àưå àïí kiïn trò quan àiïím lêåp trûúâng ca mònh Nïëu nhû bỗ rúi mc àđch ca biïån lån thò trúã thânh vêën àïì thìn ty k thåt, thânh trô chúi ch, nhû vêåy khưng côn cố giấ trõ, nghơa gò nûäa Bònh múái àûång rûúåu c thò cố nhiïìu cấch àûång, nhûng then chưët lâ úã mưåt chûä khếo Cấc vđ d kïí trïn àïìu rêët khếo Vđ d, ph àõnh mưåt cấch trûâu tûúång, khùèng àõnh mưåt cấch cûå thïí Ph àõnh cấi nhỗ, cấi thêëp ca khấch sẩn nhûng khùèng àònh khấch sẩn cố chåt, hún nûäa lẩi nhiïìu chåt Kïët quẫ àïìu nối àiïìu kiïån vïå sinh ca khấch sẩn rêët kếm, chùèng qua thay àưíi gốc àưå mưåt cấch khếo lếo Hay sûã dng cấch giẫi thđch khấc nghơa tûâ ngûä Giẫi thđch khấc mưåt caỏch kheỏo leỏo laõ aọ ửới bũnh cuọ bựỗng bũnh múái nhû trûúâng húåp Charles giẫi thđch khấc mâ vêỵn nhû c Phûúng phấp li àïí tiïën cố rêët nhiïìu ûu àiïím Cố thïí lêëy giẫ lâm nhên, lêëy hû che thûåc, hû thûåc bêët àõnh Quẫ khiïën àưëi phûúng khố nùỉm bùỉt, phông bõ Lûúäng hưí tûúång tranh bêët hûäu nhêët thûúng Vúå chưìng cậi thûúâng lâ tûâ nhûäng viïåc nhỗ Nïëu mưåt bïn quấ lúâi mưåt cht, àưëi phûúng khưng nhên nhûúång mâ lẩi b lu b loa lïn thò têët sệ xẫy "chiïën tranh" Dûúái àêy lâ hai vúå chưìng àêåp tûâ cấi cưëc àïën chiïëc ti vi àấng àïí chng rt kinh nghiïåm Ch nhêåt hai vúå chưìng cư Vûúng àïìu úã nhâ Do cưng viïåc vûâa qua gùåp cht phiïìn toấi cho nïn gêìn àêy tinh thêìn ca chưìng xëng dưëc Cư Vûúng sët bíi sấng lau nhâ, quết dổn, rûãa bất àơa côn chưìng thò ngưìi àổc bấo trïn ài vùng, hïët lêåt qua rưìi lêåt lẩi Cư Vûúng biïët gêìn àêy chưìng khưng àûúåc vui lông nïn cng khưng nhúâ gip viïåc nhâ HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÕ nh©n hoµ (Phêìn 2) Khi cư Vûúng rûãa êëm tấch, bêët cêín gẩt cưëc nûúác chê ca chưìng rúi xëng àêët vúä tan Hưm qua cư Vûúng àậ àấnh vúä mưåt chiïëc cưëc rưìi, khưng ngúâ hưm lẩi àấnh vúä mưåt chiïëc nûäa Bưå tấch trâ nây ca mưåt ngûúâi bẩn hổc ca chưìng mang tûâ Nhêåt Bẫn vïì tùång Tấch rêët tinh xẫo, nïn chưìng cư rêët qy, nhiïìu cêìm lïn ngùỉm nghđa khưng ngúát lúâi ca tuång "vêåt bêët phaâm thïë tuåc" naây Ngaây thûúâng chưìng khưng núä àem dng vò súå nhúä tay àấnh vúä, gêìn àêy lông bûåc bưåi cho nïn àem ngùỉm nghđa giẫi phiïìn Khưng ngúâ vúå lẩi àấnh vúä hai chiïëc, mùåt bên dâi lûúâm vúå Cư Vûúng cng nưíi nống: "Hai cấi cưëc ranh maõ au loõng ùởn thù' tỷồa hửỡ tửi khửng bựỗng hai chiïëc cưëc àố: Chúá cố bûåc tûác ngûúâiå ngoâi mâ vïì nhâ cẫ ngây nhùn nhố vúái tưi Lêëy vúå lâm núi xẫ giêån, àấng mùåt hao hấn! Ra oai thò cûã ài àêu mâ oai Ngûúâi cố bẫn lơnh khưng xem hai cấi cưëc qy hún vúå " Thïë lâ chổe tưí ong bô vệ, hònh ẫnh ïm ấi tưët àểp xûa lêåp tûác tan biïën lông ngûúâi chưìng, bêy giúâ chó cố mưåt cún giêån àang trâo lïn àïën cưí Vưën àậ phiïìn nậo àau khưí vò phiïìn toấi cưng tấc, vúå lẩi chêm chổc nïn chưìng thêëy cấi nhâ nây chẫ côn cấi gò àấng qy, bên quất: "Tưi bêët tâi, tưi bêët tâi, ûâ thò tưi bêët tâi Ngoaõi ỷỳõng hiùởm thựỗng coỏ taõi, ruói cho cử khửng coỏ sử' hỷỳóng phuỏc lờởy phaói caỏi thựỗng bờởt taõi nây lâm chưìng" Vúå cng khưng chõu thua: "Cng khưng biïët chûâng, hưm nâo tưi tòm àûúåc mưåt châng cho anh xem" Thïë lâ àậ vûúåt qy àẩo vúå chưìng trô chuån rưìi, khưng côn àẩo l nûäa Chưìng vúá chiïëc phđch nûúác trïn bân nếm xëng sân vúä àấnh "bònh" Cư Vûúng nất lông nất dẩ, gâo lïn “Àêåp ài, àêåp nûäa ài, àêåp hïët ài" Chưìng àậ hoân toân khưng tûå khưëng chïë àûúåc rưìi Câng nghe vúå gâo thết câng àiïn tiïët, khưng côn nhúá gò tònh nghơa vúå chưìng nûäa, hoân cẫnh nây khưng tûå kòm chïë àûúåc, câng khưng cố thïí nhûúång bưå Khi cư Vûúng bònh tơnh lẩi thò chiïëc ti vi Nhêåt vûâa múái mua àaä vúä tan tânh, mêët toi gêìn mưåt vẩn bẩc Vúå chưìng cậi lưån lâ viïåc phưí biïën búãi vò àậ cố quấ trònh tiïìm êín rưìi múái àưåt nhiïn bng nưí thânh “chiïën tranh" Nhûäng vêëp vấp cưng tấc dêỵn àïën tinh thêìn sa st lâ nhên HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 KÕ nh©n hoµ (Phêìn 2) 10 tưë tiïìm êín ca loẩi chiïën tranh nây Vúå àấnh vúä cưëc lâ àưåt phấ khêíu ca têm l khêín trûúng àố Cư Vûúng thò cho lâ mònh àậ chõu àûång quấ mâ chưìng khưng thưng cẫm, lẩi vò mưåt chiïëc cưëc cỗn trấch mùỉng vúå cho nïn lêåp tûác bng lïn phẫn cẫm Hai vúå chưìng tûâ chuån chiïëc cưëc chuín sang chuån nây chuån nổ Trong quan hïå vúå chưìng têët nhiïn khưng trấnh khỗi, “chiïn tranh" mâ hêåu quẫ hai vú chưìng àïìu khưng lûúâng trûúác àûúåc Àiïìu kiïån nhêët àïí trấnh khỗi bng nưí chiïën tranh lâ phẫi cố mưåt bïn ch àưång nhûúång bưå Khi chưìng trấch mùỉng vúå, nïëu cư Vûúng ch àưång nhûúång bưå thò chưìng Lờồp tỷỏc caóm thờởy khửng cửng bựỗng ửởi vỳỏi vỳồ sệ hưëi hêån Cng vêåy, vúå oấn trấch, nïëu chưìng ch àưång nhûúång bưå thò vúå thưng cẫm tònh trẩng têm l thùèng ca chưìng mâ tûå trấch mònh vư àấnh vúä cưëc lâm cho chưìng thïm bûåc tûác Tònh hònh tûâ viïåc bế xế viïåc to nhû thïë khưng phẫi chó cố quan hïå vúå chưìng mâ cẫ cåc sưëng giao tïë hâng ngây khấc cng thûúâng gùåp phẫi bònh tơnh khưng àïí àưí dêìu vâo lûãa àưëõ phûúng àang bûåc tûác giêån to tiïëng la lưëi Cêìn phẫi nhúá, lûúäng hưí tûúng tranh têët hûäu nhêët thûúng (hai hưí àấnh têët mưåt bõ thûúng) Nhûúång ngûúâi mưåt bûúác khưng phẫi lâ hên Tưíng thưëng M Masinri bõ phẫn àưëi kõch liïåt vêën àïì nhên sûå Mưåt lêìn, hẩ nghõ viïån hổp, mưåt hẩ nghõ viïn mùỉng ưng mưåt cấch thư bẩo Ưng nhêỵn nẩi lùång thinh Chúâ àưëi phûúng mùỉng xong, ưng múái nối mưåt cấch nhể nhâng: “ Bêy giúâ ưng àậ hẫ giêån rưìi phẫi khưng ? Theo l ưng khưng cố quìn mùỉng tưi nhû thïë nhûug bêy giúâ tưi sùén sâng giẫi thđch tó mó cho ưng rộ ” Sûå nhûúâng nhõn ca ưng khiïën cho àưëi phûúng àỗ mùåt, mêu thỵn bên hôa dõu lẩi Nïëu nhû Masinri khưng nhêỵn nhõn lúåi dng chûác quìn cua mònh phẫn kđch dûä dưåi thò lâm àưëi phûúng cố thïí phuåc àûúåc Cho nïn hai trïn àang úã tònh thïë nống bỗng, ngûúâi cố lệ phẫi mâ nhêỵn nhõn thò dïỵ dâng khiïën àưëi phûúng "hẩ nhiïåt àưå" Cố nhûäng phûúng phấp nhûúång bưå sau àêy Múã lưëi thoất “anh àng, tưi àng, mổi ngûúâi àïìu àng” HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 153 tỷó giai nhên gùåp nẩn Vúå chưìng Tû Mậ Tûúng Nhû khưng cht xêëu hưí, lông lẩi rêët vui thđch búãi vò nhû vêåy àậ àẩt mc àđch ca hổ lâm cho ưng giâ biïët mùåt Cố mêëy ngûúâi bẩn khun.Trấc Vỷỳng Tửn rựỗng: "Nay lùồnh aỏi yùu thửi thò àïí cho toẩi nguån Hún nûäa Tû Mậ Tûúng Nhû cng àậ tûâng lâm quan, lẩi lâ bẩn quan huån D bêy giúâ hêìu bân nhûng tâi hoa nhû thïë chùỉc thïë nâo sau nây cng lâm nïn sûå nghiïåp Ưng nïn cho hổ mưåt sưë tiïìn ca chûá lâm khố dïỵ vúái hổ lâm gò Khưng nhûäng mai sau hổ thânh àẩt khưng àûúåc nhúâ mâ bêy giúâ àïí hổ lam l nhû thïë mêët thïí diïån ca ưng" Trấc Vûúng Tưn nghe lúâi búát giêån, chòa cho hai vúå chưìng tû : Mậ Tûúng Nhû hâng vẩn tiïìn ca Tû Mậ Nhû vâ Trấc Vùn Qn rêët mûâng, nhêån tiïìn trúã vïì Thânh Àư sinh sưëng Tû Mậ Tûúng Nhû vâ Trấc Vùn Qn àậ dng kïë lâm mêët mùåt nhâ hâo ph Trấc Vûúng Tưn khiïën cho ưng bõ mổi ngûúâi àâm tiïëu, àố phẫi thay àưíi thấi àưå àưëi vúái hổ Dưåi cho àưëi phûúng mưåt gấo nûúác lẩnh Mưåt ngûúâi lâm viïåc gò lâ mong cố thu nhêåp, nïëu nhû khưng cố hy vổng gò thò khưng húi àêu lo lùỉng sùỉp xïëp cưng viïåc nhû dûång sên khêëu hất ma Cho nïn lâm cho àưëi phûúng mêët hy vong, lông múâ mõt thò ta khưng phấ àâi, àưëi phûúng cng tûå hẩ àâi Trong lõch sûã, àûác thấnh Khưíng Tûã cng bõ mưåt chiïu nhû thïë khiïën cho phẫi lûu vong nûúác ngoâi Thúâi k Xn Thu, Tïì Cẫnh Cưng àậ tûâng gùåp Khưíng Tûã úã Giấp Cưëc lông àậ ghi nhúá Khưíng Tûã Vûâa hay hiïìn thêìn ën Anh qua àúâi khưng thay thïë Lc nây nûúác Lưỵ àang trổng dng Khưíng Tûã nûúác thõnh trõ Tïì Cẫnh Cưng lo súå bên nối vỳỏi aồi phu Lù Di rựỗng: Nỷỳỏc Lửợ troồng duồng Khưíng Tûã, uy hiïëp rêët lúán àưëi vúái nûúác ta Sau nây bấ nghiïåp nûúác Lưỵ phất triïín, têët nûúác ma bi hẩi àêìu tiïn, phẫi lâm gò bêy giúâ” Lù Di ỷa kùở saỏch noỏi rựỗng: "Haỏ aồi vûúng khưng nghe nối ùn no êëm cêåt dêåm dêåt sët ngây, bêìn cng sinh àẩo tùåc hay sao? Nay nûúác Lưỵ thiïn hẩ thấi bònh, Àõnh Cưng lâ ngûúâi hấo sùỉc, nïëu ta tòm mưåt sưë m nûä dêng cho ưng ta têët sệ nhêån Sau nhêån m nûä, têët Lưỵ Àõnh Cưng ngây àïm trùng hoa bêët kùớ Khửớng Tỷó, HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 154 bẩc, cung têìn àïìu sệ khưng àûúåc ưng ta quan têm nûäa Nhû vêåy têët Khưíng Tûã tûác giêån bỗ ài, bïå hẩ têët ng n Tïì Cẫnh Cưng cho lâ diïåu kïë bên sai Lï Di tòm m nûä dẩy hất ma, tư àiïím cho xinh àểp Sau huêën luyïån xong beân duâng 120 ngûåa n cûúng dất nẩm ngổc vâ 80 m nûä àûa àïën nûúác Lưỵ biïëu cho Lưỵ Àõnh Cưng Thûâa tûúáng nûúác Lưỵ lâ L Tû nghe tin nây lông bên mùåc thûúâng phc lễn cûãa nam xem thûã Ưng thêëy cấc m nûä àang biïíu diïỵn ca ma tiïën thoấi nhõp nhâng íu àiïåu hoa cẫ mùỉt Ưng ngúá ngûúâi ra, tay chên bn rn, àêìu ốc quay cìng qụn cẫ viïåc triïìu chđnh Lưỵ Àõnh Cưng cng nghe tin àư L Tû thûâa cú bên gip Àõnh Cưng mùåc thûúâng phc cng cûãa nam xem Tûâ àố Lưỵ Àõnh Cưng mï mêín àấm hoa ph dung nây khưng côn thiïët triïìu nûäa Khưíng Tûã biïët viïåc nây thúã dâi ẫo naọo Tỷó Lửồ ỷỏng hờỡu bùn caồnh beõn noỏi rựỗng: “Vua Lưỵ àậ sa vâo mï hưìn trêån rưìi gấc bỗ viïåc nûúác ngoâi Thêìy úi! Chng ta ài ài thưi” Khưíng Tûã nối: "Chúá vưåi Sấp àïën ngây tïë trúâi rưìi Àố lâ qëc gia àẩi sûå nïëu nhâ vua chûa qụn thò qëc gia côn hy vổng Nïëu vua qụn tïë trúâi thò lc bêëy giúâ chng ta cën gối cng chûa mån" Àïën ngây tïë trúâi, Lưỵ Àõnh Cưng cng àïën song khưng cht thânh têm, tïë lïỵ qua qt rưìi vïì hûúãng lẩc qụn cẫ viïåc chia thõt tïë cho bấ quan Khưíng Tûã beõn baóo Tỷó Lửồ rựỗng: "Mau baóo caỏc baồn hoồc cën gối nhanh chống rúâi núi nây" Thïë lâ Khưíng Tûã tûâ quan dêỵn hổc trô chu du cấc nûúác nïëm trẫi cåc àúâi phiïu bẩt Nhû vêåy Lï Di àậ dưåi mưåt gấo nûúác lẩnh dêåp tùỉt mổi hy vổng ca Khưíng Tûã, Khưíng Tûã tûå dúä bỗ àâi (thưi lâm quan nûúác Lưỵ) ài lang thang vư voồng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 155 Kùở 24 kïë phẫn hưìi ( nghơ lẩi, quay ngûúåc ) Lâm thïë nâo àïí khỗi sa bêỵy àưëi phûúng? Trổng chûä tđn lâ phûúng phấp xûã thïë khiïën cho ngûúâi àúâi vơnh viïỵn ca tng Hânh vi nghơ lẩi ngûúâi qn tûã khưng lêëy lâm xêëu hưí Vùn hốa truìn sưëng àúâi ca chng ta dẩy chng ta thânh mưåt ngûúâi tưët ln ln lâm àiïìu thiïån D phẫi bẫo vïå lúåi đch thiïët thên chng ta cng khưng bỗ àẩo l àố mâ ài tranh cûúáp quìn lúåi Cho nïn biïët àẩo l nghơ lẩi lâ mưåt ngûúâi biïët quìn biïën, lâ àiïìu kiïån tiïn quët àïí thïí hiïån gi trõ ca mònh Nïëu nhû nghơ lẩi (phẫn hưëi) mâ cố đch lúåi cho ngûúâi, cho ta, thc àêíy sûå viïåc hoân thânh m mận thò lẩi cûá cưë chêëp? Trong quan hïå giao tiïëp c thïí, nghơ lẩi phẫi "nët lúâi" mưåt cấch cố lïỵ tiïët "Tưi bẫo àẫm" lâ cêu nối nguy hiïím nhêët Cho nïn hûáa thò chó hûáa phêìn d àậ nùỉm chùỉc phêìn chûá khưng nïn hûáa tuåt àưëi àïí trấnh sinh biïën khưng côn àêët xoay trúã Cng cố khưng thûåc hiïån àûúåc mâ cng phẫi hûáa thò lúâi hûáa phẫi xẫo diïåu ấn tâng, thay àưíi, chûá khưng nïn lêìn lûâa khêët ài khêët lẩi nghơ lẩi Cưë chêëp giûä lúâi hûáa lâ ngu trung Cố mưåt cêy to úã ngậ ba àûúâng, mưåt thấnh nhên ngưìi dûúái gưëc cêy trêìm tû mùåc tûúãng Mưåt thiïëu niïn chẩy âo àïën lâm giấn àoẩn trêìm tû ca thấnh nhên Thiïëu niïn nây kïu to cêìu cûáu: "Cûáu tưi vúái cố ngûúâi hiïíu lêìm tưi ùn cùỉp àang àíi bùỉt tưi Nïëu hổ bùỉt àûúåc sệ chùåt hai tay tưi” Cêåu ta leo lïn cêy trưën lấ cêy vâ van xin rựỗng: "Xin ửng chỳỏ noỏi tửi trửởn ỳó àêu” Thấnh nhên àûa mùỉt nhòn vâ thêëy cêåu ta nối thûåc Mưåt lc sau àấm ngûúâi thưn àíi àïën, ngûúâi ài àêìu hỗi thấnh nhên: "ưng cố thêëy mửồt thựỗng nhoỏc chaồy qua ờy hay khửng? Nhiùỡu nựm thấnh nhên thïì chó nối sûå thêåt cho nïn ưng àấp lẩi lâ ưng cố thêëy Ngûúâi lẩi hoói rựỗng: "Noỏ chaồy i ờởu? Thaỏnh nhờn khửng muửởn phẫn bưåi cêåu bế vư tưåi, nhûng ưng khưng thïí naõo vi phaồm HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 156 lúâi thïì nối thêåt Ưng chó tay lïn cêy Ngûúâi ta bên lưi cêåu bế xëng chùåt hai tay Khi thấnh nhên sùỉp qua àúâi chõu sûå thêím vêën ca, trúâi Trúâi bên khiïín trấch vïì tưåi lâm hẩi cờồu beỏ noồ Thaỏnh nhờn khaỏng nghừ rựỗng: "Nhỷng maõ tưi àậ thïì nối sûå thêåt Tưi cố nghơa v phaói giỷọ lỳõi thùở Trỳõi beõn bao rựỗng: "Khửng oỏ ngûúâi àậ u hû vinh hún lâ u àẩo àc" Giûä lúâi hûáa mưåt cấch chên thânh lâ mưåt phêím chêët úã àúâi tưëi thiïíu ca ngûúâi Nhûng khưng biïët quìn biïën, coi lúâi hûáa lâ tuåt àưëi khưng thïí nâo vûúåt qua àûúåc thò chó lâ biïíu hiïån ca sûå cưë chêëp Nhiïìu ngûúâi cưë chêëp khưng hiïíu ra, khưng biïët nghơ lẩi, mưåt lc nâo àố khinh sët hûáa hển vâ quët àõnh sai lêìm thò àố chó lâ ngu trung (trung thânh mưåt cấch ngu xín) têìm nhòn nưng cẩn, chó cố ngûúâi ngưëc múái lâm nhû vêåy Àưëi vúái ngûúâi Trung Qëc chng ta thò lâm viïåc thiïån lâm ngûúâi tưët lâ lúâi nguìn vư tû nhêët biïíu hiïån giấ trõ ngûúâi Cho nïn tûâ thiïëu thúâi, àẩi àa sưë ngûúâi cố giấo dc àïìu lêëy viïåc àûúåc ngûúâi khấc àưìng lâ phêìn thûúãng cao nhêët thïë giúái Thiïn kinh vẩn quín vêỵn chûa nối hïët chên l àố nhûng mổi giấo dc ngûúâi thò àïìu cố nghơa àố Àïí cho cha mể vui lông, trễ ci àêìu vêng dẩ Àïí cho thêìy giấo vui lông hổc trô sûác hổc têåp chun cêìn Ai cng tham gia trô chúi vúái em bế thò em bế sệ u thđch Khi chng lâm theo thđch ca chng thò sệ bõ chó trđch lâ tûå tû Àïí àûúåc mổi ngûúâi àưìng, têm linh trễ ca chng ta chûa phên biïåt àêu lâ tưët àêu lâ xêëu K thûåc nhûäng ngûúâi dẩy chng phên biïåt tưët xêëu bõ têm l mú hưì ca trễ àố dânh lûâa, thêëy trễ àưìng thò cho lâ tưët, nâo biïët àêu trễ côn mú hưì tưët xêëu Cng vúái nùm thấng, trễ lúán lïn dêìn dêìn thò tònh hëng câng rộ Nïëu cûá ln ln ci àêìu vêng dẩ, tòm kiïëm sûå àưìng ca ngûúâi khấc thò khưng thïí nâo xët àêìu lưå diïån àûúåc D vêåy àa sưë ngûúâi lúán chng ta vêỵn tiïëp tc hânh vi vư hiïåu quẫ ca thúâi trễ Àưi chng ta thûã lâm nhûäng viïåc tûå tû nhûng chõu ẫnh hûúãng giấo dc thúâi trễ nïn lẩi thûúâng cẫm thêëy khưí têm Ngûúâi tưët khưng nùn toó HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 157 tỷồ tỷ tỷồ lỳồi Duõ rựỗng chuỏng ta biùởt rộ bẫn thên mònh nưỵ lûåc àïí tranh th thânh cưng cêìn phẫi dng mưåt sưë biïån phấp lêëy cấi Tưi lâm trung têm nhûng chng ta vêỵn ln ln mën lâm ngûúâi tưët theo kiïíu àậ àûúåc giấo dc Lâm theo nhû vêåy chó cố thïí dêỵn àïën cẫm giấc cao tẩi thûúång cho anh mâ thưi Nïëu anh khưng thùèng thùỉn àôi hỗi cấi mâ anh cố quìn cố àûúåc thò ngûúâi ta sệ khưng gip àúä anh Duõ rựỗng anh baóo vùồ quyùỡn lỳồi cuóa anh mâ thưi thò rêët nhiïìu ngûúâi vêỵn cố thïí uy hiïëp anh Hổ mën àê àêìu anh xëng chêëp mưåt bêåc àïí cho anh nẫn lông, nhû vêåy anh múái khưng lâm trúã ngẩi cho tiïìn àưì ca hổ Papana lâ ngûúâi dêỵn chûúng trònh tin tûác ca mưåt àâi truìn hònh nổ Chõ àậ lâm viïåc úã àâi nây nùm rưìi Tiïët mc tin tûác ca chõ àûúåc àấnh giấ lâ hâng àêìu ca àõa phûúng nhûng nùm êëy chõ leo lïn àónh cao cuãa sûå nghiïåp khưng dïỵ dâng cht nâo Ba nùm trûúác, chõ k húåp àưìng vúái àâi truìn hònh thò gùåp phẫi mưåt sưë trúã ngẩi nghiïm trổng Giấm àưëc àâi truyùỡn hũnh ngờỡm baóo chừ rựỗng ửng ta kyỏ hỳồp àưìng vúái chõ lâ mưåt ên hụå nïn chõ cẫm thêëy àố lâ vêån may Chõ ngêìm hiïíu ưng ta mën nối: "Chõ lâ ph nûä, ph nûä khưng nïn bûác bấch ngûúâi khấc Khi chõ mën thay àưíi húåp àưìng, giấm àưëc àâi truìn hònh nưíi trêån lưi àònh, chõ tin tûúãng vâo giấ trõ bẫn thên nhêët àõnh khưng nhûúång bưå Mưỵi ngây, trûúãng phông tin tûác àïìu gổi chõ àïën phông lâm viïåc chó trđch cưng viïåc ca chõ Mưỵi giấo hën xong, trûúãng phông àïìu nối: "K húåp àưìng nây ài” Bưën thấng trưi qua, chõ vêỵn khưng dao àưång Cëi cng giấm àưëc àâi truìn hònh phẫi chêëp nhêån húåp àưìng múái vúái têët cẫ nhûäng u cêìu múái ca chõ Nhûng sau k húåp àưìng múái, chõ hỗi kiïën mưåt låt sû Låt sû àïì nghõ sûãa vâi chûä húåp àưìng Chõ vïì bấo cấo lẩi vúái lậnh àẩo àâi truìn hònh Bổn hổ cẫ kinh, lẩi nưí mưåt trêån lưi àònh nûäa Trûúãng phông nối toẩc lâ chõ quấ tûå tû khưng àẩo àûác Chõ lẩi vêỵn khưng nhûúång bưå Cëi cng hiïåp thûúng hai bïn àưìng chûäa mưåt sưë chûä húåp àưìng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 158 Gờỡn ờy, papana lẩi k húåp àưìng nùm vúái mưåt àâi truìn hònh khấc thò nhúâ rt kinh nghiïåm lêìn trûúác nïn tiùởn haõnh thuờồn lỳồi hỳn Chừ noỏi rựỗng: "Bờy giỳõ bổn hổ biïët tưi lâ ngûúâi nhû thïë nâo rưìi, tưi nối àûúåc lâm àûúåc Nhiïìu àưìng sûå nối vúái tưi nïn àûa u cêìu cao hún mën thêåt sûå rưìi nhûúång bưå dêìn thò nhûäng ngûúâi lậnh àẩo sệ cẫm thêëy hổ thùỉng nhûng tưi khưng àưìng nhû thïë Tưi chó u cêìu hổ àấp ûáng nhûäng àiïìu kiïån têët ëu khưng cêìn hoa lấ cânh gò cẫ nghơa cêu chuån nây úã th àoẩn àâm phấn ca Papana Phẫi phên tđch tinh thêìn kiïn cûúâng ca Papana Chõ bùỉt båc phẫi chưëng àúä sûå uy hiïëp hâng ngây ca lậnh àẩo àâi truìn hònh Àưìng thúâi chõ khưng thïí khưng giûä vûäng phong àưå nghïì nghiïåp ca mưåt k giẫ àïm ngây àưëi diïån vúái ưëng kđnh Chõ khưng àïí nhûäng trùỉc trúã àâm phấn lâm ẫnh hûúãng cưng tấc ca chõ Papana cố mưåt nhêån thûác vïì giấ trõ bẫn thên vûäng Chõ vûâa bẫo vïå khưng àïí cho nhûäng lúâi àe dổa? àâm tiïëu kđch bấc lâm hẩi, vûâa kiïn quët chiïën àêëu àïí àẩt àûúåc quìn lúåi xûáng àấng vúái chõ vúái mưåt chđ kiïn cûúâng, mưåt niïìm tin sùỉt àấ Toân bưå nïìn vùn hốa truìn thưëng dng giấo dc cûúäng bûác chng ta tn theo nố àậ ngưå nhêån khưng ta phẫi tn theo mưåt cấch tûå nguån nhû giûä mưåt lúâi hûáa Ngûúâi ta bẫo mën thânh mưåt ngûúâi àân ưng tưët hay mưåt ngûúâi ph nûä tưët thò phẫi nhû thïë nây, nhû thïë nổ Nïëu chng ta khưng nghe lẩi mâ cûá hûáa hển thò sệ biïën thânh ngûúâi bõ hẩi khưng tûå vïå ỷỳồc, thaõnh mửồt bựỗng chỷỏng cho hũnh aónh mửồt ngûúâi àïí cho ngûúâi khấc khinh mưåt vêåt hiïën tïë cho nhûäng truìn thưëng lûâa àẫo Trûúác àấp ûáng sau sûãa àưíi Camaden, tấc giẫ Hưì sú v ấn Felmot lêìn thûá nhêët bấn bẫn quìn cho Plaman cẫi biïn thânh Hđ kõch Napoleon àậ tûâng qui àõnh khưng àûúåc tẩo chuån u àûúng cho nhên vêåt Felmot Bêëy giúâ plaman khưng tranh cậi mâ chêëp nhêån àiïìu kiïån àố Nhûng vïì sau, vúã kõch nây cưng diïỵn, àïí chiïëm lông khấn giẫ plaman àậ thïm vâo mưåt sưë tònh tiïët lậng mẩng cố thïí xem lâ u àûúng cng àûúåc, cố thïí xem khưng phẫi laõ HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 159 yùu àûúng cng àûúåc Kïët quẫ trònh diïỵn vúã kõch rêët tưët Mưåt nùm sau Plaman gùåp Camaden thò khưng nhûäng Camaden khưng trấch mốc mâ lẩi tỗ àưìng vúái Plaman Vïì sau kïí chuån nây, Plaman nối ban àêìu nhûúång bưå Camaden chûá nïëu cưë chêëp phẫn àưëi têët khưng cố vúã kõch nây Mưåt cùåp tònh nhên nổ nïn vúå nïn chưìng lâ kïët quẫ tưët ca nối dưëi vâ nghơ lẩi Nûä sơ nây hưìi tûúãng lẩi quấ trònh kïët bẩn vúái chưìng nhû sau: “Tûâ bế àïën lúán, àưì chúi u thđch ca tưi lâ cấc loẩi, cấ kiïíu bp bï vâ tưi rêët thđch àống vai mể cấc bp bï àố Bấc sơ nối tưi vư sinh Sët àúâi tưi khưng thïí lâm mể nïn lêëy bp bï lâm Sau tưët nghiïåp àẩi hổc, tưi úã mưåt thânh phưë xa lẩ Tuy úã thõ trêën qụ hûúng cố tònh u gia àònh vâ sûå quan têm ca bẩn bê nhûng tưi cẫm thêëy khưng hẩnh phc, búãi vò tònh u vâ sûå quan têm ca hổ tûåa hưì nhùỉc nhúã tưi lâ ngûúâi gấi khưng hoân thiïån Côn úã thânh phưë xa lẩ nây khưng biïët bđ mêåt ca tưi Chûa bao giúâ tưi thoẫi mấi nhû thïë Duy chó, tưi ln ln chưëng lẩi mưåt cấch bẫn nùng têët cẫ nhûäng ngûúâi bẩn trai hûäu vúái tưi Cho àïën ngây tưi gùåp Tûã Kiïën Chng tưi u Tûã Kiïën lâ mưåt Tưi khưng nïn cố lưỵi vúái anh Tưi àem hïët can àẫm nối sûå thêåt vúái anh Nối xong tûåa hưì tưi khưng côn nghơ àûúåc àiïìu gò nûäa, chó côn ghi nhúá àûúåc sùỉc mùåt trùỉng búåt ca anh Mưåt tìn sau tưi khưng cố tin tûác gò vïì anh Tưi khưng trấch anh, trấi lẩi, tưi nghơ àố lâ mưåt cấch giẫi thoất Mưåt hưm ngoâi sûác tûúãng tûúång ca tưi, tưi tiïëp àûúåc àiïån thoẩi ca mể anh Bâ lâ mưåt ngûúâi hiïìn tûâ, àưëi xûã vúái tưi rêët tưët khiïën cho tưi thêëy đt nhiïìu êëm ấp thânh phửở xa laồ naõy Baõ noỏi rựỗng: "Chiùỡu chaỏu àïën nhâ ùn cúm nhế, bấc àậ hêìm sûúân lúån cho chấu, chấu cêìn gia tùng dinh dûúäng Chấu khưng cêìn giêëu bấc nûäa, Tûã Kiïën àậ nối vúái bấc rưìi Nố khưng àng, chấu chúá trấch nố, d bấc khưng cố kiïn gò " Tưi gấc àiïån thoẩi lïn, lông hoang mang Tưi khưng dấm nối nhiïìu lúâi vò tưi khưng biïët Tûã Kiïën àậ nối gò Vûâa phông ngoâi tưi gùåp Tûã Kiïën Tưi vơnh viïỵn khưng bao giúâ qụn lúâi anh nối hưm àố, anh noỏi HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 160 rựỗng: "Hửm qua anh noỏi vỳỏi meồ rựỗng vũ lc kđch àưång àậ lâm cho em mang thai, vûâa múái phấ thai Mể bẫo chng ta nïn nhanh chống kïët hưn Sau kïët hưn nïëu quẫ khưng cố thò nối lâ hêåu quẫ ca phấ thai, mể anh cng khưng thïí nối gò hún Anh suy ài nghơ lẩi sët mưåt tìn lïỵ cng chó cố biïån phấp khưng phẫi lâ biïån phấp tưët nây mâ thưi Em chúá quấ bêån lông Nïu thûåc tïë khưng cố thò chng ta ni ni ” Tưi rêët tûå tû nïn tưi chêëp nhêån lúâi nối dưëi nây hóåc lâ vò tưi khưng thïí khưng cố Tûã Kiïën chùng? Kïët hön àûúåc hai nùm töi mang thai, töi cẫm àưång quấ ngêët ài Theo cấch nối ca Tûã Kiïën àêy lâ lêìn nối dưëi ca Trúâi àïí thûã thấch tònh u ca chng tưi Thûåc lông tưi u lúâi nối dưëi nây Cêu chuån vïì Camaden vâ Plaman quẫ cố tđnh chêët trûúác àấp ûáng, sau sûãa àưíi theo hânh àưång ca ngûúâi Côn cêu chuån nûä sơ vư sinh nổ lâ sûå nối dưëi ca ngûúâi côn sûå sûãa àưíi lẩi ca Trúâi, hóåc chó lâ sûå nối dưëi ca Trúâi D cng cho thêëy cuöåc söëng khöng nïn cöë chêëp Trong lúâi hûáa êín tâng tûâ chưëi Khi tûâ chưëi thò phẫi cố cú súã Cố mưåt sưë lúâi hûáa àậ êín tâng tûâ chưëi, àïí lẩi mưåt mẫnh àêët cho tûâ chưëi, nhû vêåy dïỵ cố cúá hún Chó cêìn hûáa khưng nïn cam kïët tuåt àưëi quấ àïí àưëi phûúng cố chín bõ tû tûúãng, mưåt khưng thûåc hiïån àûúåc thò khưng mang tiïëng nhiïìu lâ thêët tủn Tuồc ngỷọ daồy rựỗng nùn noỏi phờỡn, côn phêìn khưng cêìn nối, anh lâ bêåc àẩi trûúång phu quang minh lưỵi lẩc gùåp chên thânh thò cố gò khưng nối àûúåc mâ lẩi chó nối phêìn? K thûåc khưng phẫi nhû vêåy, chng ta àïì xûúáng giao tïë phẫi chên thânh nhûng mën àẩt àïën chên thânh vúái ngûúâi khấc thò phẫi cố mưåt quấ trònh Mưỵi giai àoẩn ca quấ trònh nây cêìn phẫi vêån dng nhûäng phûúng thûác giao tiïëp thđch húåp thò múái bẫo àẫm quấ trònh nây phất triïín thuờồn lỳồi HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 161 Dng phûúng phấp, “biïíu hiïån mú hưì" àïí ûáng phố cấc thónh cêìu phûác tẩp Cấi gổi lâ “biïíu hiïån mú hưì” lâ dng phûúng thûác thđch àấng, ngưn ngûä xẫo diïåu àïí biïíu hiïån thấi àưå giấn tiïëp hâm sc, linh hoẩt àưëi vúái nhûäng thónh cêìu ca ngûúâi khấc Àùåc àiïím lâ khưng cố thấi àưå biïíu hiïån dûát khoất, trấnh àấnh giấp lấ câ vúái àưëi phûúng Àố lâ mưåt phûúng thûác giao tïë thûúâng dng Biïíu hiïån mú hưì cố hai cưng nùng Mưåt lâ, giânh mưåt khoẫng àêët trưëng àïí xoay chuín cêìn thiïët Cố mưåt sưë vêën àïì khưng minh bẩch tûác thúâi, cêìn phẫi tòm hiïíu thïm chên tûúáng thûåc sûå hay lâ chúâ xem sûå tònh phất triïín vâ sûå biïën hốa ca hoân cẫnh xung quanh múái cố thïí ch trûúng Biïíu hiïån mú hưì àïí lẩi mưåt mẫnh àêët trưëng giânh cho ta suy nghơ tó mó, thêån trổng quët àõnh Nïëu qn tûã nhêët ngưn tûá mậ nan truy thò khưng nhûäng ẫnh hûúãng uy tđn vâ danh dûå bẫn thên mâ côn mang lẩi tưín thêët khưng àấng cố cho sûå nghiïåp vâ cho quan hïå giao tïë Hai lâ, àïí cho mưåt pht hy vổng cố lúåi cho sûå ưín àõnh tònh cẫm ca àưëi phûúng Ngûúâi u cêìu anh giẫi quët hay trẫ lúâi mưåt vêën àïì nâo àố, nưåi têm ca hổ trân trïì hy vổng, hy vổng àûúåc toẩi nguån àûúåc giẫi quët hoân hẫo Nïëu àưåt nhiïn bõ cûå tuåt thùèng thûâng thò thiïëu chín bõ vïì têm l sệ cố thïí vò quấ thêët vổng hay bi thỷỳng maõ tờm lyỏ mờởt thựng bựỗng, khoỏ lông ưín àõnh àûúåc tònh cẫm, sẫn sinh lúâi nối viïåc lâm quấ khđch, cố hẩi cho quan hïå giao tïë Trấi lẩi, nïëu chûa nối nhû àinh àống cưåt thò àưëi phûúng cẫm thêëy sûå tònh chûa àïën nưỵi khưng cht hy vổng, cố thïí nưỵ lûåc nhiïìu hún nûäa hay qua mưåt thúâi gian nûäa thò cú hưåi sệ àïën, sûå tinh sệ phất triïín theo chiïìu hûúáng tưët Nhúâ vêåy tònh cẫm ca hổ àûúåc ưín àõnh Nhûng khưng phẫi bêët cûá viïåc gò cng dng thấi àưå biïíu hiïån mú hưì Viïåc phẫi tỗ thấi àưå rộ râng mâ vêỵn ùn nối mú hưì thò vư cng sai lêìm Vêåy thò gùåp nhûäng vêën àïì nhû thïë nâo tònh hëng nâo thò sûã dng phûúng thûác "biïíu hiïån mú hưì"? Lâm thïë nâo àïí nùỉm àûúåc mûác àưå "mú hưì" Khi sûå viïåc chûa rộ râng nïn dng thấi àưå "mú hưì" Bêët k sûå kiïån nâo phất triïín biïën hốa HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 162 cuọng coỏ mửồt quaỏ trònh, cố quấ trònh àố tûúng àưëi dâi Khi sûå viïåc múái bùỉt àêìu phất triïín biïën hốa, thûåc chêët ca vêën àïì chûa bưåc lưå ra, khố àoấn àõnh lâ thiïån hay ấc, àểp hay xêëu, lúåi hay hẩi thùỉng hay bẩi Lc nây phẫi chúâ àúåi, quan sất, tòm hiïíu, nghiïn cûáu nhêët thiïët khưng thïí hânh àưång sú sët, tiïån mưìm nối Thẫn hóåc tònh thïë bûác bấch anh khưng thïí khưng phất biïíu kiïën thò tưët nhêët hậy nối, “mú hưì” Vđ d anh cố thïí nối: "Sûå viïåc nây tûúng àưëi phûác tẩp, xin àïí tưi nghiïn cûáu mưåt cht rưìi sệ nối” Nhû vêåy lâ àậ giûä lẩi mẫnh àêët trưëng sau nây cố thïí xoay chuín àûúåc Cố mưåt sưë ngûúâi giâu kinh nghiïåm gùåp vêën àïì nhû thïë nây thò dng vâi cêu nối hâi hûúác nhû dêỵn mưåt cêu tc ngûä, kïí mưåt chuån cưí tđch hóåc mưåt chuån tiïëu lêm chûá khưng trẫ lúâi trûåc tiïëp vâo vêën àïì, àïí cho àưëi phûúng tûå suy nghơ cng lâ mưåt chiïu ca "biïíu hiïån mú hưì" Khi gùåp àưëi phûúng lêìn àêìu nïn sûã dng "biïíu hiïån mú hưì" Dûúái àêy àûa hai vđ d tònh u, mưåt vđ d tđch cûåc vâ mưåt vđ d tiïu cûåc Cêåu Vûúng vâ cư L cố tđnh cấch hûúáng nưåi, đt cố cú hưåi tiïëp xc vúái ngûúâi khấc giúái Cố ngûúâi giúái thiïåu cho hai bïn lâm quen Lêìn àêìu tiïn gùåp nhau, hai bïn àïìu cố cht cẫm tònh vúái Rưìi sau àố hai ngûúâi trô chuån vúái May mùỉn cẫ hai àïìu thưng minh, biïët cấch biïíu hiïån lc sú giao Khi chia tay nhau, cêåu Vûúng nối vúái cư rựỗng: "Noỏi chung tửi coỏ ờởn tỷỳồng tửởt vùỡ cử nhûng àêy múái chó lâ sú giao, vïì sau chng ta sệ hiïíu hún" Cư L cng móm cûúâi aỏp laồi rựỗng: "Tửi cuọng coỏ caóm giacỏ nhỷ anh" Thấi àưå ca cẫ àưi bïn àïìu mú hưì, vûâa tỗ mën kïët bẩn vûâa àïí lẩi mẫnh àêët trưëng tiïån xoay chuín Cẫ hai àïìu vui vễ, àố lâ cú súã cho giao tiïëp sau nây Côn mưåt àưi nam nûä khấc thò lẩi khưng phẫi nhû thïë Cêåu Trûúng vâ cư Àõnh cng thưng qua ngûúâi giúái thiïåu mâ quen biïët Gùåp lêìn àêìu tiïn maõ cờồu Trỷỳng aọ chờớu miùồng noỏi rựỗng: "Tửi khửng thđch cư" lâm cho cư Àõnh che mùåt bỗ ài, vïì àïën nhâ ôa khốc, oấn ngûúâi giúái thiïåu Cêåu Trûúng ùn nối quẫ lâ quấ bêët nhậ Àưi vúái s viïåc chûa nùỉm vûäng thò dng phûúng phaỏp hỷỏa heồn cao su HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phêìn 2) 163 Nïëu anh chûa nùỉm chùỉc àûúåc sûå viïåc thò nïn nối nùng linh hoẩt, àân hưìi nhû cao su àïí cố chưỵ co giận Vđ d nối "sệ cưë hïët sûác lâm", "têån sûác nưỵ lûåc", "cưë gùỉng hïët khẫ nùng" Àố lâ nhûäng cêu chûä cố tđnh linh hoẩt rêët lúán Cấch hûáa hển thïì nguìn nây àïí lẩi àêët nhêët àõnh cho anh xoay chuín nhûng nối chung khiïën cho àưëi phûúng nghi ngúâ, anh khố lông àẩt àûúåc sûå tin tûúãng cao ca àưëi phûúng Àưëi vúái vêën àïì mâ anh khưng thïí àưåc lêåp giẫi quët àûúåc thò nïn sûã dng lúâi hûáa hển cố êín chûáa àiïìu kiïån Cố nghơa lâ nïëu mưåt mònh anh khưng thïí thûåc hiïån lúâi hûáa mâ phẫi côn cêìn àïën sûå gip àúä ca ngûúâi khấc thò lúâi hûáa ca anh phẫi bao gưìm nhûäng cêu chûä mang tđnh chêët hẩn chïë Vđ d anh hûáa gip mưåt ngûúâi bẩn àùng k hưå khêíu chùèng hẩn Àiïìu àố liïn quan àïën cú quan cưng an vâ cấc chđnh sấch ca nhâ nûúác thò anh nïn nối nhû thïë nây múái thỗa àấng: “nïëu nhû cưng an cho phếp nhêåp hưå khêíu tûâ nưng thưn mâ anh cố cấc àiïìu kiïån quy àõnh thò tưi sệ gip anh" Nhû vêåy àậ dng cưng an vâ chđnh sấch àïí hẩn chïë khẫ nùng gip àúä ca anh, vûâa biïíu lưå thânh , vûâa nối nùng linh hoẩt cố mûác àưå vûâa ngêìm bấo cho àưëi phûúng cấi khố khùn ca mònh Nối tốm lẩi, thêëy chûa cố thïí hiïíu àêìy vêën àïì hay khẫ nùng ca mònh cố hẩn thò lúâi hûáa phẫi êín tâng sûå tûâ chưëi Ngêỵu nhơ sûã dng kïë hoận binh Cố nhiïìu vò nhiïìu ngun nhên nhû thïí diïån, àưëi phûúng mẩnh quấ khiïën cho chng ta khưng thïë trûåc tiïëp tûâ chưëi thónh cêìu ca àưëi phûúng Ngoâi cấch khếo lếo tûâ chưëi côn cố thïí dng cấch trûúác àấp ûáng u cêìu rưìi sau sûãa lẩi Vđ d cố ngûúâi nhúâ anh gip viïåc àiïìu tấc hay xin viïåc cho thên thđch thò anh giẫi thđch nbûá thïë nâo? Nïëu nhû anh lêåp tûác cûå tuåt thò àưëi phûúng cho anh khưng chõu gip àúä thêåm chđ quan hïå hai bïn trúã thânh gay gùỉt cố thïí sau nây anh cố viïåc gò nhúâ thò d hổ cố thïí gip àûúåc hổ cng nhe rùng cổp trẫ àa Vò vêåy tưët nhêët anh phẫi lâm cho àưëi phûúng cho rựỗng, anh aọ tờồn HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phêìn 2) 164 têm têån lûåc gip àúä Anh cố thïí lâm nhû sau Lêåp tûác bẫo àưëi phûúng viïët tốm tùỉt l lõch kï khai tưët nghiïåp trûúâng nâo, mưn gò, súã trûúâng gò, súã thđch gò giao cho anh Nhû vêåy àưëi phûúng têån mùỉt thêëy anh mën gip àúä hổ thêåt sûå tẩo ẫo giấc àậ tòm àng thêìy àng thëc Tiïëp theo anh nối mửồt caỏch thaõnh khờớn rựỗng: "Viùồc cuóa anh cuọng laõ viïåc ca tưi, tưi sệ têån lûåc Mai tưi sệ àem tốm tùỉt l lõch àïën gùåp bẩn tưi Mêëy hưm nûäa anh trúã lẩi gùåp tưi àûúåc khưng?” Mêëy hưm sau, khưng chúâ àưëi phûúng àïën anh gổi àiïån thoẩi hay thên hânh àïën nhâ àưëi phûúng Anh nối vỳỏi ửởi phỷỳng rựỗng: mờởy hửm tửi lo tiùồc cho anh Cú quan A cố lệ khưng cố hy vổng, tưi sang cú quan B thò hổ hûáa sệ nghiïn cûáu” Mêëy ngây sau nûäa, anh ch àưång tòm gựồp ửởi phỷỳng noỏi rựỗng: "Thờồt khửng phaói vỳỏi anh, viïåc anh nhúâ khưng hoân thânh àûúåc Tưi àậ nhúâ mêëy ngûúâi bẩn thên úã mêëy cú quan nhûng àïìu khưng cố cấch nâo giẫi quët àûúåc cẫ Cố lệ chúâ nâo cố cú hưåi hậy hay chùng" D rựỗng anh khửng tũm caó, nhỷng chựổc chựổn ửởi phûúng rêët cẫm kđch anh Vïì cấc vêën àïì khấc cng thïë Trong viïåc mua bấn, nïëu cố ngûúâi nhúâ anh mua hưå mưåt hâng hốa nâo àố theo giấ xët xûúãng chùèng hẩn, tưët nhêët anh lêåp tûác nối rựỗng: "ỷỳồc rửỡi, tửi lờồp tỷỏc i giuỏp anh" Hoói àưëi phûúng cêìn bao nhiïu, loẩi nâo rưìi diïỵn lẩi theo cấc bûúác kïí trïn Bẫo vúái àưëi phûúng rựỗng haõng hoỏa aọ kyỏ hỳồp ửỡng hùởt rửỡi, cố thïí chúâ kïë hoẩch sau v.v Cố ngûúâi nhên dõp anh ài cưng tấc àêu àố nhúâ mua mưåt hâng hốa loẩi nâo àố Xin anh chúá lêåp tûác tûâ chưëi, nïn lêåp tûác nhêån tiïìn àưëi phûúng gûãi mua hâng vâ tỗ sùén sâng tòm hâng àố, nïëu cố nhêët àõnh mua mang vïì cho àưëi phûúng Khi àïën àõa phûúng cưng tấc anh gổi àiïån thoaồi noỏi vỳỏi ửởi phỷỳng rựỗng anh aọ i khựổp cấc cûãa hiïåu mâ khưng cố loẩi hâng àố Cûá nhû thïë mâ àưëi phố vúái cấc viïåc khấc, vêån duång linh hoaåt kïë trûúác hûáa sau sûãa laåi Nhû vêåy khưng tưën gò mâ cng àûúåc tònh ngûúâi HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 165 Nhỷng phỷỳng phấp nây khưng thïí dng thûúâng xun, chó nïn ngêỵu nhiïn múái dng àïí ûáng phố Dng thûúâng xun thò nhêët àõnh lưå têíy, bõ ngûúâi ta mùỉng lâ xẩo Àẩi àa sưë cng thđch ngûúâi àậ nối têët lâm, rêët đt ngûúâi rưång lông thưng cẫm nhûäng ngun nhên khiïën cho anh khưng thïí lâm àûúåc Hổ thûúâng chï trấch anh àậ hûáa mâ khưng lâm cho nïn d anh cố mën lâm mâ khưng àiïìu kiïån ùớ laõm vờợn bừ hoồ traỏch Napoleon noỏi rựỗng: "Xỷa tưi khưng bao giúâ hûáa bûâa búãi vò nhû thïë sệ dêỵn àïën sai lêìm khưng cûáu vận àûúåc, Cố ngûúâi hỗi bõ bẩn bùỉt phẫi hûáa mâ anh àậ biïët chùỉc chùỉn khưng lâm àûúåc viïåc àố, vêåy xûã trđ nhû thïë nâo? Anh phẫi lùỉng nghe bẩn trònh bây u cêìu mưåt cấch chùm ch rưìi sau àố lùỉc àêìu nhể nhể, thúã dâi tỗ vễ xốt xa vò bêët lûåc khưng gip àûúåc bẩn Lùỉc àêìu nhể nhể lâ ph àõnh, àưëi phûúng biïët anh cûå tuåt Tiïëp sau anh cố thï trònh bây l vò phẫi cûå tuåt thò àưëi phûúng dïỵ l cûå tuåt phẫi àêìy thò hổ sệ tiïëp thu Têët nhiïn, thưng cẫm Cố nhiïìu sûå viïåc múái nhòn qua thêëy àấng lâm song nghơ k nïëu lâm thò phiïìn phûác Vđ d bẩn anh lâm cưng tấc bẫo hiïím múâi anh mua bẫo hiïím nhên thổ mưåt triïåu àưìng Anh cng biïët viïåc nây cố đch, nhûng suy nghơ nhû vêåy mưỵi thấng phẫi nưåp 1/3 tiïìn lûúng mâ hiïån lûúng anh chó sưëng Anh biïët rộ khưng cố tiïìn mua bẫo hiïím thò anh cố thïí lùỉc àêìu nhể nhể rưìi sau trònh bây l cho bẩn Dung tng cho hoânh hânh rưìi múái trêën ấp Àêìu thúâi Xn Thu sau Trõnh V Cưng qua àúâi, thấi tûã Lưå Sinh lïn ngưi, àố lâ Trõnh Trang Cưng Trong lông Trõnh Trang Cưng rêët rộ lâm vua nhûng cấc àõch thûã chđnh trõ khưng bố giấp quy hâng, bẫn thên ưng côn phẫi chiïën àêëu nhiïìu Nhûng dng phûúng thûác nâo àïí àêëu tranh vúái àõch th chđnh trõ, vò khưng phẫi lâ xa lẩ mâ chđnh lâ mể àễ vâ em råt ca ưng Trõnh Trang Cưng lổt lông mể hai chên trûúác àêìu sau khiïën cho mể lâ V Phûúng vò àễ khố, HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 166 suyỏt mờởt mẩng cho nïn bâ ghết ưng mâ lẩi rêët sng ấi ngûúâi em ca ưng lâ Cưng Thc Àoẩn Sau hai anh em lúán lïn, Vuä Phûúng àaä mêëy lêìn u cêìu lêåp Cưng Thc Àoẩn lâm thấi tûã Nhûng V Cưng theo truìn thưëng lêåp lúán nïn khưng àưìng Mể V Phûúng rêët bêët mận Khi V Cưng mêët, hổ bên tùng cûúâng êm mûu cûúáp ngưi Àêìu tiïn V Phûúng lêëy tû cấch lâ mể xin Trang Cưng phong êëp Chïë cho Cưng Thc Àoẩn ÊËp ë Chïë lâ mưåt trổng ëu vïì qn sûå, Trang Cưng khưng chõu phong cho Cưng Thc Àoẩn V Phûúng bên xin phong Kinh thânh dïỵ th khố cưng cho Cưng Thc Àoẩn, Trang Cưng dânh chêëp nhêån Cưng Tưn Àoẩn àïën Kinh Thânh bên múã rưång vâ xêy cao tûúâng thânh Cấc àẩi thêìn bân lån xưn xao Saỏi Troồng noỏi vỳỏi Trang Cửng rựỗng: "Thaõnh caỏc núi cao bao nhiïu tiïn vûúng àïìu àậ quy àõnh rộ Nay Cưng Thc Àoẩn xêy thânh khưng theo qui chïë àố, bïå hẩ nïn ngùn chùån àïí trấnh hêåu hổa" Trang Cưng lẩi khưng hiïíu àiïìu àố nhûng lông ưng àậ suy tđnh khấc, bên àấp rựỗng: "Meồ ta muửởn nhỷ thùở, ta biùởt laõm sao?" Cưng Thc Àoẩn thêëy anh khưng cố biïån phấp hẩn chïë bên câng phống tng hún nûäa, lïånh qn àưåi biïn giúái phđa xêy vâ phđa bấc phẫi tn theo mïånh lïånh ca ưng ta vâ ngêìm mua chåc cấc thânh êëp lên cêån vïì phe ưng ta Viïåc nây chiïën cấc tûúáng sơ hïët sûác bêët bònh Àẩi tỷỳỏng Cửng Tỷó Lỷọ noỏi vỳỏi Trang Cửng rựỗng: "Bùồ hẩ cêìn phẫi lêåp tûác chïë ngûå ưng ta, nïëu khưng dêìn dêìn qn àưåi sệ bõ ưng ta thêu toỏm Trừnh Trang Cửng vờợn bũnh tụnh noỏi rựỗng: "Khửng cêìn thiïët Lâm nhiïìu viïåc bêët nhên bêët nghơa thò nhêët àõnh sệ tûå diïåt vong" Cưng Thc Àoẩn thêëy anh vêỵn khưng cố phẫn ûáng gò câng khưng côn súå gò nûäa, tđch ly lûúng thẫo, sùỉm sûãa v khđ, tùng thïm bưå binh vâ chiïën xa chín bõ tiïën àấnh th àư cua Tranh Cưng vâ àậ hển vúái mể lâm nưåi ûáng Bêëy giúâ cẫ nûúác àïìu cựm phờợn Trang Cửng vui sỷỳỏng noỏi rựỗng: "Thỳõi cỳ àậ àïën” Trang Cưng tòm hiïíu ngây nưíi loẩn ca Cưng Thc Àoẩn, tiïn phất chïë nhên, sai Cưng Tûã Lûä àem 200 chiïën xa tiïën vïì kinh Thânh Qn dên Kinh Thânh phẫn chiïën, Cưng Thc Àoẩn chẩy àïën Bó Àõa Trang Cưng truy àíi àïën Bó Àõa Cưng HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 167 Thuỏc oaồn bên trưën àïën Cổng Qëc Trang Cưng quay vïì àưëi phố vúái mể lâ v Phûúng, àem bâ giam lỗng úã Thânh Trò vâ thïì vơnh viïỵn khưng gùåp mùåt bâ Àưëi vúái dậ têm àoẩt quìn ca em vâ àưëi vúái hânh vi th àõch ca mể vưën Trang Cưng àậ sùén biïët Nhûng Trang Cưng khưng tòm cấch hôa giẫi theo tònh cưët nhc mâ dng th àoẩn àïí cho phất triïín bưåc lưå sûå bêët nghơa rưìi bêët ngúâ têën cưng Àêìu tiïn dung tng cho àưëi phûúng lâm cân, nhúâ àố tranh th lông bấ quan vâ lông qn àưåi, lông dên rưìi sau àûa àưëi phûúng vâo chưỵ chïët Phûúng phấp dung tng cho kễ àõch hoânh hânh bưåc lưå êm mûu rưìi múái bùỉt tưåi trûâng trõ chó dng cố khẫ nùng lâm ch cc diïån tûác sûác àê bểp àưëi phûúng Chưỵ hay ca kïë nây lâ àïí cho àưëi phûúng hoaõnh haõnh tỷỳóng ựổc thùở lùn khinh suờởt cho rựỗng ta bêët lûåc, sau àố bêët ngúâ trêën ấp Àêy cng lâ mưåt loẩi kïë lâm ngûúåc lẩi trûúác àïí cho lâm nhû àưëi phûúng mën, sau quay lẩi trêën ấp, coi nhû trûúác hûáa cho phếp, sau lẩi hy bỗ lúâi hûáa àố HTTP://Ebooks.vdcmedia.com ... tưët nïn khai thấc tưëi àa 121 Hâi hûúác, thang thëc nhån trâng 123 Tim ngûúâi ùỡu bựỗng thừt 125 Trûúác laå sau quen 128 Kïë 22 Kïë cêu caá .. .36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 2 Ngỷỳõi nhaọ nhùån chûa chùỉc àậ lâ qn tûã . 72 Tûâ cấi nhỗ tỗ cấi lúán .74 Thuêåt thêm nhêåp... viïët chûä cố nghơa lâ tri thûác) Mổi ngûúâi yùu Trờỡn HTTP://Ebooks.vdcmedia.com 36 Kế nhân hoà (Phờỡn 2) 22 Nghõ chùỉc lâ cố quan hïå vúái tđnh tònh phống khoấng, hâi hûúác ca ưng chùng? Tốm
- Xem thêm -

Xem thêm: 36 ke cua nguoi xua 2 , 36 ke cua nguoi xua 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn