Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

6 113 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:08

PHể T I- Mục tiêu cần đạt: Qua tiết học giúp hs Kiến thức: - Nắm đợc khái niệm phó từ - Hiểu nhớ loại ý nghĩa phó từ Kỹ năng: - Biết đặt câu có phó từ để thể ý nghĩa kh¸c - Rèn KN tự nhận thức, KN giao tip, KN t sỏng to Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích học môn II- ChuÈn bÞ: - GV: Giáo án, sgk - sgv - tài liệu tham khảo - bảng phụ - HS: sgk - vë ghi - phiÕu häc tËp III- TiÕn tr×nh tổ chức hoạt động: (3p) Kiểm tra cũ kiểm tra việc chuẩn bị học sinh Bi mi: Giới thiệu TaiLieu.VN Page Hoạt động thầy Hoạt động trò Kin thc cn dt Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu khái niệm phó tõ (10p) - Gäi hs ®äc BT1/12 - Y/c hs tự ghi từ đợc in đậm - bỉ xung - Gv chèt ý ? Theo c¸c em từ đợc in đậm bổ xung thuộc loại từ nào? ? Có danh từ đợc bổ xung ý nghĩa không? ? Phó từ gì? - Đọc nội dung BT2/12 - Thực - Báo cáo kết I- Phó từ gì? Vớ d 1: *) Nhn xột: Những từ đợc bổ xung ý nghĩa a Đi , , thấy , lỗi lạc - Động từ, tính từ ĐT ĐT ĐT TT b Soi(gơng), a nhìn, to, bớng - Không ĐT TT TT TT - Gọi hs đọc nội - Suy nghĩ - trả lời dung BT2 ? Từ in đậm đứng vị trí cơm tõ - §äc néi dung BT2 Ví d 2: *) Nhn xột: - Các từ in đậm ®øng tríc TaiLieu.VN Page tríc - Gv chèt ý - Phó từ h từ đứng trớc ®øng sau ®éng tõ, tÝnh tõ sau hc sau ®éng từ, tính từ - Lắng nghe - Gọi hs đọc ghi nhí - §äc ghi nhí * Ghi nhí1: sgk/12 Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu loại phó từ (10p) - Gv treo bảng phụ BT1/13 - Quan sát BT bảng phụ II- Các loại phó từ Vớ d 1: - Tìm phó từ *) Nhn xét; bỉ xung ý nghÜa cho ®éng tõ in - Suy nghĩ - trả Các phó từ lời đậm - Cho hs thảo luận nhóm, điền phó từ tìm đợc vào bảng a Làm b Đừng, vào c Không, đã, ®ang - C¸c nhãm nhËn nhiƯm vơ Ví dụ 2: - thùc hiƯn - Gv chèt ý - ®a trình bày đáp án *) Nhn xột: - Các nhóm khác góp ý, bổ ý nghĩa đứng đứn ? Em h·y kĨ thªm xung tríc g sè tõ thc loại sau TaiLieu.VN Page - Lắng nghe ? Em đặt câu - Quan sát - phó từ tìm chiếu đợc (2, em lên - Suy nghĩ - trả bảng) lời - Chốt ý  gäi hs ®äc ghi nhí sgk/14 - Thùc hiƯn ChØ ®·, quan hƯ ®ang tg , thËt, rÊt, Mức cũng, Lắ m độ vẫn, ko, - Sự tiếp cha, diễn đừng - Sự phủ định - Sự cầu khiến - Đọc ghi nhớ - Kq hờng Khả Vào, đợc * Ghi nhớ2: sgk/14 Hoạt động 3: HDHS luyện tập (17p) - Y/c hs đọc thầm BT1/14 - Y/c hs ghi vë nh÷ng phã tõ TaiLieu.VN - Thực - Lại (sự tiếp diễn tơng tù) - Ra (chØ kÕt qu¶, híng) III- Lun tËp Bài tập 1/14 a, Đã - Không - Sắp (chỉ quan hệ thời gian) - Đã - §· (chØ quan hƯ thêi gian) - Đều - Đơng, lại b, Đã: quan hệ thời gian Đợc: quan hệ kết - Y/c hs viết đoạn văn ngắn thuật việc dế mèn trêu chị cốc chết dế choắt phó từ đoạn văn - Nhận xét chung Bài tập 2/14 - Thực Viết đoạn văn - Trình bày trớc lớp - Các bạn nghe góp ý - L¾ng nghe Củng cố: (3p)? Phã tõ gì? có loại phó từ? Đặt câu Dặn dò: (2p)- VỊ nhµ lµm bµi tËp 3/15 TaiLieu.VN Page - Xem trớc tìm hiểu chung văn miêu tả TaiLieu.VN Page ... dung BT2 ? Từ in đậm đứng vị trí cụm từ - Đọc nội dung BT2 Ví dụ 2: *) Nhận xét: - C¸c tõ in ®Ëm ®øng tríc TaiLieu.VN Page tríc - Gv chèt ý - Phó từ h từ đứng trớc đứng sau động từ, tính từ sau sau... hiểu loại phó tõ (10p) - Gv treo b¶ng phơ BT1/13 - Quan sát BT bảng phụ II- Các loại phó từ Vớ d 1: - Tìm phó từ *) Nhận xét; bỉ xung ý nghÜa cho ®éng tõ in - Suy nghĩ - trả Các phó từ lời đậm... ®äc BT1/12 - Y/c hs tự ghi từ đợc in đậm - bỉ xung - Gv chèt ý ? Theo c¸c em từ đợc in đậm bổ xung thuộc loại từ nào? ? Có danh từ đợc bổ xung ý nghĩa không? ? Phó từ gì? - Đọc néi dung BT2/12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: Phó từ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn