XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

143 81 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:01

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại Biïn dõch: Bủch Nga - Viùồt Haõ - Tờm Hựỗng First News NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH BIÏÍU TÛÚÅNG Biïíu tûúång ca Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht - mưåt pht theo àng nghơa àen lâ khoẫng thúâi gian o ỷỳồc bựỗng chiùởc ửỡng hửỡ - nhựỗm nhựổc nhỳó chng ta hậy dânh mưåt pht àïí quan vâ tòm hiïíu cấc nhên viïn ca mònh, àïí tûâ àố khúi dêåy nhûäng nùng lûåc vêỵn côn tiïìm êín núi hổ LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU Tinh thêìn lâm viïåc têåp thïí tûâ trûúác àïën vêỵn ln àống vai trô rêët quan trổng cưng viïåc, àùåc biïåt lâ úã nhûäng tưí chûác thânh cưng Cng vúái sûå phất triïín nhanh chống ca xậ hưåi, khoa hổc k thåt vâ cưng nghïå thưng tin, chng ta àang phẫi àưëi diïån vúái hâng loẩt thûã thấch múái Hoẩt àưång kinh doanh ca cấc cưng ty ngây câng phûác tẩp hún, vâ sûå cẩnh tranh cng trúã nïn khưëc liïåt hún Vò thïë, àïí vûún lïn võ trđ hâng àêìu trïn thûúng trûúâng, chng ta khưng thïí chó ch trổng àïën cấc nhên viïn ch chưët ca cưng ty mâ phẫi cố giẫi phấp gip têån dng trđ lûåc vâ tiïìm nùng ca mổi nhên viïn úã cấc bưå phêån khấc BĐ QUËT XÊY DÛÅNG NHỐM LÂM VIÏÅC HIÏÅU QUẪ Nhûäng ëu tưë thay àưíi khấch quan vïì chuín dõch dên sưë, kinh tïë toân cêìu, giấ trõ tòm kiïëm vâ cấc chín mûåc lâm viïåc truìn thưëng àậ thc àêíy cấc cưng ty phẫi tòm mưåt phûúng cấch lậnh àẩo vâ tưí chûác cú cêëu cưng ty cho hỳồp lyỏ hỳn nhựỗm thoóa maọn nhu cờỡu ngaõy câng tùng ca mổi ngûúâi vïì lûúng bưíng, quìn lúåi… Àố lâ l vò vai trô àống gốp vâ tham gia vâo cưng viïåc ca tûâng cấ nhên tưí chûác ngây câng àûúåc àôi hỗi cao hún, vâ trïn thûåc tïë àậ diïỵn mưåt phong trâo mang tïn Cåc Cấch Mẩng Thûá Ba liïn quan àïën cấc phûúng thûác quẫn l Theo àố, mưåt cú cêëu múái àậ àúâi: mưåt tưí chûác phẫi àûúåc xêy dûång tûâ nhûäng nhốm lâm viïåc vúái tinh thêìn tûå ch vâ tđch cûåc, khưng ngûâng phất huy sấng tẩo vâ cấc k nùng cêìn thiïët Vâ ngûúâi lậnh àẩo ngây khưng chó lâ ngûúâi tâi trđ àûáng àêìu mưåt nhốm mâ côn phẫi lâ mưåt thânh viïn hoẩt àưång xưng xấo nhốm nûäa Sët 20 nùm qua, nhốm lâm viïåc ca cưng ty The Ken Blanchard àậ thûåc hiïån rêët nhiïìu cưng trònh nghiïn cûáu lơnh vûåc xêy dûång nhốm lâm viïåc hiïåu quẫ, vúái sûå tiïn phong cuãa hai nhaâ THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS àưìng sấng lêåp nïn cưng ty lâ Don Carew vâ Eunice Parisi-Carew Cẫ hai lâ àưi bẩn thên thiïët vâ lâ àưìng nghiïåp sët 30 nùm qua Vâ hổ àậ dânh rêët nhiïìu thúâi gian àïí nghiïn cûáu vâ thûã nghiïåm nhûäng khấi niïåm àûúåc trònh bây quín sấch nây Cấc bẩn sùỉp àûúåc thûúãng thûác cấc tûúãng àậ àûúåc chia sễ búãi hâng ngân ngûúâi vâ cố sûác ẫnh hûúãng mẩnh mệ àïën rêët nhiïìu àưåi nhốm vâ cưng ty khấc Tưi hy vổng quín sấch nây cng sệ mang lẩi cho bẩn nhiïìu thưng tin bưí đch nhêët nhû nố àậ àem lẩi cho cấc bẩn àổc khấc trïn toân thïë giúái - Ken Blanchard Àưìng tấc giẫ “Võ giấm àưëc mưåt pht” C ÀIÏåN THOẨI ÀÊÌU TÌN Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht nhòn àùm àùm khung cûãa sưí phông lâm viïåc ca mònh Dûúâng nhû mưỵi cố viïåc quan trổng, ưng lẩi tòm àïën cấi gốc l tûúãng nây àïí miïn man nghơ ngúåi Chúåt, cố tiïëng àiïån thoẩi cùỉt ngang Ưng sûåc tónh, vưåi bûúác àïën bïn bân cêìm lêëy ưëng nghe Bïn àêìu dêy khưng khấc chđnh lâ Dan Brockway, Giấm àưëc Bưå phêån Hën luån vâ Àâo tẩo ca mưåt cưng ty sẫn xët hốa chêët cố têìm cúä - Dẩo nây anh rưìi Dan? - Ưng hỗi - Tưi vêỵn vêåy - Dan trẫ lúâi - Anh côn nhúá khốa hën luån Nhûäng Àiïìu Thiïët ëu Trong THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Quaãn L mâ chng ta àậ trao àưíi cấch àêy khưng chûá? Tưi àang cêìn lúâi khun ca anh àêy Nhûäng Àiïìu Thiïët ëu Trong Quẫn L lâ mưåt chûúng trònh hën luån múái mâ Dan àang hûúáng dêỵn cho giấm àưëc cấc bưå phêån úã cưng ty ca anh Chûúng trònh têåp trung vâo cấc k nùng quan trổng maõ nhỷọng ngỷỳõi laõm quaón lyỏ cờỡn phaói coỏ nhựỗm àẩt àûúåc hiïåu quẫ cưng viïåc thúâi àẩi múái hiïån Khi thiïët kïë chûúng trònh nây, Dan àậ tham khẫo kiïën ca Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht vâ anh tỗ rêët hâo hûáng vò cưng ty àậ tẩo àiïìu kiïån cho anh thûåc hiïån khốa hën luån nây vúái cấc võ lậnh àẩo - Nhûng chùèng phẫi anh vûâa kïët thc giai àoẩn àêìu tiïn àố sao? - Chđnh xấc lâ nhû thïë - Dan nối - Mổi phẫn hưìi àïìu rêët tưët, chó trûâ mưåt viïåc Àố lâ trûúâng húåp ca Maria Sanchez, chun àiïìu phưëi cấc chûúng trònh dõch v khấch hâng Cư êëy cố vâi thùỉc mùỉc vïì tđnh hûäu đch ca khốa hën luån - Nhûng cư êëy thùỉc mùỉc vïì àiïìu gò chûá? Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht hỗi 10 VấậN ẽè NAN GIAI - Maria cho rựỗng moồi khaỏi niïåm mâ chng ta àûa chó dûåa trïn cú súã hën luån cho tûâng cấ nhên riïng lễ, vò thïë sệ rêët hẩn chïë Cư êëy côn l lån rựỗng khoaóng 50% ùởn 90% thỳõi gian cuóa caỏc vừ quẫn l lâ dânh cho cấc hoẩt àưång nhốm cố tûâ hai nhên viïn trúã lïn, thïë maâ chûúng trònh hën luån ca chng ta chùèng cố chưỵ nâo nhêën mẩnh àïën vai trô ca viïåc cưång tấc theo nhốm Chđnh vò thïë mâ phûúng phấp quẫn l ca chng ta chùèng thïí gip đch gò cho mưåt nhûäng cưng viïåc quan trổng nhêët mâ ngûúâi giấm àưëc phẫi lâm - Nghe hay àêëy! - Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht nối - Anh cûá nối tiïëp xem nâo - Cử ờởy cuọng cho rựỗng nhỷọng khaỏi niùồm ùỡ cêåp àïën “Phûúng phấp Quẫn l Mưåt Pht” dûåa vâo viïåc kiïím soất quấ nhiïìu - Dan nối 11 THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Kïë Hoaåch Phất Triïín Nhốm Xấc àõnh mc àđch vâ cấc giấ trõ hûúáng àïën Thiïët lêåp mc tiïu vâ vai trô Xêy dûång hiïën chûúng cho nhốm Phên tđch Cêëp àưå phất triïín ca nhốm NÙNG SËT Cao TẨO HIÏåU QUẪ HÔA NHÊÅP Nùng Giai Àoẩn Thêëp NHỤå KHĐ THÛÃ THẤCH ÀÕNH HÛÚÁNG Giai Àoẩn Giai Àoẩn Cao Stë Nhu ï å Kh đ Giai Àoẩn Thêëp Tòm phûúng phấp lậnh àẩo ph húåp Giai Àoaån Giai Àoaån Giai Àoaån Giai Àoẩn TẨO HIÏåU QUẪ CƯÅNG TẤC GIẪI QUËT HOẨCH ÀÕNH S4 S3 S2 S1 Thûåc thi phûúng phaáp lậnh àẩo ph húåp Bùỉt àêìu hânh trònh tiïën àïën mc tiïu trao quìn hẩn cho nhốm àẩt àïën khẫ nùng tûå quẫn 130 CHIA SỄ THÂNH QUẪ VÚÁI MỔI NGÛÚÂI Maria nhêån thêëy viïåc trúã thânh mưåt ngûúâi lậnh àẩo giỗi quẫ thêåt rêët th võ, àêìy thûã thấch vâ dơ nhiïn, khưng hïì àún giẫn cht nâo Nố àôi hỗi thúâi gian, sûå kiïn trò vâ quët têm ca cư rêët nhiïìu Lâm mưåt ngûúâi lậnh àẩo giỗi khố hún nhiïìu so vúái lâm mưåt nhâ lậnh aồo ửồc taõi Maria aọ ruỏt mửồt iùỡu rựỗng tẩo àưång lûåc cho mổi ngûúâi, chia sễ trấch nhiïåm chung lâ mưåt cưng viïåc vư cng vêët vẫ "Quẫ thêåt bẫo ngûúâi khấc cûá "lâm theo tưi nhế!" thò sệ àún giẫn hún rêët nhiïìu", Maria thêìm nhêån xết "Cưng viïåc nây khưng dânh cho nhûäng ngûúâi hay nẫn chđ, nhûng àưíi lẩi thò kïët quẫ sệ rêët khẫ quan." Tûâ sau bíi gùåp cëi cng vúái Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht, Dan vâ Maria vêỵn giûä liïn lẩc thûúâng 131 THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS xun àïí chia sễ vúái nhûäng kinh nghiïåm thûåc tiïỵn mâ hổ hổc àûúåc - Tưi thêëy viïåc chia sễ toân bưå nhûäng àiïìu àậ hổc êëy vúái bưå phêån lâm viïåc ca mònh lâ rêët cố đch àêëy Dan ẩ! - Mưåt hưm Maria bẫo Dan - Tưi àậ trònh bây cho hổ têët cẫ nhûäng gò àậ hổc àûúåc tûâ anh vâ Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht Tưi mën têët cẫ mổi thânh viïn àïìu nùỉm àûúåc cấc giai àoẩn phất triïín ca nhốm àïí mưỵi nhốm chuín tûâ giai àoẩn nây sang giai àoẩn khấc, trổng trấch khưng côn àê nùång lïn mưåt mònh tưi nûäa - Thïë cư cẫm thêëy thïë nâo? - Dan hỗi Maria àấp: - Th võ àêëy Chng tưi cûá thûúâng nghe nhûäng cêu àẩi loẩi nhû "Nê, bêy giúâ chng ta úã giai àoẩn rưìi àêëy nhế!" Vâ têët cẫ chng tưi cûá thïë mâ ch àưång gip àúä cưng tấc chó àẩo vâ hưỵ trúå cêìn thiïët -Tưi àoấn lâ cấc nhên viïn ca cư hoân toân tin cêåy vâo sïëp ca mònh, àng khưng? - Dan hỗi Maria móm cûúâi - Hổ kiïím tra xem tưi cố sûã dng àng phûúng phấp lậnh àẩo ph húåp hay khưng 132 BĐ QUËT XÊY DÛÅNG NHỐM LÂM VIÏÅC HIÏÅU QUẪ Nhûng cố mưåt àiïìu côn quan trổng hún cẫ sûå tham gia ca mổi ngûúâi vâo quấ trònh phên tđch vâ thđch ûáng cấc giai àoẩn Àố chđnh lâ cấi cẫm giấc àûúåc tiïëp thïm sûác mẩnh vâ trûúãng thânh vò àûúåc trao quìn hẩn mâ ai cng cẫm nhêån àûúåc Quẫ thêåt khưng bêån têm àïën viïåc tưi ài trïỵ hóåc vùỉng mùåt cấc cåc hổp Hổ cố thïí tûå lậnh àẩo chđnh mònh, vâ tưi cẫm nhêån àûúåc mưåt bêìu khưng khđ tûå do, tin tûúãng lêỵn giûäa cấc thânh viïn - Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht sệ rêët vui vïì nhûäng viïåc cư lâm àûúåc àêëy, Maria ẩ - Dan nối - Ưng êëy vêỵn thûúâng bẫo chuỏng ta rựỗng: 133 THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Tiïëp thïm sûác mẩnh lâ phẫi trao tûå cho ngûúâi khấc àïí hổ tûå bûúác ài 134 ÀƯI NẾT VÏÌ CẤC TẤC GIẪ Ken Blanchard lâ mưåt tấc giẫ cố sûác ẫnh hûúãng rêët lúán Quín sấch àûúåc cấc bẩn àổc àốn nhêån nưìng nhiïåt nhêët ca ưng lâ quín Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht (The One Minute Manager), àưìng tấc giẫ vúái Spencer Johnson, àûúåc bấn hún triïåu bẫn trïn khùỉp thïë giúái vâ cho ùởn vờợn coõn nựỗm danh muồc caỏc quín sấch bấn chẩy nhêët Àố lâ mưåt quín sấch àûúåc dõch sang hún 25 ngưn ngûä vâ àûúåc àấnh giấ lâ mưåt nhûäng quín sấch thânh cưng nhêët mổi thúâi àẩi vïì ch àïì kinh doanh Bïn cẩnh àố, Ken Blanchard côn cố nhiïìu quín sấch thânh cưng khấc, sưë àố cố quín thåc bưå sấch Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht (The One Minute Manager Library), àố lâ: 135 THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS - Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht vâ Bđ quët xêy àûång nhốm lâm viïåc hiïåu quẫ (The One Minute Manager Builds High Performing Teams) - Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht - Bđ quët ấp dng àïí thânh cưng (Putting the One Minute Manager To Work) - Võ Giấm Àưëc Mưåt Pht vâ khó (The One Minute Manager Meets The Monkey) - Sûác mẩnh ca Võ Giấm Àưëc Mưåt Phuát (Self Leadership and the One Minute Manager) - Võ Giấm Àưëc Hiïåu Quẫ (The On-Time, On-Target Manager) Ưng cng lâ àưìng tấc giẫ vúái giấo sû Norman Vincent Peale quín Sûác mẩnh ca phûúng phấp quẫn l lêëy àẩo àûác lâm cú súã (The Power of Ethical Management) Nùm 1992 ưng cho mùỉt quín Chúi trô àấnh gưn (Playing the Great Game of Golf), tiïëp theo àố lâ quín Kễ hêm mưå nưìng nhiïåt: Phûúng phấp àưåt phấ lơnh vûåc Dõch v Khấch hâng (Raving Fans: A Revolutionary Approach to Customer Service), àưìng tấc giẫ vúái Sheldon Bowles Nùm 1994 ưng mùỉt quín Chng ta lâ nhûäng ngûúâi thên u 136 BĐ QUËT XÊY DÛÅNG NHỐM LÂM VIÏÅC HIÏÅU QUẪ (We Are the Beloved), mưåt quín sấch kïí vïí hânh trònh têm linh ca chđnh ưng, vâ vâo nùm 1995 ưng cho àúâi quín sấch bấn chẩy nhêët Ai cng lâ nhâ hën luån (Everyone's a Coach), àưìng tấc giẫ vúái Don Shula, cûåu huêën luyïån viïn trûúãng cuãa Miami Dolphins… Quyïín Gung Ho! gêìn àêy nhêët ca ưng cng ln xïëp hẩng cao danh mc nhûäng quín sấch bấn chẩy nhêët Giấo sû Blanchard lâ giấm àưëc àiïìu hânh vïì mùåt vùn hốa, tinh thêìn ca The Ken Blanchard Companies, Inc - mưåt cưng ty chun vïì tû vêën vâ àâo tẩo quẫn l trïn toân cêìu ưng cng vúå, giấo sû Marjorie Blanchard, thânh lêåp vâo nùm 1979 tẩi San Diego, California Hiïån nay, ưng côn tham gia thuët trònh tẩi Àẩi hổc Cornell, núi ưng àûúåc xem lâ giấo sû y thấc danh dûå ca Hưåi àưìng y thấc.Ưng àậ nhêån rêët nhiïìu giẫi thûúãng vâ nhiïìu lêìn àûúåc tưn vinh vò nhûäng àống gốp ca ưng lơnh vûåc quẫn l, lậnh àẩo vâ thuët giẫng **** 137 THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Don Carew lâ mưåt nhâ tû vêën lậnh àẩo, mưåt nhâ hën luån, mưåt ngûúâi thêìy tâi nùng àûúåc nhiïìu ngûúâi kđnh trổng vâ ưng côn lâ mưåt thuët gia àêìy nhiïåt huët Don Crew àậ tûâng tû vêën cho cấc tưí chûác chđnh ph, giấo dc vâ kinh doanh trïn khùỉp nûúác M, Mexico vâ Canada Ưng chun vïì cấc lơnh vûåc nhû lậnh àẩo, xêy dûång nhốm, biïën àưång tưí chûác, khuën khđch sûå tham gia vâ húåp tấc ca nhên viïn cấc hïå thưëng lâm viïåc Nhûäng bâi nối chuån vâ hưåi thẫo ca ưng ln àûúåc trònh bây vúái têët cẫ lông nhiïåt huët vâ ln mang tđnh dđ dỗm vò chng ln dûåa trïn nhûäng kiïën thûác vâ kinh nghiïåm thûåc tiïỵn ca chđnh ưng Ưng vêỵn àûúåc mổi ngûúâi khen lâ mưåt ngûúâi chên thêåt, biïët quan têm vâ hôa àưìng vúái têët cẫ mổi àưëi tûúång khấn thđnh giẫ Ưng lâ giấo sû danh dûå ca trûúâng Àẩi hổc Massachusetts, núi ưng chun giẫng dẩy vïì phất triïín tưí chûác cấc chûúng trònh cûã nhên giai àoẩn tûâ 1965 àïën 1994 Don Crew côn lâ mưåt àưëi tấc tû vêën thânh lêåp ca The Ken Blanchard Companies, núi ưng 138 BĐ QUËT XÊY DÛÅNG NHỐM LÂM VIÏÅC HIÏÅU QUẪ thûåc hiïån cưng tấc tû vêën cho cấc tưí chûác cưng ty khấc cng nhû cho chđnh Blanchard Companies Ưng lâ àưìng sấng lêåp chỵi sẫn phêím Nhốm lâm viïåc hiïåu quẫ vúái The Ken Blanchard Companies vâ lâ tấc giẫ ca hâng loẩt nhûäng bâi viïët chun ngânh trïn cấc túâ bấo **** Eunice Parisi-Carew lâ mưåt nhâ tû vêën vâ chun gia àâo tẩo vïì quẫn l tâi nùng, àưìng thúâi cng lâ mưåt thuët gia cố sûác lưi cën mẩnh mệ Vúái ngìn kinh nghiïåm dưìi dâo cấc khđa cẩnh thåc lơnh vûåc quẫn l vâ phất triïín tưí chûác, bâ àậ thiïët kïë, chó àẩo vâ ûáng dng nhiïìu dûå ấn hën luån vâ tû vêën cho hâng loẩt cấc cưng ty hâng àêìu úã Bùỉc Myä nhû Merrill Lynch, AT&T, Hyatt Hotels, Transco Energy Company vâ cẫ Bưå Y tïë, Giấo dc vâ Phc lúåi xậ hưåi Xêy dûång nhốm, k nùng lậnh àẩo, biïën àưång tưí chûác vâ quẫn l cåc sưëng lâ nhûäng chuã àïì thûúâng hay àûúåc àïì cêåp àïën cấc bíi nối chuån, hưåi thẫo vâ cấc bâi bấo ca bâ Bâ cng lâ àưìng sấng lêåp chỵi sẫn phêím 139 THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Nhốm lâm viïåc hiïåu quẫ vúái The Ken Blanchard Companies Bâ àậ tûâng chó àẩo mưåt chûúng trònh àâo tẩo cûã nhên vïì lơnh vûåc Hoẩt àưång vâ Lậnh àẩo nhốm úã trûúâng Àẩi hổc Hartford, vâ lâ thânh viïn baán thúâi gian ban chuã nhiïåm khoa cuãa trûúâng Àẩi hổc American Ngoâi ra, bâ côn lâ thânh viïn Hưåi àưìng giấm àưëc Viïån NLT vâ lâ phố giấm àưëc Cấc Dõch v Chun mưn ca The Ken Blanchard Companies Baõ nhờồn bựỗng tiùởn sụ Giaỏo duồc chuyùn khoa Khoa hổc Hânh vi úã Àẩi hổc Massachusetts vâ lâ mưåt nhâ têm l hổc àûúåc cêëp phếp hânh nghïì tẩi bang Massachusetts Hiïån bâ lâ chun viïn nghiïn cûáu cao cêëp ca chûúng trònh Vùn Phông Ca Tûúng Lai (Office of the Future) cuãa The Ken Blanchard Companies Cưng viïåc ca bâ lâ nghiïn cûáu cấc xu hûúáng sệ xẫy vông àïën 10 nùm túái cấc mưi trûúâng lâm viïåc àïí tòm hiïíu mưëi liïn hïå giûäa chng vâ vai trô ca ngûúâi lậnh àẩo, cấc tưí chûác vâ nhiïìu vêën àïì kinh tïë khấc 140 BĐ QUËT XÊY DÛÅNG NHỐM LÂM VIÏÅC HIÏÅU QUẪ 141 Mc Lc Biïíu tûúång Lúâi giúái thiïåu C ÀIÏåN THOẨI ÀÊÌU TÌN VÊËN ÀÏÌ NAN GIẪI 11 TÊÌM QUAN TRỔNG CA NHỐM 14 ÀÕNH NGHƠA NHỐM LÂM VIÏåC HIÏåU QUẪ 18 SÛÅ QUAN TRỔNG CA TÊÌM NHỊN CHIÏËN LÛÚÅC 27 K NÙNG PHÊN TĐCH 32 THEO DỘI HOẨT ÀƯÅNG CA NHỐM 34 NHÛÄNG THAY ÀƯÍI VÏÌ NÙNG SËT VÂ NHỤå KHĐ 82 MƯÅT NHÂ LẬNH ÀẨO HOẨT BIÏËN 86 142 CHÛÁC NÙNG THÛÅC THI VÂ DUY TRỊ 95 CNG CHIA SỄ NHÛÄNG KHẤM PHẤ 99 GIẪI ÀẤP NHÛÄNG THÙỈC MÙỈC 103 TÊÌM QUAN TRỔNG CA K NÙNG TIÏËP THÏM SÛÁC MẨNH 106 THÚÂI ÀIÏÍM THAY ÀƯÍI PHÛÚNG PHẤP LẬNH ÀẨO 112 KHI NHỐM RÚI VÂO TỊNH TRẨNG SUY THOẤI 120 NHÂ LẬNH ÀẨO CNG LÂ NHÂ GIẤO DC 122 NHÛÄNG VÕ GIẤM ÀƯËC MƯÅT PHT MÚÁI 128 CHIA SỄ THÂNH QUẪ VÚÁI MỔI NGÛÚÂI 131 Àưi nết vïì cấc tấc giẫ 135 143 First News Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: TRÊÌN ÀỊNH VIÏÅT Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån : Thânh Nam : First News : Huyânh Nga : First News - Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TƯÍNG HÚÅP TP HƯÌ CHĐ MINH 62 Nguỵn Thõ Minh Khai - Qån Àt: 8225340 - 8296764 - 8221917 - 8223637 In 2.000 cuöën, khưí 13 x 20,5 cm tẩi XN In Cty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àưåi Cung, Q11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB sưë 719-2007/CXB/10-43/THTPHCM cêëp ngây 5/9/2007 - QÀXB sưë 903/QÀTHTPHCM-2007 cêëp ngây 13/9/2007 In xong vâ nưåp lûu chiïíu qu IV/2007 ... viïn nhốm Nhûng cố mưåt àiïím khấc biïåt quan trổng thûúâng bõ bỗ qua, àố chđnh lâ giai àoẩn phất triïín ca nhốm Vïì àiïìu nây, têët cẫ cấc nhốm àïìu trẫi qua nhûäng giai àoẩn phất triïín nhû kïí... toân giưëng vúái nhûäng gò tưi àậ quan àûúåc úã cấc nhốm lâm viïåc cố hiïåu quẫ cao Vâ dûåa theo àố, tưi àậ àc kïët ëu tưë quan trổng gip mưåt nhốm laõm viùồc hiùồu qua , toỏm tựổt bựỗng kyỏ tỷồ... giấm àưëc cấc bưå phêån úã cưng ty ca anh Chûúng trònh têåp trung vâo cấc k nùng quan trổng mâ nhûäng ngỷỳõi laõm qua n lyỏ cờỡn phaói coỏ nhựỗm aồt ỷỳồc hiïåu quẫ cưng viïåc thúâi àẩi múái hiïån
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ, XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn