Me teresa tren ca tinh yeu

21 92 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 20:00

TERESA NO GREATER LOVE Trên Tình yêu First News NHÀ XUẤT BẢN VĂN HĨA SÀI GỊN Cơng Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm không chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại NO GREATER LOVE by Mother Teresa Foreword by Thomas Moore Edited by Becky Benenate and Joseph Durepos Originally published as THE MOTHER TERESA READER - A Life for God Compiled by LaVonne Neff, published by Servant Publications, Inc Copyright © 1997 New World Library, Novato, California, USA Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet Published by arrangement with New World Library through InterLicense, Ltd All rights reserved NO GREATER LOVE TRÏN CAÃ TỊNH U Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái New World Library, Hoa K Bêët cûá sûå chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ New World Library àïìu lâbêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CƯNG TY VÙN HỐÁA SẤÁNG TẨÅO TRĐ VIÏÅÅT - FIRST NEWS 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84.8) 8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860 Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn MỂ TERESA Trïn cẫ Tònh u No Greater Love Biïn dõch: Bđch Nga – Ngổc Sấu – Hoa Phûúång First News NHÂ XËT BẪN VÙN HỐA SÂI GÔN Mể Teresa - Con ngûúâi ca tònh u M ể Teresa lâ mưåt biïíu tûúång ca tònh u thûúng àûúåc cẫthïëgiúái xc àưån g vângûúän g mưå, khưng vò Mểlâmưåt tâi nùng xët chn g, mâàún giẫn vò Mểlâ ngûúâi giâu lôn g trùỉc êín vâmưåt trấi tim rưån g múãu thûúng vư búâbïën Mể cố khẫnùng cẫm nhêån nưỵi àau ca nhên loẩi, tûângûúâi giâàïën trễnhỗ, tûânưỵi àau thïí xấc àïën nưỵi àau tinh thêìn Mể hiïíu nghơa ca sûå àưìng cẫm cng nhû sûác mẩnh vư biïn ca tònh thûúng u vâ lông nhên ấi Khi cố àõnh xët bẫn thânh sấch nhûäng chiïm nghiïåm riïng tû nây ca Mể Teresa, chng tưi àậ cưë gùỉng thu thêåp nhûäng cêu chuån thêåt ca àúâi Mể, àậ lêìn theo bûúác chên ngûúâi ph nûä can trûúâng àöåc nhêët vö nhõ êëy qua bao g àêët xa xưi, nghêo àối àïíàïën vúái5 Mother Teresa - No Greater Love nhûän g caãn h àúâi bú vú, bêët hẩn h Mể- mưåt ngûúâi phnûä nhỗ bế nhûng tinh thêìn vâ têëm lông thêåt vơ àẩi , ngûúâi àậchùm sốc khưng mïåt nhûän g kễ bờởt haồnh bừ laọng quùn bùn lùỡ cuửồc sửởng Bựỗng loõng tin ựồc biùồt, bựỗng tờỡm nhũn thaỏnh thiùồn, bựỗng trấi tim chên thânh vâ nhûäng lúâi nguån cêìu, Mể àậ viïët nïn nhûäng cêu chuån k diïåu vïì lông chia sễ vâ tònh thûúng u vư búâ bïën Cåc àúâi trûåc diïån trẫi nghiïåm têët cẫ khưí àau ca Mểàậdêỵn àïën mưåt cåc sưën g àêìy nghõ lûåc vúái trấi tim àêìy trùỉc êín vâmưåt têëm lông nhên ấi vư biïn Khi tưi àổc nhûän g lúâi ca Mể, tưi nhêån thêëy àốkhưng phẫi lâ sûå thïí hiïån mưåt niïìm tin ngêy thú hay cûåc àoan, mâ trïn hïët lâ têëm chên tònh thiïët tha tònh ngûúâi Thay vò nế trấnh àau khưí, Mểdn g cẫm àưëi àêìu vâsưën g cn g nưỵi àau àïí hốa giẫi khưí àau Mưåt sưëbẩn àổc cốthïíthêëy khưng quen lùỉm vúái àûác tin mâ Mể Teresa àậ thêëm àêåm vâo nhûäng cêu chuån bựỗng ngửn ngỷọ cuóa tũnh yùu vaõ lỳõi nguyùồn cờỡu Tuy nhiïn, chuáng ta haäy vûúåt lïn trïn tû tûúãng thêìn hổc àố àïí lùỉng nghe nhûäng thưng àiïåp àêìy u thûúng thêåt sûå bïn trấi tim mâ Mể àậ trùn trúã thao thûác Trong sët cåc àúâi vâ nhûäng têm sûå cuãa Meå Teresa, chuáng ta thêëy àûác tin ca Mể khưng hïì tấch biïåt vúái tònh thûúng, vâtònh thûúng êëy khưng bao giúâ lòa xa nhõp àêåp cåc sưëng ca Mể Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Mể Teresa àậ sưëng mưåt àúâi u thûúng vâ dêng hiïën cho ngûúâi vâ cåc sưëng Mể thêåt bònh dõ, nhûng thûåc sûå Mể àûúåc mổi ngûúâi tưn vinh nhû mưåt võ thấnh, chng ta cố thïí thêëy têëm gûúng ca Mể nhû mưåt sûå phẫn chiïëu, vâ ấnh sấng tûâ nhûäng suy nghơ ca Mể thïí hiïån cën sấch nhỗ nây cố thïí chó cho chuỏng ta mửồt iùỡu thờồt sỷồ, rựỗng tờởt caó chuỏng ta àïìu cố thïí lâ thấnh nhên giûäa àúâi thûúâng – chn g ta khưng phẫi lâ khưng cố nhûäng sai lêìm vâ nhûäng àiïìu chûa hoân thiïån, vâ chng ta khưng cêìn phẫi xûng tưåi cho nhûäng lưỵi lêìm àố, mângay tûâlc nây hậy biïët têån têm, múãlôn g chia sễvúái nhûän g ngûúâi khưíàau àang úãquanh ta, cåc sưëng nây vâ trïn nhûäng nễo àûúâng thïë giúái - THOMAS MOORE Tấc giẫ ca Care of the Soul vâ Re-Enchantment of Every Life K hi cën sấch nây àïën tay bẩn àổc, Mể Teresa àậ khưng côn trïn cội àúâi nây nûäa Mể àậ sưëng 87 nùm trổn vển vúái tònh u thûúng vâ dêng hiïën qụn mònh àïí chia sễ vúái nhûäng ngûúâi bêìn cng vâ cú cûåc nhêët Lc sinh thúâi, Mể tûâng nối: “Theo huët thưëng, tưi lâ ngûúâi Anbani Theo qëc tõch, tưi lângûúâi ÊËn Àưå Theo àûác tin, tưi lâmưåt nûätu cưng giấo Theo ún gổi, tưi thåc vïì thïë gian nây Vâ theo tim, tưi hoân toân thåc vïì nhûäng ngûúâi bêët hẩnh, khưí àau” Vúái mưåt àûác tin thấnh thiïån, mưåt têm hưìn trân àêìy ấnh sấng vâ mưåt àûác ấi bao la, MểTeresa àậdân h trổn àúâi mònh cho ngûúâi nghêo , cho nhûän g trễem mưìcưi sưën g vêët vûúãn g trïn àûúân g phöë, cho nhûän g ngûúâi bïånh têåt, phong cuâi hay àang hêëp hưëi Mể àậ thûåc sûå,9 Mother Teresa - No Greater Love theo nhû cấch mể nối, “chòa tay àïí chia sễ vâ dêng trấi tim àïí u thûúng” Mể àậ lâm têët cẫ nhûäng gò mònh cố thïí àïí xoa dõu nưỵi àau ca thïë gian, àïí nhûäng ngûúâi àau khưícốcú hưåi tòm àûúåc sûåsưën g, vânhûän g chùèng may khưng côn hy vổng cûáu chûäa thò cng cố thïí ài mưåt cấch bònh an, nhể nhâng vâ thẫn Nghêo khố, theo quan niïåm sêu sùỉc vâ àêìy nhên bẫn ca Mể, khưng chó lâàối ùn thiïëu mùåc , mâcôn lâsûåcư àưåc vâ tng thiïëu tònh thûúng Chđnh vò thïë, Mể chùm sốc ngûúâi ngheõo bựỗn g caótraỏi tim ùớhoồcaóm nhờồn ỷỳồc rựỗng hoồ vêỵn àûúåc quan têm vâ u thûúng Thïë giúái cố thïí nhùỉc vïì Mể Teresa nhû mưåt ph nûä vơ àẩi vúái nhiïìu giẫi thûúãn g cao qu, àốcốgiẫi Nobel Hôa bònh Nhûng àiïìu khiïën mể vơ àẩi hún cẫ, àố lâsûågiẫn dõ vâlôn g nhên ấi vư biïn Mểàậsưën g mưåt cåc àúâi cú cûåc , vò nhû Mểnối, phẫi sưën g giûäa ngûúâi nghêo , nïëm trẫi sûåàối khưícn g hổmúái cốthïíthêëu hiïíu , vâtûâàố, múái cốthïígip xoa dõu nưỵi àau ca hổ Khi côn lâmưåt nûätu dôn g Loreto, chđnh cẫn h sưën g bi thẫm ca ngûúâi nghêo àậlâm sưëng dêåy mậnh liïåt lôn g Mểnguån àûúåc sưën g giûäa hổ, àûúåc chia sễvâ gip àúähổ- mưåt nguån àậtûân g manh nha, êëp tûâ nhûäng ngây thú êëu úã qụ hûúng Anbani Ngay tûâ bế, ngûúâi mể u qu ca Mể àậ dẩy: “Têët cẫ nhûäng ngûúâi xung quanh chng ta, d khưng phẫi lâ mấu m råt râ, cng àïìu lâ anh chõ em ca chng ta” Chđnh nhúâ sûå giấo 10 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u dc àêìy nhên bẫn ca gia àònh, ca àûác tin, cưång thïm trấi tim ln àêìy ùỉp u thûúng tûângây côn thú bế àậ mang àïën cho chng ta mưåt Mể Teresa vúái tònh u khưng biïn giúái, vúái sûå thấnh thiïån vâ bao dung sûác lâm lay àưån g nhûän g têm hưìn lêìm lẩc nhêët Bđ quët sưëng ca Mể thêåt giẫn dõ: Mể cêìu nguån Khi cêìu nguån, Mể bây tỗ tònh u, niïìm tin vâ lông trưng cêåy mậnh liïåt ca mònh vúái Thiïn Cha, bây tỗ khất vổn g hiïën trổn àúâi mònh Chđnh trấi tim rưån g múã, chđnh tònh u êëy àậ khiïën Mể nhòn thêëy Cha Jesus hònh hâi ca nhûäng ngûúâi cng khưí Vâ Mể àậ chên tònh gip àúä nhûäng ngûúâi êëy, vâ chđnh àiïìu àố lẩi quay lẩi nêng cao niïìm tin ca Mể Trong sët nhûäng cêu chuån ca Mể Teresa, Mể àậ lưìn g vâo àốmưåt àûác tin sùỉt àấca mưåt nûätu cưng giấo Dvêåy , àêy khưng phẫi lâmưåt cën sấc h giẫn g vïìgiấo l, mâ àún giẫn chó lâ nhûäng cêu chuån vïì tònh u nhên loẩi Mể àậ lâm nhûäng viïåc êëy vò Mể u ngûúâi, cn g lâmưåt cấc h àïíMểbây tỗlôn g kđnh u ca mònh vúái Cha, nhû Mể hựỗng tờm niùồm: Tửi laõ cờy buỏt chũ nhoó bân tay Thiïn Cha” 11 Cêìu nguån 13 Mother Teresa - No Greater Love 14 Lúâi cêìu nguån cốtrong vẩn vêåt vâ mổi hân h àưån g - MỂ TERESA Sao cấc lẩi ng? Hậy tónh thûác vâ cêìu nguån CHA JESUS NỐI VÚÁI MƯN ÀÏÅ (LUKE 22;46) T ửi khửng nghụ rựỗn g coỏai oỏlaồi cờỡn sûågip àúä vâ ban ún ca Cha nhiïìu nhû tưi Trûúác Ngâi, tưi ln cẫm thêëy mònh thêåt bế nhỗ vâ ëu úát Tưi nghơ àố lâ l tẩi Cha lẩi dng àïën tưi Búãi vò tưi khưng thïí dûåa vâo sûác mẩnh ca chđnh mònh, nïn tưi dûåa vâo Ngâi sët hai mûúi bưën giúâ ngây Nïëu ngây dâi hún thïë, tưi cng sệ cêìn Ngâi thùm bựỗng ờởy thỳõi gian Tờởt caó chuỏng ta phaói liïn kïët vúái Thiïn Cha qua lúâi cêìu nguån Bđ quët ca tưi rêët àún giẫn: tưi cêìu nguån Thưng qua lúâi cêìu nguån, tưi trúã thânh mưåt ngûúâi u mùởn Chuỏa Jesus Tửi nhờồn rựỗng cờỡu nguyùồn vỳỏi Cha lâ u mïën Ngâi Trong thûåc tïë, chó cố mưåt lúâi cêìu nguån chên thêåt, chó cố mưåt lúâi cêìu nguån quan trổng: chđnh bẫn thên Cha Jesus Chó cố mưåt tiïëng nối cêët lïn trïn mùåt àêët: 15 Mother Teresa - No Greater Love tiïëng noái cuãa Chuáa Jesus Lúâi nguån cêìu hoân hẫo khưng cêìn phẫi dâi dôn g, mâphẫi cốniïìm ûúác vổn g mậnh liïåt dêng trấi tim mònh lïn Cha Hậy u mïën viïåc cêìu nguån Hậy cẫm nhêån nhu cêìu cêìu nguån nhiïìu lêìn ngây Lúâi cêìu nguån sệgip múãrưån g trấi tim cho àïën nốcốthïíchûáa trổn mốn quâ ca Cha, àố lâ chđnh bẫn thên Ngâi Hậy khưng ngûân g tòm kiïëm , rưìi trấi tim ca bẩn sệàlúán àïí àốn lêëy Thiïn Cha vâ giûä Ngâi nhû ca riïng mònh Rêët nhiïìu nhûäng lúâi cêìu nguyïån cuãa chuáng ta rúi vâo im lùång Chng ta khưng thïí liïn kïët vúái Thiïn Cha vò cêìu nguån khưng àng cấch Àiïìu nây khiïën ta chấn nẫn vâmën tûâbỗ Nhûng cốmưåt sûåthêåt lâ, nïëu bẩn mën cêìu nguån tưët hún, bẩn phẫi cêìu nguån nhiïìu hún Thiïn Cha cho phếp thêët bẩi song Ngâi khưng chêëp nhêån sûå nẫn chđ Ngâi mën chng ta sấng nhû trễ, khiïm nhûúâng hún vâ biïët ún hún lúâi cêìu nguån , àïínhúá rựỗn g tờởt caóchuỏn g ta ùỡu thuửồc vùỡ cỳ thïí thêìn bđ ca Ngâi Chng ta cêìn gip nhûäng lúâi cêìu nguån Chng ta hậy giẫi thoất têm trđ Àûâng cêìu nguån dâi dông, hậy thò thêìm cng Thiïn Cha nhûäng cêu ngùỉn nhûng trân àêìy têm tònh vâ u thûúng Chng ta hậy cêìu nguån thay cho nhỷọng ngỷỳõi khửng cờỡu nguyùồn Haọy nhỳỏ rựỗng, nùởu chng ta mën u 16 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u thûúng, chng ta phẫi biïët cấch cêìu nguån! Lúâi cêìu nguån àïën tûâtêm trđ vâtrấi tim àûúåc gổi lâ nhûäng lúâi cêìu nguån têm linh Àûâng bao giúâ quùn rựỗng chuỏng ta hỷỳỏng ùởn sỷồ hoaõn haóo vaõ nïn nhùỉm àïën mc àđch àố khưng ngûâng Viïåc rên luån cêìu nguån têm linh hâng ngây lâ àiïìu cêìn thiïët àïí àẩt àûúåc mc tiïu àố Búãi vò àốlâhúi thúãcåc sưën g àưëi vúái têm hưìn chn g ta, vâkhưng thïícốlôn g mưåàẩo mâkhưng cốnố Thấnh John Vianney àậ nối: “Khi cêìu nguån têm linh, hậy nhùỉm mùỉt, ngêåm miïån g vâmúãrưån g trấi tim” Khi cêët lïn lúâi cêìu nguån, chng ta nối vúái Cha Côn cêìu nguån têm linh, Ngâi nối vúái chng ta Àố lâ lc Cha àưí àêìy bẫn thên Ngâi vâo ta Lúâi cêìu nguyïån cuãa chuáng ta nïn àûúåc cêët lïn tûâ trấi tim rûåc lûãa u thûúng Khi cêìu nguån, haọy noỏi vỳỏi Chuỏa bựỗng niùỡm tin vaõ sỷồ tửn kđnh lúán lao Àûâng tt lẩi sau hay vûúåt lïn trûúác, àûâng la hết hay cêm lùång, mâ hậy têån têm vúái mưåt tònh u ngổt ngâo, vúái sûågiẫn dõ tûå nhiïn, khưng mâu giẫ tẩo Hậy ngúåi ca vaõ chuỏc tuồng Thiùn Chuỏa bựỗng caó traỏi tim vaõ têm hưìn ca bẩn Hậy àïí tònh u ca Cha chiïëm hûäu trổn vển trấi tim bẩn d chó mưåt lêìn, vâhậy àïí trấi tim êëy khưng ngûâng tùng thïm tũnh yùu cao caó cuóa Ngaõi bựỗng mửồt cuửồc sửởng chûâng mûåc tûúng xûáng Hậy àïí trấi tim êëy 17 Mother Teresa - No Greater Love biïët khiïm nhûúâng àoán nhêån mổi thûã thấch, mổi khố khùn xẫy àïën vúái têm tònh phố thấc, vúái quët têm vûäng chùỉc giûä vûäng bẫn thên àïí khưng bao giúâ ch phẩm lưỵi lêìm Nïëu vêëp ngậ, hậy biïët àûán g lïn trúãlẩi Mưåt trấi tim nhû vêåy sệ ln ln cêìu nguån Hậy chên thânh cêìu nguån Sûå chên thânh lâ hiïån thên ca lông khiïm nhûúâng, vâ bẩn chó cố àûúåc lông khiïm nhûúâng chêëp nhêån àõa võ khiïm tưën Têët cẫnhûän g gò bẩn àậàûúåc àổc , àûúåc nghe nối vïìlôn g khiïm nhûúâng khưng àïí dẩy bẩn àûác tđnh àố Bẩn chó hổc àûúåc nố chõu chêëp nhêån võ thïë bế mổn Sûå khiïm nhỷỳõng cao quyỏ nhờởt laõ ta nhờồn thỷỏc rựỗng mònh khưng lâ gò cẫ Ta chó lâ mưåt hẩt bi nhỗ nhoi giûäa thïëgiúái rưån g lúán nây , mửồt haồt buồi ỷỳồc Thiùn Chuỏa gũn giỷọ bựỗng tũnh u Thêåt khố cêìu nguån cho húåp Cha nïëu bẩn khưng biïët cấch Phûúng cấch àêìu tiïn, àố lâ sûå im lùång Chng ta khưng thïí trûåc tiïëp àùåt bẫn thên mònh vâo sûå hiïån diïån ca Cha nïëu chng ta khưng thïí rên luån sûå tơnh lùång nưåi têm vâ bïn ngoâi 18 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Tơnh lùång nưåi têm rêët khố, nhûng chng ta phẫi cưë gùỉng Trong thinh lùång, chng ta sệ tòm thêëy ngìn sinh lûåc múái vâsûåhôa húåp thûåc sûå Nhúâàố, sûác mẩn h ca Cha múái thêëm nhìn têm trđ ca chng ta, trúã thânh sûác mẩnh àïí chng ta cố thïí lâm tưët mổi viïåc Sûå thinh lùång sệ húåp nhêët suy nghơ ca chng ta vúái suy nghơ ca Cha, hôa húåp lúâi cêìu nguån ca chng ta vúái lúâi cêìu nguån ca Cha Sûå hôa húåp chđnh lâ quẫ ngổt ca cêìu nguån, sûå khiïm nhûúâng vâ tònh u Sûå tơnh lùång cho chng ta cấch nhòn múái vïì mổi thûá Chng ta cêìn tơnh lùång àïí cố thïí chẩm àïën nhûäng thûá thåc vïì phêìn hưìn Khi lùỉng nghe lúâi ca Cha sûå n lùång ca trấi tim, thò ta sệ ngêåp àêìy ún thấnh Nïëu thûåc sûå mën gêìn gi Thiïn Cha, chng ta phẫi sùén sâng cêìu nguån bêy giúâ Àêy lâ nhûäng gò chng ta phẫi hổc tûâ àêìu: lùỉng nghe tiïëng nối ca Cha tim mònh, àïí rưìi sûå tơnh lùång ca têm hưìn ta, Cha cêët lïn tiïëng nối Vâ rưìi, tûâ sûå viïn mận ca trấi tim àố, miïång ta cng sệ cêët lïn lúâi ca Àêy lâ sûå liïn kïët thêìn diïåu ca Thiïn Cha vúái cấc chiïn ca Ngâi Nhûng haọy nhỳỏ rựỗng trỷỳỏc noỏi, chuỏng ta cờỡn phaói biïët lùỉng nghe Trong mổi thúâi àẩi vâúãmổi tưn giấo , sỷồthiùỡn ừnh vaõ khửớ haồnh ùỡu nhựỗm tũm kiùởm Thûúång Àïë Thûúång Àïë khưng úãtrong chưën giâu sang, cn g khöng úãtrong núi 19 Mother Teresa - No Greater Love phưìn hoa, àư hưåi Ngâi tưìn tẩi tơnh lùån g vâhiu quẩnh ca hoang mẩc, rûâng ni Bẫn thên Cha Jesus cn g vêåy Ngâi àậtrẫi qua bửởn mỷỳi ngaõy ỳóchửởn hoang maồc khử cựỗn, sửởng haõng giúâcng Cha Cha (*) bống àïm tơnh lùång Chng ta cng àûúåc ún gổi àïí thúâi àiïím nâo àố, cng rt lui vâo chưën riïng tû vâ tơnh lùång sêu sùỉc cng Thiïn Cha Khi àố, ta hoân toân thoất khỗi mổi thûá, àïí tr ng mưåt cấch yïu thûúng sûå hiïån diïån cuãa Ngaâi – n lùång, trưëng rưỵng, trưng chúâ vâ bêët àưång Chng ta khưng thïí tòm thêëy Cha ưìn âo vâ lo lùỉng Thiïn nhiïn, nhû hoa lấ cỗ cêy àïìu lúán lïn tơnh lùång Sao, trùng vâ mùåt trúâi cng di chuín tơnh lùång Àiïìu quan trổng khưng phẫi lâ nhûäng gò chng ta nối, mâ lâ nhûäng gò Cha nối vúái chng ta, nhûäng gò Ngâi bẫo ngûúâi khấc thưng qua chng ta Trong n lùång, Ngâi lùỉng nghe chng ta Trong n lùång, Ngâi cêët tiïëng nối vúái têm hưìn chng ta Trong n lùång, chng ta àûúåc ban àùåc ên lùỉng nghe tiïëng nối ca Ngâi (*) Cha Cha lâ Thiïn Cha - Àêëng sấng tẩo v tr vâ nhên loẩi Cha Con lâ Àûác Jesus - Àêëng cûáu àưå Theo mâu nhiïåm Ba ngưi ca giấo hưåi Cưng giấo, Thiïn Cha hiïån hûäu ba Ngưi võ: Cha, Con vâ Thấnh Thêìn 20 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u n lùång àưi mùỉt n lùång àưi tai n lùån g khưng nối n lùång tinh thêìn sûå n lùång ca trấi tim Cha sệ cêët lïn tiïëng nối Sûå tơnh lùång ca trấi tim lâ àiïìu cêìn thiïët àïí bẩn cố thïí nghe àûúåc Cha vâ nhòn thêëy Cha khùỉp mổi núi – àau khưíhay hẩn h phc, àốn tiïëp mưåt ngûúâi cêìn àïën bẩn giûäa àïm khuya, cẫ tiïëng chim hốt, hoa cỗ vâ mng th Tưi ln quan têm sêu sùỉc àïën sûå tơnh lùång ca trấi tim mònh, àïí sûå n lùång êëy tưi nghe àûúåc lúâi an i ca Cha vâ tûâ sûå viïn mận ca trấi tim, tưi an i Cha Jesus hònh hâi àau khưí ca nhûäng ngûúâi nghêo Lúâi cêìu nguån thêåt sûå chđnh lâ mưëi dêy liïn kïët chuáng ta vúái Thiïn Chuáa möåt möëi dêy vûäng chùỉc, cêìn thiïët nhû cânh nho gùỉn vâo thên nho - mưåt hònh ẫnh mâ Cha Jesus àậ àûa saách Phuác êm cuãa Thaánh John 21 Mother Teresa - No Greater Love Chuáng ta cêìn cêìu nguyïån Chuáng ta cêìn sûå hôa húåp êëy àïí cố thïí sinh hoa trấi tưët lânh Hoa quẫ êëy lâ nhûäng gũ chuỏng ta taồo bựỗng chủnh ửi baõn tay mònh, d àố lâ cúm ùn, ấo mùåc, tiïìn ca hay bêët cûá thûá gò khấc Têët cẫ nhûäng àiïìu àố lâ quẫ ngổt cố àûúåc nhúâ sûå hôa húåp ca chng ta cng vúái Cha Chng ta cêìn mưåt cåc sưëng cêìu nguån, nghêo khố vâ hiïën dêng àïí sinh quẫ ngổt u thûúng Dêng hiïën vâ cêìu nguån bưí sung cho Khưng cốcêìu nguån mâkhưng dêng hiïën , vâcn g khưng cố dêng hiïën mâ khưng cêìu nguån Cha Jesus àậ trẫi qua cåc àúâi úãthïëgian nây vúái sûåhoâa húåp thên thiïët cuâng Thiïn Chuáa Cha Chuáng ta cng cêìn lâm nhû vêåy Hậy sấnh bûúác bïn Ngâi Chng ta cêìn cho Cha Jesus cú hưåi têån dng chng ta, biïën chng ta trúã thânh lúâi lệ, thânh cưng c u thûúng tay Ngâi Ngâi mën chng ta lâm nhû vêåy àïí chia sễ cúm ùn ấo mùåc ca Ngâi cội nhên gian Nïëu chng ta khưng chiïëu tỗa ấnh sấng ca Cha quanh mònh, bống àïm sệ ngêåp trân trïn thïë gian nây Chng ta àûúåc ún goåi yïu thûúng thïë giúái Thiïn Chuáa àậ u thûúng thïë giúái nhiïìu àïën mûác Ngâi àậ gûãi Jesus xëng trêìn gian Côn ngây nay, Ngâi u thûúng thïë giúái àïën mûác Ngâi cho bẩn vâ tưi trúã thânh tònh u ca Ngâi, trúã thânh lông thûúng xốt ca Ngâi, sûå hiïån diïån ca Ngâi, thưng qua cåc sưëng cêìu nguån, sûå 22 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u hiïën dêng vâ hy sinh Àấp trẫ lẩi têët cẫ nhûäng ún gổi nây, Thiïn Cha chó yùu cờỡu ỳó baồn sỷồ tụnh tờm Bựỗng viùồc tụnh têm, mưåt têm hưìn nhêån àûúåc ún hụå tûâ trấi tim ca Cha àïí àem phên phất cho àúâi Chng ta phaói gựổn cuửồc sửởng mũnh vỳỏi Thiùn Chuỏa hựỗng söëng Nïëu khöng söëng sûå hiïån diïån cuãa Chuáa, chng ta khưng thïí tiïëp tc cưng viïåc Tơnh têm lâ gò? Tơnh têm lâ àïísưëng lẩi cåc sưëng ca Cha Jesus nhû Ngâi àậ tûâng sưëng Àố lâ nhûäng gò tưi hiïíu Lâ àïí u Jesus, àïí sưëng cåc sưëng ca Ngâi ta, àïísưëng cåc sưëng ca ta cåc sưëng ca Ngâi Àố chđnh lâ tơnh têm Chng ta phẫi cố mưåt trấi tim sẩch - khöng vûúáng bêån ghen tuöng, giêån dûä, khöng chuát bêët àưìng, vâ àùåc biïåt lâ khưng khùỉc nghiïåt vúái mổi ngûúâi xung quanh Àưëi vúái tưi, tơnh têm khưng phẫi lâkhốa mònh úãchưỵtưëi, mâlâcho phếp Cha Jesus sưëng cåc thûúng khố ca Ngâi, tònh u ca Ngâi, sûå khiïm nhûúâng ca Ngâi ta, cêìu nguån cng ta, úã bïn ta vâ thấnh hốa qua ta Àûâng lậng phđ thúâi gian cho viïåc tòm kiïëm nhûäng trẫi nghiïåm phi thûúâng cåc sưëng tơnh têm ca mònh, mâthay vâo àố, haọy sửởn g bựỗn g mửồt ỷỏc tin saỏng, ln cêín trổng vâ sùén sâng trûúác sûå xët hiïån cuóa Chuỏa bựỗng caỏch chu toaõn bửớn phờồn haõng ngaõy vúái tònh u vâ lông thấnh thiïån vư biïn 23 Mother Teresa - No Greater Love 24 Cêìu nguån lâcåc sưën g hôa húåp thûåc sûågiûäa ngûúâi vúái Thiïn Cha Vò thïë, cêìu nguån cng cêìn thiïët nhû khưng khđ, nhû mấu cú thïí chng ta, nhû bêët kyâ thûá gò giûä cho chuáng ta nhêån thûác àûúåc hưìng ên ca Thiïn Cha Cêìu nguån nhiïìu chûa à, mâ phẫi cêìu nguån nhiïåt tònh vúái sûå tha thiïët vâ tònh u thûúng vư biïn Chng ta nïn thûåc hiïån mổi nưỵ lûåc àïí bûúác ài sûå hiïån diïån ca Cha, àïí thêëy Cha mưỵi ngûúâi chn g ta gùåp , àïísưën g àúâi cêìu nguån mưỵi ngây Hiïíu biïët vïì bẫn thên mònh gip chng ta cố thïí qu gưëi cêìu nguån, vâ àiïìu àố rêët cêìn thiïët cho tònh u Hiïíu biïët vïì Cha tẩo tònh u, vâ hiïíu biïët vïì bẫn thên tẩo sûå khiïm nhûúâng Nhû Thấnh Augustine àậ nối: “Hậy àưí àêìy bẫn thên mònh trûúác, rưìi àốmúái cốthïíban tùån g cho ngûúâi khấc ” Hiïíu biïët vïì bẫn thên cng lâ ba hưå mïånh àïí chưëng lẩi sûå kiïu hậnh, àùåc biïåt lâ bẩn bõ cấm dưỵ cåc sưëng Sai lêìm lúán nhêët lâ chng ta nghơ mònh quấ mẩnh àïí cố thïí sa vâo cấm dưỵ Thiïn Cha cho phếp sûå cấm dưỵ Àiïìu nhêët chng ta phẫi lâm lâtûâ chưëi hóåc khët phc cấm dưỵ êëy Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Àïí cố thïí kïët sinh hoa trấi, lúâi cêìu nguån cêìn phẫi bùỉt ngìn tûâ trấi tim vâ cố thïí chẩm àïën trấi tim Thiïn Cha Mưỵi lêìn chng ta nối “Lẩy Cha”, Cha sệ nhòn vâo àưi bân tay ca Ngâi - núi Ngâi àậ chẩm khùỉc tïn ca chn g ta vâNgâi thêëy chn g ta úãàố Sûådõu dân g vâ cao cẫ ca tònh u Thiïn Cha thêåt tuyïåt vúâi xiïët bao! Nïëu chuáng ta cêìu nguyïån “Lẩy Cha” vâsưën g vúái lúâi cêìu nguån àố, chng ta sệ trúã nïn thấnh thiïån Nïëu tưi tha thûá, tưi cố thïí thấnh thiïån vâ cố thïí cêìu nguån Lúâi cêìu nguån xët phất tûâ mưåt trấi tim khiïm tưën sệ chó dêỵn cho chng ta biïët cấch u thûúng Thiïn Cha, u thûúng bẫn thên, u thûúng àưìng loẩi Mưåt àûáa trễ khưng khốkhùn gò diïỵn àẩt trủ oỏc non nỳỏt cuóa mũnh bựỗng vaõi lỳõi ỳn giẫn nhûng lẩi thêåt nhiïìu nghơa Cha Jesus àậ nối vúái Nicodemus: “Hậy nhû trễ nhỗ” Vò thïë, hậy cêìu nguån ëm nhû trễ nhỗ, vúái mưåt khất vổng thiïët tha àïí u thûúng thêåt nhiïìu nhûäng ngûúâi àậ khưng àûúåc u thûúng Têët cẫ nhûäng lúâi lệ àïìu vư nghơa nïëu chng khưng xët phất tûâ chđnh têm hưìn ca chng ta Vúái nhûäng lúâi lệ khưng mang lẩi ấnh sấng ca Cha thò sệ lâm tùng thïm bống àïm Hún bao giúâ hïët, ngây chng ta cêìn cêìu xin ấnh sấng àïí biïët àûúåc nguån ca Cha, cêìu xin tònh u àïí chêëp nhêån nguån àố, vâ cêìu xin àûúâng àïí thûåc hiïån yá nguyïån cuãa Ngaâi 25 Mother Teresa - No Greater Love 26 Theo tưi, cêìu nguån lâhûúán g trấi tim vïìThiïn Cha , lâmưåt tiïën g kïu ca tònh u vâlôn g tri ên xët phất tûâtưåt àónh niïìm vui hay àấy sêu tuåt vổn g Àốlâsûác mẩn h lúán lao vâsiïu nhiïn, múãrưån g trấi tim chn g ta vaâliïn kïët chuán g ta mêåt thiïët vúái Chuáa Jesus - THẤN H THERESE LISIEUX Thêìy nối vúái cấc con: têët cẫnhûän g gò cấc cêìu xin, cấc cûátin lâmònh àậàûúåc rưìi, thò sệàûúåc nhû - CHA JESUS NỐI VÚÁI MƯN ÀÏÅÅ (MARK 11;24) Tònh u thûúng 27 Mother Teresa - No Greater Love 28 Haäy u thûúng nhû Cha u thûúng mưỵi ngûúâi chn g ta, bựỗn g mửồt tũnh yùu maọnh liùồt vaõsờu sùỉc Hậy tûãtïëvúái Thâphẩm lưỵi vúái sûåhiïìn hôa côn hỳn laõm nùn iùỡu kyõ diùồu bựỗng loõng nhờợn tờm - MỂ TERESA Mổi ngûúâi sệnhêån biïët cấc lâmưn àïåca Thêìy búãi àiïím nây: cấc cố lôn g u thûúng - CHA JESUS NỐI VÚÁI MƯN ÀÏÅÅ (JOHN 13;35) C Jesus àïën thïë gian nây vò mửồt muồc ủch: mang cho ta tin mỷõng rựỗng Thiùn Cha u thûúng chng ta Thiïn Cha lâ tònh u Ngâi u bẩn vâ Ngâi u tưi Nhûng Ngâi àậ thùớ hiùồn tũnh yùu ờởy bựỗng caỏch naõo? Bựỗng caỏch ban tùång chng ta chđnh cåc sưëng ca Ngâi Cha yùu thỷỳng chuỏng ta bựỗng mửồt tũnh caóm thờồt dừu dâng Têët cẫ nhûäng gò Cha Jesus àïën àïí dẩy cho chng ta lâ tònh u dõu dâng àố ca Thiùn Chuỏa Ta aọ goồi ngỷỳi bựỗng chủnh tùn ngỷỳi, ngûúi lâ ca riïng ta.” (Kinh thấnh Cûåu ûúác Isaiah 43;1) Toân bưå chên l sấch Phc êm cûåc k àún giẫn “Con cố u ta khưng? Hậy nghe theo lúâi rùn ca ta.” - Ngâi bẫo Vâ lúâi rùn êëy chó xoay quanh mưåt àiïìu: hậy u thûúng 29 Mother Teresa - No Greater Love 30 “Ngûúi phaãi yùu mùởn Chuỏa - Thiùn Chuỏa cuóa ngỷỳi - bựỗng cẫ trấi tim, cẫ linh hưìn vâ trổn vển têm trđ ngûúi” (Kinh thấnh Cûåu ûúác 6;5) Àố lâ mïånh lïånh ca Thiïn Cha tưëi cao, vâ Ngâi khưng thïí u cêìu mưåt àiïìu khưng thûåc hiïån àûúåc Tònh u lâ quẫ ngổt cố quanh nùm vâtrong têìm vúái ca têët cẫmổi ngûúâi Bêët kai cn g cốthïíthu hoẩc h nốvâchùèn g cốgiúái hẩn nâo cẫ Mổi ngûúâi àïìu cố thïí àẩt àûúåc tònh u àố qua viïåc tơnh têm, qua ỳõi sửởng cờỡu nguyùồn, sỷồ dờng hiùởn vaõ bựỗng mửồt cuửồc sửởng nửồi tờm sờu sựổc ỷõng nghụ rựỗng mưåt tònh u phẫi khấc thûúâng múái lâ chên thûåc Nhûäng gò chng ta cêìn lâm lâ u thûúng khưng mïåt Nhúâ àêu ngổn àên chấy lïn? Nhúâ nhûäng giổt dêìu khưng ngûâng àưí vâo Nhûäng giổt dêìu êëy lâ gò ngổn àên ca chng ta? Chng lâ nhûäng àiïìu rêët nhỗ cåc sưëng hâng ngây: cht lông thânh, àưi lúâi tûã tïë, mưåt nghơ hûúáng vïì ngûúâi khấc, cấch chng ta thinh lùång, cấch chng ta nhòn, nối vâ hânh àưång Àûâng tòm kiïëm Thiïn Cha úã nhûäng núi quấ xa xưi Ngâi chùèng cố úã àố àêu Ngâi àang úã vúái bẩn àêëy Hậy giûä cho ngổn àên ca bẩn ln thùỉp sấng vâ bẩn sệ nhêån Ngâi Nhûäng lúâi ca Cha Jesus: “Hậy u thûúng nhû chđnh thêìy àậ u thûúng cấc con” khưng chó lâ ấnh sấn g soi àûúân g cho chn g ta, mâcôn lângổn lûãa thiïu Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u chấy lông đch k vưën ngùn cẫn sûå thấnh thiïån Tònh u mâ Thiïn Cha mën úã chng ta phẫi xët phất tûâ nưåi têm, tûâ sûå hôa húåp ca chng ta vúái Ngâi u thûúng àố phẫi lâ àiïìu bònh thûúâng vúái chng ta cng nhû sưëng vâthúã, ngây nây qua ngây khấc cho ùởn luỏc ta vùỡ coọi vụnh hựỗng Mửồt ngaõy noồ, tửi gựồp mửồt ngỷỳõi aõn ửng nựỗm raọn h nûúác Cú thïíưng êëy àêìy giôi bổ Tưi mang ưng êëy vïìnhâca chn g tưi Ngûúâi àân ưng êëy àậnối gò? Ưng ta khưng nguìn ra, khưng than thúã hay àưílưỵi cẫ, mâ chó nối: “Tưi àậ sưëng nhû mưåt th bïn àûúâng, nhûng tưi sệ chïët nhû mưåt thiïn thêìn, àûúåc u thûúng vâ chùm sốc!” Chn g tưi phẫi mêët àïën ba giúâmúái lau rûãa sẩch sệ cho ưng êëy Cëi cng, ngûúâi àân ưng nhòn lïn chõ nûätu vânối: “Xú ẩ, tưi àang trúãvïìnhâCha ” Rưìi ưng êëy chïët Tưi chûa bao giúâthêëy ncûúâi nâo rẩn g rúä àïën thïëtrïn khn mùåt ca mưåt ngûúâi cn g khưí nhû ưng Hậy xem tònh u cố thïí lâm gò! Cố lệ khoẫnh khùỉc êëy, võ nûä tu trễ khưng nghơ àïën àêu, nhûng thûåc sûå chõ àậ chẩm vâo cú thïí ca Cha Cha Jesus àậ àïì cêåp àïën àiïìu nây cêu nối ca 31 Mother Teresa - No Greater Love Ngâi: “Mưỵi lêìn cấc lâm nhû thïë cho mưåt nhûäng anh em bế nhỗ nhêët ca ta àêy, lâ cấc àậ lâm cho chđnh ta vêåy” (Matthew 25;40) Hậy hiïíu sûå dõu dâng tònh u ca Cha Ngâi àậ nối Kinh thấnh: “Dmưåt ngûúâi mểcốthïíqụn àûáa thú ca mònh, ta sệ khưng bao giúâ qụn cấc Ta àậ ghi khùỉc cấc lông bân tay ta” (Kinh thấnh Cûåu ûúác Isaiah 49; 15-16) Khi bẩn cẫm thêëy cư àún, bẩn thêëy mònh thûâa thậi, bẩn thêëy ëu úát vaõbừ quùn laọng, haọy nhỳỏ rựỗng baồn vờợn laõ ỷỏa u dêëu àưëi vúái Cha Ngâi u bẩn Hậy aỏp laồi tũnh yùu oỏ bựỗn g tũnh yùu ửởi vúái ngûúâi khấc , àốlâtêët cẫnhûän g gò Cha Jesus àïën àïí dẩy chng ta Tưi nhúámưåt ngûúâi mểca mûúâi hai àûáa con, àûáa bế nhêët àang úã tònh trẩng thûúng têåt khng khiïëp Tưi tûå nguån àốn nhêån bế vâo nhâ ca chng tưi, núi cốnhiïìu ngûúâi khấc àưìn g cẫn h ngưå vúái em Nhûng nghe àõnh àốca tưi, ngûúâi phnûäbùỉt àêìu khốc Bâ thưín thûác: “Thûa Mể, chng tưi xin Mể Àûáa bế nây lâ mốn quâ lúán nhêët mâ Cha àậ dân h cho tưi vâgia àònh tưi Têët cẫ tònh u ca chng tưi àïìu dưìn vâo nố Cåc sưën g ca chn g tưi sệtrưën g rưỵn g nïëu Mểàem nốra khỗi vông tay ca chng tưi” Tònh u ca ngûúâi mể êëy àêìy cao cẫ vâ dõu dâng Chng ta cố àûúåc mưåt tònh u thûúng nhû thïë khưng? Chng ta coỏ nhờồn rựỗng 32 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u cấi, vúå chưìng, cha mể, hay anh chõ em chng ta cng cêìn àïën tònh u cao cẫ vâ dõu dâng êëy, cêìn àïën húi êëm tûâ vông tay u thûúng ca chng ta? Tưi sệkhưng bao giúâqụn mưåt ngây nổúãVenezuela, tưi ài thùm mưåt gia àònh àậ cho tưi mưåt cûâu Tưi àïën ùớcaóm ỳn hoồ, vaõỳóoỏtửi nhờồn rựỗn g hoồcoỏmửồt ỷỏa tân têåt nùång Tưi hỗi ngûúâi mể: “Tïn àûáa bế lâ gò vêåy?” Ngûúâi mểàậcho tưi mưåt cêu trẫlúâi àểp nhêët: “Chng tưi gổi nố lâ ‘Ngûúâi thêìy ca tònh u’, vò nố khưng ngûâng dẩy cho chng tưi cấch u thûúng Mổi thûá chng tưi lâm cho tưi lâ tònh u mâ chng tưi dânh cho Cha thùớ hiùồn bựỗng haõnh ửồng Chuỏng ta thờồt aỏng giaỏ mùỉt Thiïn Cha Tưi khưng bao giúâthêëy mïåt noỏi i noỏi laồi rựỗn g Chuỏa yùu thỷỳng chng ta Ngâi àậ ban cho bẫn thên tưi mưåt tònh u thêåt dõu dâng Àố lâ l tẩi tưi cố can àẫm , niïìm vui vâlông tin vỷọng chựổc rựỗng khửng gũ coỏ thùớ chia cựổt chuỏng ta vỳỏi tũnh yùu cuóa Chuỏa Tửi thờởy rựỗng chuỏng ta thûúâng quấ têåp trung vâo khđa cẩnh tiïu cûåc cåc sưëng – nhûäng gò khưng tưët Nïëu 33 Mother Teresa - No Greater Love chuáng ta sùén loâng nhòn thêëy nhûäng àiïìu tưët àểp quanh ta, chng ta sệ cố thïí thay àưíi gia àònh mònh, rưìi tûâ àố thay àưíi xốm giïìng vâ nhûäng ngûúâi khấc cưång àưìng Chng ta cố thïí mang hôa bònh vâ tònh u àïën cho thïë giúái vưën àậ quấ àối khất nhûäng àiïìu nhû vêåy Nïëu chng ta thûåc sûå mën chinh phc thïë giúái, chng ta sệ khưng thïí laõm iùỡu oỏ bựỗng bom aồn hay caỏc vuọ khủ hy diïåt khấc Chng ta hậy chinh phc thïë giúái bựỗng tũnh yùu thỷỳng Haọy gỷói gựổm vaõo cuửồc sửởng ca chng ta tònh u vâ àûác hy sinh, chng ta sệ lâm nïn àiïìu k diïåu àố Chng ta khưng cêìn lâm nhûäng àiïìu to tất àïí bây tỗ tònh u vư búâ bïën dânh cho Cha vâ cho àưìng loẩi ca chng ta Sûå mậnh liïåt ca tònh u mâ chng ta àùåt vâo hân h àưån g ca mònh - dchó lânhûän g hân h àưån g hïët sûác nhỗ bế - cng khiïën nhûäng hânh àưång êëy trúã thânh àiïìu àểp àệ àưëi vúái Cha Chiïën tranh vâ hôa bònh bùỉt àêìu dûúái mấi nhâ ca mưỵi ngûúâi Nïëu chng ta mën hôa bònh cho nhờn loaồi, chuỏng ta haọy bựổt ờỡu bựỗng viùồc yùu thûúng nhûäng ngûúâi gia àònh mònh Àưi chng ta cẫm thêëy thêåt khố khùn àïí núã n cûúâi vúái ngûúâi khấc Nïëu ngûúâi chưìng côn khưng thïí móm cûúâi vúái vúå hay ngûúâi vúå chùèng bao giúâ móm cûúâi vúái chưìng mònh, thò lâm chng ta trao ban nuå cûúâi êëy cho moåi ngûúâi xung quanh? 34 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Àïí tònh u chên thêåt, tònh u êëy trïn hïët phẫi lâ tònh u dânh cho àưìng loẩi Ta phẫi u nhûäng ngûúâi gêìn gi nhêët vúái mònh, gia àònh mònh Tûâ àố, tònh u múái cố thïí trẫi rưång cho bêët k cêìn àïën ta Rêët dïỵ u thûúng nhûäng ngûúâi sưëng xa ta, nhûng khưng phẫi lc nâo cn g dïỵdân g àïíu thûúng nhûän g ngûúâi sưëng bïn cẩnh mònh Cho bất cúm àïí thỗa mận cún àối ca mưåt kễkhưën cn g bao giúâcn g dïỵhún an i mưåt têm hưìn cư àún vâsûåthưën g khưíca àốvưën khưng cẫm thêëy àûúåc u thûúng cùn nhâ ca chng ta Tưi mën bẩn ài tòm nhûän g ngûúâi “nghêo àối tònh thûúng” chđnh ngưi nhâ ca bẩn Xết cho cng thò tònh u ca bẩn bùỉt àêìu tûâ àố Tưi mën bẩn lâ tin mûâng cho nhûäng ngûúâi xung quanh Tưi mën bẩn quan têm àïën xốm giïìng ca bẩn Hậy tûå hỗi xem bẩn cố biïët hïët nhûäng ngûúâi hâng xốm ca bẩn khưng? Tònh u thûåc sûå lâ tònh u khiïën chng ta khưí nhổc vâ àau àúán, nhûng cng àem àïën cho chng ta niïìm vui vư búâ Àốlâldo tẩi chn g ta phẫi cêìu 35 Mother Teresa - No Greater Love nguyïån vúái Thiïn Chuáa vaâ xin Ngaâi ban cho chng ta lông can àẫm àïí u thûúng Tûâ sûå viïn mận ca trấi tim, miïång chng ta sệ cêët lïn tiïëng nối Nïëu trấi tim bẩn àêìy ùỉp tònh u thûúng, bẩn sệ nối lúâi tònh u Tưi mën mổi ngûúâi àưí àêìy trấi tim mònh mưåt tònh yùu cao caó ỷõng tỷỳóng tỷỳồng rựỗng tũnh yùu phaói khấc thûúâng múái lâ chên thêåt vâ tha thiïët Khưng! Nhûäng gò chng ta cêìn tònh u ca chng ta lâ khất vổng mậi mậi àûúåc u thûúng mổi ngûúâi Mưåt ngây nổ, tưi phất hiïån mưåt ngûúâi phnûäàang noỏn g bỷõn g vũ sửởt nựỗm ửởn g àưínất Trong giúâpht hêëp hưëi, bâkhưng ngûân g lùåp ài lùåp lẩi: “Chđnh trai tưi àậàêíy tưi àûúâng Chđnh nốàậ lâm àiïìu àố!” Tưi àốn lêëy bâ vông tay vâ mang bâ vïì tu viïån Trïn àûúâng ài, tưi cưë thuët phc bâ tha thûá cho trai mònh Phẫi mêët mưåt khoẫng thúâi gian khấ lêu, cëi cng tưi àậ cố thïí nghe bâ nối: “Vêng, tưi tha thûá cho nố” Bâ nối vúái mưåt tònh cẫm khoan dung chên thânh sùỉp tûâgiậcội àúâi Ngỷỳõi phuồnỷọờởy aọkhửng yỏthỷỏc rựỗn g baõang au ỳỏn , àang bõ cún sưët hân h hẩvâàang lõm dêìn vâo cội chïët Àiïìu àậlâm tan vúä trấi tim bâlâ trai bâ thiïëu tònh u Cốhân g ngân ngûúâi mën cốnhûän g gò chn g tưi cố, mën àûúåc vûát bỗnhûän g lo toan thûúân g nhêåt àïísưën g 36 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u phc v nhû chng tưi Thêåt may mùỉn lâm Cha àậchổn chng tưi cố mùåt úã núi cố thïí chia sễ niïìm vui àûúåc u thûúng ngûúâi khấc Ngâi mën chng tưi u thûúng ngûúâi, àem trao bẫn thên mònh cho cho àïën tònh u êëy cẫm nhêån àûúåc nưỵi àau lôn g mổi ngûúâi quanh mònh Vêën àïìkhưng phẫi lâ chng ta cho bao nhiïu, mâ lâ chng ta àùåt bao nhiïu tònh u thûúng sûå ban tùång cuãa chuáng ta Theo lúâi cuãa Àûác Giấo Hoân g, mưỵi mưåt ngûúâi chng ta phẫi “rûãa sẩch nhûäng àiïìu nhú bêín, sûúãi êëm nhûäng kễ lẩnh lng, truìn sûác mẩnh cho nhûäng ngûúâi ëu úát, chiïëu sấng nhûäng núi tưëi tùm” Chng ta khưng àûúåc ngẩi bây tỗ tònh u ca Cha Jesus, mâ hậy u thûúng nhû Ngâi àậ u thûúng Núi nâo cố Thiïn Cha, núi àố cố tònh u; vâ núi nâo cố tònh u, núi àố ln cố sûå nhiïåt tònh phc v Khi têët cẫ chng ta thêëy Cha nhau, chuáng ta seä yïu thûúng nhû Chuáa àậ u thûúng chng ta Àố lâ têët cẫ nhûäng gũ Chuỏa Jesus ùởn ùớ daồy cho ngỷỳõi: rựỗng Cha u ta, vâ Ngâi mën chng ta u nhû Ngâi àậ u ta vêåy Chng ta phẫi biïët rựỗng chuỏng ta ỷỳồc taồo cho nhỷọng iùỡu cao cẫ hún, chûá khưng chó lâ àïí hiïån diïån trïn ỳõi, ùớ hoồc haõnh lờởy bựỗng cờởp, ùớ laõm viùồc nây viïåc Chng ta àûúåc tẩo àïí u thûúng vaâ àûúåc yïu thûúng 37 Mother Teresa - No Greater Love 38 Hậy ln chên thânh nhûäng àiïìu nhỗ nhùåt, têìm thûúân g nhêët Vúái Cha , khưng cốgò lâbếnhỗcẫ àêu Àûâng theo àíi nhûäng k cưng xa vúâi ngoâi têìm vúái Àûâng cho phếp mònh ngậ lông vò thêët bẩi Miïỵn lâ bẩn cưë gùỉng hïët sûác, thò bẫn thên thêët bẩi àốàậ lâ mưåt thânh cưng D khưng àûúåc vinh quang chiïën thùỉng, d khưng àûúåc tung hư chc tng, vêỵn hậy vui mûâng vò bẩn àậ dấm thûã àiïìu mònh mën Nïëu bẩn nẫn chđ, àố lâ dêëu hiïåu ca sûå tûå ph, búãi bẩn àậ quấ àïì cao bẫn thên mònh Thânh cưng sệ àïën vúái nhûäng ngûúâi biïët àûáng lïn tûâ thêët baåi Cng àûâng bao giúâphiïìn lông vò quan àiïím ca ngûúâi khấc Hậy khiïm tưën , vâbẩn sệkhưng bao giúâphẫi ln g tn g Thiïn Cha ln dội theo chng ta, vâ Ngâi sệ cho bẩn lưëi thoất cho mổi tònh hën g, nïëu bẩn àïíNgâi lâm àiïìu êëy cho bẩn Cưng viïåc tûâ thiïån ca chng tưi chùèng gò hún ngoâi dông chẫy tn trâo ca tònh u chng tưi dânh cho Cha vâ cho mổi ngûúâi Lông tûâ thiïån nhû mưåt ngổn lûãa àang chấy: nhiïn Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u liïåu câng àïën lc cẩn kiïåt thò ngổn lûãa câng bng lïn mậnh liïåt Cng giưëng thïë, trấi tim ca chng ta thoất khỗi mổi ngun cúáàúâi thûúân g, sệkhao khất àûúåc têån têm phng sûå Tònh u Thiïn Cha phẫi lâ ngìn khúãi phất cho sûå phc v êëy Cưng viïåc câng khố khùn thò tònh u câng cao cẫ, vò nố chđnh lâ lâm cho Cha dûúái hònh hâi rấch rûúái ca kễ khưën cng Lông tûâ thiïån àôi hỗi chng ta phẫi hânh àưång Trïn thûåc tïë, cố rêët nhiïìu ngûúâi hay nối àïën viïåc thiïån, nhûng lẩi chùèng bao giúâ dânh thúâi gian hay cưng sûác cho nhûäng viïåc êëy Hậy nhỳỏ rựỗng yùu thỷỳng laõ yùu cờỡu lỳỏn nhờởt maõ Thiïn Cha dânh cho chng ta Ngâi àậ xïëp lúâi rùn u thûúng àưìng loẩi lïn võ trđ àêìu tiïn - võ trđ quan trổng nhêët Àïí cố thïí u thûúng, chng ta cêìn cố niïìm tin, vò niïìm tin laõ tũnh yùu bựỗng haõnh ửồng, vaõ tũnh yùu bựỗng hânh àưång chđnh lâ sûå phc v u thûúng cêìn àûúåc nhòn thêëy vâ tiïëp xc Niïìm tin thưng qua cêìu nguån hay thưng qua hânh àưång àïìu cao qu nhû nhau, àïìu xët phất tûâ tònh u thûúng chng ta dânh cho Thiïn Cha Àậ mêëy nùm trưi qua, nhûng tưi khưng qụn vâ sệ khưng bao giúâqụn mưåt cư gấi ngûúâi Phấp àậàïën Calcutta Ngây àïën lâm viïåc vúái chng tưi cùn nhâ dânh cho nhûäng ngûúâi nghêo àang hêëp hưëi, tinh thêìn cư 39 Mother Teresa - No Greater Love thêåt sûåsa st Rưìi sau mûúâi ngây , cư àïën gùåp tưi, ưm chêìm lêëy tưi vâ nối: “Con àậ nhòn thêëy Cha Jesus!” Tưi hỗi cư thêëy Ngâi úãàêu Cư àấp : “Tẩi cùn nhâ ca nhûäng ngûúâi nghêo àang hêëp hưëi” “Vêåy àậ lâm gò sau thêëy Ngâi?” “Con àậ ài xûng tưåi vâ dûå lïỵ bđ tđch thấnh thïí, lêìn àêìu tiïn kïítûâ mûúâi lùm nùm qua.” Tưi lẩi hỗi: “Con côn lâm gò khấc nûäa khưng?” “Con gûãi cho cha meồcon mửồt bỷỏc iùồn noỏi rựỗng aọ nhũn thờởy Cha Jesus.” Tưi nhòn cư vâ nối: “Bêy giúâ, hậy trúãvïìnhâ, àem niïìm vui, tònh u vâ sûå bònh n àïën cho cha mể con” Nghe theo lúâi tưi, cư gấi trúãvïìnhâvúái tinh thêìn rẩn g rúähên hoan, vò trấi tim cư êëy ngêåp trân niïìm vui Tẩi vêåy? Vò sûå hy sinh phuåc vuå, ta tòm thêëy nghơa cåc sưëng ca mònh Cha u ngûúâi biïët ban tùång sûå vui vễ Cấch tưët nhêët àïí bẩn bây tỗ lông biïët ún àưëi vúái Thiïn Cha vâ mổi ngûúâi xung quanh mònh, àố lâ chêëp nhêån mổi thûá vúái niïìm vui Mưåt khn mùåt rẩng rúä niïìm vui lâ kïët quẫ ca mưåt trấi tim bng chấy u thûúng Niïìm vui lâ sûác mẩnh Nhûäng ngûúâi nghêo khưí ln cẫm thêëy bõ hêëp dêỵn trûúác Cha Jesus vò mưåt quìn lûåc cao qu ngûå trõ Ngâi vâ tn chẫy tûâ Ngâi – quìn lûåc ca àưi mùỉt u thûúng, ca bân tay dõu dâng, ca lúâi nối êëm ấp Àûân g àïíàiïìu gò lâm xấo àưån g chn g ta, àïírưìi lêëp àêìy chng ta bựỗng nửợi sờỡu muửồn vaõ sỷồ naón chủ Nhỷọng 40 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u cẫm xc tiïu cûåc êëy sệ triïåt tiïu mổi niïìm vui bẩn, sệ tûúác mêët ca bẩn niïìm vui ca sûå hưìi sinh Niïìm vui khưng àún giẫn vâdïỵdân g lùỉm àêu, mâthêåt ra, nốàôi hỗi sûåchõu àûån g, sûåmẩn h mệ, àôi hỗi niïìm tin vâcẫsûåtrao phố Cốthïíchn g ta khưng àgiâu cố àïígip àúächo nhûän g ngûúâi nghêo àối, khưng àtiïìn bẩc hay ca cẫi àïíhoấn àưíi cåc àúâi ca mưåt àố, nhûng àiïìu chn g ta ln cốthïílâm , àốlâtrao ban cho ngûúâi khấc n cûúâi, niïìm vui vaâ sûå têån têm phuåc vuå Trïn thïë gian nây, têët cẫ mổi ngûúâi àïìu àối khất tònh u thûúng Chng ta cố thïí thỗa mận sûå àối khất oỏ bựỗng caỏch ban phaỏt niùỡm vui Niùỡm vui laõ möåt nhûäng têëm buâa höåmïån h töët nhêët chöëng lẩi mổi sûåcấm dưỵ Cha Jesus chó cố thïí ngûå trõ têm hưìn chng ta nïëu têm hưìn êëy trân àêìy niïìm vui 41 Mother Teresa - No Greater Love 42 Àïën cëi cåc àúâi, chn g ta sệàûúåc phaỏn xeỏt bựỗn g tũnh yùu - THAN H JOHN THẤN H GIẤ Thiïn Cha u thûúng thïëgian àïën nưỵi àậban Con Mưåt ca Ngâi cho thïë gian, àïíai tin vâo Con ca Ngûúâi thò khỗi phẫi chïët, mâàûúåc sưën g mn àúâi - CHA JESUS NỐI VÚÁI NICODEMUS ( JOHN 3;16) Trao tùång 43 Mother Teresa - No Greater Love 44 Hậy chòa tay àïíphc vvâdêng trấi tim àïíu thûúng - MỂ TERESA Thêìy bẫo thêåt vúái cấc con, bâgốa nghêo khưínây àậbỗvâo thn g nhiïìu hún hïët Quẫvêåy , mổi ngûúâi àïìu rt tûâtiïìn dû bẩc thûâa ca hổmâàem bỗ vâo àố, côn bânây thò rt tûâcấi tn g thiïëu ca mònh Àốlâtêët cẫtâi sẫn , têët cẫnhûän g gò bâcố - CHA JESUS NỐI VÚÁI MƯÅN ÀÏÅ (MARK 12; 43-44) T ưi sệ kïí bẩn nghe mưåt cêu chuån Vâo mưåt àïm nổ, cốmưåt ngûúâi àân ưng àïën nhâchn g tưi vânối: “Cốmưåt gia àònh vúái àûáa Hổàậchùèn g cốgò ùn sët mêëy ngây nay” Tưi àem theo mưåt đt thûác ùn vâ ài Khi tưi àïën gia àònh àố, tưi thêëy khn mùåt ca nhûäng àûáa bế mếo xïåc h ài vò àối Khưng cốmưåt nưỵi bìn àau nâo trùn nhỷọng gỷỳng mựồt ờởy, coỏ vùởt hựỗn sờu ca sûå àối khất Tưi àûa gẩo cho ngûúâi mể Bâchia ti gẩo lâm hai rưìi ài ngoâi, mang theo mưåt nûãa Khi bâtrúãlẩi, tưi hỗi: “Chõ ài àêu vêåy?” Bâ bònh thẫn trẫ lúâi: “Sang nhûäng ngûúâi hâng xốm ca tưi, hổ cng àang àối!” Tưi khưng ngẩc nhiïn vò bâ àậ san sễ sưë gẩo êëy, vò quẫ thûåc nhûäng ngûúâi nghêo rêët hâo phống Tưi chó ngẩc nhiïn lâ bâ êëy biïët hổ àang àối Vò mưåt lệ tûå nhiïn, chng ta phẫi 45 Mother Teresa - No Greater Love chõu àûån g mưåt nưỵi thưën g khưínâo àố, chn g ta cốxu hûúáng quấ têåp trung vâo bẫn thên mònh àïën nưỵi chùèng cố thúâi gian cho ngûúâi khấc ÚÃ àêy, tẩi Calcutta, chng tưi cố nhiïìu ngûúâi theo àẩo lêỵn khưng theo àẩo Thiïn Cha lâm viïåc cng cùn nhâdân h cho nhûän g ngûúâi hêëp hưëi vâcẫ nhûän g núi khấc nûäa Mưåt hưm, mưåt ngûúâi àân ưng Australia xët hiïån vâ àem lẩi mưåt phêìn qun gốp àấn g kïí Khi trao cho chn g tưi sưëtiïìn àố, ưng nối: “Àêy lâthûábïn ngoâi Bêy giúâtưi mën cho thûágò àốca bẫn thên tưi” Hiïån giúâ, ưng thûúâng xun àïën cùn nhâ dânh cho ngûúâi hêëp hưëi nây àïícẩo rêu cho nhûän g ngûúâi àân ưng bïånh têåt vâ chuån trô cng hổ Ưng khưng chó cho hổ tiïìn mâ côn cho thúâi gian vâ sûå quan têm chên thânh Ưng êëy mën cho ài chđnh bẫn thên mònh Tưi thûúâng hỗi xin nhûäng mốn quâ chùèng thïí dng tiïìn mua nưíi Àốlânhûän g thûárêët qu giấ, nhûng mổi ngûúâi cn g cốthïícố Thûátưi mën lâsûåcốmùåt ca ngûúâi qun gốp , àïíngûúâi êëy tiïëp xc vúái nhûän g ngûúâi mâưng àậcho, àïíưng móm cûúâi vâquan têm àïën hổ 46 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Nïëu ngûúâi nghêo ca chng ta chïët àối, àố khưng phẫi lâ vò Cha àậ khưng chùm sốc hổ, mâ búãi bẩn vâ tưi àậ khưng hâo phống Thiïn Cha àậ tẩo chng ta nhû nhûäng cưng c u thûúng bân tay Ngâi Chng ta khưng nhêån Cha Jesus Ngâi xët hiïån trûúác chng ta hònh hâi mưåt ngûúâi àân ưng àối khưí, mưåt ph nûä cư àún, mưåt àûáa bế àang tòm núi sûúãi êëm Àưi ngûúâi giâu rêët sùén lông chia sễ theo cấch riïng ca hổ, nhûng àấn g tiïëc lâhổkhưng bao giỳõcho ùởn mỷỏc ửồ hoồ coỏ caóm giaỏc rựỗng mũnh tng thiïëu Thïë hïå ngây nay, àùåc biïåt lâ trễ em, hiïíu àiïìu àố tưët hún Cố nhûäng em bế Anh chõu hy sinh àïí cố thïí àem mưåt chiïëc bấnh àïën cho nhûäng àûáa trễ ca chng tưi Cố nhûäng em bế Àan Mẩch chõu hy sinh àïí àem cho ngûúâi khấc mưåt ly sûäa mưỵi ngây Vâ cấc em bế Àûác cng lâm nhû vêåy àïíàem cho ngûúâi nghêo phêìn thûác ùn lốt dẩ Àốlâ nhûäng cấch c thïí àïí dẩy tònh u thûúng Khi nhûäng àûáa trễ nây lúán lïn, chng sệ biïët sûå ban tùång cố nghơa nhû thïë nâo Cấch àêy mưåt thúâi gian, tưi àậ cố mưåt chuën ài àïën Ethiopia Cấc chõ em chng tưi àậ lâm viïåc úã àố sët 47 Mother Teresa - No Greater Love muâa haån kinh khuãng nùm êëy Khi sùỉp rúâi ài, tưi nhêån thêëy cố rêët nhiïìu trễ em vêy quanh mònh Mưỵi em àïìu cêìm trïn tay mưåt thûá gò àố “Hậy àem thûá nây vïì cho cấc em! Hậy àem thûá nây vïì cho cấc em!”, chng nối nhû vêåy Chn g cốnhiïìu mốn quâmën gûãi àïën ngûúâi nghêo ca chn g tưi Rưìi mưåt àûáa bế, vưën dơ lêìn àêìu tiïn àúâi cốàûúåc mưåt thỗi sư-cư-la, àậàïën bïn tưi vâ nối: “Con khưng mën ùn nố Mểhậy àem nốvïìcho cấc bẩn” Àûáa bế êëy àậ cho thêåt nhiïìu, vò miïëng kểo êëy lâ têët cẫnhûän g gò qugiấ mâem cố Côn bẩn , bẩn àậbao giúâàûúåc nïëm trẫi niïìm vui ca sûåtrao tùån g? Tưi khưng mën bẩn cho tưi tûâsûågiâu cố ca bẩn Tưi khưng àïì cao nhûäng khoẫn tiïìn àûúåc gûãi túái nhûän g bao thû lẩn h lệo vúái dôn g tïn ngûúâi qun gốp àûúåc nhvân g Tưi khưng mën àiïìu àố Tưi mën bẩn cho ài bẫn thên mònh Tònh u mâ bẩn àùåt vâo sûå ban tùång lâ àiïìu quan trổng nhêët Tưi khưng mën ngûúâi qun gốp chó vò xem àố lâbưín phêån , àïíthoất khỗi mưåt àiïìu gò àốhay àún giẫn lâcốdû tiïìn lễbïn ngûúâi Ban tùån g lâmưåt àiïìu hoân toân khấc Àố lâ sûå chia sễ Tưi khưng mën bẩn cho tưi thûámâbẩn àậbỗài, mâ lâcho ài thûá bẩn mën, thûá bẩn cêìn! Mưåt bûäa nổ, tưi nhêån àûúåc mûúâi lùm àö-la tûâtay möåt 48 Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u ngûúâi àân ưng àậ bõ bẩi liïåt hai mûúi nùm Cùn bïånh quấi ấc àậ khiïën ưng chó côn dng àûúåc tay phẫi ca mònh Bêìu bẩn nhêët ca ưng lâ thëc lấ Ưng nối vúái tưi: “Tưi àậ ngûng ht thëc lấ àûúåc mưåt tìn Tưi gûãi cho Mểsưëtiïìn mâtưi tiïët kiïåm àûúåc nhúâ khưng mua thëc” Àốhùèn phẫi lâmưåt sûåhy sinh vư búâ bïën ca ưng ta Tưi mua bấnh mò bựỗng tiùỡn cuóa ửng, vaõ tửi em noỏcho nhỷọn g ngûúâi àang àối Thïëlâcẫngûúâi cho vâ ngûúâi nhêån àïìu cố àûúåc niïìm vui Àêy lâ àiïìu mâ têët cẫ chng ta cêìn hổc hỗi Cú hưåi chia sễ tònh u thûúng ca chng ta vúái ngûúâi khấc chđnh lâ mưåt mốn quâ ca Cha Hậy u thûúng ngûúâi khấc nhû Ngaõi aọ yùu thỷỳng chuỏng ta - bựỗng mửồt tũnh u trổn vển Cố rêët nhiïìu phûúng thëc àïí àiïìu trõ bïånh têåt Nhûng tưi khưng nghơ lẩi cốmưåt phûúng thëc nâo àố cố thïí trõ àûúåc cùn bïånh khng khiïëp: cẫm giấc khưng àûúåc quan têm, khưng àûúåc àoấi hoâi, trûâphi cốnhûän g bân tay tûã tïë chòa phc v vâ nhûäng trấi tim cao thûúång dêng hiïën tònh yïu thûúng 49 ... MỂ TERESA Trïn cẫ Tònh u No Greater Love Biïn dõch: Bđch Nga – Ngổc Sấu – Hoa Phûúång First News NHÂ XËT BẪN VÙN HỐA SÂI GÔN Mể Teresa - Con ngûúâi ca tònh u M ể Teresa lâ mưåt biïíu tûúång ca. .. cuãa Me Teresa, chuáng ta thêëy àûác tin cuãa Mể khưng hïì tấch biïåt vúái tònh thûúng, vâtònh thûúng êëy khưng bao giúâ lòa xa nhõp àêåp cåc sưëng ca Mể Mother Teresa - Trïn Cẫ Tònh u Mể Teresa. .. Jesus hònh hâi ca nhûäng ngûúâi cng khưí Vâ Mể àậ chên tònh gip àúä nhûäng ngûúâi êëy, vâ chđnh àiïìu àố lẩi quay lẩi nêng cao niïìm tin ca Mể Trong sët nhûäng cêu chuån ca Mể Teresa, Mể àậ lưìn
- Xem thêm -

Xem thêm: Me teresa tren ca tinh yeu , Me teresa tren ca tinh yeu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn