toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT yên lạc – vĩnh phúc

7 174 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:03

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: TỐN -LỚP 11 Đề thi có 05 trang Thời gian làm 90 phút; Không kể thời gian giao đề./ MÃ ĐỀ THI: 501  − x cos x x <   2x ≤ x Câu 11: Tìm m để hệ bất phương trình  có nghiệm ?  x −1 ≤ A m > B m = −1 C m < D m ≤ Câu 12: Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt 10 sản phẩm xấu Lấy ngẫu nhiên sản phẩm Tính xác suất để sản phẩm lấy có sản phẩm tốt? 135 244 15 A B C D 988 26 247 247 sin x − = Câu 13: Tất nghiệm phương trình 2.cos x − A m = 0; f '(0) = A x= π B m = 0; f '(0) = B x = − + kπ π 3π C x = − + kπ + kπ   x= D  = x  π + k 2π 3π + k 2π Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh Hai mặt phẳng (SAB) (SAD) vng góc với đáy (ABCD); SA = Gọi α góc đường thẳng SD mp (SAB) Tính cos α ? B C D A Đáp án khác 13 13 13 Câu 15: Một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt hạt dẻ vào ô vuông đầu tiên, sau đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt dẻ nhiều ô 4, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt dẻ nhiều ô thứ hai 4,… tiếp tục đến ô cuối Biết đặt hết số hạt dẻ bàn cờ người ta phải sử dụng hết 19 998 hạt dẻ Hỏi bàn cờ có ơ? A 99 B 101 C 98 D Đáp án khác Câu 16: Kết giới hạn lim A B Câu 17: Kết giới hạn A Đáp án khác Câu 18: Tính tổng S = A S = −5n + n + n2 − n + lim ( 3x3 − + x + x → ( −∞ ) B +∞ C n 2n ) C −5 D −∞ C D −∞ + C n + + C n B.= S 2n 2n +1 C S = 2n D.= S 2n −1 m Câu 19: Tìm số giá trị nguyên m để phương trình m sin x + (m + 1) cosx = vô nghiệm cos x A B C Đáp án khác D Câu 20: Hàm số sau có tập xác định tập R? A y = x − x + − B = y x+3 C y = x+5 D y = x−2 x2 + Câu 21: Phát biểu sau sai? A Nếu đường thẳng a song song với mp (P) mặt phẳng (Q) chứa a mà cắt (P) cắt theo giao Trang 2/5 - Mã đề thi 501 - https://toanmath.com/ tuyến song song với a B Nếu hai mặt phẳng cắt qua đường thẳng song song giao tuyến chúng song song với hai đường thẳng (hoặc trùng với đường thẳng đó) C Trong khơng gian, hai đường thẳng phân biệt khơng song song cắt D Hai đường thẳng gọi chéo chúng không đồng phẳng x −1 > 2+ 4− x Câu 22: Tìm điều kiện xác định bất phương trình x + x+5 A x ∈ (−5; +∞) B x ∈ (−5; 4] C x ∈ [ − 5; 4] D x ∈ (−∞; 4] Câu 23: Cho tứ diện ABCD, cạnh AB, BC lấy điểm M, N cho MN cát AC điểm I Điểm I không thuộc mặt phẳng sau đây? A (DMN) B (ACD) C (BCD) D (ABC) Câu 24: Gọi M giá trị lớn nhất, m giá trị nhỏ hàm số y = 3sinx - Gía trị M + m A −6 B C −4 D −2  2− x > Câu 25: Tập nghiệm S hệ bất phương trình  2 x + < x − A S = (−∞; −3) B S = (−3; +∞) C S = (−∞; 2) D S = (−3; 2) Câu 26: Có giá trị thực x để số 2x 1; x ; 2x + theo thứ tự lập thành cấp số nhân A B C D x +1 Câu 27: Kết giới hạn lim x →1 x + x + A D B C 2x Câu 28: Tính đạo hàm hàm số f ( x) = x = 0? x −1 A −2 B C D −1 Câu 29: Gieo xúc xắc cân đối đồng chất lần Tính xác suất đểlần xuất mặt chấm 12 25 11 10 A B C D 36 36 36 36 Câu 30: Hàm số y = sin2x nghịch biến khoảng khoảng sau? π π π π π π C ( ; π ) A ( ; ) B (− ; ) D (0; ) 4 π 2π Câu 31: Họ giá trị cung lương giác x = − +k ; k ∈ Z biểu diễn điểm đường tròn lượng giác ? A B C D Vô số Câu 32: Kết giới hạn A − lim x → 0+ B −∞ Câu 33: Cho x, y, z dương thỏa mãn x2 + 2x − 2x −4 x C D +∞ xy + yz + zx = x2 y2 z2 + + Tìm gía trị nhỏ biểu thức T = ? x+ y y+z z+x A B C D Đáp án khác Trang 3/5 - Mã đề thi 501 - https://toanmath.com/ Câu 34: Cho hình tứ diện ABCD có cạnh 20 Gọi G trọng tâm tam giác BCD Mặt phẳng (GAC) cắt tứ diện theo thiết diện có diện tích A 100 B 200 C 100 D 100 π Câu 35: Số nghiệm phương trình cot( x + ) = nửa khoảng [ 0; 2π ) A B C D Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD có cạnh đối diện không song song với nhau, điểm M thuộc cạnh SA Tìm giao tuyến cặp mặt phẳng (SAD) (MBC) A Đáp án khác B MB C SM I AD ∩ BC D MI, đó= Câu 37: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x + y − = hai điểm A(1;4), B(9;0) M   điểm di động d, tìm giá trị nhỏ của= T MA + 3MB ? A T = B T = D Đáp án khác C T = Câu 38: Cho tứ diện ABCD, M điểm nằm cạnh AC Mặt phẳng ( α ) qua M song song với AB, CD Thiết diện tứ diện bị cắt bới mp ( α ) A Hình thang B Hình bình hành C Hình thoi D Hình chữ nhật Câu 39: Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau A Nếu mặt phảng chứa đường thẳng vng góc với mặt phẳng khác hai mặt phẳng vng góc B Nếu hai mặt phẳng cắt vng góc với mặt phẳng thứ giao tuyến chúng vng góc với mặt phẳng thứ C Nếu đường thẳng d vng góc với đường thẳng cắt nằm mặt phẳng (P) d vng góc với đường thẳng nằm (P) D Nếu mặt phẳng (P) (Q) vng góc đường thẳng nằm (P) vng góc với (Q) Câu 40: Đường thẳng d vng góc với mặt phẳng (P) thỏa mãn điều kiện sau A d vng góc với đường thẳng nằm (P) B d vng góc với đường thẳng nằm (P) C d vng góc với đường thẳng nằm (P) D d vng góc với đường thẳng cắt nằm (P) Câu 41: Ông An gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% / năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi lãi kép) Gỉa sử khoảng thời gian gửi người gửi không rút tiền lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm tổng số tiền vốn lẫn lãi ơng An nhận gần với số tiền số tiền sau đây? A 189 830 000 B 179 084 000 C Đáp án khác D 179 085 000 Câu 42: Cho tứ diện ABCD có AC = 6, BD = 18 Gọi M, N trung điểm AD BC, biết AC vng góc với BD; Tính MN? A B 10 D Đáp án khác C Câu 43: Cho hàm số y = x3 + x − 100 , có đạo hàm y’ Để y ' ≤ x nhận giá trị thuộc tập hợp sau đây? 9 2 A (−∞; − ) ∪ (0; +∞) B (− ;0) C [ − ;0] D (−∞; − ] ∪ [0; +∞) 2 3a + Câu 44: Có giá trị nguyên tham số a để biểu thức P( x) = dương với ( x + 3a ) x ∈ (−∞; −10) A B C Đáp án khác D ? Câu 45: Tìm tâm I bán kính R đường tròn (C): (x-3) + ( y + 1) = 2 Trang 4/5 - Mã đề thi 501 - https://toanmath.com/ A I (3; −1); R= B I (3; −1); R= C I (−3;1); R = D I (−3;1); R= Câu 46: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA = a vng góc với mặt phẳng đáy (ABC) Gọi α góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) Chọn mệnh đề ? 1 C tan α = D cot α = A cot α = B cot α = 3  x =−2 + 4t Câu 47: Cho đường thẳng d1 : x + y + = Tính cosin góc đường thẳng d :   y= + 2t cho 3 −3 A B C D 5 5 Câu 48: Kết giới hạn (2 x − 1) x − lim x − x x → ( −∞ ) 2 D − 5 Câu 49: Bạn An vào quầy hàng có quần khác nhau, áo khác nhau, cà vạt khác An mua quần áo cà vạt Hỏi An có cách chọn ? A 30 B 13 C 12 D 72 Câu 50: Trong hàm số sau, hàm số chẵn ? A B −∞ C A y = x3 − x + B y = x − x − C y = sinx D y = tanx - HẾT -Học sinh không sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm./ Trang 5/5 - Mã đề thi 501 - https://toanmath.com/ made 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 dapan D C D B B B B A C B C C C D A C D D D A C B C C A C D A D A A B A A A D A B D D D B C A A A 501 501 501 501 47 48 49 50 B C B B ... 501 501 501 501 501 501 501 501 501 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 dapan D C D B B B B A C B C C C D A... chất lần Tính xác suất để có lần xuất mặt chấm 12 25 11 10 A B C D 36 36 36 36 Câu 30 : Hàm số y = sin2x nghịch biến khoảng khoảng sau? π π π π π π C ( ; π ) A ( ; ) B (− ; ) D (0; ) 4 π 2π Câu 31 :... ( x + 3a ) x ∈ (−∞; −10) A B C Đáp án khác D ? Câu 45: Tìm tâm I bán kính R đường tròn (C): (x -3) + ( y + 1) = 2 Trang 4/5 - Mã đề thi 501 - https:/ /toanmath. com/ A I (3; −1); R= B I (3; −1);
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT yên lạc – vĩnh phúc , toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT yên lạc – vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn