toanmath com bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng lương tuấn đức

33 55 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:03

TÀI LIỆU THAM KHẢO TỐN HỌC PHỔ THƠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG – PHẦN “Máu người khơng có Bắc, Nam, Một giòng thắm chảy từ chân đến đầu Lòng ta Nam Bắc có đâu, Thương u tình sâu gắn liền Bản đồ tổ quốc treo lên, Bắc Nam gọi tạm tên miền địa dư ” (Gửi Nam mến yêu – Xuân Diệu; 19.08.1954) CREATED BY GIANG SƠN (FACEBOOK); GACMA1431988@GMAIL.COM (GMAIL) THỦ ĐÔ HÀ NỘI – MÙA HÈ 2017 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C ĐƯỜNG THẲNG; LỚP 10 THPT PHIÊN HIỆU: NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ PARABOL ỨNG DỤNG Một số lớp toán trọng tâm o Tọa độ đỉnh parabol o Trục đối xứng parabol vấn đề liên quan o Tập hợp đỉnh parabol vấn đề liên quan o Xác định hệ số hàm số bậc hai o Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên hàm số bậc hai o Điểm cố định mà parabol luôn qua với giá trị tham số o Đường thẳng cố định mà parabol tiếp xúc o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số bậc hai  o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số bậc hai đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn) o Tương giao parabol trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt hai điểm phân biệt) o Tương giao parabol parabol o Tương giao parabol đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet, gắn kết hình học giải tích) o Nhận diện đồ thị hàm số bậc hai o Hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm số bậc hai hỗn tạp bậc – bậc hai o Biện luận nghiệm, số nghiệm dựa đồ thị hàm số bậc hai o Bài toán ứng dụng thực tế đồ thị parabol khoa học, sống CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu Hàm số y = |x2 – 2| + |x – 2| có đồ thị hình vẽ Tìm giá trị lớn hàm số y miền [– 2;2] A B C D Câu Hàm số y = |x2 – 3x + 2| có đồ thị hình vẽ Tìm giá trị nhỏ hàm số y miền [– 2;4] A B C D Câu Hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ Tìm giá trị lớn hàm số y miền [– 2; ] A B C D CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu Hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ Tìm giá trị lớn hàm số miền [0;3] E F G H Câu Hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ Tìm giá trị lớn hàm số miền [0;4] A B C D Câu Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  x  B y  x  10 x  C y  x  x  D y  x  x  Câu Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  x  10 B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  Câu Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y   x  x  B y  2 x  x  C y   x  2x  D y   x  x  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu 10 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y   x  x  B y  4 x  x  C y   x  x  2 D y  3 x  x  Câu 11 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  Câu 12 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  14 x  12 D y  x  21x  18 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu 13 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  3 x  12 x  B y   x  x  C y   x  x  D y  2 x  x  Câu 14 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  10 x  D y  x  6x  3 Câu 15 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  4x  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu 16 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  1 x  x  2 2 Câu 17 Parabol y  ax  bx  c có đỉnh D (2;– 1) cắt trục tung điểm có tung độ – Tính giá trị D y  biểu thức Q = 2a + 3b + 4c A Q = – B Q = C Q = – D Q = Câu 18 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  5 Câu 19 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  6 x  x  B y  5 x  x  C y  3 x  x  D y  9 x  10 x  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu 20 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  4 x  x  B y  6 x  11x  C y  8 x  13 x  D y  3 x  x  Câu 21 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  x  2x  B y  x  x  3 C y  x  x  D y  x  x  5 Câu 22 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y   x  x  B y  4 x  x  C y  6 x  17 x  D y  3 x  13 x  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ 10 Câu 23 Parabol hình bên đồ thị hàm số ? A y  4 x  x  B y   x  x  C y  3 x  x  D y   x  x  2 Câu 24 Parabol y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? A a > 0; b > 0; c < B a < 0; b = 0; c < C a < 0; b > 0; c > D a > 0; b = 0; c > Câu 25 Parabol y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? A a > 0; b = 0; c > B.a > 0; b > 0; c > C a > 0; c > 0; b2 – 4ac > D a > 0; c < 0; b2 – 4ac > CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ 19 U y = x2 – |x – 1| V y = 3x2 – 2|x| – W y = x2 + |3x – 1| X y = 2x2 – |2 – x| Câu 51 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = x|x – 2| Tìm điều kiện m để phương trình x|x – 2| = m – có hai nghiệm thực phân biệt A m = m = B m = m = C m = m = D m = m = Câu 52 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = (x – 1)|x – 2| Tìm điều kiện m để phương trình (x – 1)|x – 2| = m – có ba nghiệm thực phân biệt A < m < 0,25 B < m < 4,25 C < m < 5,25 D – < m < CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ 20 Câu 53 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = |x2 – 2x| Tìm điều kiện m để phương trình |x2 – 2x| = m – có ba nghiệm thực phân biệt A m = B m = C m = D m = Câu 54 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = |2x2 – 3x| Tìm điều kiện m để phương trình |2x2 – 3x| = m có bốn nghiệm thực phân biệt A < m < B < m < C < m < D 0,75 < m < Câu 55 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = |x2 – 5x + 6| Tìm điều kiện m để phương trình |x2 – 5x + 6| = m – có bốn nghiệm thực phân biệt A < m < B < m < 2,25 C < m < 0,25 D 0,5 < m < CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ 21 Câu 56 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = (x – 2)|2x – 1| Tìm điều kiện m để phương trình (x – 2)|2x – 1| = m có ba nghiệm thực phân biệt A – 1,25 < x < B < m < C  C m = 4,75 m > D m = – 2,25 m > Câu 60 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = – x2 + 2|x| Tìm điều kiện m để phương trình – x2 + 2|x| = m có ba nghiệm phân biệt CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ 22 A m = 0,5 B m = C m = 1,5 D m = Câu 60 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = – x2 + 2|x| Tìm giá trị tham số m để phương trình – x2 + 2|x| = 2m – có hai nghiệm thực phân biệt A m = 1,23 B m = 2,34 C m = 3,75 D m = 3,45 Câu 61 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = – x2 + 3|x| Tìm giá trị m để phương trình – x2 + 3|x| = m – có bốn nghiệm phân biệt A m = 11,45 B m = 10,34 C m = 8,23 D m = 7,12 Câu 62 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = x|x – 4| Tìm điều kiện m để phương trình x|x – 4| = 4m có hai nghiệm phân biệt A m = m = B m = m = C m = m = D m = m = Câu 63 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = x2 |x – 3| Tìm điều kiện m để phương trình x2 |x – 3| = m có ba nghiệm phân biệt CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ 23 A m = B m = C m = D m = -2 Câu 64 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = x2 – 3|x| + Tìm điều kiện m để phương trình x2 – 3|x| + = m có bốn nghiệm phân biệt A – 0,25 < m < B < m < C – 0,25 < m < D < m < Câu 64 Hình vẽ phía đồ thị hàm số y = x2 – 3|x| + Tìm giá trị m để phương trình x2 – 3|x| + = m có hai nghiệm thực phân biệt A m = 6,96 B m = 4,75 C m = 5,67 D m = 4,56 Câu 65 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = 3x2 – 2|x| – Tìm điều kiện m để phương trình 3x2 – 2|x| – = m có bốn nghiệm phân biệt A < m < 4
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng lương tuấn đức , toanmath com bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng lương tuấn đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn