toanmath com 876 bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng – lương tuấn đức

84 57 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:02

TÀI LIỆU THAM KHẢO TỐN HỌC PHỔ THƠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT PHẦN “Máu người khơng có Bắc, Nam, Một giòng thắm chảy từ chân đến đầu Lòng ta Nam Bắc có đâu, Thương yêu tình sâu gắn liền Bản đồ tổ quốc treo lên, Bắc Nam gọi tạm tên miền địa dư ” (Gửi Nam mến yêu Xuân Diệu; 19.08.1954) CREATED BY GIANG SƠN (FACEBOOK); GACMA1431988@GMAIL.COM (GMAIL) THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 20.10.2017 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C ĐƯỜNG THẲNG; LỚP 10 THPT PHẦN Một số lớp toán trọng tâm o Tọa độ đỉnh parabol o Trục đối xứng parabol vấn đề liên quan o Tập hợp đỉnh parabol vấn đề liên quan o Xác định hệ số hàm số bậc hai o Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên hàm số bậc hai o Điểm cố định mà parabol luôn qua với giá trị tham số o Đường thẳng cố định mà parabol tiếp xúc o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số bậc hai  o Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số bậc hai đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn) o Tương giao parabol trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt hai điểm phân biệt) o Tương giao parabol parabol o Tương giao parabol đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet, gắn kết hình học giải tích) o Nhận diện đồ thị hàm số bậc hai o Hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm số bậc hai hỗn tạp bậc bậc hai o Biện luận nghiệm, số nghiệm dựa đồ thị hàm số bậc hai o Bài toán ứng dụng thực tế đồ thị parabol khoa học, sống CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ ĐỈNH, TRỤC ĐỐI XỨNG, CHIỀU BIẾN THIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Câu Tọa độ đỉnh I parabol y  x  x   11  ;  2  A I  3 5 ;  2 2 Câu Gọi I (a;b) đỉnh parabol y  x  A S = 2,125  25  ;  2  C I  B I (1;2) D I  x  Tính giá trị biểu thức S = a + b B S = 3,1875 C S = 3,25 D S = 4,325 Câu Gọi I đỉnh parabol y  x  x  Tính độ dài đoạn thẳng OI, O gốc tọa độ C OI = 17 D OI = 26 Câu Gọi I đỉnh parabol y  x  x  Tính tổng khoảng cách h từ I đến hai trục tọa độ A OI = B OI = A h = B h = C h = D h = Câu Gọi I đỉnh parabol y  x  x  Tính độ dài đoạn thẳng IJ với J (4;1) A IJ = 13 B IJ = C IJ = 13 D IJ = 2 15 Câu Phương trình trục đối xứng parabol y  x  x  A x = 2,5 B x = C y = 2,5 D x = Câu Phương trình trục đối xứng parabol y  x  x  A x = B x = C y = D y = Câu Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến trục đối xứng parabol y  x  x  A h = 10,25 B h = C h = 3,5 D h = Câu Ký hiệu h khoảng cách từ gốc tọa độ O đến trục đối xứng parabol y  x  x  Mệnh đề sau ? A < h < B 5,5 < h < 6,5 C < h < D h = Câu 10 Ký hiệu h khoảng cách từ điểm K (5;8) đến trục đối xứng parabol y  x  x  Mệnh đề sau ? A < h < B < h < 1,5 C < h < D < h < 2,5 Câu 11 Parabol y  x  x  có đỉnh I cắt trục hồnh hai điểm phân biệt H, K Tính diện tích S tam giác IHK A S = B S = 0,125 C S = 0,2 D S = 0,25 Câu 12 Parbol y  x  x  có đỉnh I cắt trục hồnh hai điểm phân biệt P, Q Tính diện tích S tam giác IPQ A S = B S = 0,125 C S = 0,2 D S = 0,25 Câu 13 Parbol y  x  x  có đỉnh I cắt trục hoành hai điểm phân biệt M, N Chu vi tam giác IMN gần với giá trị ? B 2,11 A 3,25 C 4,61 D 5,23 Câu 14 Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng ? A (2;5) B (1;3) C (0;4) D (– 5;1) CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ Câu 15 Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng ? A (2;5) B (1;8) C (0;1) D (– 5;2) C  ;1 D  ;5  Câu 16 Khoảng đồng biến hàm số y  x  x  A 1;  B  2;   Câu 17 Khoảng nghịch biến hàm số y  x  x  A  4;  B  2;   C  ;4  Câu 18 Khoảng nghịch biến hàm số y  x  10 x  23 A  ;5  C ; 23  B  2;   D  ;5   D  ;5  Câu 19 Khoảng nghịch biến hàm số y  2 x  x  A 1, 25;  B  2;   Câu 20 Khoảng nghịch biến hàm số y  3 x  x  A 1,5;   B  2;   C  ;4  D  ;5  C  ;  D  ;5  2 Câu 21 Khoảng đồng biến hàm số y   x  1   x  1     B 1;   A   ;   C  ;4  D  ;5  Câu 22 Hàm số y   x  3  x  x đồng biến khoảng ? B (1;2) A (4;6) C (2;3) D (0;1) 2 Câu 23 Hàm số y  x   x  1 nghịch biến khoảng ? B (0;1) A (0,5;1) C (– 4;0) D (– 6;1) 2 Câu 24 Hàm số y  x   x   nghịch biến khoảng ? A (0;1) B (– 5;– 2) C (1;3) D (2;5) 2 Câu 25 Khoảng đồng biến hàm số y   x  3   x  1   1 2 C  ;   ;   2  3  2 Câu 26 Khoảng đồng biến hàm số y   x  1   x    24 x A  0,6;  B  1 2   C  ;   ;   2  3  2 Câu 27 Khoảng đồng biến hàm số y   x  1   x  1 A  0,6;   B  A  0,6;  B  5  ;    13  2  ;   3  C   3 ;   4  D  3  ;   4  D  3  ;   4  D  Câu 28 Khoảng nghịch biến hàm số y  x   x  1 5    1  C  ;  D  ;   ;   3  15   2  Câu 29 Tìm giá trị m để parabol y  x  2mx  có trục đối xứng cách gốc tọa độ O khoảng A  4;  B  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ A m  2;2 B m  1;1 C m  3;3 D m  4;4 Câu 30 Hàm số y   x  1   x     x  3 đồng biến khoảng ? A (1;2) B (– 6;– 5) C (– 7;– 1) D (– 10;0) Câu 31 Tìm giá trị m để parabol y  x  4mx  2m  có hồnh độ đỉnh A m = B m = 0,5 C m = 2 Câu 32 Tìm giá trị m để parabol y  x  A m = 5m x  2m  có hồnh độ đỉnh B m = C m = Câu 33 Tìm giá trị m để parabol y  x  A m = 11 D m = D m = 7m x  5m  17 có hồnh độ đỉnh B m = D m = C m = Câu 34 Tìm giá trị m để parabol y  x  x  5m  có tung độ đỉnh A m = B m = D m = C m = Câu 35 Tìm giá trị m để parabol y  x  x  9m  có tung độ đỉnh A m = 12 B m = C m = D m = Câu 36 Tìm tất giá trị m để parabol y  x  x  10m  có tung độ đỉnh lớn 4,5 A m < B m > C m > D < m < Câu 37 Tìm tất giá trị m để parabol y  x  x  m  13 có tung độ đỉnh lớn A m < B m > C m > D < m < Câu 38 Tìm tất giá trị m để parabol y  x  x  6m  15 có đỉnh I nằm phía đường thẳng y = 13 A < m < 15 B m < C m < D < m < Câu 39 Tìm tất giá trị m để parabol y  x  x  m  có đỉnh I nằm phía đường thẳng y = 2,5 A < m < 15 C m > 16 B m > D < m < Câu 40 Tìm tất giá trị m để parabol y  x  x  m  có đỉnh I nằm phía đường thẳng y  12 12 A 10 < m < 15 C m > 74 B m > D < m < Câu 41 Tìm tất giá trị m để parabol có đỉnh y  x  4mx  5m  có đỉnh nằm khoảng hai đường thẳng x = x = A < m < B < m < C < m < D < m < Câu 42 Tìm tất giá trị m để parabol có đỉnh y  x  6mx  5m  có đỉnh nằm khoảng trục tung đường thẳng x = A < m < B < m < C < m < D < m < Câu 43 Tìm tất giá trị m để parabol có đỉnh y  x  6mx  9m  4m có đỉnh nằm khoảng hai đường thẳng y = y = A < m < B < m < C 3,5 < m < 5,5 D < m < CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 2 Câu 44 Tìm tất giá trị m để parabol có đỉnh y  x  4mx  4m  4m  có đỉnh nằm khoảng trục hoành đường thẳng y = A 0,5 < m < B < m < C < m < D 4,5< m < 5,5 Câu 45 Tìm tất giá trị m để parabol có đỉnh y  x  4mx  4m  m  có đỉnh nằm hình chữ nhật giới hạn trục tung, trục hoành đường thẳng x = 10; y = A < m < B < m < 10 C < m < D < m < Câu 46 Tìm tất giá trị m để parabol có đỉnh y  x  6mx  9m  m  có đỉnh nằm hình vng giới hạn trục tung, trục hoành đường thẳng x = 6; y = A < m < B < m < C < m < D < m < Câu 47 Tìm điều kiện m để parabol y  x  x  3m  có đỉnh I nằm đường thẳng y  x  A m = B m = C m = D m = Câu 48 Tìm điều kiện m để parabol y  x  x  5m  có đỉnh I nằm đường thẳng y  x  A m  11 C m  B m = D m  Câu 49 Tìm điều kiện m để parabol y  x  x  m  có đỉnh I khơng nằm đường thẳng y  x  A m  B m  C m  D m  10 Câu 50 Tìm điều kiện m để parabol y  x  x  2m  có đỉnh I (a;b) thỏa mãn b > a + A m > B m > C m < D m < Câu 51 Tìm điều kiện m để parabol y  x  x  m  có đỉnh I (a;b) thỏa mãn 2b > 3a 21 A m > B m > C m < D m < Câu 52 Tìm điều kiện m để parabol y  2 x  x  3m  10 có đỉnh I (a;b) thỏa mãn 3b > a2 C m < D m < Câu 53 Tìm giá trị k để parabol y  x  x  5k  có đỉnh I nằm tia phân giác góc phần tư thứ A m > B m > A k = B k = C k = D k = Câu 54 Tìm k để parabol y  x  x  4k  có đỉnh I cho I hai điểm A (2;5), B (5;8) lập thành ba điểm thẳng hàng A k = B k = C k = D k = Câu 55 Tìm k để parabol y  x  x  4k  có đỉnh I cho I hai điểm A (2;4), B (5;7) lập thành ba điểm thẳng hàng A k = 4,5 B k = C k = 2 D k = Câu 56 Tìm giá trị m để đỉnh parabol y  x  2mx  m  6m nằm đường thẳng y  x  A m = B m = C m = 2 D m = Câu 57 Tìm tập hợp đỉnh I parabol y  x  2mx  m  m  A Đường thẳng y  x  B Đường thẳng y  x  C Đường thẳng y  x  D Đường thẳng y  x  2 Câu 58 Tìm tập hợp đỉnh I parabol y  x  4mx  4m  10m  CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ A Đường thẳng y  x  B Đường thẳng y  x  C Đường thẳng y  x  D Đường thẳng y  x  2 Câu 59 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  6mx  9m  9m  đường thẳng (d) Đường thẳng (d) qua điểm sau ? A (1;2) B (2;3) C (5;8) D (4;10) Câu 60 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  12 mx  36m  12 m  đường thẳng (d) Đường thẳng (d) qua điểm sau ? B (5;1) A (4;6) C (6;2) D (7;2) Câu 61 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  2mx  2m  2m  parabol sau ? A y  x  x  2 B y  x  x  C y  x  x  2 D y  x  x  Câu 62 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  mx  m  4m  parabol (Q) Parabol (Q) cắt trục hồnh điểm sau ? A (4;0) B (1;0) C (5;0) D (2;0) Câu 63 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  2mx  2m  6m  parabol (Q) Parabol (Q) cắt trục hoành hai điểm phân biệt A, B Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB = B AB = C AB = D AB = Câu 64 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  4mx  9m  4m  parabol (Q) Trục đối xứng (Q) đường thẳng sau ? A x = 0,8 B x = 2,5 C x = D x = Câu 65 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  6mx  2m  2m  parabol (Q) Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến trục đối xứng (Q) A h = B h = C h = D h = 2 Câu 66 Tìm điều kiện m để parabol y  x  2mx  m  3m  nằm hồn tồn phía trục hồnh A m > B m < C < m < D < m < Câu 67 Tìm tất giá trị m để parabol y  x  2mx  m  m  nằm hồn tồn phía trục hồnh A m > B < m < C < m < 2 D < m < Câu 68 Tìm điều kiện m để parabol y   x  2mx  m  3m  nằm hồn tồn phía trục hồnh A m < B < m < C < m < D < m < Câu 69 Tìm điều kiện m để parabol y   x  4mx  4m  4m  nằm hồn tồn phía trục hoành A m < B < m < C < m < D < m < Câu 70 Tồn hai giá trị m = a; m = b để parabol y  x  2mx  3m  3m  có đỉnh I nằm trục hồnh Tính giá trị biểu thức S = a + b A S = 1,5 B S = C S = 2 D S = Câu 71 Tồn hai giá trị m = a; m = b để parabol y  x  x  m  3m  có đỉnh I nằm trục hồnh Tính giá trị biểu thức Q = a + b A S = B S = C S = D S = CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 2 Câu 72 Tìm giá trị tham số m để đỉnh I parabol y  x  4mx  5m  3m  gần trục hoành A m = B m = C m = 1,5 D m = 2 Câu 73 Tìm giá trị tham số m để đỉnh I parabol y  x  6mx  10m  4m  gần trục hoành A m = B m = C m = 1,5 D m = 2 Câu 74 Tìm giá trị tham số m để khoảng cách từ đỉnh I parabol y  x  6mx  10m  10m  đến trục Ox ngắn A m = B m = C m = 1,5 D m = 2 Câu 75 Tìm giá trị tham số m để khoảng cách từ đỉnh I parabol y  x  8mx  18m  10m  đến trục Ox ngắn A m = B m = C m = 2,5 D m = 2 Câu 76 Tìm giá trị tham số m để khoảng cách từ đỉnh I parabol y  x  8mx  15m  10m  đến trục Ox lớn A m = B m = C m = D m = 2 Câu 77 Tìm giá trị tham số m để khoảng cách từ đỉnh I parabol y  x  6mx  8m  4m  đến trục Ox lớn A m = B m = C m = D m = 2 Câu 78 Tìm giá trị tham số m để khoảng cách từ đỉnh I parabol y  x  4mx  3m  6m  đến trục Ox lớn A m = B m = C m = D m = 2 Câu 79 Tìm giá trị tham số m để khoảng cách từ đỉnh I parabol y  x  12mx  17 m  8m  2017 đến trục Ox lớn A m = B m = C m = D m = 2 Câu 80 Tính khoảng cách ngắn từ đỉnh I parabol y  x  6mx  4m  2m  đến trục Ox A B C D 2 Câu 81 Tính khoảng cách ngắn d từ đỉnh I parabol y  x  12mx  13m  4m  11 đến trục Ox A B C D 2 Câu 82 Tính khoảng cách lớn d từ đỉnh I parabol y  x  4mx  3m  4m  đến trục Ox A d = B d = C d = D d = 2 Câu 83 Tính khoảng cách lớn d từ đỉnh I parabol y  x  8mx  15m  8m  10 đến trục Ox A d = B d = C d = D d = 2 Câu 84 Tính khoảng cách lớn d từ đỉnh I parabol y  x  6mx  6m  6m  đến trục Ox A d = B d = C d = D d = Câu 85 Ký hiệu d khoảng cách lớn từ đỉnh I parabol y  x  2mx  6m  đến trục hoành Giá trị d nằm khoảng ? A (3;6) B (4;7) C (8;11) D (6;9) 2 Câu 86 Ký hiệu d khoảng cách ngắn từ đỉnh I parabol y  x  2mx  5m  4m  10 đến trục hoành Giá trị d nằm khoảng ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ A (3;6) B (4;7) Câu 87 Cho hai parabol  P : y  x C (8;11) D (6;8) 2  2mx  5m  4m  6;  Q  : y  x  4mx  3m  2m  Giả sử a, b tương ứng khoảng cách từ đỉnh parabol (P), (Q) đến trục hoành Mệnh đề sau ? A max a = b Câu 88 Cho parabol B max a = b C max a + = b D max a > b  P  : y  x  4mx  5m2  4m  5;  Q  : y  x  2mx  4m  Ký hiệu a, b tương ứng khoảng cách ngắn nhất, dài từ đỉnh parabol (P), (Q) đến trục hoành Mệnh đề sau ? A a + b = 18 B a + 3b > 27 C 3a + b < 11 2 2 D 5a + 2b = 24 Câu 89 Các parabol y  x  2mx  m  6m  5; y  x  2mx  m  2m  có chung đỉnh I Tính độ dài đoạn thẳng OI, với O gốc tọa độ A OI = B OI = C OI = D OI = Câu 90 Các parabol y  x  2mx  m  8m  6; y  x  2mx  m  4m  có chung đỉnh I Tính độ dài đoạn thẳng OI, với O gốc tọa độ A OI = B OI = C OI = 37 D OI = Câu 91 Parabol (P) có trục đối xứng d: x = k Một đường thẳng song song với trục hoành cắt parabol hai điểm M (– 2;1) N (3;1) Giá trị k A B 0,5 C D Câu 92 Tìm khoảng cách lớn từ đỉnh I parabol y  x   m  3 x  3m đến trục hoành A 17 B 13,5 C 14,5 D 16 Câu 93 Tập hợp đỉnh I parabol y  x   m  1 x  3m  parabol (Q) Parabol (Q) tiếp xúc với đường thẳng sau ? A y + x = B y = 3x C y = 4x D y = 2x Câu 94 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  2mx  2m  3m  parabol (Q) Parabol (Q) cắt trục hoành hai điểm phân biệt A, B có hồnh độ a;b Tính giá trị biểu thức a2 + b2 A 14 B 12 D 17 C 15 Câu 95 Tính khoảng cách ngắn từ đỉnh I y  x   m  1 x  m  đến trục hoành A B C 2 Câu 96 Tìm giá trị m để parabol y  x  2mx  2m  2m  gần trục hoành A m = B m = C m = D m = Câu 97 Giả sử I đỉnh xa trục hoành parabol y  x  4mx  2m  Tính độ dài đoạn thẳng OI, với O gốc tọa độ 203 101 D OI = 2 2 Câu 98 Giả sử I đỉnh gần trục hoành parabol y  x  4mx  2m  8m  22 Tính độ dài đoạn A OI = B OI = 401 C OI = thẳng OA, với A (5;10) A OA = B OA = 203 C OI = 123 D OI = 85 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 10 CHIỀU BIẾN THIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Câu 99 Khoảng đồng biến hàm số y  x  3mx  2m  m   2  Câu 100 Khoảng đồng biến hàm số y  x  6mx  2m  m  3m   A  B  3m;   C  ;  ;   2     3m  ;     B  m;   A  C  ; D  ;   2m    D  ;   2m      2m    2 Câu 101 Khoảng đồng biến hàm số y   x  m    x  2m   x   6m   ;       B  3m;   A  C  ; m  2 D  ; Câu 102 Khoảng đồng biến hàm số y   x  m    x  2m   x   8m   ;    13   3m  ;     A    C  ; B  m  2 D  ; 4m  Câu 103 Khoảng nghịch biến hàm số y   x  8mx  2m   3m  ;       B  3m;   A  C  ; m  2 D  ; 4m  Câu 104 Khoảng nghịch biến hàm số y   x  10mx  4m  2m   3m  ;     B  3m;   A  C  ; 5m  D  ; 4m  Câu 105 Khoảng nghịch biến hàm số y    x  m    x  m   3m  ;       B  3m;   A  C  ; 2 Câu 106 Khoảng nghịch biến hàm số y   x   2m  x   10mx    3m ;     B  3m;   A    C  ;   m  2 D  ; 3m    7m    D  ; 4m  Câu 107 Hàm số y  x  2mx  3m  đồng biến khoảng sau ?  A m  m  2;    D  m   3m  1;   B m  m  2;  C  3m;   2 Câu 108 Hàm số y  x  2mx  x  3m  đồng biến khoảng sau ?  C  m   m  2;    D  m A m  m  1;    3m  1;   B m  m  2;  2 Câu 109 Hàm số y  x  4mx  x  13m  đồng biến khoảng sau ?  C  m   m  2;    D  m A m  m  2;  2 Câu 110 Hàm số y  x  6mx  x  m   A m  m  2;     3m  1;   B m  4m  4;  2017 đồng biến khoảng sau ?  B m  m  2;   CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 70 A 60 2 B 60 2 C 30 1 D 30 3 Câu 802 Một sợi dây kim loại dài 60cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ uốn thành hình vng, đoạn thứ hai uốn thành vòng tròn Khi tổng diện tích hình vng hình tròn nhỏ chiều dài đoạn dây uốn thành hình vng (làm tròn đến hàng phần trăm)? A 26,43cm B 33,61cm C 40,62cm D 30,54cm Câu 803 Một miếng bìa hình tam giác ABC, cạnh 16 Học sinh X cắt hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa để làm biển trơng xe cho lớp buổi picnic, với M, N thuộc cạnh BC P,Q thuộc cạnh AC, AB Tìm diện tích lớn hình chữ nhật MNPQ A 32 B 14 C 15 D 18 Câu 804 Một miếng bìa hình tam giác ABC, cạnh 32cm Học sinh X cắt hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa để làm biển trơng xe cho lớp buổi picnic, với M, N thuộc cạnh BC P,Q thuộc cạnh AC, AB Ký hiệu MN = x, để diện tích hình chữ nhật MNPQ đạt giá trị lớn x nằm khoảng ? A < x < 10 B 13 < x < 14 C 15 < x < 18 D 20 < x < 25 Câu 805 Khi bóng đá lên, đạt độ cao rơi xuống đất Biết quỹ đạo bóng cung parabol mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, t thời gian tính theo giây, mốc thời gian bóng đá lên, h độ cao tính theo m Giả thiết bóng đá từ độ cao 1m đạt độ cao 6m sau giây, đồng thời sau giây bóng lại trở độ cao 1m Hỏi khoảng thời gian giây kể từ lúc đá, độ cao lớn bóng đạt ? A 9m B 10m C 6m D 8m Câu 806 Khi bóng đá lên, đạt độ cao rơi xuống đất Biết quỹ đạo bóng cung parabol mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, t thời gian tính theo giây, mốc thời gian bóng đá lên, h độ cao tính theo m Giả thiết bóng đá từ độ cao 2m đạt độ cao 9m sau giây, đồng thời sau giây bóng lại trở độ cao 2m Hỏi khoảng thời gian giây kể từ lúc đá, độ cao lớn bóng đạt ? A 20m B 12m C 16m D 18m Câu 807 Khi bóng đá lên, đạt độ cao rơi xuống đất Biết quỹ đạo bóng cung parabol mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, t thời gian tính theo giây, mốc thời gian bóng đá lên, h độ cao tính theo m Giả thiết bóng đá từ độ cao 3m đạt độ cao 12m sau giây, đồng thời sau 10 giây bóng lại trở độ cao 3m Trong khoảng 10s kể từ lúc đá, có hai lần bóng đạt độ cao 19m, tính khoảng thời gian hai thời điểm A 6s B 3s C 4s D 5s Câu 808 Khi bóng đá lên, đạt độ cao rơi xuống đất Biết quỹ đạo bóng cung parabol mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, t thời gian tính theo giây, mốc thời gian bóng đá lên, h độ cao tính theo m Giả thiết bóng đá từ độ cao 6m đạt độ cao 17m sau giây, đồng thời sau bóng đạt độ cao lớn thời điểm giây thứ kể từ lúc đá Tính thời gian ngắn kể từ đá để bóng đạt độ cao 26m CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 71 A 3s B 2s C 4s D 5s Câu 809 Khi bóng đá lên, đạt độ cao rơi xuống đất Biết quỹ đạo bóng cung parabol mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, t thời gian tính theo giây, mốc thời gian bóng đá lên, h độ cao tính theo m Giả thiết bóng đá từ độ cao 2m đạt độ cao 6m sau giây, đạt đựơc độ cao 8m sau giây, kể từ đá lên Sau kể từ đá, độ cao bóng bắt đầu giảm ? A 4,5s B 2,5s C 4s D 3,5s Câu 810 Một cửa hàng bán sản phẩm với giá 10 USD Với giá bán này, cửa hàng bán khoảng 25 sản phẩm Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính giảm USD bán thêm 40 sản phẩm Xác định giá bán sản phẩm để cửa hàng thu lợi nhuận nhiều nhất, biết giá mua sản phẩm USD A 65 USD B 63 USD C 67 USD D 61 USD Câu 811 Một cửa hàng bán sản phẩm với giá 12 USD Với giá bán này, cửa hàng bán khoảng 40 sản phẩm Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính giảm USD bán thêm 20 sản phẩm Xác định giá bán sản phẩm để cửa hàng thu lợi nhuận nhiều nhất, biết giá mua sản phẩm USD A USD B USD C 10 USD D 12 USD Câu 812 Một cửa hàng bán sản phẩm với giá 12 USD Với giá bán này, cửa hàng bán khoảng 40 sản phẩm Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính giảm USD bán thêm 20 sản phẩm Xác định giá bán sản phẩm để cửa hàng thu lợi nhuận nhiều nhất, biết giá mua sản phẩm USD A USD B USD C 10 USD D 12 USD Câu 813 Một cửa hàng bán sản phẩm với giá 14 USD Với giá bán này, cửa hàng bán khoảng 20 sản phẩm Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính giảm USD bán thêm 30 sản phẩm Biết giá mua sản phẩm USD, tính lợi nhuận lớn cửa hàng thu sau thực giảm giá A 150 USD B 190 USD C 250 USD D 360 USD Câu 814 Một công ty du lịch dự định tổ chức tua du lịch xuyên Việt Công ty dự định giá tua triệu đồng/1 người có khoảng 150 người tham gia Để khuyến khích người tham gia, cơng ty định giảm giá lần giảm giá tua 100 nghìn đồng có thêm 20 người tham gia Hỏi công ty phải bán giá tua để doanh thu từ tua xuyên Việt đạt mức lớn ? A 1,875 triệu VND B 1,25 triệu VND C 1,375 triệu VND D 1,425 triệu VND Câu 815 Một công ty du lịch dự định tổ chức tua du lịch xuyên Việt Công ty dự định giá tua triệu đồng/1 người có khoảng 100 người tham gia Để khuyến khích người tham gia, cơng ty định giảm giá lần giảm giá tua 300 nghìn đồng có thêm 60 người tham gia Hỏi công ty phải bán giá tua để doanh thu từ tua xuyên Việt đạt mức lớn ? A 2,75 triệu VND B 2,25 triệu VND C 1,75 triệu VND D 2,5 triệu VND Câu 816 Một công ty du lịch dự định tổ chức tua du lịch xuyên Việt Công ty dự định giá tua triệu đồng/1 người có khoảng 100 người tham gia Để khuyến khích người tham gia, công ty định giảm giá lần giảm giá tua 200 nghìn đồng có thêm 80 người tham gia Hỏi công ty phải bán giá tua để doanh thu từ tua xuyên Việt đạt mức lớn ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 72 A 2,125 triệu đồng B 2,45 triệu đồng C 1,75 triệu đồng D triệu đồng Câu 817 Một công ty du lịch dự định tổ chức tua du lịch xuyên Việt Công ty dự định giá tua triệu đồng/1 người có khoảng 100 người tham gia Để khuyến khích người tham gia, công ty định giảm giá lần giảm giá tua 400 nghìn đồng có thêm 80 người tham gia Tính tổng lợi nhuận lợi công ty du lịch thu sau giảm giá A 2,1125 tỷ đồng B 2,1225 tỷ đồng C 3,5625 tỷ đồng D 4,8175 tỷ đồng Câu 818 Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại sản phẩm với giá 45 nghìn đồng/1 sản phẩm Với giá bán khách hàng mua 60 sản phẩm tháng Doanh nghiệp dự định tăng giá bán họ ước tính tăng giá bán lên nghìn đồng sản phẩm tháng bán sản phẩm so với Giả định chi phí sản xuất sản phẩm 27 nghìn đồng Hỏi doanh nghiệp phải bán với giá để lợi nhuận thu đạt giá trị lớn ? A 46 nghìn đồng B 49 nghìn đồng C 47 nghìn đồng D 48 nghìn đồng Câu 819 Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại sản phẩm với giá 40 nghìn đồng/1 sản phẩm Với giá bán khách hàng mua 50 sản phẩm tháng Doanh nghiệp dự định tăng giá bán họ ước tính tăng giá bán lên nghìn đồng sản phẩm tháng bán sản phẩm so với Giả định chi phí sản xuất sản phẩm 30 nghìn đồng Hỏi doanh nghiệp phải bán với giá để lợi nhuận thu đạt giá trị lớn ? A 46 nghìn 500 đồng B 45 nghìn đồng C 47 nghìn 500 đồng D 48 nghìn đồng Câu 820 Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại sản phẩm với giá 50 nghìn đồng/1 sản phẩm Với giá bán khách hàng mua 50 sản phẩm tháng Doanh nghiệp dự định tăng giá bán họ ước tính tăng giá bán lên nghìn đồng sản phẩm tháng bán sản phẩm so với Giả định chi phí sản xuất sản phẩm 40 nghìn 500 đồng Hỏi doanh nghiệp phải tăng giá bán thêm để lợi nhuận thu đạt giá trị lớn ? A nghìn 500 đồng B nghìn 500 đồng C nghìn 500 đồng D nghìn 500 đồng Câu 821 Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại sản phẩm với giá 52 nghìn đồng/1 sản phẩm Với giá bán khách hàng mua 52 sản phẩm tháng Doanh nghiệp dự định tăng giá bán họ ước tính tăng giá bán lên nghìn đồng sản phẩm tháng bán 10 sản phẩm so với Giả định chi phí sản xuất sản phẩm 42 nghìn 200 đồng Hỏi doanh nghiệp phải tăng giá bán thêm để lợi nhuận thu đạt giá trị lớn ? A 400 đồng B 300 đồng C nghìn 500 đồng D nghìn 500 đồng Câu 822 Một cửa hàng bán trà sữa thuộc nhãn hàng Toco Toco Phú Thị khai trương nghiên cứu thị trường để định giá bán cho cốc trà sữa Sau nghiên cứu, người quản lý thấy bán với giá 30.000 đồng cốc tháng trung bình bán 2200 cốc, từ mức giá 30.000 đồng mà tăng giá thêm 1000 đồng bán 100 cốc tháng Biết chi phí nguyên vật liệu để pha cốc trà sữa không thay đổi 22.000 đồng Hỏi cửa hàng phải bán cốc trà sữa với giá để đạt lợi nhuận lớn nhất? A 32.000 đồng B 30.000 đồng C 39.000 đồng D 37.000 đồng CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 73 Câu 823 Một giáo viên luyện thi Đại học đau đầu việc thi cử thay đổi liên tục, cộng tác việc lương thấp không đảm bảo nhu cầu sống nên phân vân có nên kinh doanh thêm trà sữa Trân Châu hay không Sau giai đoạn nghiên cứu thị trường thu kết sau: Nếu bán với giá 40000 đồng/1 cốc tháng trung bình bán 2000 cốc, từ mức giá 40000 đồng mà tăng 1000 đồng/1 cốc bán 100 cốc Giả sử chi phí nguyên liệu để pha cốc trà sữa 28000 đồng, hỏi phải bán cốc trà sữa với giá để thu lợi nhuận tối đa ? A 40000 đồng B 42000 đồng C 44000 đồng D 48000 đồng Câu 824 Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2000000 đồng tháng hộ có người th lần tăng giá cho thuê hộ thêm 50000 đồng tháng có thêm hộ bị bỏ trống Cơng ty tìm phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn Hỏi thu nhập cao cơng ty đạt tháng (đồng)? A 115250000 B 101250000 C 100000000 D 100250000 Câu 825 Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người th lần tăng giá cho thuê hộ thêm 100.000 đồng tháng có thêm hộ bị bỏ trống Cơng ty tìm phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn Tính giá cho thuê hộ để công ty thu lợi nhuận cao tháng A 2225000 đồng B 2100000 đồng C 2200000 đồng D 2250000 đồng Câu 826 Một cơng ty bất động sản có 70 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người thuê lần tăng giá cho thuê hộ thêm 200.000 đồng tháng có thêm hộ bị bỏ trống Cơng ty tìm phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn Tính giá cho thuê hộ để công ty thu lợi nhuận cao tháng A triệu đồng B 2,4 triệu đồng C 2,25 triệu đồng D 2,75 triệu đồng Câu 827 Một sở sản xuất khăn mặt bán khăn với giá 30000 đồng/1 tháng sở bán trung bình 3000 khăn Cơ sở sản xuất có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt Sau tham khảo thị trường, người quản lý thấy từ mức giá 30000 đồng mà tăng thêm 1000 đồng tháng bán 100 Biết vốn sản xuất khăn không thay đổi 18000 đồng Hỏi sở sản xuất phải bán với giá để đạt lợi nhuận lớn ? A 42000 đồng B 40000 đồng C 43000 đồng D 39000 đồng Câu 828 Một công ty bất động sản có 150 hộ cho thuê, biết cho thuê hộ với giá triệu đồng tháng hộ có người th lần tăng giá cho thuê hộ thêm 100000 đồng tháng có thêm hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, cơng ty phải cho th hộ đồng tháng ? A 2500000 đồng B 2600000 đồng C 2450000 đồng D 2250000 đồng Câu 829 Một hộ kinh doanh có 50 phòng cho th Nếu cho thuê phòng với giá triệu đồng/ tháng phòng th hết Nếu tăng giá phòng thêm 100000 đồng/1 tháng có hai phòng bị bỏ trống Hỏi chủ hộ kinh doanh nên tăng phòng thêm để có tổng thu nhập tháng cao ? A 500000 đồng B 200000 đồng C 300000 đồng D 250000 đồng CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 74 Câu 830 Một cửa hàng cà phê khai trương nghiên cứu trước để xác định giá bán cho cốc cà phê Sau nghiên cứu, người quản lý thấy bán với giá 20000 đồng/ cốc tháng trung bình bán 2000 cốc, tức mức giá 20000 đồng mà tăng giá thêm 1000 đồng bán 100 cốc Giả sử chi phí nguyên liệu để pha cốc cà phê 18000 đồng Hỏi cửa hàng phải bán cốc cà phê với giá để lợi nhuận lớn ? A 25000 đồng B 22000 đồng C 31000 đồng D 29000 đồng Câu 831 Một chủ hộ kinh doanh có 32 phòng trọ cho th Biết giá cho th tháng 2000000 đồng/1 phòng, khơng có phòng trống Nếu tăng giá phòng trọ lên 200000 đồng/1 tháng có phòng bị bỏ trống Hỏi chủ hộ kinh daonh cho thuê với giá để có thu nhập tháng cao ? A 2600000 đồng B 2400000 đồng C 2100000 đồng D 2200000 đồng Câu 832 Trong mùa cao điểm du lịch, tổ hợp nhà nghỉ Đà Nẵng gồm 100 phòng đồng giá ln ln kín phòng giá th 320 nghìn đồng/1 phòng Qua khảo sát năm trước phận kinh doanh nhà nghỉ thấy rằng: tăng giá phòng lên x%, x > so với lúc kín phòng số phòng cho thuê giảm 4x % Hỏi nhà nghỉ phải niêm yết giá phòng để đạt doanh thu cao ? A 320 nghìn đồng B 400 nghìn đồng C 380 nghìn đồng C 360000 đồng Câu 833 Một sản phẩm bán với giá 24 triệu đồng/1 sản phẩm tháng bán hết 400 sản phẩm Người ta thống kê rằng, khuyến mại giá bán giảm triệu đồng/1 sản phẩm bán thêm 50 sản phẩm tháng Hỏi phải bán sản phẩm với giá để có doanh thu lớn ? A 21,5 triệu đồng B 20 triệu đồng C 18 triệu đồng D 16 triệu đồng Câu 834 Một xe buýt du lịch có 80 chỗ ngồi Kinh nghiệm cho thấy tour du lịch có giá 28000 USD, tất ghết xe buýt bán hết Cứ lần tăng giá tour du lịch thêm 1000 USD có thêm chỗ ngồi xe bị bỏ trống Tìm doanh thu lớn A 28900 USD B 28000 USD C 29900 USD D 42500 USD Câu 835 Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thực vận hành xe buýt nhanh BRT Qua nghiên cứu, phận khảo sát thị trường nhận thấy xe buýt có giá 12 chỗ ngồi cố định, giá ghế 5000 đồng/1 ghế tất ghế bán hết Cứ lần tăng giá ghế lên 1000 đồng/1 ghế có chỗ ngồi bị bỏ trống Tính giá vé ghế để cơng ty vận tải thu lợi nhuận lớn A 9500 đồng B 7000 đồng C 8000 đồng D 8500 đồng Câu 836 Máy tính bỏ túi bán cho học sinh với giá 400000 đồng 300 học sinh sẵn sàng mua mức giá Tuy nhiên, tăng giá thêm 100000 đồng số học sinh mua giảm 30 học sinh Tính giá bán máy tính (sau tăng) bỏ túi để doanh thu thu tối đa A 600 nghìn đồng B 700 nghìn đồng C 800 nghìn đồng D 500 nghìn đồng Câu 837 Máy tính bỏ túi bán cho học sinh với giá 300000 đồng 200 học sinh sẵn sàng mua mức giá Tuy nhiên, tăng giá thêm 90000 đồng số học sinh mua giảm 30 học sinh Tính giá bán máy tính (sau tăng) bỏ túi để doanh thu thu tối đa A 650 nghìn đồng B 700 nghìn đồng C 800 nghìn đồng D 500 nghìn đồng CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 75 Câu 838 Máy tính bỏ túi bán cho học sinh với giá 350000 đồng 180 học sinh sẵn sàng mua mức giá Tuy nhiên, tăng giá thêm 130000 đồng số học sinh mua giảm 60 học sinh Tính giá bán máy tính (sau tăng) bỏ túi để doanh thu thu tối đa A 400 nghìn đồng B 380 nghìn đồng C 420 nghìn đồng D 370 nghìn đồng Câu 839 Một sản phẩm bán với giá 31 triệu đồng/1 sản phẩm tháng bán hết 600 sản phẩm Người ta thống kê rằng, khuyến mại giá bán giảm triệu đồng/1 sản phẩm bán thêm 100 sản phẩm tháng Hỏi phải bán sản phẩm với giá để có doanh thu lớn ? A 24,5 triệu đồng B 26 triệu đồng C 18,5 triệu đồng D 20 triệu đồng Câu 840 Một tạp chí bán 25 nghìn đồng Chi phí xuất x tạp chí, bao hồm: lương cán bộ, công nhân viên, cho công thức C  x   0,0001x  0, x  11000 , C (x) tính theo đơn vị vạn đồng Chi phí phát hành cho nghìn đồng Các khoản thu bán tạp chí bao gồm tiền bán tạp chí 100 triệu đồng nhận từ quảng cáo Giả sử số in bán hết Tính số tiền lãi lớn có bán tạp chí A 100000000 đồng B 100250000 đồng C 71000000 đồng D 100500000 đồng Câu 841 Một tạp chí bán 20 nghìn đồng Chi phí xuất x tạp chí, bao hồm: lương cán bộ, công nhân viên, cho công thức C  x   0,0001x  0, x  11000 , C (x) tính theo đơn vị vạn đồng Chi phí phát hành cho nghìn đồng Các khoản thu bán tạp chí bao gồm tiền bán tạp chí 90 triệu đồng nhận từ quảng cáo Giả sử số in bán hết Tính số lượng tạp chí cần xuất để thu tiền lãi lớn A 18000 B 15000 C 9000 D 12000 Câu 842 Một người thợ gốm Bát Tràng mong muốn bán bình với giá p (triệu đồng/1 chiếc) bán 2500  p (chiếc) Giả sử với bình, người thợ phải tốn triệu đồng để sản xuất hồn thiện Tính giá bán bình để người thợ có lợi nhuận lớn (số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 288680000 đồng B 29930000 đồng C 30937000 đồng D 29390000 đồng Câu 843 Một người thợ gốm Bát Tràng mong muốn bán bình với giá p (triệu đồng/1 chiếc) bán 3600  p (chiếc) Giả sử với bình, người thợ phải tốn triệu đồng để sản xuất hồn thiện Tính giá bán bình để người thợ có lợi nhuận lớn (số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 37 triệu 410 nghìn đồng B 28 triệu 320 nghìn đồng C 20 triệu 230 nghìn đồng D 34 triệu 120 nghìn đồng Câu 844 Một người thợ gốm Bát Tràng mong muốn bán bình với giá p (triệu đồng/1 chiếc) bán 1600  p (chiếc) Giả sử với bình, người thợ phải tốn triệu đồng để sản xuất hồn thiện Tính giá bán bình để người thợ có lợi nhuận lớn (số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 31 triệu 690 nghìn đồng B 24 triệu 820 nghìn đồng C 27 triệu 530 nghìn đồng D 14 triệu 340 nghìn đồng Câu 845 Một nhà xe chạy đường dài lấy giá vé ghế ngồi 400000 đồng chuyến 60 ghế ngồi xe bán hết Nếu tăng giá vé ghế lên 100000 đồng chuyến có 10 ghế xe bị bỏ trống Hỏi nhà xe nên bán vé ghế ngồi chuyến để doanh thu chuyến lớn ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 76 A 1250000 đồng B 400000 đồng C 625000 đồng D 500000 đồng Câu 845 Một nhà xe chạy đường dài lấy giá vé ghế ngồi 300000 đồng chuyến 50 ghế ngồi xe bán hết Nếu tăng giá vé ghế lên 50000 đồng chuyến có ghế xe bị bỏ trống Hỏi nhà xe nên bán vé ghế ngồi chuyến để doanh thu chuyến lớn ? A 1250000 đồng B 400000 đồng C 625000 đồng D 500000 đồng Câu 846 Một vật ném xiên từ độ cao 120m so với mặt đấ, có độ cao với mặt đất, có độ cao so với mặt đất h  t   120  15t  5t t tính giây, thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động, h(t) tính theo mét, độ cao vật so với mặt đất thời điểm t (giây) Hỏi thời điểm độ cao vật so với mặt đất đạt giá trị lớn ? A t = 0s B t = 1s C t = 1,5s D t = 3s Câu 847 Một vật ném xiên từ độ cao 120m so với mặt đấ, có độ cao với mặt đất, có độ cao so với mặt đất h  t   120  20t  5t t tính giây, thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động, h(t) tính theo mét, độ cao vật so với mặt đất thời điểm t (giây) Hỏi thời điểm độ cao vật so với mặt đất đạt giá trị lớn ? A t = 0s B t = 1,5s C t = 2s D t = 3s Câu 848 Một vật ném xiên từ độ cao 120m so với mặt đấ, có độ cao với mặt đất, có độ cao so với mặt đất h  t   120  20t  5t t tính giây, thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động, h(t) tính theo mét, độ cao vật so với mặt đất thời điểm t (giây) Hãy tính thời điểm để độ cao vật đạt 135m A t = 1s B t = 1,5s C t = 2s D t = 3s Câu 849 Một vật ném xiên từ độ cao 120m so với mặt đấ, có độ cao với mặt đất, có độ cao so với mặt đất h  t   100  40t  5t t tính giây, thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động, h(t) tính theo mét, độ cao vật so với mặt đất thời điểm t (giây) Tìm thời điểm độ cao vật bắt đầu giảm A 5s B 2s C 3s D 4s Câu 850 Chu vi tam giác 16cm, độ dài cạnh tam giác 6cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? A cm2 B 12 cm2 C cm2 D cm2 Câu 851 Chu vi tam giác 18cm, độ dài cạnh tam giác 8cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? A cm2 B 12 cm2 C cm2 D cm2 Câu 852 Chu vi tam giác 20cm, độ dài cạnh tam giác 8cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? A cm2 B 12 cm2 C cm2 D cm2 Câu 853 Chu vi tam giác 30cm, độ dài cạnh tam giác 10cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? A 25 cm2 B 12 cm2 C cm2 D cm2 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 77 Câu 854 Chu vi tam giác x cm, độ dài cạnh tam giác q cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? A q x  qx B q x  2qx C q x  2qx D q x  qx Câu 855 Chu vi tam giác 40cm, độ dài cạnh tam giác 10cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? A 25 cm2 B 12 cm2 C cm2 D 50 cm2 Câu 856 Chu vi tam giác 32cm, độ dài cạnh tam giác 8cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? A 32 cm2 B 12 cm2 C cm2 D 50 cm2 Câu 857 Một ăng ten chảo có chiều cao h = 0,5m đường kính d = AB = 4m Ở mặt cắt qua trục ta parabol dạng y = ax2 Xác định hệ số a A a = 0,125 B a = C a = 0,25 D a = 0,5 Câu 858 Một ăng ten chảo có chiều cao h = 0,75m đường kính d = AB = 4m Ở mặt cắt qua trục ta parabol dạng y = ax2 Xác định hệ số a A a = 0,125 B a = 16 C a = 0,25 D a = 0,5 Câu 859 Một ăng ten chảo có chiều cao h = 4m đường kính d = AB = 8m Ở mặt cắt qua trục ta parabol dạng y = ax2 Xác định hệ số a CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 78 A a = 0,125 B a = 0,25 C a = 0,325 D a = 0,5 Câu 860 Một ăng ten chảo có chiều cao h = 6m đường kính d = AB = 9m Ở mặt cắt qua trục ta parabol dạng y = ax2 Xác định hệ số a A a = 0,125 B a = C a = 27 D a = 0,5 Câu 861 Một ăng ten chảo có chiều cao h = 6m đường kính d = AB = 8m Ở mặt cắt qua trục ta parabol dạng y = ax2 Xác định hệ số a A a = 0,125 B a = 0,375 C a = 0,25 D a = 0,5 Câu 862 Một cổng hình parabol dạng y = 0,5x2 có chiều rộng d = AB = 8m Tính chiều cao h cổng A h = 8m B h = 4m C h = 5m D h = 6m Câu 863 Một cổng hình parabol dạng y = 0,25x2 có chiều rộng d = AB = 8m Tính chiều cao h cổng CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 79 A h = 8m B h = 4m C h = 5m D h = 6m Câu 864 Một cổng hình parabol dạng y = 0,125x2 có chiều rộng d = 12m Tính chiều cao h cổng A h = 8m B h = 4,5m C h = 5m D h = 6m Câu 865 Một cổng hình parabol có chiều rộng 6m chiều cao 4,5 m hình vẽ Giả sử xe tải có chiều cao 3m vào vị trí cổng, hỏi chiều ngang p xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà khơng chạm tường ? A p < 3m B p < m C p < m D p < 5m Câu 866 Một cổng hình parabol có chiều rộng 4m chiều cao m hình vẽ Giả sử xe tải có chiều cao 3m vào vị trí cổng, hỏi chiều ngang p xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà khơng chạm tường ? A p < 2m B p < m C p < m D p < 5m Câu 867 Một cổng hình parabol có chiều rộng 6m chiều cao 4m hình vẽ Giả sử xe tải có chiều cao 2m vào vị trí cổng, hỏi chiều ngang p xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà khơng chạm tường ? A p < 2m B p < m C p < m D p < 3m CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 80 Câu 868 Một cổng hình parabol có chiều rộng 5m chiều cao 4m hình vẽ Giả sử xe tải có chiều cao 3m vào vị trí cổng, hỏi chiều ngang p xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà không chạm tường ? A p < 2,5 B p < C p < m D p < 1,25 Câu 869 Một cổng hình parabol có chiều rộng 6m chiều cao 4m hình vẽ Giả sử xe tải có chiều ngang 3m vào vị trí cổng, hỏi chiều cao q xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà khơng chạm tường ? A q < 3m B q < m C q < m D q < 5m Câu 870 Một cổng hình parabol có chiều rộng d chiều cao h hình vẽ Giả sử xe tải có chiều ngang p vào vị trí cổng, hỏi chiều cao q xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà không chạm tường ? CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 81 A q < h  hp d2 B q < 2h  hp d2 C q < 2h  3hp d2 D q < 3h  2hp d2 Câu 871 Một cổng hình parabol có chiều rộng 6m chiều cao 5m hình vẽ Giả sử xe tải có chiều ngang 4m vào vị trí cổng, hỏi chiều cao q xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà không chạm tường ? A q < 25 m B q < m C q < m D q < 23 m Câu 872 Một cổng hình parabol có chiều rộng 12m chiều cao 8m hình vẽ Giả sử xe tải có chiều ngang 6m vào vị trí cổng, hỏi chiều cao q xe tải thỏa mãn điều kiện để vào cổng mà không chạm tường ? A q < 25 m B q < m C q < 6m D q < 23 m Câu 873 Khi du lịch đến thành phố St.Louis (Xanh Lu i) , bang Missousi, Hoa Kỳ, tham quan cổng Gateway Arch (Ac xơ), hay gọi cổng vào miền tây nước Mỹ, mệnh danh cơng trình kiến trúc vòm cao tây Tây Bán cầu Cơng trình khởi cơng xây dựng năm 1963, khánh thành năm 1965 Giả sử người ta lập hệ trục tọa độ cho chân cổng qua gốc tọa độ, chân cổng có tọa độ (162;0), điểm M thân cổng có tọa độ (10;43) Chiều cao h cổng gần với giá trị ? A 185,6m B 180,2m C 174,5m D 200m CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 82 Câu 874 Giả sử tương lai, đất nước Việt Nam xây dựng cổng Hà Nội, mệnh danh cơng trình kiến trúc vòm cao tây Đông Bán cầu Người ta lập hệ trục tọa độ cho chân cổng qua gốc tọa độ, chân cổng có tọa độ (160;0), điểm M thân cổng có tọa độ (10;50) Các bạn tính tốn xem chiều cao h cổng gần với giá trị ? A 185,6m B 213,3m C 195,7m D 203,9m Câu 875 Một đoàn kỹ sư Nhật Bản có ý tưởng xây dựng cổng Arch Nhật Bản cho riêng đất nước mình, người ta lập hệ trục tọa độ cho chân cổng qua gốc tọa độ, chân cổng có tọa độ (180;0), điểm M thân cổng có tọa độ (10;60) Các bạn tính tốn xem chiều cao h cổng gần với giá trị ? A 181,2m B 285,8m C 158,7m D 200,6m Câu 876 Một đồn kỹ sư Trung Quốc có ý tưởng xây dựng cổng Arch Trung Hoa cho riêng đất nước mình, mong muốn cổng cao giới Giả định họ lập hệ trục tọa độ cho chân cổng qua gốc tọa độ, chân cổng có tọa độ (150;0), điểm M thân cổng có tọa độ (10;65) Các bạn tính tốn xem chiều cao h cổng gần với giá trị ? A 250,4m B 240,65m C 196,69m D 281,25m CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuyển tập tốn hay khó Đại số Nguyễn Đức Tấn Đặng Đức Trọng Nguyễn Cao Huynh Vũ Minh Nghĩa Bùi Ruy Tân Lương Anh Văn; NXB Giáo dục Việt Nam; 2002 Một số phương pháp chọn lọc giải toán sơ cấp, tập tập Phan Đức Chính Phạm Văn Điều Đỗ Văn Hà Phạm Văn Hạp Phạm Văn Hùng Phạm Đăng Long Nguyễn Văn Mậu Đỗ Thanh Sơn Lê Đình Thịnh; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 1997 Bài giảng chuyên sâu Toán THPT: Giải toán Đại số 10 Lê Hồng Đức Nhóm Cự Mơn; NXB Hà Nội; 2011 Tốn bồi dưỡng học sinh phổ thơng trung học 1; Đại số Hàn Liên Hải Phan Huy Khải Đào Ngọc Nam Nguyễn Đạo Phương Lê Tất Tôn Đặng Quan Viễn; NXB Hà Nội; 1991 Phương trình hệ phương trình không mẫu mực Nguyễn Đức Tấn Phan Ngọc Thảo; NXB Giáo dục Việt Nam; 1996 Chuyên đề bồi dưỡng Toán cấp ba; Đại số Nguyễn Sinh Nguyên; NXB Đà Nẵng; 1997 Giải toán Đại số sơ cấp (Dùng cho học sinh 12 chuyên, luyện thi đại học) Trần Thành Minh Vũ Thiện Căn Võ Anh Dũng; NXB Giáo dục Việt Nam; 1995 Những dạng tốn điển hình kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng; Tập 1;2;3;4 Bùi Quang Trường; NXB Hà Nội; 2002 Phương pháp giải toán trọng tâm Phan Huy Khải; NXB Đại học Sư phạm; 2011 10 Giải toán Đại số 10 Võ Anh Dũng Trần Đức Huyên; NXB Giáo dục Việt Nam; 2008 11 Các giảng luyện thi mơn Tốn; Tập Đức Chính Dương Thụy Đào Tam Lê Thống Nhất; NXB Giáo dục Việt Nam; 1993 12 500 Bài tốn chọn lọc Đại số - Hình học 10 Lê Hồnh Phò; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012 13 Bài tập nâng cao số chuyên đề Hình học 10 Nguyễn Minh Hà Nguyễn Xuân Bình; NXB Giáo dục Việt Nam; 2006 14 23 Chuyên đề giải 1001 toán sơ cấp ; Quyển Nguyễn Văn Vĩnh Nguyễn Đức Đồng số đồng nghiệp (NKTH); NXB Giáo dục Việt Nam; 2002 15 Phương pháp giải toán bất đẳng thức cực trị Nguyễn Văn Dũng Võ Quốc Bá Cẩn Trần Quốc Anh; NXB ĐHQG Hà Nội; 2011 CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ 84 16 15 chủ đề thường gặp kỳ thi THCS tuyển sinh lớp 10 ; Môn Tốn Nguyễn Đức Hồng Nguyễn Sơn Hà ; NXB Đại học Sư phạm ; 2009 17 Tam thức bậc hai ứng dụng Lê Sĩ Đồng Lê Minh Tâm; NXB Giáo dục Việt Nam; 2003 18 Khai thác phát triển số toán Trung học sở ; Tập 1, Nguyễn Tam Sơn Phạm Thị Lệ Hằng ; NXB Giáo dục Việt Nam ; 2012 19 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Môn Toán Hà Nghĩa Anh Nguyễn Thúy Mùi Huỳnh Kỳ Tranh; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ; 2006 20 Ơn thi vào lớp 10 THPT Chun; Mơn Tốn Dỗn Minh Cường Trịnh Hồi Dương Trần Văn Khải Đỗ Thanh Sơn; NXB Giáo dục Việt Nam; 2013 21 Tài liệu hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 Mơn Tốn Phạm Văn Thạo (chủ biên) ; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2013 22 Ôn tập thi vào lớp 10 ; Mơn Tốn Phan Dỗn Thoại Trịnh Thúy Hằng Lại Thị Thanh Hương Mai Cơng Mãn Hồng Xn Vinh; NXB Giáo dục Việt Nam ; 2008 23 Ôn thi vào lớp 10; Mơn Tốn (Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình) Dương Văn Thanh; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012 24 Tài liệu chuyên toán THCS; Toán 9; Tập 1: Đại số Vũ Hữu Bình Phạm Thị Bạch Ngọc Đàm Văn Nhỉ; NXB Giáo dục Việt Nam; 2012 25 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT Chuyên trực thuộc đại học THPT Chuyên tỉnh thành 26 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT hệ đại trà địa phương toàn quốc 27 Đề thi học sinh giỏi mơn tốn khối đến khối 12 cấp 28 Đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng mơn Tốn (chính thức dự bị) qua thời kỳ 29 Đề thi Olympic 30 tháng Toán học khối 10, khối 11 tỉnh miền Trung Nam (1995 2013) 30 Các tạp chí tốn học: Tạp chí Tốn học tuổi trẻ; Tạp chí Tốn tuổi thơ THCS; Tạp chí Kvant 31 Các diễn đàn tốn học: Boxmath.vn; Math.net.vn; Mathscope.org; Onluyentoan.vn; Diendantoanhoc.net; Math.net.vn; K2pi.net; Mathlink.ro; 32 Một số trang mạng học tập thông qua facebook; twiter; LÀ TRÍ GIẢ, NGƯỜI ĐỌC SÁCH, THÌ PHẢI CĨ LƯƠNG TÂM ĐỪNG XÓA TÊN TÁC GIẢ, ĐỪNG XÓA TÊN TÀI LIỆU NẾU LÀM NHƯ THẾ THÌ KHÁC NÀO ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN ? -HẾT CREATED BY GIANG SƠN; GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 ...TRẮC NGHIỆM PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C VÀ ĐƯỜNG THẲNG; LỚP... GACMA1431988@GMAIL .COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10 THPT _ A Đường thẳng y  x  B Đường thẳng. .. C Đường thẳng y  x  D Đường thẳng y  x  2 Câu 59 Tập hợp đỉnh I parabol y  x  6mx  9m  9m  đường thẳng (d) Đường thẳng (d) qua điểm sau ? A (1;2) B (2;3) C (5;8) D (4;10) Câu 60 Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com 876 bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng – lương tuấn đức , toanmath com 876 bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng – lương tuấn đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn