toanmath com 126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án – phan phước bảo

10 50 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 17:02

ÔN TẬP CHƯƠNG 2_ĐẠI SỐ 10  x  x  x  2 Câu 1: Cho hàm số y   x2 3  x Tính giá trị hàm số x  1 A B -1 C D Câu 2: Cho hàm số y   x  x  Khẳng định sau sai? 3  A Hàm số đồng biến  4;   B Hàm số đồng biến R 2  3  C Hàm số nghịch biến  ;   D Hàm số nghịch biến 1;   2  Câu 3: Cho hàm số y  x  x  , khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  ;2  nghịch biến khoảng  2;   B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 đồng biến khoảng  1;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2  đồng biến khoảng  2;  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;2  đồng biến khoảng  2;  Câu 4: Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị vng góc với đường thẳng d : y  x  qua điểm M( 3;0) 1 1 A y  3 x  B y  3 x  C y  D y  x 1 x 1 3 Câu 5: Xác định parabol P  : y  ax  bx  c biết P  qua điểm A8;0 đỉnh I 6;12 ? A y  3x  36 x  96 B y  3x  36 x  96 C y  x  36 x  96 D y  3x  36 x  96 Câu 6: Hàm số y  x 1  x 1 x 1  x 1 hàm số: A lẻ C chẵn B không chẵn, không lẻ D vừa chẵn, vừa lẻ Câu 7: Xác định (P): y  ax  bx  c Biết (P) tung độ đỉnh -4, cắt trục hồnh điểm hồnh độ qua M(2;-3) A y   x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu 8: Đường thẳng    qua A  2; 1 vng góc với đường thẳng  d  : y   x  phương trình là: 1 A y   x  B y  x  C y  3 x  D y  x  3 3 Câu 9: Cho đường thẳng d : y  2 x  điểm A 1;5  ; B  2;7  ; C  0;3 Chọn mệnh đề A B  d B C  d C B  d D A  d Câu 10: Cho hàm số y = ax + b (a  0) Mênh đề sau ? A Hàm số đồng biến R a < 0; B Hàm số đồng biến R a > 0; b b C Hàm số đồng biến R x <  D Hàm số đồng biến R x >  ; a a Câu 11: Phương trình đường thẳng qua hai điểm A(-1; 2) B(3; 1) là: 3x 3x x x A y = B y =   C y = D y =  ;  ;  ; 2 2 4 4 Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế Trang 1/10 1  x ; x  Câu 12: Cho hàm số y   ;x  x Tính giá trị hàm số x  3 A -4 B -2 C Câu 13: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến  : A y  x  B y  x  C y  x  D D y  Câu 14: Phương trình đường thẳng y  ax  b qua A  2;5  song song với đường thẳng y  x  : A y  x  B y  3 x  C y  3 x  D y  x  Câu 15: Cho hàm số y  x  x  Trục đối xứng đồ thị hàm số là: A y  2 B x  2 C x  1 D y  1 Câu 16: TXĐ hàm số y  x    x 1  A  ;   3;   B D   2  1  D  ;    3;   2  Câu 17: Hàm số y  C D  R 1 x  1 x 1 x  1 x A vừa hàm số chẵn vừa hàm số lẻ B hàm số không chẵn không lẻ C hàm số chẵn D hàm số lẻ Câu 18: Tọa độ đỉnh I parabol (P): y = -x + 4x là: A I(-2; -12); B I(1; 3) C I(-1; -5); D I(2; 4) Câu 19: Parabol ( P ) : y  ax  bx  qua điểm A  1;9  trục đối xứng x  2 phương trình là: A y  x  x  B y   x  x  là: x2 B (; 2) C y  x  x  D y  2 x  x  C  \ {2} D ( 2;  ) Câu 20: TXĐ hàm số y  A  \ {-2} Câu 21: Tung độ đỉnh I parabol (P): y = -2x - 4x + là: A _ B C -1   x  , x  (-;0)  Câu 22: Cho hàm số y =  x+1 , x  [0;2]  x  , x  (2;5]   Tính y(4), ta kết : A B 3 x : x2 B D  R \ 2 C D D 15 Câu 23: TXĐ hàm số y  A D  R \ 0 C D  R D D  R \ 2 Câu 24: Trong hàm số hàm số hàm số chẵn? 2x2  A y  x   x  B y  C y  x3  x  D y  x    x x Câu 25: Xác định hàm số y  ax  b biết đồ thị qua điểm A1;4 cắt trục hoành điểm hồnh độ -3 A y  x  B y  x  C y  2 x  D y  2 x  Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế Trang 2/10 Câu 26: Cho hàm số y  x  x  đồ thị (P) Trục đối xứng (P) là: 3 A x  3 B y   C x   D y  3 2 Câu 27: Xác định hàm số bậc hai y  ax  bx  c, biết đồ thị đỉnh I  1;2  qua M  0;4  ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  là: x 2 B D   0;   \{4} C D   0;   \{2} D D   0;   \{4} Câu 28: Tập xác định hàm số y  A D   0;   Câu 29: Biết đồ thị hàm số y  x  bx  c (với b  ) parabol qua K (0; 2) tung độ đỉnh Hỏi A  b  c A B C -1 D Câu 30: Hàm số đồng biến R A y  x  B y  x  C y   x  D y   x Câu 31: Cho hàm số y  f ( x)  x  x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A y = f(x) hàm số khơng tính chẵn lẻ B y = f(x) hàm số chẵn C y = f(x) hàm số lẻ D y = f(x) hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 32: Gọi S ( x0 ; y0 ) toạ độ đỉnh đồ thị hàm số y  x  x  Hỏi A  x0  y0 A B 11 C D x2 y  2x   Câu 33: Tập xác định hàm số  x là: A  ;1   3;   B  ;1  3;   C 1;3 D  Câu 34: Hàm số y   x  x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số giảm  2;   B Hàm số tăng  2;   C Hàm số tăng  ;9  D Hàm số tăng  ;5  Câu 35: Tọa độ đỉnh I parabol (P): y  x  x  là: A I  2;1 B I 1; 1 C I  1; 1 D I  0;1 Câu 36: Viết phương trình Parabol: y  ax  bx  c biết Parabol qua điểm A  8;0  đỉnh I  6; 12  A y  x  12 x  B y   x  12 x  C y  3 x 36 x  96 D y  x  36 x  96 Câu 37: Cho hàm số y   x  x , khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng 1;   B Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 C Hàm số đồng biến khoảng  ;2  D Hàm số đồng biến khoảng 1;   Câu 38: Cho hàm số y = x2 - 4x + Mệnh đề sau đúng? A Nghịch biến khoảng  ;2  đồng biến khoảng  2;  B Nghịch biến khoảng  ;0  đồng biến khoảng  0;  C Đồng biến khoảng  ;2  nghịch biến khoảng  2;  ;0  0;  D Đồng biến khoảng  nghịch biến khoảng  Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế Trang 3/10 Câu 39: Viết phương trình đường thẳng (d ) : y  ax  b biết d song song với đường thẳng y  x  qua điểm A(1; 4) A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  Câu 40: Cho (P) y  x  x  Điểm sau thuộc đồ thị hàm số? A (1;1) B (3;3) C (1; 0) D (2;1) Câu 41: Cho hàm số y  2 x  Trong điểm sau đây, điểm thuộc đồ thị hàm số? A M  3;0  B M  2; 1 C M  1;1 D M 1; 1 Câu 42: Phương trình Parabol ( P ) : y  ax  bx  qua điểm M 1; 1 trục đối xứng x  là: A y   x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  3x  Câu 43: Phương trình đường thẳng qua A  2;5  B  3;  : 23 A y   x  5 B y  23 x 5 23 C y   x  5 Câu 44: Tập xác định hàm số y   x là: 3  3  A  ;  B  C  ;   2  2  x 1 Câu 45: Tập xác định hàm số y = là: x  x3 A R B  ;1 C R\ {1 } D y  23 x 5 D  0;   Câu 46: Tọa độ giao điểm đường thẳng y  x  (P) y  x  x  A  2;5 ;  2; 3 B  2;5 ;  2;3 Câu 47: Hàm số y   x  : A Nghịch biến  C Đồng biến (; 2) C  2;5 ;  2; 3 D  2;5 ;  2; 3 B Đồng biến  D Đồng biến (2; ) Câu 48: Biết đồ thị hàm số y  ax  b đường thẳng qua K (5; 4) vng góc với đường thẳng y  x  Hỏi A  a  2b A B -2 C D -1 Câu 49: Trong điểm sau, điểm thuộc đồ thị hàm số y  x  x  A C 1;1 C A  0;1 B D (0; 2) Câu 50: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số lẻ? A y  x  x  B y   x   x C y  x3  3x  D B 1;7  D y  x   x  Câu 51: Hàm số y  x  3x  đồng biến khoảng đây: A  ; 2  B  2;  Câu 52: Cho hàm số f ( x)   - 2x , x > -1  x - , x  -1 C 1;   D  2;  Giá trị f (2) là: A -7 B C Câu 53: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến  A y  x  B y  x  C y  D D y  x  Câu 54: Cho hàm số y  x  Điểm sau không thuộc đồ thị hàm số: A (0; 1) B (0;1) C (1; 2) D (2;5) Câu 55: Tọa độ đỉnh (P) y  x  x  A I  2;5 B I  2; 1 C I  4; 1 Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế D I  2;0  Trang 4/10 x2 là: x 1 Câu 56: Tập xác định hàm số y  A  \ 1 B  \ 2 C  \ 2 D  \ 1 Câu 57: Cho hàm số y  x  x  Đồ thị hàm số qua điểm đây? A A  0; 3 B A 1; 3 Câu 58: Hàm số hàm số chẵn: A f ( x)  x   B f ( x)  x3  x C A  3;0  D A  1;0  C f ( x)  x  D f ( x)  x  x C D   1;1 D D   1;1 Câu 59: TXĐ hàm số y  x    x là: B  ; 1  1;   A D  R Câu 60: Đồ thị hàm số qua điểm M 1;2  ? A y  x  x  B y  x  3x  C y  x  x  D y  x  x  Câu 61: Trong hàm số sau, hàm số hàm số lẻ? A y = x3 x B y = x3 + x C y = x D y = x3 + Câu 62: Cho hàm số f ( x)  x3 Tính A  f ( n  1)  f ( n) với n  N ;1  n  100 A A  1030300 B A  1030302 C A  1030303 D A  1030301  x  Câu 63: Cho hàm số y   5  x A y    3 x2 Tính giá trị hàm số x  x  2 B y    y    3 C y    D y    Câu 64: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số lẻ? A y  3x  x B y  x  3x C y  x  Câu 65: Tập xác định hàm số y   x là: 3  3  A  ;  B  ;   2  2  là: 2 x B D  R \ {2} D y  4 x  C  D  0;  C D  [2; ) D D   ;  Câu 66: Tập xác định hàm số y  A D   2;   Câu 67: Cho hàm số y  x  x  Hàm số đồng biến khoảng sau đây? 1 2       A   ;  B   ;  C   ;  D   ;  3 3       Câu 68: Tọa độ giao điểm đường thẳng y  x  (P) y  x  x  là: A  0;1 ;  3;  B 1; 1 ;  3;  C  0; 1 ;  3;  D  0; 1 ;  3;  Câu 69: Chọn mệnh đề A Hàm số y  2 x  giảm R C Hàm số y  x giảm R Câu 70: Tập xác định hàm số y  A  \ 1 B  \ 2 B Hàm số y  3x  giảm R D Hàm số y  10 giảm R x2 là: x 1 C  \ 2 Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế D  \ 1 Trang 5/10 Câu 71: Tập xác định hàm số y  x    x là: A D   ;2 B D   2;2 Câu 72: Cho hàm số y  A D  R \ 3 C D   2;2 D D  2; x2 Tìm tập xác định hàm số? x3 B D  R \ 3 x2  2 x là: |x| A Hàm số không chẵn không lẻ C Hàm số lẻ C D  R D D  R \ 0 Câu 73: Hàm số y  B Hàm số chẵn D Hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 74: Trong điểm sau đây, điểm thuộc đồ thị hàm số y  x  x  : A  2; 1 B  1;3 C 1;1 D  2;2  Câu 75: Hàm số y  3x  x x2 1 hàm số: A vừa chẳn, vừa lẻ C chẳn B lẻ D không chẳn, không lẻ Câu 76: Cho hàm số y  x  Tìm tập xác định hàm số? A D  1;   B D  R \ 1 Câu 77: Hàm số sau hàm số chẵn A y  f ( x )  x  C y  f ( x)  x  x  C D   ;1 D D  1;   B y  f ( x)  x3  x  D y  f ( x)  x  x3  Câu 78: Gọi S ( x0 ; y0 ) toạ độ đỉnh đồ thị hàm số y   x  x  Khi y0 A -1 B C D Câu 79: Đô thị hàm số y = - x + qua điểm sau ? 9  18   18  A (1; ) B (1; - ) C   ;   D  ;   7 7 4  7 Câu 80: Điểm thuộc đồ thị hàm số y  x  A I (0;1) B I (0; 1) C I ( 1;1) D I (1; 0) Câu 81: Hàm số y  x3  x là: A Hàm số không chẵn không lẻ C Hàm số chẵn B Hàm số lẻ D Hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 82: Cho hàm số y  x  x  Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số đỉnh I 1; 4  B Đồ thị hàm số tung độ đỉnh I  1;3 C Đồ thị hàm số trục đối xứng: x  D Đồ thị hàm số trục đối xứng: x  1 Câu 83: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn? x3 A y  B y  x   x  C y  x  3x  x D y   x   x 2 x Câu 84: Cho Parabol y  x  x  Tọa độ đỉnh I Parabol là: A I  2;17  B I  2; 1 C I  2;3 Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế D I 1;0  Trang 6/10 x Khẳng định sau đúng: A Hàm số nghịch biến khoảng 0; B Hàm số nghịch biến khoảng  ;0 C Hàm số đồng biến R D Hàm số nghịch biến R Câu 86: Cho hàm số y = f(x) = x - 2x + Mệnh đề sau đúng? A nghịch biến (-∞; -1) B đồng biến (3; +∞) C đồng biến (1; +∞) D nghịch biến (1; +∞) Câu 85: Cho hàm số y  2  Câu 87: Tung độ đỉnh (P) y  3x  x  13 A  B C  3 Câu 88: Trong điểm sau đây, điểm thuộc đồ thị hàm số y  x  : A 1;2  B 1;0  C  0; 1 D 13 D 1; 1 3x  x  Câu 89: Tập xác định hàm số y  là: x 1 A D  R \ 1 B D  R \ 0 C D  R \  1 Câu 90: Trong hàm số hàm số hàm số lẻ? A y  x  B y  x C y  x3  Câu 91: Tập xác định hàm số y  3x     A D    ;  \ 2     B D   ;     1 D D  R \    3 D y  x 3x  x 2 x  là: x2   C D   ;  \ 2 D D  R \ 2  2;  Câu 92: Cho hàm số y   x  x  Hàm số đồng biến khoảng sau ? A (2;  ) B (2;  ) C ( ; 2) D ( ; 2) Câu 93: Điểm M  1;3 thuộc đồ thị hàm số sau đây? A y  x  B y  3x  C y  x  2 x  x  Khi đó, f (2) Câu 94: Cho hàm số y  f ( x)   1  x x  A B C 2 x  1, x  Tính giá trị f (3) ? Câu 95: Hàm số y  f ( x)    x  3, x  A -5 B C Câu 96: Cho hàm số y  x  Điểm thuộc đồ thị hàm số? A A  5;0  B A 1;5 C A  7;1 D y  2 x  D -3 D D A  0;5 Câu 97: Parabol y = ax2 + bx + c qua A(0; -1), B(1; -1), C(-1; 1) phương trình là: A y = x2 - x -1 B y = x2 + x -1 C y = x2 + x + D y = x2 - x + Câu 98: TXĐ hàm số y   x : 3 3 3  3    A D   ;  B D   ;   C D   ;   D D   ;   2 2 2  2    Câu 99: Cho hàm số y   x  Chọn khẳng định A Hàm số đồng biến 10;   B Hàm số đồng biến R C Hàm số đồng biến  ;10  D Hàm số nghịch biến R Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế Trang 7/10  2x  x   Câu 100: Cho hàm số y  f  x    x  Khẳng định sau đúng?  x  3x x   A f  2   B f  0  C f 1  2 D f    Câu 101: Hàm số y  x  x   x  A hàm số không chẵn không lẻ C hàm số lẻ B hàm số chẵn D vừa hàm số chẵn vừa hàm số lẻ Câu 102: Cho parabol P  : y  x  x  Đỉnh P  toạ độ là: A  3;5 B  3;5 C 3;5 D 3;5 Câu 103: Xác định hàm số y  ax  b, biết đồ thị hàm số qua hai điểm A  1; 2  B 1;4  A y  x  B y  3x  C y  x  D y  x  x2  x  là: x 1 B (2;3) \ {-1} C (; 2)  (3;  ) D (; 2]  [3;  ) Câu 104: TXĐ hàm số y  A [1;3] Câu 105: Đô thị hàm số sau qua điểm M (1;2)? A y = 4x2 - 3x + B y = -2x2 + 3x + C y = -x2 + x+1 Câu 106: Điểm I (0;1) thuộc đồ thị hàm số A y  x  x B y   x  x C y  x  x  Câu 107: x 1 TXĐ hàm số y  : x 1 A D  R B D  R \ 1 C D  R \ 1 D y = x2 - x + D y   x  x  D D  R \ 0 x  x 1 Câu 108: Cho hàm số y   Khẳng định sau sai: 2 x  x  A y    B y  1  C y 3  D y 0   Câu 109: Cho hàm số y   x  x   P  điểm A 1; 3 ; B  1; 5  ; C  0;3 Chọn mệnh đề A B   P  B C   P  C B   P  Câu 110: Cho (P): y  x  x  Tọa độ đỉnh I ? A (1; 8) B (2;10) C (1; 0) D A   P  D ( 2; 6) Câu 111: Cho hàm số y  x  x  đồ thị (P) Trục đối xứng (P) là: 3 A y   B x   C y  3 D x  3 2 Câu 112: Tọa độ đỉnh (P) y   x  x  là: A I  4;5  B I  2;9  C I  0;5  D I  2;0  Câu 113: Hàm số y  2 x  x  A Nghịch biến  1;   B Đồng biến  1;   C Nghịch biến 1;   D Đồng biến 1;   là: x2 B D  R \ {2} Câu 114: Tập xác định hàm số y  A D  R \ {1} C D  R \{2} Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế D D  R \{1} Trang 8/10  2x   x  ; x  : Câu 115: TXĐ hàm số y    x  ; 2  x0  x  A R \ 1; 2 B  2;   C  1;   D R \ 1; 2 Câu 116: Tập xác định hàm số y   x   x là: A  B  4;2 C  2;4 D  4; 2 Câu 117: Điểm M  2;3 thuộc đồ thị hàm số sau đây: A y  x  3x  B y   x  x  C y  2 x  x  D y   x  x  Câu 118: Chọn mệnh đề A Hàm số y  x  tăng R 2 x C Hàm số y  tăng R B Hàm số y  tăng R x D Hàm số y  tăng R 2  x   x là: C (-7;2) Câu 119: Tập xác định hàm số y = A R\{-7;2} B [-7;2]; Câu 120: Cho hàm số y  A D   2;   x2 Tìm tập xác định hàm số? x 1 B D   2; 2 C D   2; 2 \ 1 Câu 121: Tập xác định hàm số y = A (1; ]\{2} D [2; +∞); B ( D D  R \ 1  2x là: ( x  2) x  ; + ∞) C (1; ] D (1; ) Câu 122: Xác định hàm số bậc hai y  ax  bx  c , biết hàm số qua điểm A  0;1 tiếp xúc với đường thẳng y  x  điểm M 1;0  A y  x  x  B y  x  x  C y  3x  x  Câu 123: Cho (P) y   x  x  Trục đối xứng (P) là? A x  B x  C x  2 D y  x  x D x  1 Câu 124: Cho hai hàm số : f ( x)  x  x g ( x)   x  x Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng?: A f(x) chẵn ; g (x) lẻ B f(x) g(x) lẻ C f(x) lẻ, g(x) không chẵn không lẻ D f(x) lẻ ; g (x) chẵn 3 Câu 125: TXĐ hàm số y  x  là: A (;1) B (;1] C [1;  ) D (1;  ) Câu 126: Chọn mệnh đề A Hàm số y  x  x  hàm số không lẻ không chẵn B Hàm số y  x  hàm số chẵn C Hàm số y  x  x  hàm số lẻ D Hàm số y  x  x  hàm số chẵn - - HẾT Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế Trang 9/10 ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ĐA D B D D C A C B A B C C C A C B D D D A D Câu 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ĐA D D A D C B D A B B D B A B D A A A C B B Câu 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ĐA B A A D A C C B D C D A B D A C D A D A C Câu 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Th.S Phan Phước Bảo 80 Nguyễn Huệ Huế ĐA B A D A D A A C A C B B A C B A A B C B B Câu 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ĐA C C D D A C C C D C D D A A D C B B A D A Câu 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ĐA C C D C A B B D C B B B A B C A B B C C D Trang 10/10 ... 0) Câu 81: Hàm số y  x3  x là: A Hàm số không chẵn không lẻ C Hàm số chẵn B Hàm số lẻ D Hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 82: Cho hàm số y  x  x  Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có đỉnh I... 1; 4  B Đồ thị hàm số có tung độ đỉnh I  1;3 C Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x  D Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x  1 Câu 83: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn? x3 A y ... TXĐ hàm số y  x  là: A (;1) B (;1] C [1;  ) D (1;  ) Câu 126: Chọn mệnh đề A Hàm số y  x  x  hàm số không lẻ không chẵn B Hàm số y  x  hàm số chẵn C Hàm số y  x  x  hàm số lẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com 126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án – phan phước bảo , toanmath com 126 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có đáp án – phan phước bảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn