Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

6 71 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

Tit: 86 SO SNH (Tip theo) I- Mục tiêu cần ®¹t Gióp hs Kiến thức: - Hai kiĨu so sánh bản: ngang không ngang - Hiểu đợc tác dụng so sánh - Bớc đầu tạo đợc phép so sánh K nng: - Nhn biết kiểu so sánh - Biết sử dụng phép so sánh để đặt câu - Rèn Kn giao tiếp, KN tự nhận thức… Thái độ: Biết trân trọng sử dụng vốn từ TV II- ChuÈn bÞ: - GV: Giáo án - sgk sgv tài liệu tham kh¶o – b¶ng phơ - HS: sgk – vë ghi – phiÕu häc tËp III- TiÕn tr×nh tỉ chøc hoạt động (3p) Kiểm tra cũ: ktra cbị hs Bài mới: Giíi thiƯu TaiLieu.VN Page Hoạt động thầy Hoạt động trò Kin thc cn t Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu kiểu so sánh (10p) - Gv treo bảng phụ BT1/41 - Gọi hs đọc BT1 ? Hãy tìm phép so sánh khổ thơ ? Từ ngữ so sánh phép so sánh có khác nhau? ? Viết mô hình kiểu so sánh vừa nêu - Quan sát I- Các kiểu so sánh Bài tập 1/41 - Đọc BT1 - Chẳng - Mẹ - Chẳng (phép so sánh 1) - Là (phép so sánh 2) - Suy nghĩ trả lời Bài tập 3/42 - So sánh ngang A B Nh, tựa, hơn, kém, hơn, là, khác - Hơn A chẳng B ? Em tìm thêm từ ngữ ý so sánh mà em biết? ? Có kiểu so sánh? - Nh, tựa, hơn, kém, khác - Suy nghĩ – tr¶ lêi * Ghi nhí: sgk/42 TaiLieu.VN Page Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu td phép so sánh (7p) - Gv treo bảng phụ BT1/42 - Gọi hs đọc BT ? Tìm phép so sánh đoạn văn - Quan sát - Đọc BT II- Tác dụng phép so sánh - Suy nghĩ trả lời ? Phép so sánh có - Tạo hình ảnh tác dụng cụ thể sinh việc miêu tả động hớng vật dẫn cách dụng khác ? Phép so sánh có tác dụng việc thể tâm - Tạo lối nói t tình cảm tác hàm xúc giúp giả? ngời đọc ngời nghe nắm đợc - Phép so sánh có tâm t, tình tác dụng gì? cảm ngời viÕt - Gv chèt ý - Suy nghÜ – tr¶ lêi - L¾ng nghe * Ghi nhí: sgk/42 TaiLieu.VN Page Hoạt động 3: HDHS luyện tập (20p) TaiLieu.VN Page - Y/c học sinh làm việc vào phiếu cá nhân BT1 - Thực - Y/c học sinh đổi phiếu - Đổi phiếu cho bạn Bài tập 1/43 - Treo đáp án - Y/c học sinh chấm cho bạn III - Luyện tập: - Thực Là, nh, y nh, gièng nh, tùa nh, tùa nh lµ, bao Các nhiêu, từ so nhiêu sán h Hơn, - Gọi học sinh đọc BT2, y/c học sinh làm BT vào sau trình bày - Học sinh đọc BT2 So sánh ngang So là, sánh không không bằng, ngang cha bằng, chẳng - Làm BT vào - Gọi hs đọc y/c - Trình bµy trưíc BT3 líp Bµi tËp 2/43 - Y/c häc sinh viÕt - §äc BT3 TaiLieu.VN Page Củng cố: (3p) ? cã mÊy kiĨu so s¸nh? So s¸nh có tác dụng gì? Dn dũ: (2p) - Về nhà học - Làm BT lại - Chuẩn bị chơng trình địa phơng tiếng Việt _ TaiLieu.VN Page ... HDHS tìm hiểu kiểu so sánh (10p) - Gv treo bảng phụ BT1/41 - Gọi hs đọc BT1 ? Hãy tìm phép so sánh khổ thơ ? Từ ngữ so sánh phép so sánh có khác nhau? ? Viết mô hình kiểu so sánh vừa nêu - Quan... vừa nêu - Quan sát I- Các kiểu so sánh Bài tập 1/41 - Đọc BT1 - Chẳng - Mẹ - Chẳng (phép so sánh 1) - Là (phép so sánh 2) - Suy nghĩ trả lời Bài tập 3/42 - So sánh ngang A B Nh, tựa, hơn, kém,... Em tìm thêm từ ngữ ý so sánh mà em biết? ? Có kiểu so sánh? - Nh, tựa, hơn, kém, khác - Suy nghĩ trả lời * Ghi nhớ: sgk/42 TaiLieu.VN Page Hoạt động 2: HDHS tìm hiĨu td cđa phÐp so s¸nh (7p) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn