Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

4 141 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:13

BÀI 21 - TIẾT 86: SO SÁNH (TIẾP THEO) I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs Kiến thức: - Hai kiểu so sánh bản: ngang không ngang - Hiểu tác dụng so sánh - Bước đầu tạo đợc phép so sánh Kỹ năng: - Nhận biết kiểu so sánh - Biết sử dụng phép so sánh để đặt câu - Rèn Kn giao tiếp, KN tự nhận thức… Thái độ: Biết trân trọng sử dụng vốn từ TV II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk – sgv –tài liệu tham khảo – bảng phụ - HS: sgk – ghi – phiếu học tập III- Tiến trình tổ chức hoạt động (3p) Kiểm tra cũ: ktra cbị hs Bài mới: Giới thiệu Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu kiểu so sánh (10p) Kiến thức cần đạt - Gv treo bảng phụ BT1/41 - Quan sát - Gọi hs đọc BT1 - Đọc BT1 - Chẳng (phép so sánh 1) ? Hãy tìm phép so sánh khổ thơ - Chẳng - Là (phép so sánh 2) ? Từ ngữ so sánh phép so sánh có khác nhau? ? Viết mơ hình kiểu so sánh vừa nêu ? Em tìm thêm từ ngữ ý so sánh mà em biết? I- Các kiểu so sánh Bài tập 1/41 - Mẹ - Suy nghĩ – trả lời Bài tập 3/42 - So sánh ngang A B Nh, tựa, hơn, kém, hơn, là, khác - Hơn A chẳng B - Nh, tựa, hơn, kém, khác - Suy nghĩ – trả lời ? Có kiểu so sánh? * Ghi nhớ: sgk/42 Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu td phép so sánh (7p) - Gv treo bảng phụ BT1/42 - Quan sát - Gọi hs đọc BT - Đọc BT II- Tác dụng phép so sánh ? Tìm phép so sánh - Suy nghĩ – trả lời đoạn văn ? Phép so sánh có tác dụng việc miêu tả vật - Tạo hình ảnh cụ thể sinh động đ hớng dẫn cách dụng khác ? Phép so sánh có tác dụng việc thể tâm t tình cảm tác giả? - Tạo lối nói hàm xúc giúp người đọc ngời nghe nắm tâm t, tình cảm ngời viết - Phép so sánh có tác dụng gì? - Suy nghĩ – trả lời - Lắng nghe - Gv chốt ý * Ghi nhớ: sgk/42 Hoạt động 3: HDHS luyện tập (20p) - Y/c học sinh làm việc vào phiếu cá nhân BT1 - Thực - Y/c học sinh đổi phiếu - Đổi phiếu cho bạn - Treo đáp án - Y/c học sinh chấm cho bạn - Thực III - Luyện tập: Bài tập 1/43 Là, nh, y nh, giống nh, tựa nh, tựa nh là, Các bao nhiêu, từ so nhiêu sánh Hơn, là, không bằng, cha bằng, chẳng - Gọi học sinh đọc BT2, y/c học sinh làm BT vào sau trình bày - Học sinh đọc BT2 - Gọi hs đọc y/c BT3 - Trình bày trước lớp - Y/c học sinh viết đoạn văn có sử dụng kiểu so sánh - Đọc BT3 - Làm BT vào Bài tập 2/43 - Thực - Trình bày Củng cố: (3p) ? có kiểu so sánh? So sánh có tác dụng gì? Dặn dò: (2p) - Về nhà học - Làm BT lại - Chuẩn bị chương trình địa phương tiếng Việt So sánh ngang So sánh không ngang bằn ... (phép so sánh 1) ? Hãy tìm phép so sánh khổ thơ - Chẳng - Là (phép so sánh 2) ? Từ ngữ so sánh phép so sánh có khác nhau? ? Viết mơ hình kiểu so sánh vừa nêu ? Em tìm thêm từ ngữ ý so sánh mà... tìm hiểu td phép so sánh (7p) - Gv treo bảng phụ BT1/42 - Quan sát - Gọi hs đọc BT - Đọc BT II- Tác dụng phép so sánh ? Tìm phép so sánh - Suy nghĩ – trả lời đoạn văn ? Phép so sánh có tác dụng... so sánh Bài tập 1/41 - Mẹ - Suy nghĩ – trả lời Bài tập 3/42 - So sánh ngang A B Nh, tựa, hơn, kém, hơn, là, khác - Hơn A chẳng B - Nh, tựa, hơn, kém, khác - Suy nghĩ – trả lời ? Có kiểu so sánh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo), Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: So sánh (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn