Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5

6 46 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:10

TiÕt 88: Tập làm văn: PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH Viết tập làm văn tả cảnh(làm nhà) I- Môc tiêu cần đạt Giúp hs Kin thc: - Nắm đợc cách tả cảnh bố cục hình thức đoạn, văn tả cảnh K nng: - Luyện tập kĩ quan sát lựu chọn, kĩ trình bày điều quan sát lựa chọn theo mét thø tù hỵp lÝ Thái độ: Có ý thức viết II- ChuÈn bÞ: - GV: Giáo án - sgk sgv tài liệu tham khảo - HS: sgk – vë ghi III- TiÕn tr×nh tỉ chức hoạt động (5p) Kiểm tra cũ ? Muốn miêu tả đợc cần phải làm gì? Bi mi: Giới thiệu Hoạt động thầy TaiLieu.VN Hoạt động trò Kin thc cn t Page Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu phơng pháp tả cảnh (10p) I- Bài tập Bài tập 1/45 b Cảnh dòng sông Năm Căn - Tác giả quan sát tả lại theo thứ tự từ dới sông lên bờ từ gần tới xa c Phần mở dầu - Từ luỹ làng đến màu luỹ (giới thiệu khái quát luỹ tre, phong cảnh, hd, màu sắc) - Phần 2: tiếp không rõ TaiLieu.VN Page - Gäi hs ®äc ý b BT1/45 - học sinh đọc BT1/45 ? Đoạn văn tả cảnh gì? - Trả lời - Gọi hs đọc đoạn văn c - Học sinh đọc đoạn văn c - Suy nghĩ trả lời ? Ngời viết miêu tả cảnh vật theo thứ tự nào? ? Hãy phần - Suy nghĩ trả lời văn ? Em có nhân xét thứ tự miêu tả tác giả - Đoạn 2: quan sát miêu tả từ vào Từ kết đến cụ thể ? Muốn tả cảnh cần phải làm gì? - Xđ đối tợng, quan sát, lựa chọn hình ảnh tiêu biểu TaiLieu.VN Page ? Bố cục văn miêu tả gồm phần? - Trình bày - phần: MB TB KB II- Bài học - Phơng pháp viết văn tả cảnh - Gọi hs ®äc ghi nhí sgk/47 - §äc ghi nhí sgk * Ghi nhớ: Hoạt động 2: HDHS luyện tập (13p) TaiLieu.VN Page III- Lun tËp: Bµi tËp 1/47 ? Khi miêu tả cần lựa chọn hình ảnh tiêu biểu nào? - Chọn hình ảnh tiêu biểu nào? cô nào? thầy nào? quang cảnh chung phòng học ? Cần miêu tả theo thứ - Suy nghĩ trả lời tự nào? - Các bạn: t thế, thái độ - Y/c học sinh viết phần mở kết bµi cho bµi tËp - Tõ ngoµi vµo trong, từ - Gọi số em trình bảng ci líp bµy - Suy nghÜ – lµm bµi - Gv nhận xét, uốn nắn - Trình bày Hoạt động 3: HDHS lµm bµi TLV sè ë nhµ (12p) TaiLieu.VN Page - Đề1: tả lại quang cảnh sân trờng chơi - Chép đề - Đề2: Hãy tả lại hình ảnh đào mai vàng vào dịp tết đến, xn ? §Ị yêu cầu vấn đề - Suy nghĩ trả lời gì? Em lựa chọn ý để trình bµy - Y/c häc sinh vỊ nhµ viÕt bµi TLV sè – thø nép bµi (chó ý: lµm giấy kiểm tra không đợc làm vào ghi) - L¾ng nghe – thùc hiƯn Củng cố: (3p) - Khi tả cần ý đến điều gì? - Bố cục tả cảnh gồm phần Dn dũ: (2p) - Về nhà học - Viết TLV số - Soạn bài: buổi häc cuèi cïng TaiLieu.VN Page ...Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu phơng pháp tả cảnh (10p) I- Bài tập Bài tập 1/ 45 b Cảnh dòng sông Năm Căn - Tác giả quan sát tả lại theo thứ tự từ dới sông lên bờ từ gần tới xa... phong cảnh, hd, màu sắc) - Phần 2: tiếp không rõ TaiLieu.VN Page - Gäi hs ®äc ý b BT1/ 45 - häc sinh đọc BT1/ 45 ? Đoạn văn tả cảnh gì? - Trả lời - Gọi hs đọc đoạn văn c - Học sinh đọc đoạn văn. .. viết miêu tả cảnh vật theo thứ tự nào? ? Hãy phần - Suy nghĩ trả lời văn ? Em có nhân xét thứ tự miêu tả tác giả - Đoạn 2: quan sát miêu tả từ vào Từ kết đến cụ thể ? Muốn tả cảnh cần phải làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn