21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết)

151 201 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 16:05

21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết)21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết)21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết)21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết)21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết) a) Chứng minh ACN  DMN Từ suy tứ giác MCKH nội tiếp Ta có: Góc ACN góc nội tiếp chắn cung AN; góc DMN góc nội tiếp chắn cung DN Mà cung AN = cung DN (gt)  ACN  DMN (Các góc nội tiếp chắn cung nhau) b) Chứng minh KH song song với AD Do tứ giác CMHK tứ giác nội tiếp (Tứ giác có hai góc nội tiếp chắn cung nhau)  CHK  CMK  CMD (hai góc nội tiếp chắn cung CK) Mà CMD  CAD (hai góc nội tiếp chắn cung CD đường tròn (O))  CHK  CAD Mà hai góc vị trí đồng vị  HK / /AD c) Tìm hệ thức liên hệ sd AC sd AD để AK song song với ND Chứng minh tương tự ta có AI / /KH  Tứ giác AHKI hình bình hành (Tứ giác có cạnh đối song song) Ta có AK / /DN  IAK  ADN (so le trong) Lại có ADN  DMN  AMN  IAK  DMN  KMI  tứ giác AIKM tứ giác nội tiếp (Tứ giác có hai góc nội tiếp chắn cung nhau)  AMN  AKI (hai góc nội tiếp chắn cung AI)  IAK  AKI  IAK cân I  IA  IK  AHIK hình thoi (Hình bình hành có hai cạnh kề nhau)  IH  AK (hai đường chéo hình thoi)  MN  AK , mà AK / /DN  AM  ND  MND  900  Góc MND nội tiếp chắn nửa đường tròn  MD đường kính đường tròn tâm O  sđ cung MAD  1800  sđ cung MA + sđ cung AD  1800  sđ cung AC + sđ cung AD  1800 Câu 10: a) Áp dụng BĐT Cauchy cho số dương ta có:  a  1  4.2 a  8a ... tiếp chắn cung CD đường tròn (O))  CHK  CAD Mà hai góc vị trí đồng vị  HK / /AD c) Tìm hệ thức liên hệ sd AC sd AD để AK song song với ND Chứng minh tương tự ta có AI / /KH  Tứ giác AHKI hình... tâm O  sđ cung MAD  1800  sđ cung MA + sđ cung AD  1800  sđ cung AC + sđ cung AD  1800 Câu 10: a) Áp dụng BĐT Cauchy cho số dương ta có:  a  1  4.2 a  8a Mà MKB  NKB  cmt   KFN
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết), 21 đề thi chính thức vào 10 môn Toán Năm học 2018 2019 Hệ chuyên Hệ không chuyên (có lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn