Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng học để biết

2 115 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:52

Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình Ngữ Văn 12 Bài 2 Bình chọn:Học tập là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu được của con người từ xưa đến nay.Bạn nghĩ gì về thời gian và niềm tin Ngữ Văn 12Bình luận ý kiến sau đây của Các Mác: Tình bạn chân chính là viên ngọc quý Ngữ...Bạn nghĩ gì về việc chúng ta tự học Ngữ Văn 12Nếu không.... mục đích tầm thường. ” (Điđơrô). Em hiểu câu nói trên như thế nào?...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Học tập là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu được của con người từ xưa đến nay. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, quan niệm về việc học của con người cũng có nhiều thay đổi để tiếp cận chân lí, tiến dần đến bản chất của việc học. Trong thời đại ngày nay, UNESCO đã đề xướng mục đích của học tập như sau: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.Mục đích của học tập đã được UNESCO tổng kết trong bốn nội dung rõ ràng, đầy đủ, đúng đắn và khoa học: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khắng định mình”. Biết, làm, chung sống, tự khẳng định mình nói lên như bốn mục đích mà việc học ngày nay phải hướng tới, là bốn trụ cột vững chắc cho việc học trong thời đại hiện nay. Biết bao giờ cũng là mục đích đầu tiên của việc học, trước đây đã thế, bây giờ càng phải thế, vì tri thức của nhân loại càng ngày càng phong phú mà hiểu biết của con người thì có hạn. Đây là khâu thu nhận kiến thức của con người, là trụ cột đầu tiên làm cơ sở cho ba trụ cột tiếp theo của việc học. Mạnh Tử nói: “Không lên núi cao sao biết cái lo nghiêng ngã, không xuống vực sâu sao biết cái lo đắm đuối, không ra bể lớn sao biết cái gì lo sóng gió”. Học để biết chính là như vậy. Nhưng không phải biết chỉ để biết, để thành một kiểu “nhà thông thái” đọc thiên kinh vạn quyến theo quan niệm học cũ trước đây, mà trong thời đại ngày nay, tiêu chí quan trọng là học để làm, để thực hành, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Biết và làm là hai mặt không thể thiếu trong việc học của con người ngày nay, nó gắn bó hữu cơ và tương hỗ với nhau: biết để làm, và làm để nâng cái biết lên một tầm cao hơn, vững chắc hơn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Học để hành, hành để học”. Nhấn mạnh đến yêu cầu làm bằng việc tách nó ra, để nó đứng ở vị trí thứ hai ngay sau yêu cầu biết là đúng, là phù hợp với việc học của con người ngày nay: con người hành động, con người sáng tạo. Yêu cầu thứ ba là học để chung sống một mục đích rất mới mẻ mang dấu ấn thời đại sâu sắc. Con người ngày nay không còn sống riêng biệt theo kiểu “tự cung tự cấp”, “ta về ta tắm ao ta” mà đã hòa nhập trong xu thế toàn cầu hóa để hiểu biết nhau đến với nhau, học tập và giúp đỡ lẫn nhau... Chung sống trở thành một nhu cầu tự nhiên, một yêu cầu phải có, một kĩ năng, phẩm chất của con người trong thời hiện nay, nó phải được đưa vào như một mục đích hẳn hoi của việc học tập, có vai trò và vị trí như các mục đích khác. Khái niệm chung sống ở đây cần được hiểu theo nghĩa “tinh thần” của nó là cách sống, xu thế sống của thời đại. Trong mục đích học để chung sống thì kĩ năng chung sống của con người trong thế kỉ XXI là rất quan trọng. Cuối cùng là học để tự khẳng định mình. Đây là yêu cầu của việc hoàn thiện nhân cách trong học tập, cũng là kết quả và thước đo trong việc học của mỗi người. Tự khẳng định mình là cái đích phải đạt được của con người ngày nay trong học tập: đó là lúc con người đã từng bước hoàn thiện nhân cách cùa mình, có đủ năng lực và phẩm chất để chung sống với mọi người và góp phần xây dựng cho dân tộc cũng như cộng đồng nhân loại.Xem thêm tại: https:loigiaihay.comhayphatbieuykiencuaminhvemucdichhoctapdounescodexuonghocdebiethocdelamhocdechungsonghocdetukhangdinhminhnguvan12bai2c30a501.htmlixzz5n2S2FguR Hãy phát biểu ý kiến mục đích học tập UNESCO đề xướng Học để biết, học để làm học để chung sống học để tự khẳng định mình" - Ngữ Văn 12 - Bài Bình chọn: Học tập nhu cầu, hoạt động thiếu người từ xưa đến • Bạn nghĩ thời gian niềm tin - Ngữ Văn 12 • Bình luận ý kiến sau Các Mác: "Tình bạn chân viên ngọc q" - Ngữ • Bạn nghĩ việc tự học - Ngữ Văn 12 • "Nếu khơng mục đích tầm thường ” (Đi-đơ-rơ) Em hiểu câu nói nào? Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Học tập nhu cầu, hoạt động thiếu người từ xưa đến Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, quan niệm việc học người có nhiều thay đổi để tiếp cận chân lí, tiến dần đến chất việc học Trong thời đại ngày nay, UNESCO đề xướng mục đích học tập sau: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” Mục đích học tập UNESCO tổng kết bốn nội dung rõ ràng, đầy đủ, đắn khoa học: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khắng định mình” Biết, làm, chung sống, tự khẳng định nói lên bốn mục đích mà việc học ngày phải hướng tới, bốn trụ cột vững cho việc học thời đại Biết mục đích việc học, trước thế, phải thế, tri thức nhân loại ngày phong phú mà hiểu biết người có hạn Đây khâu thu nhận kiến thức người, trụ cột làm sở cho ba trụ cột việc học Mạnh Tử nói: “Khơng lên núi cao biết lo nghiêng ngã, không xuống vực sâu biết lo đắm đuối, không bể lớn biết lo sóng gió” Học để biết Nhưng biết để biết, để thành kiểu “nhà thông thái” đọc thiên kinh vạn quyến theo quan niệm học cũ trước đây, mà thời đại ngày nay, tiêu chí quan trọng học để làm, để thực hành, vận dụng kiến thức vào sống Biết làm hai mặt thiếu việc học người ngày nay, gắn bó hữu tương hỗ với nhau: biết để làm, làm để nâng biết lên tầm cao hơn, vững hơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Học để hành, hành để học” Nhấn mạnh đến yêu cầu làm việc tách ra, để đứng vị trí thứ hai sau yêu cầu biết đúng, phù hợp với việc học người ngày nay: người hành động, người sáng tạo Yêu cầu thứ ba học để chung sống - mục đích mẻ mang dấu ấn thời đại sâu sắc Con người ngày khơng sống riêng biệt theo kiểu “tự cung tự cấp”, “ta ta tắm ao ta” mà hòa nhập xu tồn cầu hóa để hiểu biết đến với nhau, học tập giúp đỡ lẫn Chung sống trở thành nhu cầu tự nhiên, yêu cầu phải có, kĩ năng, phẩm chất người thời nay, phải đưa vào mục đích hẳn hoi việc học tập, có vai trò vị trí mục đích khác Khái niệm chung sống cần hiểu theo nghĩa “tinh thần” cách sống, xu sống thời đại Trong mục đích học để chung sống kĩ chung sống người kỉ XXI quan trọng Cuối học để tự khẳng định Đây u cầu việc hồn thiện nhân cách học tập, kết thước đo việc học người Tự khẳng định đích phải đạt người ngày học tập: lúc người bước hồn thiện nhân cách cùa mình, có đủ lực phẩm chất để chung sống với người góp phần xây dựng cho dân tộc cộng đồng nhân loại Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-phat-bieu-y-kien-cua-minh-ve-muc-dich-hoc-tap-do-unesco-de-xuonghoc-de-biet-hoc-de-lam-hoc-de-chung-song-hoc-de-tu-khang-dinh-minh-ngu-van-12-bai-2c30a501.html#ixzz5n2S2FguR ...vào mục đích hẳn hoi việc học tập, có vai trò vị trí mục đích khác Khái niệm chung sống cần hiểu theo nghĩa “tinh thần” cách sống, xu sống thời đại Trong mục đích học để chung sống... Cuối học để tự khẳng định Đây yêu cầu việc hoàn thiện nhân cách học tập, kết thước đo việc học người Tự khẳng định đích phải đạt người ngày học tập: lúc người bước hồn thiện nhân cách cùa mình, ... lực phẩm chất để chung sống với người góp phần xây dựng cho dân tộc cộng đồng nhân loại Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/hay-phat-bieu-y-kien-cua-minh-ve-muc-dich-hoc-tap -do- unesco- de-xuonghoc-de-biet-hoc-de-lam-hoc-de-chung-song-hoc-de-tu-khang-dinh-minh-ngu-van-12-bai-2c30a501.html#ixzz5n2S2FguR
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng học để biết, Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng học để biết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn