Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên

1 47 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:37

Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên Ngữ Văn 12 Bình chọn:Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên? Đây là một vấn đề thời sự khá lí thú.Bạn có ý kiến gì trước cái đói nghèo và những cuộc đời bất hạnh vẫn còn trong xã hội...Bạn nghĩ như thế nào khi nhà triết học Hi Lạp Dênông (346264 trước Công nguyên) nói...Bạn nghĩ gì về hạnh phúc Ngữ Văn 12Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên? Đây là một vấn đề thời sự khá lí thú.Sau 12 năm đèn sách, người học trò mong, bố mẹ mong, bạn bè mong, thầy cô giáo mong: mình sẽ thi đỗ vào một trong những trường cao đẳng, hoặc đại học. Thi đỗ là một vinh dự, là niềm hạnh phúc to lớn đối với người học sinh lớp 12 Trung học phổ thông.Các nhà nho ngày xưa xem chuyện thi cử là nợ cầm thư”, “hội gió mây. Nguyễn Công Trứ có bãi thơ Đi thi tự vịnh đầy hăm hở, chí khí đua tài của kẻ sĩ.Đi thi há lẽ trở về không,Cái nợ cầm thự phải trả xong.Muốn thi đỗ thi phải “nấu sử sôi kinh”, phải “thức khuya dậy sớm” đèn sách, rèn luyện. Trái ngọt hạnh phúc phải đổ nhiều công sức mới hái được. Còn học hành chấm chớ, học ít chơi nhiều, học ngồi nhầm lớp sẽ thi hỏng, nhất định hỏng. Hỏng thi là nỗi nhục, nỗi buồn. Tú Xương từng trải qua “Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy” nên đã thở than ‘Thi không ăn ớt thế mà cay”.Có bạn hỏng thi rồi nói: “Vào đại học đâu phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên”. Tôi e rằng lời tuyên bố đó chỉ là một sự chữa thẹn, không thực lòng. Có điều hỏng thi nhưng không nên tuyệt vọng, nản chí..Bài học “thất bại là mẹ thành công” rất quý báu. “Thua keo này bày keo khác, ta ôn tập lại để thi tiếp năm sau. Hoặc không đỗXem thêm tại: https:loigiaihay.comvaodaihoccophailaconduonglapnghiepduynhatcuathanhniennguvan12c30a588.htmlixzz5n2OQZPaf Vào đại học phải đường lập nghiệp niên - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Vào đại học phải đường lập nghiệp niên? Đây vấn đề thời lí thú  Bạn ý kiến trước đói nghèo đời bất hạnh xã hội  Bạn nghĩ nhà triết học Hi Lạp Dê-nơng (346-264 trước Cơng ngun) nói  Bạn nghĩ hạnh phúc - Ngữ Văn 12  "Khơng phải nghề nghiệp làm danh giá cho người, mà người làm danh giá Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Vào đại học phải đường lập nghiệp niên? Đây vấn đề thời lí thú Sau 12 năm đèn sách, người học trò mong, bố mẹ mong, bạn bè mong, thầy giáo mong: thi đỗ vào trường cao đẳng, đại học Thi đỗ vinh dự, niềm hạnh phúc to lớn người học sinh lớp 12 Trung học phổ thông Các nhà nho xem chuyện thi cử "nợ cầm thư”, “hội gió mây" Nguyễn Cơng Trứ bãi thơ Đi thi tự vịnh đầy hăm hở, chí khí đua tài kẻ sĩ Đi thi há lẽ trở không, Cái nợ cầm thự phải trả xong Muốn thi đỗ thi phải “nấu sử sôi kinh”, phải “thức khuya dậy sớm” đèn sách, rèn luyện Trái hạnh phúc phải đổ nhiều công sức hái Còn học hành chấm chớ, học chơi nhiều, học ngồi nhầm lớp thi hỏng, định hỏng Hỏng thi nỗi nhục, nỗi buồn Tú Xương trải qua “Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy” nên thở than ‘Thi không ăn ớt mà cay!” bạn hỏng thi nói: “Vào đại học đâu phải đường lập nghiệp niên” Tơi e lời tun bố chữa thẹn, khơng thực lòng điều hỏng thi khơng nên tuyệt vọng, nản chí Bài học “thất bại mẹ thành công” quý báu “Thua keo bày keo khác", ta ôn tập lại để thi tiếp năm sau Hoặc không đỗ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/vao-dai-hoc-co-phai-la-con-duong-lap-nghiep-duy-nhat-cua-thanh-nienngu-van-12-c30a588.html#ixzz5n2OQZPaf
- Xem thêm -

Xem thêm: Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên, Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn