DE THI HOC KI SO 3 DAP AN

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2014 MƠN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 3: Câu Vận tốc chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho hệ thức v = 10 − 2t(m / s) Vận tốc trung bình chất điểm khoảng thời gian từ t1=2s đến t2= 4s B 3m/s C m/s D m/s A m/s Câu Một vật chuyển động thẳng chậm dần quãng đường giây thứ là 8m quãng đường giây thứ 2m Vận tốc đầu gia tốc vật là: v = 10m / s, a = −1m / s C A v0 = 14m / s, a = −4m / s B v0 = 13m / s, a = −2m / s 2 D v0 = 16m / s, a = −3m / s Câu Biểu thức sau dùng để xác định gia tốc chuyển động thẳng biến đổi ? với v0, vt vận tốc thời điểm t0 t v t − v0 v 2t − v 02 v t + v0 v 2t + v 02 a= a= a= a= t − t t − t t − t t − t0 0 B C D A Câu Một vật chuyển động nhanh dần quãng đường s1= 12m s2= 32 m hai khoảng thời gian liên tiếp 2s Gia tốc chuyển động vật : B 10 m/s2 C 2,5 m/s2 D m/s2 A m/s2 Câu Chuyển động thẳng biến đổi có tọa độ x, quãng đường s, vận tốc v, thời gian chuyển động t, gia tốc a Công thức sau SAI ? 1 s = v t + at x = x + v t + at 2 2 2 A v + v = 2as B C D v − v = 2as Câu Chật điểm chuyển động đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hướng tâm chất điểm là: 2 2 A aht = 225m / s B aht = 1m / s C aht = 30m / s D aht = 15m / s Câu Lúc 7h sáng người xe đạp đuổi theo người đi 16 km Cả hai chuyển động thẳng với vận tốc 12 km/h km/h Người xe đạp đuổi kịp người vào thời điểm vị trí sau : A Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 24 km B Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành km C Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 12 km D Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 16 km Câu Một ca nô chạy xi dòng từ A đến B h, chạy 4h Nếu ca nô tắt máy trơi theo dòng nước từ A đến B thời gian chuyển động : A 8h B 6h C 2h D 6h Câu Phương trình chuyển động vật có dạng x = − 4t + 2t Công thức vận tốc tức thời vật : A v = 2(t − 2) m/s B v = 2(t + 2) m/s C v = 4(t − 1) m/s D v = 2(t − 1) m/s Câu 10 Đặc điểm sau không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều? http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai thời gian Quãng đường biên thiên theo hàm bậc hai thời gian Hiệu quãng đường khoảng thời gian liên tiếp số Vận tốc biến thiên theo hàm bậc r thời r gian r v = v + v 13 12 23 kết luận sau Câu 11 Khi sử dụng công thức cộng vận tốc r r r r v = v12 + v 23 B Khi v12 v 23 hướng v13 = v12 − v 23 A Khi v12 v 23 ngược hướng 13 r r r r 2 v13 = v12 + v 23 v = v12 − v 223 v v v v 12 23 12 C Khi vng góc D Khi 23 vng góc 13 Câu 12 Một vật chuyển động với phương trình x = 6t + 2t Kết luận sau sai ? A Vận tốc ban đầu vật m/s B Vật chuyển động theo chiều dương trục tọa độ D Vật chuyển động nhanh dần C Gia tốc vật m/s Câu 13 Công thức sau dùng tính vận tốc góc vật chuyển động tròn ? ∆ϕ ∆ϕ ∆ϕ ∆s ω= ω= ω= ω= ∆t ∆t R ∆t A B C D Câu 14 Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h hãm phanh chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s2 Quãng đường xe sau hãm phanh giây dừng hẳn : A 16m 36m B 16m 18m C 16m 72m D 16m 25m Câu 15 Một vật rơi từ độ cao h Biết trong giây cuối vật rơi quãng đường 15m Thời gian rơi vật : (lấy g=10 m/s2) A t =2 s B t =1s C t =3s D t =1,5 s Câu 16 Hai xe A B chuyển động hai đường thẳng vng góc với nhau, vận tốc hai xe m/s m/s Vận tốc A so với B : A 10 m/s B m/s C 14 m/s D 16 m/s Câu 17 Một canơ xi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, ngược dòng từ B A hết 3h Biết vận tốc dòng nước so với bờ sơng km/h Vận tốc canô so với nước : A B C D B 25 km/h C km/h D 15 km/h A 10 km/h Câu 18 Phát biểu sau nói chuyển động thẳng A Vận tốc có độ lớn khơng đổi theo thời gian B Tại thời điểm véctơ vận tốc C Vận tốc ln có giá trị dương D Véc tơ vận tốc có hướng khơng thay đổi Câu 19 Một vật thả rơi từ độ cao 19,6 m lấy g=9,8 m/s2 vận tốc vật chạm đất : A v = 19,6m / s B v = 16,9m / s C v = 9,8m / s D v = 9,6m / s Câu 20 Biểu thức sau thể mối liên hệ tốc độ góc ( ω ), tốc độ dài (v), chu quay (T), tần số (f) chuyển động tròn đều? 2π 2π v = ω r = 2π Tr = r r f r T B A 2π π v = ω r = 2π fr = r v = ω r = 2π fr = r T T C D v= ω = 2π fr = Câu 21 Biểu thức gia tốc hướng tâm chuyển động tròn : 2 A a ht = ω r B a ht = v r C a ht = ω r D a ht = v.r Câu 22 Điều sau SAI nói tọa độ vật chuyển động thẳng đều? http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai thời gian B Tọa độ âm dương không C Tọa độ biến thiên theo hàm bậc thời gian D Tọa độ thay đổi theo thời gian Câu 23 Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B Trong nửa đoạn đường xe chuyển động với vận tốc 40 km/h Trong nửa đoạn đường sau xe chạy với vận tốc 60 km/h Hỏi tốc độ trung bình xe đoạn đường AB : A 50 km/h B 48 km/h C 24 km/h D 40 km/h Câu 24 Điều sau SAI nói gia tốc chuyển động tròn A Véctơ gia tốc ln hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo B Véc tơ gia tốc vng góc với véc tơ vận tốc thời điểm C Gia tốc đặc trưng cho biến thiên độ lớn vận tốc v2 a= r D Độ lớn gia tốc hướng tâm Câu 25 Một cầu ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g= 10m/s Vận tốc trí cầu sau ném 2s : A v =5m/s, cách mặt đất 10m B v =10m/s, cách mặt đất 20m C v =5m/s, cách mặt đất 20m D v =10m/s, cách mặt đất 10m Câu 26 Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay vòng hết 2s Vận tốc dài điểm nằm vành đĩa : A v =314 m/s B v=3,14 m/s C v =0,314 m/s D v =31,4 m/s Câu 27 Lúc 8h ôtô qua A đường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần với gia tốc 0,2 m/s2 Cùng lúc điểm B cách A 560m, xe thứ hai khởi hành ngược chiều với xe thứ chuyển động nhanh dần với gia tốc 0,4 m/s2 Thời điểm vị trí lúc hai xe gặp ? A Lúc 40 s, Nơi gặp cách A 240m B Lúc 30 s, Nơi gặp cách A 240m C Lúc 40 s, Nơi gặp cách A 120m D Lúc 30 s, Nơi gặp cách A 120m Câu 28 Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,1 m/s2 Sau thời gian xe đạt vận tốc 36 km/h ? A t = 360s B t = 300s C t = 100s D t = 200s Câu 29 Giọ s quãng đường, v vận tốc, t thời gian chuyển động Công thức sau cơng thức tính qng đường chuyển động thẳng v s= 2 t A s = v.t B s = v.t C s = v t D Câu 30 Đặc điểm đặc điểm chuyển động rơi tự ? A Lúc t=0 v ≠ B Tại nơi gần mặt đất, vật rơi tự C Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống D Vật chuyển động thẳng nhanh dần ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 { - - - 10 { - - - 19 { - - - 28 - - } http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 02 - - } - 11 - - - ~ 20 - - } - 29 - | - - 03 { - - - 12 - - } - 21 { - - - 30 { - - - 04 { - - - 13 - | - - 22 { - - - 05 { - - - 14 - - - ~ 23 - | - - 06 - - - ~ 15 { - - - 24 - - } - 07 { - - - 16 { - - - 25 { - - - 08 { - - - 17 - | - - 26 - | - - 09 - - } - 18 - | - - 27 { - - - ... { - - - 30 { - - - 04 { - - - 13 - | - - 22 { - - - 05 { - - - 14 - - - ~ 23 - | - - 06 - - - ~ 15 { - - - 24 - - } - 07 { - - - 16 { - - - 25 { - - - 08 { - - - 17 - | - - 26 - | - - 09 - -. .. nhanh dần ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 { - - - 10 { - - - 19 { - - - 28 - - } http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 02 - - } - 11 - - - ~ 20 - - } - 29 - | - - 03 { - - - 12 - - } -. ..http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Gia tốc biến thi n theo hàm bậc hai thời gian Quãng đường biên thi n theo hàm bậc hai thời gian Hiệu quãng đường khoảng thời gian liên
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI SO 3 DAP AN , DE THI HOC KI SO 3 DAP AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn