KT11 HK2 THPT lý THÁNH TÔNG 2017 2018

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MƠN :TỐN 11 NĂM HỌC: 2017-2018 (Thời gian làm bài:90 phút) SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT THÁNH TÔNG * MÃ ĐỀ: 001 PHẦN 1: TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM) x +1 x →+∞ x + Câu (1,5 điểm) Tính giới hạn sau: a) lim Câu 2(0,75 điểm) Tính đạo hàm hàm số: f ( x ) = Câu 3(0,5 điểm) Cho hàm= số y số m để y ' ≥ 0, ∀x ∈  b) lim+ x→2 3x − x−2 x + x + 2018 2m − x − mx + x + m − , m tham số Tìm điều kiện tham Câu 4(0,75 điểm ) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y =x − x + điểm A(2;13) Câu 5(1,5 điểm).Cho tứ diện MNPQ, I,J trung điểm MP, NQ Chứng minh rằng:     b) NQ ⊥ ( IJP ) a) MN + QP = MP + QN PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM) Câu Giới hạn lim A.3 −3n + bằng: n+3 B.0 Câu 2.Tính giới hạn lim x→2 A.-1 C.-3 D C.0 D.5 2x +1 x −1 B.2 Câu 3.Tính giới hạn lim ( x + x + 1) : x →−∞ A.0 C −∞ B +∞ D.1 Câu 4.Hàm số y = f ( x ) liên tục điểm x0 nào? A lim f ( x ) = f ( x ) x → x0 B lim f ( x ) = f ( x0 ) x → x0 C lim f ( x ) = f ( ) x → x0 D f ( x0 ) = y sin x + x có đạo hàm là? Câu Hàm số= A − cos x + B cos x + C sin x + x D sin x + Câu Cho hàm số f ( x= ) x3 + 3x Tính f ' ( −1) ? A B.3 C.-3 D.4 Câu 7.Đâu phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = f ( x ) điểm M ( x0 ; y0 ) ? MÃ ĐỀ 001 - TRANG1/3 A y = − y0 f ( x0 )( x − x0 ) B.= y f ( x0 )( x − x0 ) + y0 C y= + y0 f ' ( x0 )( x − x0 ) D = y f ' ( x0 )( x − x0 ) + y0 y x + 2019 ? Câu Tính vi phân hàm số = B dy = 3x3dx A dy = x3dx C dy = 3x D dy = 3x dx Câu Tính đạo hàm cấp hai hàm số y = x ? A 4x3 B 3x C 12x D 12x3 Câu 10 Cho I trung điểm đoạn MN ? Mệnh đề mệnh đề SAI?    A IM + IN =     B MN = NI   C MI + NI = IM + IN    D AM + AN = AI Câu 11 Đường thẳng (d) vng góc với mp(P) nào? A (d) vng góc với đường thẳng mp(P) B.(d) vng góc với đường thẳng mp(P) C.(d) vng góc với đường thẳng cắt D.(d) vng góc với đường thẳng cắt nằm mp(P) Câu 12 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABCD)? A (A’B’C’D’) B.(ABC’D’) Câu 13 Cho hai dãy số ( un ) ; ( ) = biết un A.2 x → 2+ A D.(AA’C’C) 2n + 3n − Tính giới hạn lim ( un + ) ? = ; n+2 −n + B.-3 Câu 14.Tính giới hạn lim C.(CDA’D’) C.-1 D.5 C +∞ D −∞ x + 3x + ? 2x − B.0  x2 − x − ;x ≠  liên tục tập xác định? Câu 15 Tìm m để hàm số f ( x ) =  x −  x − 2m ; x =  A.m=4 Câu 16 Hàm số y =− ( x + 1) A 2018 ( −2 x + 1) C ∀m ∈  B.m=0 2017 2018 có đạo hàm là: B ( −2 x + 1) C 4036 ( −2 x + 1) 2017 y Câu 17 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số= A.= y x+3 D.không tồn m B y = − x+ 2017 D −4036 ( −2 x + 1) 2017 x + điểm có hoành độ là? C x + y + = D x − y + = Câu 18.Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng tâm O Hãy mệnh đề SAI?    A SA + SC = SO    B SB + SD = SO     C SA + SC = SB + SD MÃ ĐỀ 001 - TRANG2/3      D SA + SC + SB + SD =   Câu 19 Hai vecto u , u ' làvecto phương hai đường thẳng d d’ d ⊥ d ' khi?   u A , u ' phương   B u = u ' (   ) ( C cos u, u ' =   ) D cos u, u ' = Câu 20 HÌnh chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh bên SA vng góc với đáy?Chọn mệnh đề ĐÚNG mệnh đề sau? A SC ⊥ ( ABCD ) B BC ⊥ ( SCD ) C DC ⊥ ( SAD ) D AC ⊥ ( SBC ) Câu 21.Tính tổng S = + + + + + A B.3 + 2n C.0 D Câu 22 Cho chuyển động thẳng xác định phương trình: S ( t ) = t + 3t − 9t + 27 , t tính giây (s) S tính mét (m) Gia tốc chuyển động thời điểm vận tốc triệt tiêu là: B m/ s C 24 m/s D 12 m /s A m/ s Câu 23 Số đường thẳng qua điểm A(0;3) tiếp xúc với đồ thi hàm số y=x4-2x2+3 bằng: A B D           Câu24 Cho ba vectơ a, b, c không đồng phẳng Xét vectơ x = 2a + b; y = a − b − c;    z= −3b − 2c Chọn khẳng định đúng?    A Ba vectơ x; y; z đồng phẳng   C Hai vectơ x; b phương C   B Hai vectơ x; a phương    D Ba vectơ x; y; z đơi phương  = 600 Hình chiếu Câu 25 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi, AB = 2a, BAD vng góc đỉnh S lên mp(ABCD) trọng tâm H tam giác ABD Khi BD vng góc với mặt phẳng sau đây? A (SAB) B (SAC) C (SCD) D (SAD) HẾT Họ tên: Số báo danh: MÃ ĐỀ 001 - TRANG3/3 ĐÁP ÁN CHẤM TRẮC NGHIỆM MÃ 001 MÃ 002 1-C 6-C 11-D 16-D 21-B 1-C 6-C 11-D 16-C 21-D 2-D 7-D 12-D 17-D 22-D 2-A 7-A 12-D 17-C 22-B 3-B 8-D 13-C 18-D 23-D 3-C 8-B 13-D 18-C 23-B 4-B 9-C 14-C 19-D 24-A 4-B 9-C 14-D 19-D 24-D 5-B 10-B 15-A 20-C 25-B 5-A 10-D 15-B 20-C 25-D MÃ 003 MÃ 004 1-C 6-D 11-D 16-D 21-D 1-C 6-B 11-C 16-B 21-C 2-C 7-B 12-D 17-C 22-C 2-B 7-C 12-A 17-D 22-C 3-D 8-A 13-B 18-D 23-B 3-C 8-D 13-A 18-C 23-D 4-C 9-C 14-D 19-D 24-B 4-D 9-C 14-A 19-D 24-D 5-A 10-B 15-B 20-D 25-D 5-C 10-D 15-D 20-B 25-B PHẦN TỰ LUẬN:ĐỀ 001/003 NỘI DUNG CÂU Câu 1/ câu 1,5đ 1+ x +1 x a) lim = lim = x →+∞ x + x →+∞ 2+ x b) lim+ ( x − 1) =5 > 0; lim+ ( x − ) = x→2 Câu 2/ câu 0,75đ Câu 3/ câu 0,5đ THANG ĐIỂM 0,75 0,25 x→2 x → 2+ ⇒ x − > 3x − lim+ = +∞ x→2 x − f ' (= x ) x5 + x TXĐ : D=R; y=' 0,25 0,25 0,75 ( 2m − 1) x − 2mx + 1; ∆= m − m += ( m − 1) 0,25   2m − > m > ⇔ y'≥ ⇔  2⇒m= ∆ ≤ m = Câu 4/ câu = x0 2;= y0 13; f ' (= x0 ) y '= ( ) 24 0,75đ Câu 5/ câu 1,5đ ∆MNQ ⇒ MJ ⊥ NQ b)  ⇒ NQ ⊥ ( MJP ) (0,25đ) ∆PQN ⇒ PJ ⊥ NQ ( IJP ) ⊂ ( MJP ) ⇒ NQ ⊥ ( IJP ) (0,25đ) Câu 4/ câu 0,75đ Câu 5/ câu 1,5đ 0,5 0,75 Vẽ hình 0,25đ PHẦN TỰ LUẬN:ĐỀ 002/004 NỘI DUNG 0,25 x →3 x → 3− ⇒ x − < 3x − lim− = −∞ x →3 x − f ' (= x ) x4 + 6x TXĐ : D=R; = y' 0,75 THANG ĐIỂM 0,75 2+ 2x +1 x a) lim = lim = x →−∞ x − x →+∞ 3− x b) lim− ( x − 1) =8 > 0; lim− ( x − 3) =0 x →3 Câu 2/ câu 0,75đ Câu 3/ câu 0,5đ 0,25 y = f ' ( x0 )( x − x0 ) + y0 = 24 ( x − ) + 13= 24 x − 35           a) MN + QP = MP + QN ⇔ MN − MP = QN − QP ⇔ PN = PN CÂU Câu 1/ câu 1,5đ 0,25 ( 2m − ) x − 0,25 0,25 0,75 2mx + 1;= ∆ 2m − 8m += ( m − 2) 0,25  2m − > m > y'≥ ⇔  ⇔ ⇒m= ∆ ≤  m =2 x0 = 2; y0 = −5; f ' ( x0 ) = y ' ( 2) = 0,25 y =f ' ( x0 )( x − x0 ) + y0 =0 ( x − ) − =−5           a) MP + NQ = MQ + NP ⇔ MP − MQ = NP − NQ ⇔ QP = QP 0,5 ∆NPQ ⇒ QI ⊥ NP b)  ⇒ NP ⊥ ( MIQ ) (0,25đ) ∆MNP ⇒ MI ⊥ NP ( IJM ) ⊂ ( MIQ ) ⇒ NP ⊥ ( IJM ) (0,25đ) 0,25 Vẽ hình 0,25đ 0,75 0,75 ... 4-B 9-C 14-C 19-D 24-A 4-B 9-C 14-D 19-D 24-D 5-B 10-B 15-A 20-C 25-B 5-A 10-D 15-B 20-C 25-D MÃ 003 MÃ 004 1-C 6-D 11-D 16-D 21-D 1-C 6-B 11-C 16-B 21-C 2-C 7-B 12-D 17-C 22-C 2-B 7-C 12-A 17-D... 001 - TRANG3/3 ĐÁP ÁN CHẤM TRẮC NGHIỆM MÃ 001 MÃ 002 1-C 6-C 11-D 16-D 21-B 1-C 6-C 11-D 16-C 21-D 2-D 7-D 12-D 17-D 22-D 2-A 7-A 12-D 17-C 22-B 3-B 8-D 13-C 18-D 23-D 3-C 8-B 13-D 18-C 23-B 4-B... 22-C 2-B 7-C 12-A 17-D 22-C 3-D 8-A 13-B 18-D 23-B 3-C 8-D 13-A 18-C 23-D 4-C 9-C 14-D 19-D 24-B 4-D 9-C 14-A 19-D 24-D 5-A 10-B 15-B 20-D 25-D 5-C 10-D 15-D 20-B 25-B PHẦN TỰ LUẬN:ĐỀ 001/003
- Xem thêm -

Xem thêm: KT11 HK2 THPT lý THÁNH TÔNG 2017 2018 , KT11 HK2 THPT lý THÁNH TÔNG 2017 2018

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn