Ôn HK1 đề số 06 11 12

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:22

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo ĐỀ SỐ 06 ÔN THI HỌC KÌ 1, K10- năm 2018 (Thứ ba, ngày 10-12-2018) Câu Câu Cơ sở BDVH Chi Bảo 15, Trần Hưng Đạo Phủ định mệnh đề " ∃x ∈  : x − x + =0" A " ∃x ∈  : x − x + > 0" B " ∃x ∈  : x − x + ≠ 0" C " ∀x ∈  : x − x + ≠ 0" Mệnh đề sau mệnh đề sai? D " ∀x ∈  : x − x + =0" B ∃x ∈  : x > x C ∃n ∈  : n =n D ∀n ∈  n ≤ 2n A ∀x ∈  : x > Câu Phát biểu khác mệnh đề “Nếu tổng góc đối tứ giác 180 tứ giác nội tiếp đường tròn” A Tổng hai góc đối tứ giác 1800 điều kiện đủ để tứ giác nội tiếp đường tròn B Tổng hai góc đối tứ giác 1800 điều kiện cần để tứ giác nội tiếp đường tròn C Tổng hai góc đối tứ giác 1800 điều kiện cần đủ để tứ giác nội tiếp đường tròn D Tứ giác nội tiếp đường tròn điều kiện đủ để tổng hai góc đối 1800 Câu Số phần tử tập hợp A= {n + n ∈ , − ≤ n ≤ 2} Câu A Cho A = B C D ( −∞; −2] , B= [3; +∞ ) , C = ( 0; ) Khi tập ( A ∪ B ) ∩ C A ( −∞; −2] ∪ ( 3; +∞ ) B ( −∞; −2 ) ∪ [3; +∞ ) C [3; ) D [3; 4] Câu Cho tập A = {a, b} , B = {a, b, c, d , e} Có tập X thỏa mãn A ⊂ X ⊂ B ? Câu A B Cho A = { x ∈  : mx − = mx − 3} , B = 3 A − ≤ m ≤ 2 Câu Câu { C D 32 x ∈  x − = Tìm m để B \ A = B } 3 3 C − < m < D m ≥ − 2 2 10 − x Tập xác định hàm số y = có giá trị số nguyên x − − 3x A B 10 C D Cho parabol ( P ) : y = ax + bx + c, ( a ≠ ) có đồ thị hình bên B m < Tập hợp tất giá trị x để y ≤ A ( −∞;1] ∪ [3; +∞ ) C [1;3] B ( −∞;1) ∪ ( 3; +∞ ) D ( −∞; 2] Câu 10 Trong ba hàm số f ( x ) = x3 − x + 1, g ( x) = + x − − x, h ( x ) = x x , có hàm số lẻ A B C D 0 Câu 11 Đường thẳng = y ax + b tạo với tia Ox góc 45 cắt trục tung điểm có tung độ A = B y =− x − C y= x + D y = y 2x + −2 x − 2 Câu 12 Biết parabol y = ax + bx + c có đỉnh điểm I ( m, n ) Hàm số y = ax + bx + c viết dạng 2 A y =( x − m ) + n B y = −a ( x − m ) + n D y = a ( x + m ) + n C y = a ( x − m ) + n Câu 13 Một bóng cầu thủ sút lên rơi xuống theo quỹ đạo parabol Biết ban đầu bóng sút lên từ độ cao 1m , sau giây đạt độ cao 10 m sau 3,5 giây độ cao 6, 25 m Hỏi độ cao cao mà bóng đạt mét ? A 13m B 14 m C 11m D 12 m Facebook: HỌC TOÁN THĐer Học Vật lí (cơ Hồi Phương): 0988.475.362 Trang Học Toán (thầy Hải): 0983.664.523 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo ĐỀ SỐ 06 ƠN THI HỌC KÌ 1, K10- năm 2018 (Thứ ba, ngày 10-12-2018) Cơ sở BDVH Chi Bảo 15, Trần Hưng Đạo Câu 14 Hình vẽ bên đồ thị hàm số nào? A y = x2 − x + B y= − x + x + C y = x − x + D y =− x + x + Câu 15 Cho phương trình x − mx + m − =0 có hai nghiệm x1 ; x2 , với m tham số Biết biểu x1 x2 + thức A = đạt giá trị nhỏ m = m1 đạt giá trị lớn x1 + x22 + 2( x1 x2 + 1) m = m2 Khi tổng m1 + m2 B −3 C D −1 A Câu 16 Giá trị x < điều kiện phương trình sau đây? 1 1 C x + 2x −1 = =2 − x D x + =2 − x A x + B x + + − x = x 2− x 4− x 2− x Câu 17 Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai? x 1 A x    x  x   B x    0 x 1 x 1 C x     x  2  D x   0 x 1 Câu 18 Trong phương trình sau, phươn trình phương trình bậc ẩn? A ( x + 1) = x + B m x + x − 2018 = D ( m + 1) x + = x − C ( m + 1) x − = Câu 19 Với m phương trình ( m + 3) x + m − =4mx vô nghiệm m = D  m = Câu 20 Phương trình x − x + + m = có nghiệm x = nghiệm lại A x = −4 B x = −2 C x = D x = 2 Câu 21 Phương trình ( m + ) x + ( m − ) x − = có hai nghiệm phân biệt A khơng tồn m B m ≠ C m = A < m < B m > C m ∈  D m ≤ Câu 22 Cho x1 , x2 hai nghiệm phương trình x − x + = Trong phương trình sau, phương x1 x2 trình có hai nghiệm x2 + x1 + A x 10 x   B x  x   C x  10 x   D x  x   Câu 23 Gọi x1; x hai nghiệm phương trình x − ( 2m + 1) x + m + = (m tham số) Tổng tất giá trị nguyên tham số m cho biểu thức P = A -2 B C Câu 24 Phương trình x + = | x – x – | có nghiệm? A B C Facebook: HỌC TOÁN THĐer Học Vật lí (cơ Hồi Phương): 0988.475.362 Trang x1 x2 có giá trị nguyên x1 + x2 D -1 D Học Toán (thầy Hải): 0983.664.523 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo ĐỀ SỐ 06 ƠN THI HỌC KÌ 1, K10- năm 2018 (Thứ ba, ngày 10-12-2018) Cơ sở BDVH Chi Bảo 15, Trần Hưng Đạo Câu 25 Có nhiều số nguyên m thuộc nửa khoảng [ −2018; 2018] để phương trình x2 − x − m = x + có nghiệm A 2018 B 2021 C 2019 D 2020 Câu 26 Hệ phương trình sau có vơ số nghiệm?  − 4x + y =  2 x − y = 3 x − y =   x + y = A  B  C  D  −6 x + y = 4x − y =   3 x + y = 6 x + y = −  Câu 27 Một xe khởi hành từ Phan Thiết đến Cam Ranh cách 175 km Khi xe tăng vận tốc trung bình vận tốc trung bình lúc 20 km/giờ Biết thời gian dùng để Vận tốc trung bình lúc A 60 km/giờ B 45 km/giờ C 55 km/giờ D 50 km/giờ x y + x + y = 11  Câu 28 Số nghiệm hệ phương trình  2 30  x y + xy = A B C D vô số  x + ( 2m − 1) y = 2m + Câu 29 Cho hệ phương trình  với m tham số Khi hệ phương trình có mx + y = m + 2m nghiệm ( x0 ; y0 ) , tìm hệ thức liên hệ x0 , y0 không chứa tham số m A x0  y0  1 B x0  y0  D x0  y0  1 C x0  y0  mx + y = m + m + Biết với m = a hệ phương trình có Câu 30 Cho hệ phương trình  − x + my =m nghiệm ( x0 , y0 ) thỏa x02 + y02 đạt giá trị nhỏ b Tính giá trị biểu thức A= a + b A B C −1 D      Câu 31 Cho a b vectơ khác với a vectơ đối b Khẳng định sau sai?     B Hai vectơ a, b ngược hướng A Hai vectơ a, b phương     C Hai vectơ a, b độ dài D Hai vectơ a, b chung điểm đầu Câu 32 Cho ba điểm phân biệt A, B, C Khẳng định sau đúng?             A AB + AC = B AC + BA = C CA + BA = D AA + BB = BC BC BC AB   Câu 33 Cho ∆ABC Gọi M , N , P trung điểm AB, AC , BC Hỏi MP + NP véctơ nào?      A AP B BP C MN D MB + NB   Câu 34 Cho hình bình hành ABCD có O giao điểm hai đường chéo Vectơ AO − DO vectơ     A BA B BC C DC D AC   Câu 35 Cho tam giác ABC cạnh a, H trung điểm BC Tính CA − HC ( )   a   3a   3a   a A CA − HC = B CA − HC = C CA − HC = D CA − HC = 2 Câu 36 Cho tam giác ABC , điểm M thuộc cạnh AB cho AM = AB N trung điểm    AC Tính MN theo AB AC             MN AC − AB MN AB + AC D = MN AC − AB C = A = MN AC + AB B = 3 3 Facebook: HỌC TOÁN THĐer Học Vật lí (cơ Hồi Phương): 0988.475.362 Trang Học Toán (thầy Hải): 0983.664.523 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo ĐỀ SỐ 06 ƠN THI HỌC KÌ 1, K10- năm 2018 (Thứ ba, ngày 10-12-2018) Cơ sở BDVH Chi Bảo 15, Trần Hưng Đạo Câu 37 Cho ∆ABC cạnh a Biết tập hợp điểm M thỏa mãn đẳng thức      MA + 3MB + MC = MB − MA đường tròn cố định có bán kính R Tính R theo a a A R = 3  Câu 38 = Cho a (= 5;0 ) , b a a C R =   ( 4; x ) Tìm x để hai vectơ a, b phương B R = D R = a A x = −5 B x = C x = D x = −1 Câu 39 Trong hệ tọa độ Oxy , cho ∆ABC có C ( −2; −4 ) , trọng tâm G ( 0; ) trung điểm cạnh BC M ( 2;0 ) Tổng hoành độ điểm A B A −2 B C D Câu 40 Cho bốn điểm A (1;1) , B ( 2; −1) , C ( 4;3) , D ( 3;5 ) Khẳng định sau đúng? A Tứ giác ABCD hình bình hành B G ( 9;7 ) trọng tâm tam giác BCD     C AB = CD D AC , AD phương Câu 41 Cho ba điểm A (1;1) , B ( 3; ) , C ( 6;5 ) Tìm tọa độ điểm D để ABCD hình bình hành A D ( 4;3)  = a Câu 42 Cho ba vectơ A 1, B D ( 3; ) C D ( 4; ) D D ( 8;6 )      2;1) , b ( 3; = ) , c ( 7; ) Tổng giá trị k h để = c k a + hb (= B 2,5 C 3,8 D 3,    Câu 43 Cho hai điểm A (1; ) , B ( −2;3) Tìm tọa độ điểm I cho IA + IB = 8  2  B I 1;  C I  −1;  D I ( 2; −2 ) 3   5 Câu 44 Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm M ( −1; − ) , N ( 3; ) , P ( 4; − 1) Tọa độ điểm Q trục A I (1; ) Oy cho MNPQ hình thang có hai đáy MN PQ 19 11 21 A Q  0; −  B Q  0; −  C Q ( 0; −5 ) D Q  0; −   4 2    Câu 45 Cho M ( −1; − ) , N ( 3; ) , P ( 4; − 1) Biết tồn E ( 0; a ) Oy cho    P = EM + EN + EP nhỏ Pmin = b Tính giá trị biểu thức = S 4a + b B S = C S = A S = Câu 46 Cho α ∈ ( 0; 45 ) Điều khẳng định sau sai? D S = 13 A sin α − cos α < B cos α + sin α > C tan α − cot α > D cot α − > Câu 47 Cho hai góc nhọn α β α < 450 < β Khẳng định sau A sin β < cos α B sin α < sin β C sin α + cos β > D cos α + sin β < Câu 48 Cho tam giác ABC Đẳng thức sau B+C A A+C B cos C − sin C B sin A sin ( A + B ) = = sin C sin = cos D sin ( A + B ) = 2 2 Câu 49 Cho cot α = Tính M =sin α − 3cos α + 2sin α cos α A M = B M = C M = D M = −2 Câu 50 Tìm biểu thức lượng giác có giá trị khơng phụ thuộc vào góc α tan α − sin α A A = B = B sin α tan α + 4sin α − tan α + 3cos α cot α − cos α cos α + sin α cos α + sin α C C = D D = cos α sin α HẾT -Facebook: HỌC TỐN THĐer Học Vật lí (cơ Hồi Phương): 0988.475.362 Trang Học Toán (thầy Hải): 0983.664.523 ... THPT chuyên Trần Hưng Đạo ĐỀ SỐ 06 ÔN THI HỌC KÌ 1, K10- năm 2018 (Thứ ba, ngày 10-12-2018) Cơ sở BDVH Chi Bảo 15, Trần Hưng Đạo Câu 14 Hình vẽ bên đồ thị hàm số nào? A y = x2 − x + B y= −... Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo ĐỀ SỐ 06 ÔN THI HỌC KÌ 1, K10- năm 2018 (Thứ ba, ngày 10-12-2018) Cơ sở BDVH Chi Bảo 15, Trần Hưng Đạo Câu 25 Có nhiều số nguyên m thuộc nửa khoảng [ −2018;... km/giờ x y + x + y = 11  Câu 28 Số nghiệm hệ phương trình  2 30  x y + xy = A B C D vô số  x + ( 2m − 1) y = 2m + Câu 29 Cho hệ phương trình  với m tham số Khi hệ phương trình có mx
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn HK1 đề số 06 11 12 , Ôn HK1 đề số 06 11 12

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn