Đề thi thử vật lý 2018 trường THPT chuyên vinh lần 3 dapan (2)

4 32 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 04 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: đề thi 132 Cho biết: gia tốc trọng trường g  10 m / s ; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol-1; u = 931,5 MeV/c2 Câu 1: Cầu vồng sau mưa tạo tượng A quang điện B quang - phát quang C cảm ứng điện từ D tán sắc ánh sáng Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10.cos  2 t   /  cm  Quỹ đạo chuyển động vật có chiều dài A 10 cm B 40 cm C 20 cm D 20 cm Câu 3: Phát biểu sau dao động cưỡng khơng đúng? A Chu kì khơng chu kì dao động riêng hệ B Tần số tần số dao động riêng hệ C Chu kì ln chu kì ngoại lực cưỡng D Tần số tần số ngoại lực cưỡng Câu 4: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A tần số, phương B tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian C có pha ban đầu biên độ D biên độ có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 5: Sóng ngang khơng truyền mơi trường A khí B rắn, lỏng khí C rắn lỏng D rắn khí Câu 6: Quạt trần lớp học A động điện ba pha B máy phát điện xoay chiều C động điện pha D điện trở Câu 7: Ở nước ta, mạng điện dân dụng sử dụng điện áp A xoay chiều với giá trị hiệu dụng 220V B chiều với giá trị 220 V C xoay chiều với giá trị hiệu dụng 220 V D xoay chiều với giá trị cực đại 220V Câu 8: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân A lượng liên kết B lượng liên kết riêng C điện tích hạt nhân D khối lượng hạt nhân Câu 9: Phản ứng hạt nhân khơng tn theo định luật bảo tồn A khối lượng B lượng C động lượng D số nuclon Câu 10: Hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A ion hóa B quang điện ngồi C quang điện D phát quang chất rắn Câu 11: Một tụ điện phẳng có khoảng cách hai tụ mm, cường độ điện trường lớn mà điện mơi hai tụ chịu 3.105 V/m Hiệu điện lớn hai tụ A 800 V B 500 V C 400 V D 600 V Câu 12: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí A tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích Câu 13: Một vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân D động vật có giá trị cực đại vật qua vị trí cân Câu 14: Sóng vơ tuyến sử dụng thơng tin điện thoại di động A sóng trung B sóng dài C sóng ngắn D sóng cực ngắn Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 15: Trường hợp sau không gây hiệu ứng quang điện canxi (có giới hạn quang điện f  1015 Hz )? A 108 photon bước sóng 400 nm (màu tím) B 105 photon bước sóng nm (tia X) C 106 photon bước sóng m (tia hồng ngoại) D 102 photon bước sóng pm (tia gamma) Câu 16: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S gồm N vòng dây Cho khung dây quay quanh trục nằm mặt phẳng khung với vận tốc góc ω từ trường có cảm ứng từ B vng góc với trục quay khung Suất điện động cực đại xuất khung A ωNBS B NBS C ωNB D ωBS Câu 17: Ảnh vật thật tạo thấu kính phân kì khơng thể A chiều B ảnh ảo C ảnh thật D nhỏ vật Câu 18: Nhận xét sau không đúng? A Tia Rơn-ghen sóng điện từ có bước sóng ngắn tia tử ngoại B Tia hồng ngoại có màu đỏ C Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh D Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại tia Rơn-ghen sóng điện từ 32 Câu 19: Trong nguồn phóng xạ 15 P với chu kỳ bán rã T  14 ngày đêm có 108 nguyên tử Hai tuần lễ 32 trước đó, số nguyên tử 15 P nguồn A 2.10 nguyên tử B 2,5.107 nguyên tử C 5.107 nguyên tử D 4.108 nguyên tử Câu 20: Đơn vị từ thông A Vôn B Ampe C Tesla D Vêbe Câu 21: Hai dòng điện cường độ I1 = A, I2 = A chạy hai dây dẫn thẳng song song dài vơ hạn có chiều ngược nhau, đặt chân không cách khoảng a = 10 cm Qũy tích điểm mà véc tơ cảm ứng từ tổng hợp A đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 20 cm B đường thẳng vng góc với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 30 cm C đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm D đường thẳng vng góc với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm Câu 22: Dòng điện không đổi qua dây dẫn Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 30 s 15 C Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian giây A 8.10-20 B 2,4.10-19 C 9,375.1019 D 3,125.1018 Câu 23: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động ổn định, suất điện động cảm ứng cực đại pha E0 Khi từ thông qua cuộn dây thứ đạt cực đại suất điện động cảm ứng hai cuộn lại e2 e3 có giá trị A e2  e3   E0 / B e2  e3  E0 / C e2  e3  E0 / D e2  e3  E0 / Câu 24: Trong mạch dao động LC lí tưởng với cường độ dòng điện cực đại I dòng điện biến thiên với tần số góc  Trong khoảng thời gian cường độ dòng điện giảm từ giá trị cực đại đến nửa cực đại điện lượng chuyển qua cuộn dây có độ lớn A 3I / 2 B I / 2 C 3I 0 / D I 0 / Câu 25: Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính có ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách AB khoảng 100 cm Tiêu cự thấu kính A 40 cm B 16 cm C 25 cm D 20 cm Câu 26: Hai điểm M N nằm phương truyền âm từ nguồn âm O Tại M N có mức cường độ âm LM = 30 dB, LN = 10 dB Coi nguồn phát âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ âm Tỉ số OM/ON A 1/3 B 10 C 1/10 D 1/100 Câu 27: Cường độ điện trường điện tích điểm A 36 V/m, B V/m Hỏi cường độ điện trường trung điểm C AB bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm đường sức? A 16 V/m B 25 V/m C 30 V/m D 12 V/m Câu 28: Một ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) bước sóng giảm 0,1  m vận tốc lan truyền giảm 0,5.108 m / s Trong chân khơng, ánh sáng có bước sóng A 0,75  m B 0,  m C 0,  m D 0,3  m Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 29: Một lắc đơn dao động điều hòa khơng khí với chu kì T0  2,0000 s Tích điện cho lắc cho lắc dao động điện trường nằm ngang Dây treo cách điện bỏ qua lực cản khơng khí Khi lắc kích thích dao động mặt phẳng chứa đường sức điện trường B  A dao động hai điểm A, B hình vẽ với góc lệch so với phương thẳng đứng  A  9o ,  B  3o Coi dao động lắc đơn dao động điều hòa Chu kì dao động điện trường có giá trị xấp xỉ A B A 1,9986 s B 1,9877 s C 2,0014 s D 2,0000 s Câu 30: Trên lò xo căng ngang xảy sóng dừng với sóng dọc, A B hai điểm liên tiếp dao động mạnh Khoảng cách phần tử A B lớn 14 cm, nhỏ 10 cm Tốc độ truyền sóng lò xo 1,2 m/s Khi khoảng cách phần tử A B 12 cm, tốc độ dao động chúng A 20 cm / s B C 10 cm / s D 5 cm / s k Câu 31: Một sợi dây đàn hồi dài căng ngang lắc lò xo treo mặt phẳng thẳng đứng Con lắc lò xo có độ cứng k  10 N / m, vật nhỏ có khối lượng m  25 g dao m động theo phương thẳng đứng Khi vật cân sợi dây chưa có sóng truyền, vật cách sợi dây đoạn cm Đầu O u(cm) dây gắn với nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo sóng ngang lan truyền dây với tần số góc   20 rad / s Tại thời điểm t  0, sợi dây có dạng hình vẽ, vật nhỏ giữ vị trí lò xo nén 2,5 cm Tại thời điểm t  t , thả nhẹ để vật dao động tự Vật không chạm vào sợi dây trình dao động t nhận giá trị A t   / 10  s  B t   / 12  s  + O -5 C t   / 20  s  D t   / 30  s  Câu 32: Theo mẫu nguyên tử Bo nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn quanh hạt nhân tác dụng lực tĩnh điện êlectron hạt nhân Các mức lượng nguyên tử hiđrô xác định theo công thức E  13,6 / n2  eV  (n = 1,2,3…) Trong lượng E tổng động Eđ tương tác tĩnh điện electron hạt nhân Et Biết Eđ   Et / Khi trạng thái bản, nguyên tử hấp thụ photon chuyển lên trạng thái kích thích nên động giảm 10, eV Photon hấp thụ có lượng A 3, eV B 10, eV C 12,09 eV D 1,51eV Câu 33: Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất phát điện điện áp hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Điện truyền đến nơi tiêu thụ đường dây có điện trở khơng đổi Coi hệ số công suất mạch Hiệu suất trình truyền tải H Muốn tăng hiệu suất trình truyền tải lên đến 97,5% nên trước truyền tải, nối hai cực máy phát điện với cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng cuộn thứ cấp nối với dây tải Nhưng trình nối, bị nhầm cuộn sơ cấp thứ cấp nên hiệu suất trình truyền tải 60% Giá trị H tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp  k  N1 / N  máy biến áp A H  78,75%; k  0, 25 B H  90%; k  0,5 C H  78,75%; k  0,5 D H  90%; k  0, 25 Câu 34: Dự án lò phản ứng nhiệt hạch ITER Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch 12 D  31T  24 He  01n để phát điện với công suất điện tạo 500 MW hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện 25% Cho độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u 0,030382 u Khối lượng Heli nhà máy thải năm (365 ngày) A 9,35 kg B 74,8 kg C 37,4 kg D 149,6 kg Câu 35: Một sóng học lan truyền sợi dây dài với tần số Hz, vận tốc truyền sóng m/s, biên độ sóng cm khơng đổi trình lan truyền Hai phần tử A B có vị trí cân cách đoạn L Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1  1/15  s  , phần tử A quãng đường cm phần tử B quãng đường A 50cm B 10 cm cm Khoảng cách L khơng thể có giá trị C 30 cm D 20 cm Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 36: Đặt vào u (V) hai đầu đoạn A M N B U0 mạch AB L, r R C điện áp xoay chiều có đồ thị K điện áp tức thời -U0 phụ thuộc vào thời gian hình iđ (A) im (A) vẽ Trong điện I0 áp cực đại U0 1,5 0,5I0 chu kì dòng điện t(s) khơng thay đổi Khi đóng mở -I0 khóa K cường  độ dòng điện tức Khi K mở Khi K đóng thời mạch phụ thuộc vào thời gian hình vẽ Giá trị I0 A 3 A B A C 1,5 A D A Câu 37: Trong vụ thử hạt nhân, bom hạt nhân sử dụng phân hạch đồng vị t(s) t(s) 235 92 U với hệ số 235 nhân nơtron k  k  1 Giả sử 92 U phân hạch phản ứng tạo 200 MeV Coi lần đầu có phân hạch lần phân hạch xảy đồng loạt Sau 85 phân hạch bom giải phóng tổng cộng 343,87 triệu kWh Giá trị k A 2, B 2, C 2, D 1,8 Câu 38: Thực giao thoa ánh sáng với khe I-âng Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe a  1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D  m, khoảng cách từ khe F đến mặt phẳng chứa hai khe d  m Cho khe F dao động điều hòa trục Ox vng góc với trục đối xứng hệ quanh vị trí O cách hai khe F1 , F2 với phương trình x  cos  2 t   /  mm  Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm khoảng mm Tính thời điểm t  0, điểm M trùng với vân sáng lần thứ 2018 vào thời điểm A 252  s  B 504  1/  s  C 252  1/  s  D 252  1/12  s  Câu 39: Một lắc lò xo nằm ngang, vật có khối lượng m  100 g chuyển động không ma sát dọc theo trục lò xo có độ cứng k  25 N / m Khi vật đứng n vị trí lò xo m k F khơng biến dạng bắt đầu tác dụng lực F có hướng độ lớn khơng thay đổi, N lên vật hình vẽ Sau khoảng thời gian t lực ngừng tác dụng Biết sau vật dao động với vận tốc cực đại 20 30 cm / s Nếu tăng gấp đơi thời gian tác dụng lực vận tốc cực đại vật sau ngừng tác dụng lực A 60 10 cm / s B 40 15 cm / s C 20 30 cm / s D 40 30 cm / s Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch hình vẽ Khi K đóng, điều chỉnh giá trị biến trở đến giá trị R1 R2 cơng C R L,r suất tỏa nhiệt mạch P Độ lệch pha điện áp tức thời hai đầu mạch dòng điện mạch R  R1 1 , R  R2  , K 1  2   / Khi K mở, điều chỉnh giá trị R từ đến lớn cơng suất tỏa nhiệt biến trở R cực đại 2P/3, công suất mạch cực đại P / Hệ số công suất cuộn dây A /2 B 1/ C / 13 - HẾT D 1/ 13 Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ... môi trường (1) sang mơi trường (2) bước sóng giảm 0,1  m vận tốc lan truyền giảm 0,5.108 m / s Trong chân khơng, ánh sáng có bước sóng A 0,75  m B 0,  m C 0,  m D 0,3  m Trang 2/4 - Mã đề thi. .. nguồn phát âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ âm Tỉ số OM/ON A 1/3 B 10 C 1/10 D 1/100 Câu 27: Cường độ điện trường điện tích điểm A 36 V/m, B V/m Hỏi cường độ điện trường trung điểm C AB bao... đứng Con lắc lò xo có độ cứng k  10 N / m, vật nhỏ có khối lượng m  25 g dao m động theo phương thẳng đứng Khi vật cân sợi dây chưa có sóng truyền, vật cách sợi dây đoạn cm Đầu O u(cm) dây gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử vật lý 2018 trường THPT chuyên vinh lần 3 dapan (2) , Đề thi thử vật lý 2018 trường THPT chuyên vinh lần 3 dapan (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn