BoDeChuanBo2018 deso4 CoLethiHoanhHS l3

6 29 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 15:21

BỘ 30 ĐỀ CHUẨN BỘ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018 ĐỀ SỐ SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN: CÔ LÊ THỊ HOÀNH  x1  A1 cos(t  1 )(cm) Câu Hai dao động điều hòa:  Biên độ dao động tổng hợp  x  A2 cos(t   )(cm) chúng đạt giá trị cực đại khi:   A (2  1 )  (2k  1) B 2  1  (2k  1) C (2  1 )  2k D 2  1  Câu Lực Lo – ren – xơ A lực Trái Đất tác dụng lên vật B lực điện tác dụng lên điện tích C lực từ tác dụng lên dòng điện D lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động từ trường Câu Trong đồng hồ lắc, nặng thực dao động A cưỡng B tắt dần C trì D cộng hưởng Câu Với kính thiên văn khúc xạ, cách điều chỉnh sau đúng? A Thay đổi khoảng cách vật kính thị kính cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ B Thay đổi khoảng cách vật kính thị kính cách dịch chuyển kính so với vật cho nhìn thấy ảnh vật to rõ C Thay đổi khoảng cách vật kính thị kính cách giữ ngun thị kính, dịch chuyển vật kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ D Dịch chuyển thích hợp vật kính thị kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ Câu Đơn vị hệ số tự cảm là: A Vôn (V) B Tesla (T) C Vêbe (Wb) D Henri (H) Câu Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào A Mơi trường truyền sóng B Năng lượng sóng C Tần số dao động D Bước sóng  Câu Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay động có tần số A tần số dòng điện chạy cuộn dây stato B lớn tần số dòng điện chạy cuộn dây stato C lớn hay nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato, tùy vào tải D nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato Câu Hiệu điện hai đầu mạch cho biểu thức sau đây? A UN = Ir B UN = I(RN + r) C UN = E – I.r D UN = E + I.r Câu Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động mạch A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 10 Vơ tuyến truyền dùng sóng A dài cực dài B sóng trung C sóng ngắn D sóng cực ngắn Câu 11 Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp qua ℓăng kính, chùm tia ℓó gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác Hiện tượng gọi ℓà A khúc xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 12 Phát biểu sai nói phản ứng phân hạch? A Tạo hai hạt nhân có số khối trung bình B Xảy hạt nhân nặng hấp thu nơtron chậm C Chỉ xảy hạt nhân nguyên tử 235 92 U D Là phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 13 Công thức liên hệ cường độ điện trường E hiệu điện U điện trường A U = E d B U = E / d C E = U.d D d = E.U Câu 14 Dòng điện chất khí dòng dịch chuyển có hướng A ion âm theo chiều điện trường ion dương ngược chiều điện trường B ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường C ion dương theo chiều điện trường, ion âm electron ngược chiều điện trường D ion dương ngược chiều điện trường, ion âm electron theo chiều điện trường Câu 15 Quang phổ ℓiên tục ứng dụng để: A đo cường độ ánh sáng B xác định thành phần cấu tạo vật C đo áp suất D đo nhiệt độ Câu 16 Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ 235 92U có: A 92 electron tổng số proton electron 235 B 92 proton tổng số proton electron 235 C 92 proton tổng số proton nơtron 235 D 92 proton tổng số nơtron 235 Câu 17 Công thức liên hệ giới hạn quang điện  0, công thoát A, số Planck h vận tốc ánh sáng c hA c c C  = hA A hc hc D  = A A  = B  = Câu 18 Bán kính quỹ đạo dừng thứ N M có tỷ số sau 16 25 C D A B Câu 19 Chiếu tia sáng trắng hẹp từ nước khơng khí với góc tới i Biết chiết suất nước tia đỏ nđ = , tia tím nt = 1,4 Muốn khơng có tia ló khỏi mặt nước góc tới i phải thỏa mãn điều kiện A i  48,60 B i  45,60 C i  45,60 D i  48,60 Câu 20 Một chất điểm chuyển động đoạn thẳng có tọa độ gia tốc liên hệ với biểu thức a = - 25x (cm/s2) Chu kì dao động chất điểm A 0,4  (s) B 0,08  (s) C  (s) D  (s) Câu 21 Một tụ điện có điện dung C Khi nạp điện cho tụ điện áp 16 V điện tích tụ µC Nếu tụ nạp điện điện áp 40 V điện tích tụ điện A 60 µC B 40 µC C 20 µC D 80 µC Câu 22 Hình vẽ xác định hướng véc tơ cảm ứng từ M gây dòng điện dây dẫn thẳng dài vô hạn: I A I B M M M B B B M M B M M M D C I I Câu 23 Khi tia sáng từ mơi trường có chiết suất n1 sang mơi trường có chiết suất n2 góc tới i  , n2 lớn n1 thì: A khơng có tia khúc xạ B góc khúc xạ r lớn góc tới i C góc khúc xạ r nhỏ góc tới i D góc khúc xạ r góc tới i Câu 24 Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo hình vẽ chúng tương tác: A đẩy S N v B hút C Ban đầu đẩy nhau, đến gần hút D không tương tác Câu 25 Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 26 Hai họa âm liên tiếp dây đàn phát có tần số 56Hz Họa âm thứ có tần số A 28Hz B 56Hz C 84Hz D 168Hz Câu 27 Một đèn ống loại 40W chế tạo để có cơng suất chiếu sáng đèn dây tóc loại 100W Hỏi sử dụng đèn trung bình ngày 30 ngày giảm tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên? Cho giá tiền điện 1500 đ/kW.h A 9000 đồng B 22500 đồng C 13500 đồng D 31500 đồng Câu 28 Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 30 cm Qua thấu kính cho ảnh thật cao nửa vật Thấu kính có độ tụ là: A 10 dp B -10 dp C 3,3 dp D -3,3 dp Câu 29 Hai lắc đơn có hiệu chiều dài 14cm Trong khoảng thời gian lắc thứ thực 15 dao động lắc thứ hai thực 20 dao động, lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Tính chiều dài lắc là: A l1  18cm, l2  32cm B l1  32cm, l2  18cm C l1  56cm, l2  42cm D l1  42cm, l2  56cm Câu 30: Có hai lắc lò xo giống có khối x(cm) lượng vật nhỏ m = 400g Mốc vị trí cân 10 (x1)   10 Các li độ dao động x1, x2 biến thiên lần (x2) T/2 t(s) lượt theo đồ thị theo thời gian hình vẽ Tại thời điểm t T lắc thứ có động 0,06J lắc thứ hai có 5 0,005J Chu kì hai lắc 10 A 2s B 0,5 Hình câu 30 C 0,25s D 1s Câu 31: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos(40t + /6) (cm); uB = 4cos(40t + 2/3) (cm) Cho biết tốc độ truyền sóng 40 cm/s Một đường tròn có tâm trung điểm AB, nằm mặt nước, có bán kính OM = ON = 4cm Số điểm dao động với biên độ cm đường tròn A 17 B 32 C 34 D 21 Câu 32: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL = UR = UC/2 độ lệch pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là; A u nhanh pha π/4 so với i B u chậm pha π/4 so với i C u nhanh pha π/3 so với i D u chậm pha π/3 so với i Câu 33 Cho mạch điện xoay chiều có điện áp hai đầu mạch u = 50cos(100πt + π/6) V Biết dòng điện qua mạch chậm pha điện áp góc π/2 Tại thời điểm t, cường độ dòng điện mạch có giá trị điện mạch A điện áp hai đầu mạch 25 V Biểu thức cường độ dòng  A i = 2cos(100πt + ) A  B i = 2cos(100πt - ) A  C i = 3cos(100πt - ) A  D i = 3cos(100πt + ) A  Câu 34 Đặt điện áp xoay chiều u = 120 cos(100 t  ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuồn cảm L, điện trở R tụ điện C = 10 4 mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng  cuộn dây tụ điện C nửa điện trở R Cơng suốt tiêu thụ đoạn mạch bằng: A 72W B 100W C 144W D 240W Câu 35 Đoạn mạch AB không phân nhánh gồm hai đoạn mạch AM MB Đoạn AM chứa điện trở 200 UMB(V) R Đoạn MB chứa cuộn cảm có điện trở r = 0,5R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện 100 áp xoay chiều uAB = U0cos(100πt) V ổn định, cho C thay đổi Ta thu đồ thị phụ thuộc điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB 10-4/π C(F) theo C hình vẽ Điện trở R có giá trị xấp xỉ là: A 100 Ω B 86,6 C 155 Ω D 200 Ω Câu 36 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100 V Ở cuộn thứ cấp, giảm bớt n vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu để hở U, tăng thêm n vòng dây điện áp 2U Nếu tăng thêm 3n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở cuộn A 100 V B 200 V C 220 V D 110 V Câu 37 Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,6 μm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm nằm phía so với vân trung tâm Biết điểm M trùng với vị trí vân sáng bậc xạ λ1; N trùng với vị trí vân sáng bậc 11 xạ λ2 Tính số vân sáng quan sát đoạn MN ? A 14 B 17 C 18 D 23 Câu 38 Theo mẫu nguyên tử Bo nguyên tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng electron quỹ đạo rn = n2ro, với ro = 0,53.10-10m; n = 1,2,3, số nguyên dương tương ứng với mức lượng trạng thái dừng nguyên tử Gọi v tốc độ electron quỹ đạo K Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có tốc độ A v B 3v C v Câu 40 Một nhà vật lý hạt nhân làm thí nghiệm xác định chu kì bán rã T chất phóng xạbằng cách dùng máy đếm xung để đo tỉ lệ số hạt bị phân rã N số hạt ban đầu N0 vẽ thành đồ thị hình Dựa vào kết thực nghiệm đo hình vẽ, tính chu kì T gần với giá trị sau đây? A phút B phút C 12 phút D phút D v ln(1 - ΔN/N0)-1 0,5196 0,4330 0,3464 0,2598 0,1732 0,0866 t(phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: BoDeChuanBo2018 deso4 CoLethiHoanhHS l3 , BoDeChuanBo2018 deso4 CoLethiHoanhHS l3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn