Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 1 đề 1

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 14:46

Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế 0969 311 412 - 093 4848 755 Họ tên người làm: Số câu đúng: Họ tên người chấm: Điểm: KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG - ĐỀ Câu 1: F  F  20  N  Cho hai lực đồng qui có độ lớn phần hợp với một góc là bao nhiêu? A F = B F = 20 Độ lớn của hợp lực là C F = 40 F  34,  N  hai lực thành D F = 60 Câu 2: Cho ba lực đồng quy cùng nằm một mặt phẳng, có độ lớn F1  F2  F3  20  N  và từng đôi một o hợp với thành góc 120 Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu? A F = 0( N) B F = 20( N) C F = 40( N) D F = 60( N) Câu 3: A o m   kg  Một vật được giữ yên mặt phẳng nghiêng góc 45 so với ngang bằng một sợi dây mảnh và nhẹ, bỏ qua ma sát Tìm lực căng của sợi dây tác dung lên sợi dây bị căng ra) ? F = 15( N) B F = 20( N) C F = 15 2( N) D F = 30( N) phương (lực mà Câu 4: Một vật chịu tác dụng của ba lực hình vẽ thì cân bằng Biết rằng độ lớn của lực A C F3  40  N  F1  40  N  ; F2  50  N  F1  23  N  ; F2  46  N  Hãy tính độ lớn của lực F1 và F2? B D F1  30  N  ; F2  50  N  F1  50  N  ; F2  60  N  Trung tâm Luyện thi kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế Câu 5: 0969 311 412 - 093 4848 755 Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB Muốn cho đèn ở xa tường, người ta dùng một chống nằm ngang, một đầu tì vào tường, còn đầu tì vào điểm B của A  kg  o dây hình vẽ Cho biết đèn nặng và dây hợp với tường một góc 30 Tính lực căng của dây và phản lực của Cho biết phản lực của có phương dọc theo và lấy A 15  N  ; 10  N  C F1  20  N  ; F2  35  N  B g  10  m/s  F1  20  N  ; F2  15  N  D B F1  30  N  ; F2  40  N  Hình Câu 6: Một hợp lực 2N tác dụng vào vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, khoảng thời gian 2s Đoạn đường mà vật khoảng thời gian là: A 8m B 2m C 1m D 4m Câu 7: Một bóng có khối lượng 500g nằm mặt đất bị đá lực 200N Nếu thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân 0,02s bóng bay với tốc độ bao nhiêu? A 0,008 m/s B m/s C m/s D 0,8 m/s Câu 8: Chọn phát biểu sai kết luận sau: Một vật chuyển động thì: A Quãng đường vật tỷ lệ thuận với thời gian chuyển động B Quãng đường vật sau khoảng thời gian C Vật chịu tác dụng lực không đổi D Vật chịu tác dụng lực cân chuyển động Câu 9: Trong chuyển động thẳng chậm dần hợp lực tác dụng vào vật A Cùng chiều với chuyển động B Cùng chiều với chuyển động có độ lớn khơng đổi C Ngược chiều với chuyển động có độ lớn nhỏ dần D Ngược chiều với chuyển động có độ lớn không đổi Câu 10:Vật m= 1kg chuyển động với v =5m/s chịu tác dụng lực F =5N không đổi ngược hướng chuyển động Sau thêm 1m vận tốc vật là: A 15m/s B 25m/s C 15 m/s D 5m/s Trung tâm Luyện thi kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng ... của có phương dọc theo và lấy A 15  N  ; 10  N  C F1  20  N  ; F2  35  N  B g  10  m/s  F1  20  N  ; F2  15  N  D B F1  30  N  ; F2  40  N  Hình ...Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 20 18 -2 0 19 - Huế Câu 5: 0969 311 4 12 - 093 4848 755 Một chiếc đèn được treo vào tường nhờ một dây AB... có độ lớn khơng đổi Câu 10 :Vật m= 1kg chuyển động với v =5m/s chịu tác dụng lực F =5N không đổi ngược hướng chuyển động Sau thêm 1m vận tốc vật là: A 15 m/s B 25 m/s C 15 m/s D 5m/s
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 1 đề 1 , Kiểm tra 15 phút chương 2 lần 1 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn