Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục

43 840 8
  • Loading ...
1/43 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:44

Kỹ năng thuyết phục có hiệu quả KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ Câu hỏi kiểm tra cũ Câu Đồng chí nêu yêu cầu định lãnh đạo, quản lý cấp sở? Câu Đồng chí nêu vai trò cấp sở? Ra định Nội dung I.I.TUYÊN TUYÊNTRUYỀN, TRUYỀN,THUYẾT THUYẾTPHỤC PHỤC CÁ CÁ NHÂN NHÂN Gặp gỡ trực tiếp Thăm nhà Vận động hành lang II II.TUYÊN TUYÊNTRUYỀN, TRUYỀN,THUYẾT THUYẾTPHỤC PHỤC NHÓM NHĨM Thảo luận nhóm nhỏ Diễn thuyết trước công chúng Ra định Thế tuyên truyền? Tuyên truyền giải thích rộng rãi để thuyết phục vận động người làm theo (Đại từ điển tiếng Việt – Nguyễn Như Ý chủ biên) Ra định Tình tiết kiện Thuyết phục Giải thích Phân tích Làm cho người ta thấy thấy hay mà tin theo(Đại từ điển tiếng Việt – Nguyễn Như Ý chủ biên) Ra định KHÁI NIỆM GẶP GỠ TRỰC TIẾP Là trình mà cán lãnh đạo, quản lý trực tiếp gặp mặt đối tượng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục vấn đề Ra định ĐẶC ĐIỂM CỦA GẶP GỠ TRỰC TIẾP Hình thức: Là trình cán LĐ,QL trực tiếp gặp mặt đối tượng Mục đích: Tuyên truyền, thuyết phục vấn đề Ra định Ưu Ưuthế Hạn Hạnchế chế - Thông tin trao đổi, bàn bạc, tranh luận kỹ lưỡng - Mức độ sâu sắc, mức độ xác, chín chắn thơng tin có phần hạn chế - Có thể vận dụng yếu tố kỹ thuật ngôn ngữ, cử chỉ, điệu thủ thuật tâm lý để tạo hiệu tác động lớn - Với người khả tự kiềm chế kém, thiếu linh hoạt, mức độ phản ứng tình giao tiếp thiếu nhanh nhạy, sức cảm hóa đối tượng hiệu tuyên truyền không cao Thông tin phản hồi, kết gặp gỡ thể - Kết không lưu thành văn Ra định Một số quy tắc gặp gỡ trực tiếp + Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu + Tìm hiểu đối tượng + Lập kế hoạch tiếp cận, gặp gỡ + Không nên bắt đầu trình gặp gỡ vấn đề hóc búa, nhạy cảm + Khi xuất quan điểm đối lập phải phân mức độ tính chất khác để có đối sách tương ứng + Thay đổi cách tác động dùng lý lẽ khó thuyết phục + Khi kết thúc gặp gỡ cần phải cám ơn đối tượng Ra định Thăm nhà a Khái niệm: Là trình, gặp gỡ, trao đổi cán lãnh đạo, quản lý cấp sở với đối tượng với thành viên gia đình, nhà đối tượng với mục đích tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa đối tượng, chấp nhận thực chủ trương đường lối, sách, pháp luật hành vi tích cực nàođịnhđó Ra Đối tượng: Những người tham gia vào q trình chuẩn bị thơng qua định, sách phát triển Đó cán lãnh đạo, quản lý cấp (cấp uỷ, uỷ ban nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội ) Ra định b Các quy tắc vận động hành lang Xác Xácđịnh địnhngay ngaytừ từđầu đầu mục mụcđích đíchvận vậnđộng động Nắm Nắmvững vữngđối đối tượng tượng vận vận động động hành hành lang lang Nắm Nắmvững vữngthông thôngtin tinvề cáctổ tổ chức, chức,các uỷ uỷban banvà công côngviệc việccủa củatổ tổ chức chứcmà màcác cácnhà nhàlãnh lãnhđạo, đạo,quản quảnlý lý tham thamgia gia Chuẩn Chuẩn Chuẩn bị bị tài tài liệu liệu và cung cung cấp cấp thông thông tin tin thông thông tin tin cho cho các Chuẩnbị bịtài tàiliệu liệu vàcung cung cấp cấp thông thông tin tin thông thôngtin tin cho cho các nhà nhà nhà lãnh lãnh đạo, đạo, quản quản lý lý nhàlãnh lãnhđạo, đạo,quản quảnlý lý Chủ Chủđộng độngtạo tạo thời thờigian gianvà vàthời thờicơ cơcho chocác cáccuộc cuộctiếp tiếp xúc xúc Ra định II Tuyên truyền thuyết phục nhóm Thảo luận nhóm nhỏ: a Khái niệm: Là phương pháp tuyên truyền, vận động cán lãnh đạo, quản lý trực tiếp nói chuyện, thuyết trình, chia sẻ, trao đổi thơng tin với nhóm nhỏ đối tượng có đặc điểm, hồn cảnh giống gần giống Ra định b Tình sử dụng thảo luận nhóm nhỏ - Khi cần cung cấp cho đối tượng thông tin mới, kiến thức - Khi số đối tượng có nhu cầu hiểu biết vấn đề số vấn đề kinh tế, trị, văn hóa, xã hội - Khi cộng đồng số đối tượng chưa thực hành vi Ra định b Tình sử dụng thảo luận nhóm nhỏ - Khi cần cung cấp cho đối tượng thông tin mới, kiến thức - Khi số đối tượng có nhu cầu hiểu biết vấn đề số vấn đề kinh tế, trị, văn hóa, xã hội - Khi cộng đồng số đối tượng chưa thực hành vi Ra định c bước thực Ra định Diễn thuyết trước công chúng a chuẩn bị diễn thuyết Thứ nhất: Nghiên cứu đối tượng: Ai? Như nào? Xác định mục đích, nội dung, phương pháp diễn thuyết phù hợp Ra định Thứ hai: Chọn chủ đề cho diễn thuyết Nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin Chủ đề mang tính thời sự, cấp thiết Yêu cầu nội dung diễn thuyết Mang đến thông tin mới, hấp dẫn Mang tính giáo dục Tư tưởng Ra định Thứ ba: Xây dựng đề cương diễn thuyết Yêu Yêu cầu: cầu: - Phải thể mục đích tuyên truyền - Chứa đựng nội dung tuyên truyền cách logic Phần Phần mở mở đầu đầu Phần Phần nội nội dung dung Phần Phần kết kết luận luận Ra định -Tổng kết vấn -Bố cụcđềchặt nói chẽ,được -trình Củngbày cố theo làm tăng ấn nguyên tượng tắc, nội phương dung Yêu cầu phải pháp nói.định tự nhiên, ngắn Đặt Tínhraxác trước định, người tính gọn, độc đáocó nghe qn vànhiệm tính vụ nhấtluận địnhchứng kêu gọi tạo hấp dẫn họ-Tính đến tâm hành lý, tính động sư phạm b Tiến hành diễn thuyết trước công chúng Kênh Kênh ngôn ngôn ngữ: ngữ: Ngữ Ngữ điệu, điệu, cường cường độ, độ, nhịp nhịp độ độ và sự ngừng ngừng giọng giọng (tạo (tạo sự hấp hấp dẫn dẫn cho cho bài nói) nói) Chất lượng diễn thuyết cao Kênh Kênh phi phi ngôn ngôn ngữ: ngữ:Tư Tưthế, thế, cử cử chỉ và diện diện mạo, mạo, nét nét mặt mặt (Nâng (Nâng cao cao chất chất lượng) lượng) Ra định Một số cách nói thu hút gây ấn tượng người nghe + Sử dụng yếu tố bất ngờ, cách trình bày độc đáo + Sử dụng số biện pháp ngôn ngữ: dùng từ láy, ẩn dụ, đảo ngữ + Nghệ thuật sử dụng số + Xen kẽ trừu tượng cụ thể + Ngẫu hứng, thoát ly đề cương Ra định Thủ thuật tái lập ý + Cử chỉ, vận động kết hợp chúng với thủ thuật khác + Thủ thuật âm + Sử dụng phương tiện trực quan + Thay đổi từ độc thoại sang đối thoại + Hài hước Ra định Kỹ trả lời câu hỏi + Trả lời rõ ràng, đúng, trúng yêu cầu câu hỏi + Lập luận có sở khoa học, có xác đáng + Có thể trả lời hẹn vào thời điểm khác + Thay đổi từ độc thoại sang đối thoại + Nếu nhiều câu hỏi hạn chế phạm vi vấn đề câu hỏi + Từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến lợi ích quốc gia Ra định Bước 4: Củng cố (2p) Bước 5: Câu hỏi ôn tập (3p) Câu 1: Gặp gỡ trực tiếp gì? Các ưu điểm nhược điểm ? Câu 2: Vận động hành lang gì? quy tắc vận động hành lang? Liên hệ? Câu 3: Để có diễn thuyết có chất lượng cần phi lm nh th no? Ra quyt nh Cảm ơn đ/c lắng nghe Chúc đ/c hạnh phúc, thành đạt sống Ra quyt nh ... định Nội dung I.I.TUYÊN TUYÊNTRUYỀN, TRUYỀN,THUYẾT THUYẾTPHỤC PHỤC CÁ CÁ NHÂN NHÂN Gặp gỡ trực tiếp Thăm nhà Vận động hành lang II II.TUYÊN TUYÊNTRUYỀN, TRUYỀN,THUYẾT THUYẾTPHỤC PHỤC NHĨM NHĨM Thảo... đối tượng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục vấn đề Ra định ĐẶC ĐIỂM CỦA GẶP GỠ TRỰC TIẾP Hình thức: Là trình cán LĐ,QL trực tiếp gặp mặt đối tượng Mục đích: Tuyên truyền, thuyết phục vấn đề... THUYẾTPHỤC PHỤC NHĨM NHĨM Thảo luận nhóm nhỏ Diễn thuyết trước công chúng Ra định Thế tuyên truyền? Tuyên truyền giải thích rộng rãi để thuyết phục vận động người làm theo (Đại từ điển tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục, Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn