Tiểu Luận Môn Mac Lenin

15 89 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:56

Chúc các bạn đạt điểm tốt trong môn học nàyTác giả tự sạn thảo tài liệu nàyKhông tự ý sao chép và upload lại lên trên internetXin cảm ơnChúc các bạn đạt điểm tốt trong môn học nàyTác giả tự sạn thảo tài liệu nàyKhông tự ý sao chép và upload lại lên trên internetXin cảm ơn GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly Mục lục LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG .4 I NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MÁC II BA NGUỒN GỐC CẤU THÀNH CHỦ NGHĨA MÁC Chủ nghĩa Mác - Lê nin với tư Chủ nghĩa Mác - Lê nin với lịch sử triết học lịch sử khoa học xã hội Sự chặt chẽ hoc thuyết Mác III BA BỘ PHẬN CẤU THÀNH CHỦ NGHĨA MÁC Triết học chủ nghĩa Mác chủ nghĩa vật Vai trò học thuyết Mác với kinh tế Vai trò chủ nghĩa Mác giai cấp cơng nhân 10 IV CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 10 V THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO CÁC MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN THỰC HIỆN 12 KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 16 Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly LỜI CẢM ƠN Lời em xin gủi lời cảm ơn ban giám hiệu trường Đại học cơng nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tạo điều kiện để chúng em có mơi trường học tập tốt sở hạ tầng sở vật chất Em xin cảm ơn thư viện trường Đại học công nghiệp Hồ Chí Minh tạo điều kiện để em thực tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Ngọc Tòng ,nhờ hướng dẫn thầy cách tận tình để em hoàn thành tiểu luận Với giới hạn kiến thức thời gian, trình tìm hiểu em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong thầy góp ý để em hồn thiện kiến thức em Em xin chân thành cảm ơn! Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly LỜI MỞ ĐẦU Triết học Mác chủ nghĩa vật triết học hồn bị, cung cấp cho lồi người cho giai cấp công nhân, công cụ nhận thức vĩ đại Trong suốt toàn lịch sử đại châu âu vào cuối kỷ XVIII, nước Pháp, nơi diễn chiến chống tất rác rưởi thời trung cổ, chống chế độ nông nô thiết chế tư tưởng chủ nghĩa vật triết học triệt để, trung thành với tất học thuyết khoa học tự nhiên, thù địch với mê tín, với thói đạo đức giả v.v Cho nên, kẻ thù phái dân chủ tìm cách "bác bỏ", phá hoại, vu cáo chủ nghĩa vật bên vực loại chủ nghĩa tâm triết học chủ nghĩa mà cách hay cách khác, rút lại luôn bênh vực hay ủng hộ tôn giáo Mác Ăng-ghen kiên bảo vệ chủ nghĩa vật triết học nhiều lần vạch rõ khuynh hướng ly khai sở sai lầm Quan điểm hai ông trình bày rõ rệt tỉ mỉ tác phẩm Ăng-ghen: "Lút-vích Phơ-bách" "Chống Đuy-rinh", sách "Tuyên ngôn Đảng cộng sản", sách gối đầu giường công nhân giác ngộ Với đề tài thầy Lê Ngọc Tòng giao cho :"Chủ nghĩa Mác - Lênin, trình hình thành phát triển " Với giới hạn kiến thức thời gian, trình tìm hiểu em khơng thể tránh khỏi thiếu sót mong thầy góp ý bảo tận tình để em hồn thiện vốn kiến thức Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly NỘI DUNG I NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MÁC Nhìn chung, có hai nguồn gốc đời triết học nguồn gốc tri thức nguồn gốc xã hội Đối với triết học Mác nguồn gốc đời biểu thành điều kiện sau: Điều kiện kinh tế - xã hội - Sự củng cố phát triển phương thức sản xuất tư chủ nghĩa điều kiện cách mạng công nghiệp - Sự xuất giai cấp vô sản vũ đài lịch sử Sự xuất giai cấp vô sản vũ đài lịch sử phong trào đấu tranh họ tạo nguồn tư liệu quý báu thực tiễn xã hội để Các Mác Ph Ăngghen khái quát xây dựng quan điểm triết học Nguồn gốc lí luận tiền đề khoa học tự nhiên - Nguồn gốc lí luận Để xây dựng học thuyết ngang tầm với trí tuệ nhân loại, Các Mác Ph.Ăngghen kế thừa thành tựu lịch sử tư tưởng nhân loại Triết học Đức với hai nhà triết học tiêu biểu Hêghen Phoiơbắc nguồn gốc trực tiếp triết học Mác Vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc lí luận triết học Mác cần tìm hiểu khơng triết học Đức mà chủ nghĩa xã hội khơng tưởng Pháp kinh tế trị học Anh - Tiền đề khoa học tự nhiên Giữa triết học với khoa học nói chung khoa học tự nhiên nói riêng có mối quan hệ khăng khít Sự phát triển tư triết học phải dựa sở tri thức khoa học cụ thể đem lại Vì thế, khoa học có phát minh mang tính chất vạch thời đại tạo thay đổi triết học Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly II BA NGUỒN GỐC CẤU THÀNH CHỦ NGHĨA MÁC Chủ nghĩa Mác - Lê nin với tư Trong toàn giới văn minh, học thuyết Mác gây thù địch mạnh lòng căm thù lớn tồn khoa học tư sản (cả giới quan phương lẫn phái tự do), khoa học xem chủ nghĩa Mác loại "tơng phái có hại" Khơng thể trơng mong có thái độ khác được, xã hội xây đấu tranh giai cấp khơng thể có khoa học xã hội "vơ tư" Bằng cách hay cách khác, tồn khoa học giới quan phương phái tự bênh vực chế độ nô lệ làm th, chủ nghĩa Mác tun chiến liệt với chế độ nơ lệ Mong đợi có khoa học vô tư xã hội xây dựng chế độ nô lệ làm thuê khờ dại ngây thơ khơng khác mong đợi chủ xưởng tỏ vô tư vấn đề xem có nên bớt lợi nhuận tư để tăng tiền công cho công nhân không Chủ nghĩa Mác - Lê nin với lịch sử triết học lịch sử khoa học xã hội Nhưng chưa phải hết Lịch sử triết học lịch sử khoa học xã hội cách hoàn toàn rõ chủ nghĩa Mác khơng có giống "chủ nghĩa tơng phái", hiểu theo nghĩa học thuyết đóng kín cứng nhắc, nảy sinh ngồi đường phát triển vĩ đại văn minh giới Trái lại, tất thiên tài Mác chỗ giải đáp vấn đề mà tư tưởng tiên tiến nhân loại nêu Học thuyết ông đời thành thừa kế thẳng trực tiếp học thuyết đại biểu xuất sắc cho triết học, trị kinh tế học chủ nghĩa xã hội Sự chặt chẽ hoc thuyết Mác Học thuyết Mác học thuyết vạn xác, hồn bị chặt chẽ; cung cấp cho người ta giới quan hồn chỉnh, khơng thoả hiệp với mê tín nào, lực phản động nào, hành vi bảo vệ áp giai cấp tư sản Nó kẻ thừa kế đánh tất tốt đẹp mà loài người sáng tạo hồi kỷ XIX: triết học Đức, trị kinh tế học Anh chủ nghĩa xã hội Pháp Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly III BA BỘ PHẬN CẤU THÀNH CHỦ NGHĨA MÁC Triết học chủ nghĩa Mác chủ nghĩa vật Triết học chủ nghĩa Mác chủ nghĩa vật Trong suốt toàn lịch sử đại châu ¢u vào cuối kỷ XVIII, nước Pháp, nơi diễn chiến chống tất rác rưởi thời trung cổ, chống chế độ nông nô thiết chế tư tưởng chủ nghĩa vật triết học triệt để, trung thành với tất học thuyết khoa học tự nhiên, thù địch với mê tín, với thói đạo đức giả v.v Cho nên, kẻ thù phái dân chủ tìm cách "bác bỏ", phá hoại, vu cáo chủ nghĩa vật bên vực loại chủ nghĩa tâm triết học chủ nghĩa mà cách hay cách khác, rút lại luôn bênh vực hay ủng hộ tôn giáo Mác Ăng-ghen kiên bảo vệ chủ nghĩa vật triết học nhiều lần vạch rõ khuynh hướng ly khai sở sai lầm Quan điểm hai ơng trình bày rõ rệt tỉ mỉ tác phẩm Ăng-ghen: "Lút-vích Phơ-bách" "Chống Đuy-rinh", sách "Tuyên ngôn Đảng cộng sản", sách gối đầu giường công nhân giác ngộ Nhưng Mác không dừng lại chủ nghĩa vật kỷ XVIII, ông đẩy triết học tiến lên Ông làm cho triết học trở nên phong phú thành triết học cổ điển Đức hệ thống triết học Hê-ghen, hệ thống, đến lượt nó, lại dẫn tới chủ nghĩa vật Phơ-bách Trong số thành thành chủ yếu phép biện chứng, tức học thuyết phát triển, hình thức hồn bị nhất, sâu sắc khơng phiến diện, tức học thuyết tính tương đối nhận thức người, nhận thức phản ánh vật chất luôn phát triển không ngừng Những phát khoa học tự nhiên - ra-di-om, điện tử, biến hoá nguyên tố - xác nhận cách tuyệt diệu chủ nghĩa vật biện chứng Mác, bất chấp học thuyết nhà triết học tư sản với việc họ "lại" quay với chủ nghĩa tâm cũ kỹ thối nát Nghiên cứu sâu phát triển chủ nghĩa vật triết học, Mác đưa học thuyết tới chỗ hồn bị mở rộng học thuyết từ chỗ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người Chủ nghĩa vật lịch sử Mác Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học Sự hỗn độn tuỳ tiện từ trước đến thống trị quan niệm lịch sử trị thay lý luận khoa học hoàn chỉnh chặt chẽ, cho ta thấy phát triển lực lượng sản xuất mà từ chế độ sinh hoạt xã hội nảy sinh phát triển lên chế độ sinh hoạt xã hội khác, cao hơn, - chẳng hạn chủ nghĩa tư nảy sinh từ chế độ nông nô Nhận thức người phản ánh giới tự nhiên tồn độc lập người, nghĩa phản ánh vật chất phát triển, nhận thức xã hội người (nghĩa quan điểm học thuyết khác triết học, tôn giáo, trị, v.v.) thế, phản ánh chế độ kinh tế xã hội Các thiết chế trị kiến trúc thượng tầng, xây dựng sở kinh tế Chúng ta thấy, chẳng hạn, thể khác nước đại châu ¢u dùng để củng cố quyền thống trị giai cấp tư sản giai cấp vô sản Triết học Mác chủ nghĩa vật triết học hồn bị, cung cấp cho loài người cho giai cấp công nhân, công cụ nhận thức vĩ đại Vai trò học thuyết Mác với kinh tế Sau nhận thấy chế độ kinh tế sở kiến trúc thượng tầng trị xây dựng lên Mác ý nhiều đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế Tác phẩm Mác "Tư bản" dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế xã hội đại, nghĩa xã hội tư chủ nghĩa Chính trị kinh tế học cổ điển hồi trước Mác hình thành Anh nước tư phát triển A-đam Xmít Đa-vít Ri-các-đơ, qua việc nghiên cứu chế độ kinh tế, mở đầu lý luận giá trị lao động Mác tiếp tc s nghip ca hai ngi ú Ông ó mang lại cho lý luận sở chặt chẽ phát triển lý luận cách quán ¤ng giá trị hàng hóa định số lượng thời gian lao động xã hội tất yếu để sản xuất hàng hoá chỗ mà nhà kinh tế học tư sản nhìn thấy quan hệ vật với vật (hàng hố đổi lấy hàng hố khác), đó, Mác tìm thấy quan hệ người với người Sự trao đổi hàng hoá biểu thị liên hệ người sản xuất riêng lẻ với nhau, thị trường làm trung gian Tiền tệ xuất có nghĩa mối liên hệ Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly ngày thêm chặt chẽ, gắn bó tồn sinh hoạt kinh tế người sản xuất riêng lẻ thành chỉnh thể phân chia Tư xuất có nghĩa mối liên hệ tiếp tục phát triển cao nữa: sức lao động người trở thành hàng hố Cơng nhân làm thuê bán sức lao động cho người chủ ruộng đất, chủ nhà máy, chủ công cụ lao động Người công nhân dùng phần ngày lao động để bù vào chi phí ni thân ni gia đình minh (tiền cơng); phần làm công không, tạo giá trị thặng dư cho người tư bản, nguồn lợi nhuận, nguồn giàu có giai cấp tư Học thuyết giá trị thặng dư viên đá tảng học thuyết kinh tế Mác Tư bản, lao động công nhân tạo ra, đè nặng lên người công nhân, làm phá sản tiểu chủ tạo đạo quân thất nghiệp Trong công nghiệp, thắng lợi sản xuất lớn thấy rõ ngay; nông nghiệp, thấy tượng tương tự thế: ưu nông nghiệp tư chủ nghĩa quy mô lớn tăng thêm, việc dùng máy móc ngày phát triển, kinh tế nơng dân bị siết chặt sợi dây thòng lọng tư tiền tệ, bị suy tàn phá sản kỹ thuật lạc hậu Trong nơng nghiệp, sản xuất nhỏ có hình thức suy tàn khác, suy tàn thật khơng thể bàn cãi Đánh bại sản xuất nhỏ, tư đưa đến chỗ nâng cao suất lao động tạo địa vị độc quyền cho công ty nhà đại tư Bản thân sản xuất ngày xã hội hoá, - hàng chục vạn hàng triệu công nhân gắn chặt với cấu kinh tế có kế hoạch, - sản phẩm lao động chung lại nhúm nhà tư chiếm hữu Tình trạng vơ phủ sản xuất, khủng hoảng, chạy đua điên cuồng tìm thị trường, tình trạng đời sống quần chúng nhân dân không đảm bảo tăng lên Khi làm cho công nhân lệ thuộc vào tư bản, chế độ tư chủ nghĩa tạo sức mạnh vĩ đại lao động liên hợp Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly Mác nghiên cứu phát triển chủ nghĩa tư từ mầm mống kinh tế hàng hoá, tức từ trao đổi đơn giản, hình thức cao nó, tức sản xuất lớn Và kinh nghiệm tất nước tư chủ nghĩa cũ mới, ngày chứng tỏ rõ ràng cho số công nhân ngày đông thấy học thuyết Mác Chủ nghĩa tư thắng toàn giới, thắng lợi chẳng qua mở đầu cho thắng lợi lao động tư mà thơi Vai trò chủ nghĩa Mác giai cấp công nhân Khi chế độ nông nô bị lật đổ xã hội tư "tự do" đời người ta thấy rõ tự có nghĩa chế độ áp bóc lột người lao động Các học thuyết xã hội chủ nghĩa bắt đầu mọc ra, phản ánh phản đối ách áp Nhưng chủ nghĩa xã hội lúc đầu chủ nghĩa xã hội khơng tưởng Nó trích, lên án nguyền rủa xã hội tư bản; mơ ước xố bỏ xã hội tưởng tượng chế độ tốt đẹp hơn; tìm cách thuyết phục người giầu để họ thâý bóc lột khơng có đạo đức Nhưng chủ nghĩa xã hội khơng tưởng khơng thể vạch lối thực Nó khơng giải thích chất chế độ làm thuê chế độ tư bản, không phát quy luật phát triển chế độ tư khơng tìm lực lượng xã hội có khả trở thành người sáng tạo xã hội Tuy nhiên, cách mạng bão táp, khắp châu âu Pháp, nổ kèm với sụp đổ chế độ phong kiến, chế độ nơng nơ, ngày chứng tỏ đấu tranh giai cấp sở động lực tồn q trình phát triển Khơng thắng lợi tự trị giành từ tay giai cấp chủ nô, mà lại không gặp sức phản kháng liệt Không nước tư chủ nghĩa thành lập sở nhiều tự do, dân chủ, mà lại khơng có đấu tranh sống mái giai cấp khác xã hội tư Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly Thiên tài Mác chỗ ông người từ rút triệt để vận dụng kết luận lịch sử toàn giới Kết luận học thuyết đấu tranh giai cấp Chừng người ta chưa biết phân biệt lợi ích giai cấp hay giai cấp khác, qua câu nói, lời tuyên bố lời hứa hẹn có tính chất đạo đức, tơn giáo, trị xã hội, trước sau người ta kẻ ngốc nghếch bị người khác lừa dối tự lừa dối trị Những kẻ chủ trương cải cách cải thiện bị bọn bênh vực cũ lừa bịp mãi, họ chưa biết tất chế độ cũ, dầu dã man thối nát đến đâu nữa, lực lượng giai cấp thống trị hay giai cấp thống trị khác ủng hộ Và muốn đập tan phản kháng giai cấp thống trị ấy, có cách là: tìm xã hội xung quanh chúng ta, lực lượng - và, địa vị xã hội mà phải - trở thành lực lượng có khả quét cũ tạo mới, giáo dục tổ chức lực lượng để đấu tranh Chỉ có chủ nghĩa vật triết học Mác cho giai cấp vô sản đường khỏi chế độ nơ lệ tinh thần, tất giai cấp bị áp sống lay lắt từ trước tới Chỉ có học thuyết kinh tế Mác giải thích địa vị thực giai cấp vơ sản tồn chế độ tư chủ nghĩa Trên toàn giới, kể từ châu Mỹ đến Nhật, từ Thụy-điển đến Nam Phi, tổ chức độc lập giai cấp vô sản tăng thêm Giai cấp vô sản tự giáo dục tự bồi dưỡng tiến hành đấu tranh giai cấp nó, khỏi thiên kiến xã hội tư sản, ngày đoàn kết chặt chẽ lại biết đánh giá mức thành tích nó, tơi luyện lực lượng lớn lên khơng ngăn Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 10 GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly IV CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN - Giai đoạn chuyển biến tư tưởng Các Mác Ph.Ăng ghen từ chủ nghĩa tâm dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa vật cộng sản chủ nghĩa; - Giai đoạn hình thành nguyên lý triết học vật biện chứng vật lịch sử; - Giai đoạn C.Mác Ph.Ăngghen bổ sung phát triển lí luận triết học; - Giai đoạn Lênin bảo vệ hoàn thiện tiếp tục phát triển triết học Mác V THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO CÁC MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN THỰC HIỆN Thực chất - Sự đời triết học Mác tạo nên biến đổi có ý nghĩa cách mạng lịch sử triết học Mác - Triết học Mác tạo gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn Lý luận xuất phát từ thực tiễn, chịu định thực tiễn; đời, lý luận định hướng hoạt động thực tiễn Vì thế, so với học thuyết triết học khác triết học Mác ln ln bổ sung hồn thiện Ý nghĩa cách mạng triết học Các Mác Ph.Ăngghen thực - Định đường lối chiến lược đề biện pháp đấu tranh cải biến xã hội có hiệu - Sự kết hợp lý luận triết học Mác với phong trào vô sản tạo nên bước chuyển biến chất phong trào từ trình độ tự phát lên tự giác - Triết học Mác vũ khí tư tưởng để đấu tranh chống lại hệ tư tưởng tư sản, chủ nghĩa xét lại, hội chủ nghĩa giáo điều, góp phần quan trọng tạo thống phong trào đấu tranh giai cấp vô sản - Triết học Mác đời trở thành giới quan khoa học phương pháp luận chung định hướng phát triển khoa học phương pháp luận chung định hướng phát triển khoa học S Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 11 GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly Như vậy, triết học Mác phân định rõ ranh giới triết học với khoa học khác thiết lập mối quan hệ chặt chẽ chúng, xác định rõ đối tượng nghiên cứu triết học tìm quy luật vận động, phát triển chung nhát tự nhiên, xã hội tư Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 12 GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly KẾT LUẬN Nghiên cứu sâu phát triển chủ nghĩa vật triết học, Mác đưa học thuyết tới chỗ hoàn bị mở rộng học thuyết từ chỗ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người Chủ nghĩa vật lịch sử Mác thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học Sự hỗn độn tuỳ tiện từ trước đến thống trị quan niệm lịch sử trị thay lý luận khoa học hoàn chỉnh chặt chẽ, cho ta thấy phát triển lực lượng sản xuất mà từ chế độ sinh hoạt xã hội nảy sinh phát triển lên chế độ sinh hoạt xã hội khác, cao hơn, chẳng hạn chủ nghĩa tư nảy sinh từ chế độ nông nô Nhận thức người phản ánh giới tự nhiên tồn độc lập người, nghĩa phản ánh vật chất phát triển, nhận thức xã hội người (nghĩa quan điểm học thuyết khác triết học, tôn giáo, trị, v.v.) thế, phản ánh chế độ kinh tế xã hội Các thiết chế trị kiến trúc thượng tầng, xây dựng sở kinh tế Chúng ta thấy, chẳng hạn, thể khác nước đại châu âu dùng để củng cố quyền thống trị giai cấp tư sản giai cấp vô sản Triết học Mác chủ nghĩa vật triết học hồn bị, cung cấp cho loài người cho giai cấp công nhân, công cụ nhận thức vĩ đại Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 13 GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin trường Đại học công nghiệp Tp Hồ Chí Minh V I Lênin, Tồn tập, tập 33, Nxb Tiến Matxcova 1976 www.tailieu.vn Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật Hà Nội 1987 Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 14 GVHD : Lê Ngọc Tòng SVTH : Đặng Thị Thảo Ly NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Thanh Hóa, ngày …… tháng …… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin 15 ... thuê, chủ nghĩa Mác tun chiến liệt với chế độ nơ lệ Mong đợi có khoa học vô tư xã hội xây dựng chế độ nô lệ làm thuê khờ dại ngây thơ khơng khác mong đợi chủ xưởng tỏ vơ tư vấn đề xem có nên bớt... phát triển " Với giới hạn kiến thức thời gian, trình tìm hiểu em khơng thể tránh khỏi thiếu sót mong thầy góp ý bảo tận tình để em hồn thiện vốn kiến thức Tiểu luận nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin... quan phương lẫn phái tự do), khoa học xem chủ nghĩa Mác loại "tơng phái có hại" Khơng thể trơng mong có thái độ khác được, xã hội xây đấu tranh giai cấp khơng thể có khoa học xã hội "vơ tư" Bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Môn Mac Lenin, Tiểu Luận Môn Mac Lenin, Vai trò của chủ nghĩa Mác đối với giai cấp công nhân.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn