55 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 ĐỀ 1

5 107 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:28

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP LỚP 12 – CƠ BẢN (1) Bài 1: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì bằng: A: 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Bài 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo là: A: 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg 7 Bài 3: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Li đứng yên để gây phản ứng: p  Li � 2 (1) Biết hai hạt nhân tạo thành có động chuyển động theo hướng lập với góc 1500 Lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị u gần số khối chúng Kết luận sau đúng: A: Phản ứng (1) thu lượng C Phản ứng (1) tỏa lượng B: Năng lượng phản ứng (1) D Không đủ liệu để kết luận Bài 4: Độ bền vững hạt nhân phụ thuộc vào: A: Năng lượng liên kết C Tỉ số độ hụt khối số khối B: Độ hụt khối D Khối lượng hạt nhân Bài 5: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hồ Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m bằng: A: 200 g B 100 g C 50 g D 800 g Bi 6: Phơng trình mô tả sóng truyền theo trục x u = 0,04cos(4t + 0,5x), u x tính theo đơn vị mét, t tính theo đơn vị giây Chiu truyn súng trờn trc Ox vËn tèc trun sãng lµ: A: Chiều âm với v = m/s C Chiều dương với v = m/s B: Chiều âm với v = 8m/s D Chiều dương với v = m/s Bài 7: Tại điểm mặt chất lỏngcó nguồn dao động theo phương thẳng đứng với tần số 120HZ ,tạo sóng ổn định mặt nước Xét hai điểm M,N(MN = 0,5m) mặt chất lỏng nằm phía với nguồn va phương truyền sóng ln dao động pha.Số gợn lồi quan sát đựoc đoạn MN Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng là: A: 15m/s B 20m/s C 12m/s D 10m/s Bài 8: Đặt điện áp xoay chiều 120V - 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Điện áp hiệu dụng hai bảng tụ điện 96 V Giá trị C là: A: 2.10 4 F 3 B 3.10 4 F 2 C 3.10 4 F 4 D 2.10 4 F  Bài 9: Đặt hiệu điện xoay chiều u U cos(100t   ) ( V) hai đầu đoạn mạch nối thứ tự gồm R , R cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết R 2R 200  Điều chỉnh L hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch chứa R L lệch pha cực đại so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Giá trị độ tự cảm lúc là: A: L = 2/π (H) B L = 3/π (H) C L = 4/π (H) D L =1/π (H) Bài 10: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x = 3cos(πt - 5π ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = 5cos(πt + π/6) (cm) Dao động thứ hai có phương trình li độ là: π π A: x2 =8cos(πt + ) (cm) C x2 =2cos(πt + ) (cm) 6 5π 5π B: x2 =2cos(πt - ) (cm) D x2 =8cos(πt - ) (cm) 6 Bài 11: Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R,L,C không phân nhánh Khi tần số dòng điện mạch lớn giá trị 2 LC thì: A: điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B: dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch C: điện áp hiệu dụng đầu dây nhỏ điện áp hiệu dụng hai tụ điện D: điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài 12: Mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện 5V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm bằng: A: mA B mA C mA D 12 mA Bài 13: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A: Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường B: Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân không C: Trong q trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương D: Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Bài 14: Phát biểu sau khơng nói sóng điện từ: A: Sóng điện từ phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ, giao thoa B: Sóng điện từ q trình lan truyền lượng C: Sóng điện từ sóng ngang D: Sóng điện từ q trình lan truyền điện tích Bài 15: Trong chân khơng, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự là: A: ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại B: sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma C: tia gamma; tia X; tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến D: tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến Bài 16: Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay rôto máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rơto có nhiều cặp cực Rơto máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút Dòng điện máy phát có tần số 50 Hz Số cặp cực rôto là: A: B C D 14 14 Bài 17: Một dải sóng điện từ chân khơng có tần số từ 4,0.10 Hz đến 7,5.10 Hz Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Dải sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? A: Vùng tia Rơnghen C Vùng tia tử ngoại B: Vùng ánh sáng nhìn thấy D Vùng tia hồng ngoại Bài 18: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm bằng: A: 0,48μm B 0,40μm C 0,60μm D 0,76μm ur ur Bài 19: Trong mạch dao động LC, cường độ điện trường E hai tụ cảm ứng từ B lòng ống dây biến thiên điều hòa A pha B vuông pha C biên độ D ngược pha Bài 20: Đo tốc độ truyền sóng sợi dây đàn hồi cách bố trí thí nghiệm cho có sóng dừng sợi dây Tần số sóng hiển thị máy phát tần f = 1000Hz Đo khoảng cách nút sóng liên tiếp cho kết quả: d = 20cm Kết đo vận tốc v ? A: v = 20.000 cm/s B v = 2000 cm/s C v = 10.000 cm/s D v = 1000 cm/s Bài 21: Khi vào ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng lại tượng: A: Khúc xạ sóng B Phản xạ sóng C Nhiễu xạ sóng D giao thoa sóng Bài 22: Độ phóng xạ β tượng gỗ 0,8 lần độ phóng xạ khúc gỗ khối lượng vừa chặt Biết chu kì bán rã C14 5600năm Tuổi tượng gỗ là: A: 1200năm B 2000năm C 2500năm D 1803 năm Bài 23: Cơng êlectron khỏi kim loại 3,68.10-19J Khi chiếu vào kim loại hai xạ: xạ (I) có tần số 5.1014 Hz xạ (II) có bước sóng 0,25  m thì: A: xạ (II) khơng gây tượng quang điện, xạ (I) gây tượng quang điện B: hai xạ (I) (II) không gây tượng quang điện C: hai xạ (I) (II) gây tượng quang điện D: xạ (I) không gây tượng quang điện, xạ (II) gây tượng quang điện Bài 24: Bài 25: Đối với nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn ứng với bước sóng 121,8 nm Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L nguyên tử phát phơtơn ứng với bước sóng 656,3 nm Khi êlectron chuyển từ quỹ đại M quỹ đạo K, nguyên tử phát phơtơn ứng với bước sóng: A: 534,5 nm B 95,7 nm C, 102,7 nm D 309,1 nm Câu 26:Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm RLC Giữa AN chứa R cuộn dây cảm L, MB chứa R C Biết U AN = 100V, UMB = 75V, I = A uAN vuông pha với uMB Nội dung sau sai ? A Công suất tiêu thụ mạch 30 W B Điện áp uAB sớm pha i C Giá trị ZL 40  D Công suất tiêu thụ mạch 60 W Câu 27: Đặc điểm sau với ba loại xạ: hồng ngoại, tử ngoại tia X? A Có thể xuyên qua vật chắn sáng thơng thường B Có thể gây tượng quang điện với hầu hết kim loại C Có thể giao thoa, nhiễu xạ D Bị thuỷ tinh, nước hấp thụ mạnh − 24 24 Câu 28: 11 Na chất phóng xạ β có chu kỳ bán rã T = 15 Một mẫu 11 Na thời điểm t = có khối lượng m0 = 72g Sau khoảng thời gian t , khối lượng mẫu chất m = 18g Thời gian t có giá trị A 60giờ B 30 C 120giờ D 45 Câu 29: Khi tổng hợp hai dao động điều hồ phương tần số có biên độ thành phần a 2a dao động tổng hợp có biên độ 3a Hai dao động thành phần A lệch pha 2 / B pha với C vuông pha với D lệch pha 5 / Câu 30: Một dây thép dài AB = 60 cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi mạng điện thành phố tần số 50 Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 24 m/s C 12 m/s D 30 m/s Câu 31: Cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phát quang màu tím mà dùng màu đỏ hay màu vàng cam vì: A Màu đỏ hay màu vàng cam dễ phân biệt đêm tối B Màu tím gây chói mắt có hại cho mắt C Phần lớn ánh sáng đèn phương tiện giao thông gây phát quang với chất phát quang màu tím dễ gây phát quang với chất phát quang màu đỏ hay màu vàng cam D Khơng có chất phát quang màu tím Câu 32: Cho hai dao động điều hòa phương với phương trình x1  A cos(t  1 ) x2  A cos(t   ) Kết sau khơng xác nói biên độ dao động tổng hợp A0 : A A0  A , 2  1   / B A0  A(2  3) , 2  1   / C A0  A ,   1  2 / D A0  A , 2  1   / Câu 33: Sóng ngang có tần số f = 56 Hz truyền từ đầu dây A sợi dây đàn hồi dài Phần tử dây điểm M cách nguồn A đoạn x = 50 cm luôn dao động ngược pha với phần tử dây A Biết tốc độ truyền sóng dây nằm khoảng từ 7m/s đến 10m/s Tốc độ truyền sóng dây A m/s B m/s C 10 m/s D m/s Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5m, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 0,5cm; 1,05cm Trên đoạn MN (vng góc với hệ vân) có A vân sáng, vân tối B vân sáng, vân tối C vân sáng, vân tối D vân sáng, vân tối Câu 35: Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại tụ 12V Tại thời điểm điện tích tụ có giá trị q  6.109 C cường độ dòng điện qua cuộn dây i  3 mA Biết cuộn dây có độ tự cảm 4mH Tần số góc mạch là: A 5.105 rad/s B 25.104 rad/s C 25.105 rad/s D 5.104 rad/s Câu 36: U235 hấp thụ nơtrôn nhiệt, phân hạch sau vài trình phản ứng dẫn đến kết tạo thành hạt nhân bền theo phương trình sau: 90  U  n � 143 60 Nd  40 Zr  xn  y   yv , x y tương ứng số 235 92 hạt nơtrôn, êlectrôn phản nơtrinô phát (nơtrinơ coi có điện tích khối lượng 0), x y bằng: A x  ; y  B x  ; y  C x  ; y  D x  ; y  Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua VTCB chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân Câu 38: Nhận định tia hồng ngoại khơng xác: A Chỉ vật có nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại B Tia hồng ngoại xạ khơng nhìn thấy được, có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ bé sóng vơ tuyến C Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 39: Trong hệ tọa độ vng góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 31,4 rad/s B 15,7 rad/s C rad/s D 10 rad/s Câu 40: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang nên truyền chất rắn bề mặt chất lỏng B Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai mơi trường bị phản xạ khúc xạ C Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm pha với D Sóng điện từ truyền chân không Câu 41: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu 42: Dao động tắt dần A có biên độ giảm dần theo thời gian B ln có lợi C có biên độ khơng đổi theo thời gian D ln có hại Câu 43: Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A T/4 B T/8 C T/12 D T/6 Câu 44: Ở nhiệt độ định, đám có khả phát hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 λ2 (với λ < λ2 ) có khả hấp thụ A ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ λ1 C ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn λ2 B ánh sáng đơn sắc có bước sóng khoảng từ λ1 đến λ2 D hai ánh sáng đơn sắc Câu 45: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm , tốc độ truyền sóng dây m/s, treo lơ lửng cần rung Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80 Hz đến 120 Hz Trong q trình thay đổi tần số, có giá trị tần số tạo sóng dừng dây? A 15 B C D Câu 46: Phần lớn lượng giải phóng phản ứng phân hạch A lượng tỏa phóng xạ mảnh B động nơtrôn phát C động mảnh D lượng phôtôn tia gama Câu 47:Khi nói sóng học, nhận xét sau chưa xác: A Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn B Tuần hồn theo khơng gian C Vận tốc dao động phần tử biến thiên tuần hoàn D Tuần hoàn theo thời gian Câu 48: Gia tốc chất điểm dđđh biến thiên A khác tần số, pha với li độ B tần số, ngược pha với li độ C khác tần số, ngược pha với li độ D tần số, pha với li độ HD CÂU 300 Ω  L = 3/π ... kì bán rã C14 5600năm Tuổi tượng gỗ là: A: 12 0 0năm B 2000năm C 2500năm D 18 03 năm Bài 23: Cơng êlectron khỏi kim loại 3,68 .10 -19 J Khi chiếu vào kim loại hai xạ: xạ (I) có tần số 5 .10 14 Hz xạ (II)... hấp thụ mạnh − 24 24 Câu 28: 11 Na chất phóng xạ β có chu kỳ bán rã T = 15 Một mẫu 11 Na thời điểm t = có khối lượng m0 = 72g Sau khoảng thời gian t , khối lượng mẫu chất m = 18 g Thời gian t có... 18 g Thời gian t có giá trị A 60giờ B 30 C 12 0 giờ D 45 Câu 29: Khi tổng hợp hai dao động điều hồ phương tần số có biên độ thành phần a 2a dao động tổng hợp có biên độ 3a Hai dao động thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: 55 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 ĐỀ 1, 55 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 ĐỀ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn