254 câu tổng ôn lý thuyết Vật Lý 12 theo Chương (file Word)

16 127 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:18

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ Câu Vật tốc chất điểm dao động điều hồ có độ lớn cực đai nào? A) Khi li độ có độ lớn cực đại C) Khi pha cực đại; B) Khi li độ khơng D) Khi gia tốc có độ lớn cực đại Câu Gia tốc chất điểm dao động điều hồ khơng nào? A) Khi li độ lớn cực đại C) Khi li độ cực tiểu; B) Khi vận tốc cực đại D) Khi vận tốc khơng Câu Trong dao động điều hồ, vận tốc biến đổi nào? A) Cùng pha với li độ C) Sớm pha /2 so với li độ; B) Ngược pha với li độ; D) Trễ pha /2 so với li độ Câu Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi nào? A) Cùng pha với li độ C) Sớm pha /2 so với li độ; B) Ngược pha với li độ; D) Trễ pha /2 so với li độ Câu Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi: A) Cùng pha với vận tốc C) Sớm pha /2 so với vận tốc ; B) Ngược pha với vận tốc ; D) Trễ pha /2 so với vận tốc Câu Dao động học điều hoà đổi chiều khi: A lực tác dụng đổi chiều C lực tác dụng có độ lớn cực đại B Lực tác dụng không D Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Câu Vật dao động điều hòa có vận tốc khơng vật : A Vị trí cân B Vị trí có li độ cực đại C Vị trí mà lò xo khơng biến dạng D Vị trí mà lực tác dụng vào vật không Câu Năng lượng vật dao động điều hòa : A Tỉ lệ với biên độ dao động B Bằng với vật vật li độ cực đại C Bằng với động vật vật li độ cực đại D Bằng với vật qua vị trí cân Câu Gia tốc vật dao động điều hòa khơng : A Vật hai biên B Vật vị trí có vận tốc khơng C Hợp lực tác dụng vào vật khơng D Khơng có vị trí có gia tốc khơng Câu 10 Dao động cưỡng dao động : A Có tần số thay đổi theo thời gian B Có biên độ khơng phụ thuộc cường độ lực cưỡng C Có chu kì chu kì ngọai lực cưỡng D Có lượng tỉ lệ với biên độ ngoại lực cưỡng Câu 11 Sự cộng hưởng : A Có biên độ tăng khơng đáng kể lực ma sát lớn B Xảy vật dao động có ngoại lực tác dụng C Có lợi làm tăng biên độ có hại tần số thay đổi D Được ứng dụng để chế tạo lắc đồng hồ Câu 12 Dao động lắc đồng hồ : A Dao động tri B Dao động tự C Sự tự dao động D Dao động tắt dần Câu 13 Thế lắc đơn dao động điều hòa A Bằng với lượng dao động vật nặng biên B Cực đại vật qua vị trí cân C Ln khơng đổi qũy đạo vật coi đường thẳng D Khơng phụ thuộc góc lệch dây treo Câu 14 Các đặc trưng dao động tuần hoan A Biên độ tần số B Tần số pha ban đầu C Bước sóng biên độ D Vận tốc gia tốc Câu 15 Chọn câu trả lời : dao động lắc đơn : A Ln dao động điều hòa C Có tần số góc Câu 16 A f  Câu 17 Câu 18 B Trong điều kiện biên độ góc  tính cơng thức   l  m 100 coi dao động điều hòa D Ln dao động tự g Tần số lắc đơn cho công thức : 2 l g B f 2 l g C f 2 Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào: A Khối lượng lắc C Tỉ số trọng lượng khối lượng lắc g l D f  2 g l B Trọng lượng lắc D Khối lượng riêng lắc Trong dao động điều hoà lắc đơn, phát biểu sau đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 19 Chọn câu Đúng Động dao động điều hoà biến đổi theo thời gian: A theo hàm dạng cos B Tuần hoàn với chu kỳ T C Tuần hoàn với chu kỳ T/2 D Không đổi Câu 20 Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng đúng? A Động biến đổi tuần hoàn chu kỳ B Động biến đổi điều hoà chu kỳ với vận tốc C Thế biến đổi tuan hoan với tần số gấp lần tần số li độ D Tổng động không phụ thuộc vào thời gian Câu 21 Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua VTCB B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực đại gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Câu 22 Phát biểu sau không đúng?  kA cho thấy vật có li độ cực đại 2 B Công thức E  mv max cho thấy động vật qua VTCB 2 C Công thức E  m A cho thấy không thay đổi theo thời gian 2 D Công thức E t  kx  kA cho thấy không thay đổi theo thời gian 2 A Công thức E Câu 23 Phát biểu sau với lắc đơn dao động điều hồ khơng đúng? A Động tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật B Thế tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật C Thế tỉ lệ với bình phương li độ góc vật D Cơ không đổi theo thời gian tỉ lệ với bình phương biên độ góc Câu 24 Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian có A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Câu 25 Phát biểu sau mối quan hệ li độ, vận tốc, gia tốc đúng? A Trong dao động điều hoà vận tốc li độ chiều B Trong dao động điều hồ vận tốc gia tốc ln ngược chiều C Trong dao động điều hoà gia tốc li độ ln ngược dấu D Trong dao động điều hồ gia tốc li độ chiều Câu 26 Chọn câu Đúng Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A làm lực cản môi trường vật chuyển động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật chuyển động C tác dụng ngoại lực vào vật dđ chiều với chuyển động phần chu kỳ D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt dần Câu 27 Nhận xét sau không đúng? A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu 28 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn dao động khơng khí A trọng lực tác dụng lên vật B lực căng dây treo C lực cản mơi trường D dây treo có khối lượng đáng kể Câu 29 Phát biểu sau đúng? A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản môi trường vật dao động B Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dđ C Dao động trì dao động mà người ta tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kỳ D Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 30 Phát biểu sau đúng? A Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành nhiệt B Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành hoá C Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành điện D Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành quang Câu 31 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào: A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D hệ số cản (của ma sát nhót) tác dụng lên vật Câu 32 Phát biểu sau đúng? Hiện tượng cộng hưởng xảy với: A dao động điều hoà B dao động riêng C dao động tắt dần D với dao động cưỡng Câu 33 Phát biểu sau không cộng hưởng dao động cơ? A tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng B tần số lực cưỡng tần số dao động riêng C chu kỳ lực cưỡng chu kỳ dao động riêng D biên độ lực cưỡng biên độ dao động vật Câu 34 Phát biểu sau không đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng B Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng C Chu kỳ dao động cưỡng không chu kỳ dao động riêng D Chu kỳ dao động cưỡng chu kỳ lực cưỡng Câu 35 Trong thí nghiệm với lắc đơn, thay nặng 50g nặng 20g thì: A chu kỳ tăng lên rõ rệt B Chu kỳ giảm rõ rệt C Tần số giảm nhiều D Tần số khơng đổi Câu 36 Trong thí nghiệm với lắc lò xo thẳng đứng lắc lò xo nằm ngang gia tốc trọng trường g A Chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ dao động lắc thẳng đứng B Không ảnh hưởng tới chu kỳ dao động lắc thẳng đứng lắc nằm ngang C Chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ dao động lắc lò xo nằm ngang D Chỉ không ảnh hưởng tới chu kỳ lắc lò xo nằm ngang Câu 37 Trong dao động điều hồ : A Li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hồ theo thời gian có biên độ B Lực phục hồi lực đàn hồi C Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Gia tốc ln hướng vị trí cân tỉ lệ thuận với li độ Câu 38 Pha dao động dùng để xác định : A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu 39 Tìm câu phát biểu sai với dao động điều hòa? A Động dạng lượng phụ thuộc vận tốc B Cơ hệ số C Thế dạng lượng khơng phụ thuộc vào vị trí D Cơ hệ tổng động Câu 40 Trong q trình dao động điều hồ lắc lò xo theo phương thẳng đứng, lực ĐH lò xo lớn khi: A F=kA B F=K( l  A) C F=K l D F=k( l  x ) Câu 41 Đối với dao động cưỡng bức: A Chu kì dao động phụ thuộc vào ngoại lực B Chu kì dao động phụ thuộc vào cấu tạo vật ngoại lực C Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực D Biên độ dao động phụ thuộc vào ngoại lực Câu 42 Chọn phát biểu sai: Năng lượng dao động điều hồ ln : A Là số C Bằng động vật qua vị trí cân B Bằng vật qua vị trí cân D Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 Câu 43 Gia tốc dao động điều hồ: A Ln ln khơng đổi B Đạt giá trị cực đại qua vị trí cân C Ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ thuận với li độ D Biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2 Câu 44 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc : A Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao động Câu 45 Hai dao động điều hồ có pha dao động Điều sau nói li độ chúng : A Luôn B Luôn dấu C Luôn trái dấu D Có li độ trái dấu Hãy thông tin không chuyển động điều hoà chất điểm ? A Biên độ dao động đại lượng không đổi B Động đại lượng biến đổi C Gía trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ D Gía trị lực tỉ lệ thuận với li độ Câu 46 SÓNG –GIAO THOA SÓNG –SÓNG DỪNG-CÁC ĐẶC TRƯNG SINH CỦA ÂM Chọn câu trả lời đúng: Sóng ngang : A Truyền chất rắn B Truyền chất rắn lỏng C Truyền chất rắn lỏng, khơngkhí D Khơng truyền chất rắn Câu 48 Chọn câu trả lời đúng: sóng dọc: A Chỉ truyền chất rắn B Truyền chất rắn, lỏng khí C Truyền chất rắn, lỏng, khí chân khơng D.Khơng truyền chất rắn Câu 49 Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau không thay đổi A Vận tốc B Tần số C Bước sóng D Năng lượng Câu 50 Chọn câu trả lời đúng: bước sóng định nghĩa : A Là khoảng cách giũa hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha B Là qng đường sóng truyền chu kì C Là khoảng cách hai nút sóng gần tượng sóng dừng D Cả A, B Câu 51 Chọn câu trả lời đúng: Độ cao âm đặc tính sinh lí phụ thuộc vào : A Vận tốc truyền âm B Biên độ âm C Tần số âm D Năng lượng âm Câu 52 Âm sắc đặc tính sinh lí âm phụ thuộc vào : A Vận tốc âm B Tần số biên độ âm C Bước sóng D Bước sóng lượng âm Độ to âm đặc tính sinh lí phụ thuộc vào : A A Vận tốc âm C Bước sóng lượng âm B B Tần số mức cường độ âm D Vận tốc bước sóng Câu 53 Chọn câu trả lời đúng: nguồn sóng kết hợp nguồn sóng có : A Cùng biên độ C Cùng tần số B Độ lệch pha không đổi theo thời gian D Cả A, B, C Câu 54 Trong tượng giao thoa sóng nước, điểm cực đại giao thoa hiệu đường : Câu 47 A d  d1 k Câu 55 A  B d  d1 (2k  1)  C d  d1 k D d  d1 (2k  1)  Trong tượng giao thoa sóng nước, điểm cực tiểu giao thoa hiệu đường : d  d1 k  B d  d1 (2k  1)  C d  d1 k D d  d1 (2k  1)  Câu 56 Âm sóng học có tần số khoảng : A 16Hz đến 104 Hz B 16Hz đến 20000MHz C 10 đến 200KHz Câu 57 Câu 58 D 16 đến KHz Âm : A Chỉ truyền chất khí B Truyền chất rắn lỏng, khí C Truyền chất rắn, lỏng, khí chân khơng D Không truyền chất rắn Mức cường độ âm âm có cường độ âm I xác định công thức : A L( dB ) lg Câu 59 A N I I0 B L(dB) 10 lg I I0 C L(dB) lg I0 I D L(dB ) 10 lg I 0 I Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm : B Đêxiben (dB) C j/s D W/m Câu 60 Âm hai nhạc cụ khác phát khác : B Độ to C Âm sắc D Cả Câu 61 Trong sóng dừng : A Khoảng cách hai nút hai bụng liền /4 B Khoảng cách nút bụng liền /2 C Khoảng cách nút bụng liền /4 D Khoảng cách hai nút hai bụng liền  Câu 62 Trong mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng, sóng sau truyền mơi trường : A Sóng B Sóng điện từ C Sóng dừng D Khơng có Câu 63 Trong sóng sau sóng khơng truyền chân khơng : A.Sóng ánh sáng B Sóng vơ tuyến C Sóng siêu âm D Sóng điện từ Câu 64 Trong yếu tố sau yếu tố đặc trưng sinh lí âm? A Biên độ B Năng lượng C Âm sắc D Cường độ âm A Độ cao Câu 65 Sóng phản xạ : A ln bị đổi dấu C Bị đổi dấu phản xạ mặt cản di động B Luôn không bị đổi dấu D Bị đổi dấu phản xạ mặt cản cố định Câu 66 Độ to âm phụ thuộc vào : A Cường độ âm tần số âm B Nghưỡng nghe nghưỡng đau C Giá trị cực đại cường độ âm C Cường độ âm cực tiểu gây cảm giác âm Câu 67 Sóng truyền mặt nước : A Sóng dọc B Sóng ngang C Sóng dài D Sóng ngắn Câu 68 Trong chất liệu sau chất liệu truyền âm : A Thép B Nước C Bông D Gỗ Câu 69 Âm trầm âm có : A Biên độ dao động nhỏ B Tần số dao động nhỏ C Năng lượng dao động nhỏ D cường độ âm nhỏ Câu 70 Miền nghe phụ thuộc vào : A Độ cao âm B Âm sắc âm C Độ to âm D Năng luợng âm Câu 71 Sóng kết hợp : A Hai sóng có biên độ, tần số B Hai sóng pha , biên độ C Hai sóng có tần số, khác biên độ D Hai sóng có tần số, pha Câu 72 Phát biểu sau nói sóng học ? A Sóng học lan truyền dao động theo thời gian môi trường vật chất B Sóng học lan truyền vật chất theo thời gian C Sóng học dao động học D Sóng học lan truyền vật chất không gian Câu 73 Vận tốc truyền sóng mơi trường : A Phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng B Phụ thuộc vào chất môi trường C Phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng bước sóng D Tăng theo cường độ sóng Câu 74 Chọn câu sai ? A Sóng âm truyền mơi trường khí lỏng B Sóng âm có tần số nhỏ 16Hz sóng hạ âm C Sóng âm sóng học có chất vật lí D Vận tốc truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ Câu 75 Khi có tượng giao thoa sóng nước nguồn pha phnhững điểm nằm đường trung trực : A Dao động với biên độ lớn B Dao động với biên độ nhỏ C Dao động với biên độ D Đứng yên Câu 76 Âm sắc : A Một màu sắc âm B Một tính chất âm giúp ta nhận biết nguồn âm C Một tính chất vật lí âm D Tính chất vật lí sinh lí âm Câu 77 Trong yếu tố sau đây: Biểu thức sóng Phương dao động Biên độ dao động Phương truyền sóng Những yếu tố giúp ta phân biệt sóng dọc với sóng ngang : A B C D Câu 78 Trong nhạc cụ, hộp đàn, thân kèn, sáo có tác dụng : A Vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm nhạc cụ phát B Làm tăng độ cao độ to âm C Gĩư cho âm phát có tần số ổn định D Lọc bít tạp âm tiếng ồn Câu 79 Để tăng gấp đôi tần số âm dây đàn phát ta phải : A Tăng lực căng dây gấp hai lần B Gỉam lực căng dây gấp hai lần C Tăng lực căng dây gấp lần C Gỉam lực căng dây gấp lần Câu 80 Độ to âm đặc trưng : A Cường độ âm B Biên độ dao động âm C Mức cường độ âm D áp suất âm Câu 81 Hai âm có độ cao , chúng có đặc điểm đặc điểm sau ? A Cùng biên độ B Cùng bước sóng mơi trường C Cùng tần số bước sóng D Cùng tần số Câu 82 Phát biểu sau ? A Âm có cường độ lớn tai ta có cảm giác âm to B Âm có cường độ nhỏ tai ta có cảm giác âm nhỏ C Âm có tần số lớn tai ta có cảm giác âm to D Âm to hay nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm Câu 83 Bước sóng gì? A Là quãng đường mà phần tử môi trường giây B Là khoảng cách hai phần tử sóng dao động ngược pha C Là khoảng cách hai phần tử sóng gần dao động pha D Là khoảng cách hai vị trí xa phần tử sóng Câu 84 Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học khơng đúng? A Chu kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao động B Tần số sóng tần số dao động phần tử dao động C Tốc độ sóng tốc độ dao động phần tử dao động D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kỳ Câu 85 Ta quan sát thấy tượng dây có sóng dừng? A Tất phần tử dây đứng yên B Trên dây có bụng sóng xen kẽ với nút sóng C Tất điểm dây dao động với biên độ cực đại D Tất điểm dây chuyển động với tốc độ Câu 86 Sóng truyền sợi dây hai đầu cố định có bước sóng  Muốn có sóng dừng dây chiều dài L dây phải thoả mãn điều kiện nào? A L = /6 B L =/4 C L = 2 D L =2 Câu 87 Hiện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp bao nhiêu? A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 88 Điều kiện có giao thoa sóng gì? A Có hai sóng chuyển động ngược chiều giao C Có hai sóng bước sóng giao B Có hai sóng tần số có độ lệch pha khơng đổi D Có hai sóng biên độ, tốc độ giao Câu 89 Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng bao nhiêu? A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 90 Tai người nghe âm có mức cường độ âm khoảng nào? A Từ dB đến 1000 dB B Từ 10 dB đến 100 dB C Từ -10 dB đến 100dB D Từ dB đến 130 dB Câu 91 Âm hoạ âm bậc dây đàn phát có mối liên hệ với nào? A Hoạ âm có cường độ lớn cường độ âm B Tần số hoạ âm bậc lớn gấp đôi tần số âm C Tần số âm lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc D Tốc độ âm lớn gấp đôi tốc độ hoạ âm bậc Câu 92 Hộp cộng hưởng có tác dụng gì? A Làm tăng tần số âm B Làm giảm bớt cường độ âm C Làm tăng cường độ âm D Làm giảm độ cao âm Câu 93 Câu 94 Một sóng học có tần số f = 1000Hz lan truyền khơng khí Sóng gọi A sóng siêu âm B Âm C sóng hạ âm D chưa đủ điều kiện để kết luận Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học sau đây? A Sóng âm có tần số 10Hz B Sóng âm có tần số 30kHz C Sóng âm có chu kỳ 2,0s D Sóng âm có chu kỳ 2,0ms CHƯƠNG : DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 95 Dao động điện từ tự mạch dao động dòng điện xoay chiều có: A Tần số lớn B Chu kỳ lớn C Cường độ lớn Câu 96 A T 2  D Hiệu điện lớn Chu kỳ dao động điện từ tự mạch dao động L, C xác định hệ thức đây: L C B T 2  C L C T 2 LC D T 2 LC Câu 97 Một mạch DĐ gồm cuộn cảm có L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện Umax Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch là: A I max =U max LC ; Câu 98 B I max =U max L ; C C I max =U max C ; L D I max = U max LC Mạch dao động điện từ điều hồ có cấu tạo gồm: A nguồn điện chiều tụ điện mắc thành mạch kín B nguồn điện chiều cuộn cảm mắc thành mạch kín C nguồn điện chiều điện trở mắc thành mạch kín D tụ điện cuộn cảm mắc thành mạch kín Câu 99 Mạch dao động điện từ điều hồ LC có chu kỳ A phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C B phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L C phụ thuộc vào L C D không phụ thuộc vào L C Câu 100 Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hồ LC khơng đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hồ B Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch phụ thuộc vào điện tích tụ điện Câu 101 Dao động điện từ tự mạch dao động dòng điện xoay chiều có: A Chu ki nhỏ B Chu kì lớn C Cường độ lớn D Hiệu điện lớn ĐIỆN TỪ TRƯỜNG Câu 102 Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xốy B Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy C Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong D Từ trường xốy có đường sức từ bao quanh đường sức điện Câu 103 Chọn câu Đúng Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ luôn: A phương, ngược chiều B phương, chiều C có phương vng góc với D có phương lệch góc 450 Câu 104 Phát biểu sau không đúng? A Điện trường tĩnh điện trường có đường sức điện xuất phát từ điện tích dương kết thúc điện tích âm B Điện trường xốy điện trường có đường sức điện đường cong kín C Từ trường tĩnh từ trường nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh D Từ trường xốy từ trường có đường sức từ đường cong kín Câu 105 Phát biểu sau không đúng? A Một từ trường biến thiên tuần hồn theo thời gian, sinh điện trường xoáy B Một điện trường biến thiên tuần hồn theo thời gian, sinh từ trường xoáy C Một từ trường biến thiên tăng dần theo thời gian, sinh điện trường xốy biến thiên D Một điện trường biến thiên tăng dần theo thời gian, sinh từ trường tĩnh Câu 106 Phát biểu sau không nói điện từ trường? A Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy B Điện trường xoáy điện trường có đường sức đường cong C Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường D Có đường sức từ bao quanh đường sức điện SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 107 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ truyền môi trường vật chất kể chân khơng B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ sóng ngang, trình truyền véctơ B êléctron vng góc với vng góc với phương truyền sóng Câu 108 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Nguồn phát sóng điện từ đa dạng, vật tạo điện trường từ trường biến thiên B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Tốc độ lan truyền sóng điện từ chân khơng tốc độ ánh sáng nước Câu 109 Phát biểu sau nói sóng điện từ? A Khi điện tích điểm dao động có điện từ trường lan truyền khơng gian dạng sóng B Điện tích dao động khơng thể xạ sóng điện từ C Tốc độ sóng điện từ chân khơng nhỏ nhiều lần so với tốc độ ánh sáng chân không D Tần số sóng điện từ nửa tần số điện tích dao động Câu 110 Trong trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B vectơ E A Trùng phương vng góc với phương truyền sóng B Biến thiên tuần hồn theo khơng gian, khơng tuần hồn theo thời gian ln ln: C Dao động ngược pha D Dao động pha Câu 111 Sóng điện từ sau có khả xuyên qua tầng điện li? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 112 Sóng điện từ sau bị tầng điện li phản xạ mạnh? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 113 Sóng điện từ sau dùng việc truyền thông tin nước? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 114 Câu 115 Câu 116 Câu 117 Câu 118 Điều sau sai nói nguyên tắc thu sóng điện từ ? A Áp dụng tượng cộng hưởng mạch dao động máy thu để thu sóng điện từ B Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động L, C C Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động L, C kết hợp ăng ten D Để thu sóng điện từ ta dùng mạch R, L, C nối tiếp Dao động điện từ thu mạch chọn sóng là: A Dao động tự với tần số tần số riêng mạch B Dao động tắt dần với tần số tần số riêng mạch C Dao động cưỡng với tần số tần số riêng mạch D Cả sai Điều sau nói sóng điện từ ? A Điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng gọi sóng điện từ B Sóng điện từ sóng có phương dao động ln phương ngang C Sóng điện từ khơng lan truyền chân khơng D Sóng điện từ sóng ngang Tìm phát biểu sai sóng vơ tuyến A Sóng dài bị nước hấp thụ nên dùng để thơng tin nước B Ban đêm sóng trung truyền gần ban ngày nên ban đêm nghe đài sóng trung khơng tốt C Sóng ngắn tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần nên truyền điểm mặt đất D Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ dùng thông tin vũ trụ Chọn câu Đúng Với mạch dao động hở vùng khơng gian A quanh dây dẫn có từ trường biến thiên B quanh dây dẫn có điện trường biến thiên C Bên tụ điện khơng có từ trường biến thiên D quanh dây dẫn có từ trường biến thiên điện trường biến thiên Câu 119 Việc phát sóng điện từ đài phát phải qua giai đoạn nào, ứng với thứ tự nào? I Tạo dao động cao tần; II Tạo dao động âm tần; III Khuyếch đại dao động IV Biến điệu; V Tách sóng A I, II, III, IV; B I, II, IV, III; C I, II, V, III; D I, II, V, IV Câu 120 Việc thu sóng điện từ máy thu phải qua giai đoạn, với thứ tự nào? I Chọn sóng; II Tách sóng; III Khuyếch đại âm tần; IV Khuyếch đại cao tần; V Chuyển thành sóng âm A I, III, II, IV, V; B I, II, III, V; C I, II, IV, III, V; D I, II, IV, V Câu 121 A Sóng dài Sóng sau dùng truyền hình sóng vơ tuyến điện? B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 122 Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào A tượng cộng hưởng điện mạch LC B tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở C tượng hấp thụ sóng điện từ môi trường D tượng giao thoa sóng điện từ CHƯƠNG III: DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Dòng điện xoay chiều dòng điện: A có cường độ biến thiên tuần hồn theo thời gian B có cường độ biến đổi điều hồ theo thời gian C có chiều biến đổi theo thời gian D có chu kỳ khơng đổi Câu 123 Câu 124 Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng? A Hiệu điện B Chu kỳ C Tần số D Công suất Câu 125 Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng không dùng giá trị hiệu dụng? A Hiệu điện B Cường độ dòng điện C Suất điện động D Công suất Câu 126 Chọn câu Đúng A B C D Tụ điện cho dòng điện xoay chiều dòng điện chiều qua Hiệu điện hai tụ biến thiên sớm pha /2 dòng điện Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện Dung kháng tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kỳ dòng điện xoay chiều Câu 127 Phát biểu sau Đúng cuộn cảm? A Cuộn dây cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, khơng có tác dụng cản trở dòng điện chiều B Hiệu điện hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện qua đồng thời nửa biên độ tương ứng C Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ thuận với chu kỳ dòng điện xoay chiều D Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện Câu 128 Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa tụ điện? A Dòng điện sớm pha hiệu điện góc /2 B Dòng điện sớm pha hiệu điện góc /4 C Dòng điện trễ pha hiệu điện góc /2 D Dòng điện trễ pha hiệu điện góc /4 Câu 129 Cường độ hiệu dụng dòng điện chạy đoạn mạch RLC nối tiếp khơng có tính chất đây? A Không phụ thuộc vào chu kỳ dòng điện B Tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C Phụ thuộc vào tần số điểm điện D Tỉ lệ nghịch với tổng trở đoạn mạch Câu 130 Dung kháng đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Ta làm thay đổi thông số đoạn mạch cách nêu sau Cách làm cho tượng cộng hưởng điện xảy ra? A Tăng điện dung tụ điện B Tăng hệ số tự cảm cuộn dây C Giảm điện trở đoạn mạch D Giảm tần số dòng điện Câu 131 Trong câu đây, câu Đúng, câu Sai? Biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha /4 dòng điện ( có nhiều đáp án ) I Tần số dòng điện đoạn mạch nhỏ giá trị cần để xảy cộng hưởng II Tổng trở mạch hai lần điện trở R đoạn mạch III Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở đoạn mạch IV Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở V Hiệu điện hai đầu điện trở sớm pha /4 hiệu điện hai tụ Câu 132 Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc /2 A Người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B Người ta phải mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C Người ta phải thay điện trở nói tụ điện D Người ta phải thay điện trở nói cuộn dây cảm Câu 133 Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thoả mãn điều kiện   A B C D Câu 134 A B C D LC Cường độ dòng điện pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại Công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Câu khơng đúng? Cơng thức tính cos = R/Z áp dụng cho đoạn mạch điện Khơng thể vào hệ số công suất để xác định độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện Cuộn cảm có hệ số công suất khác không Hệ số công suất phụ thuộc vào hiệu điện hiệu dụng xoay chiều hai đầu mạch Câu 135 Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện ngun thơng số mạch, kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng D Hiệu điện hiệu dụng điện trở giảm Câu 136 Dòng điện xoay mạch biến thiên điều hồ pha với hiệu điện hai đoạn mạch A Trong trường hợp mạch có R C B Trong trường hợp mạch chứa điện trở R C Trong trường hợp mạch RLC không xảy cộng hưởng điện D Trong trường hợp mạch có R L Câu 137 Trên đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất (cos = 0), khi: A Đoạn mạch chứa điện trở B Đoạn mạch có điện trở khơng C Đoạn mạch khơng có tụ điện D Đoạn mạch khơng có cuộn cảm Câu 138 Công suất đoạn mạch xoay chiều tính cơng thức đây: A P = U.I; B P = Z.I 2; C P = Z.I cos; D P = R.I.cos Câu 139 Mạch điện sau có hệ số cơng suất nhỏ nhất? A Điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2 B Điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L C Điện trở R nối tiếp với tụ điện C D Cuộn dây cảm L nối tiếp với tụ điện C Câu 140 Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều hệ số cơng suất mạch : A không thay đổi B tăng C giảm D Câu 141 Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa : A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng tự cảm C Hiện tượng cảm ứng điện từ D Từ trường quay Câu 142 Chọn câu trả lời sai: Hiện tượng cộng hưởng mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp xảy thì: A Cos  Câu 143 1 B C=L/  C U L U C D Công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại P=UI Chọn câu trả lời sai: Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp với cos  =1 khi: Z C B P = U.I C 1 R L Câu 144 Chọn câu trả lời sai: ý nghĩa hệ số công suất A A B C D D U U R Hệ số công suất lớn cơng suất tiêu thụ mạch lớn Hệ số cơng suất lớn cơng suất hao phí mạch lớn Để tăng hiệu sử dụng điện năng,ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất Công suất thiết bị điện thường phải 0,85 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Câu 145 Máy phát điện xoay chiều pha ba pha giống điểm nào? A Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định B Đều có góp điện để dẫn điện mạch ngồi C Đều có ngun tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Trong vòng dây rơto, suất điện động máy biến thiên tuần hoàn hai lần Câu 146 Điều sau nói máy phát điện xoay chiều ? A Ro to phần cảm phần ứng B Phần quay gọi rôto , phần đứng yên gọi stato C Phần cảm tạo từ trường , phần ứng tạo suất điện động D Cả A, B , C Câu 147 Chọn câu sai: Khi máy phát điện xoay chiều pha hoạt động , suất điện động bên cuộn dây stato có: A Cùng biên độ B Cùng tần số C lệch pha 2/3 D Cùng pha Câu 148 Đối với máy phát điện xoay chiều pha : chọn đáp án sai ? A Số cặp cực rôto số cuộn dây B Số cặp cực rôto lần số cuộn dây C Nếu rơto có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/giây tần số dòng điện máy phát là: f=n.p D Để giảm tốc độ quay rôto người ta phải tăng số cặp cực rôto Câu 149 Trong máy phát điện xoay chiều pha , ba suất điện động cuộn dây: A Cùng biên độ, tần số , pha B Cùng tần số, pha khác biên độ C Cùng biên độ pha khác tần số D Cùng biên độ tần số khác vê pha Câu 150 Câu 151 MÁY BIẾN ÁP – TRUYỀN TẢI ĐIỆN Câu sau Đúng nói máy biến thế? A Máy biến áp cho phép biến đổi hiệu điện xoay chiều B Các cuộn dây máy biến áp lõi sắt C Dòng điện chạy cuộn dây sơ cấp thứ cấp khác cường độ tần số D Suất điện động cuộn dây máy biến áp suất điện động cảm ứng Chọn câu Sai Trong trình tải điện xa, cơng suất hao phí: A tỉ lệ với thời gian truyền tải B tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện C tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện hai đầu dây trạm phát điện D tỉ lệ với bình phương cơng suất truyền 10 Câu 152 Nhận xét sau máy biến không đúng? A Máy biến tăng hiệu điện B Máy biến giảm hiệu điện C Máy biến thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Máy biến có td biến đổi cường độ dòng điện Câu 153 Máy biến A Là thiết bị biến đổi hiệu điện dòng điện B Có hai cuộn dây có số vòng giống quấn lõi thép C Cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều cuộn thứ cấp D Hoạt động không dựa vào tượng cảm ứng điện từ Câu 154 Gọi P công suất tải đường dây ; U hiệu điện đầu đường dây , R điện trở dây dẫn Công suất hao phí đường dây tác dụng nhiệt : A P  R.P U2 B P  R.U P2 C P  R P U2 D P  R.P 2U Câu 155 sóng sau khơng phải sóng điện từ : A Sóng dùng siêu âm B Sóng đèn nêơn phát C Sóng dùng vơ tuyến truyền hình C Sóng phát từ đài FM Câu 156 Chọn câu trả lời sai: Trong sơ đồ khối máy thu vơ tuyến điện có A Mạch chọn sóng B Mạch biến điệu C Mạch tách sóng D Mạch khuếch đại GIAO THOA ÁNH SÁNG Câu 157 Chọn câu trả lời sai ánh sáng đơn sắc ánh sáng : A Có màu sắc xác định B Khơng bị tán sắc qua lăng kính C Bị khúc xạ qua lăng kính D Có vận tốc không đổi truyền từ môi trường sang môi trường khác Câu 158 Thí nghiệm niutơn sóng ánh sáng chứng minh: A Lăng kính khơng có khả nhuộm màu cho ánh sáng B Sự tồn ánh sáng đơn sắc C ánh sáng mặt trời ánh sáng đơn sắc D Sự khúc xạ tia sáng qua lăng kính Câu 159 Khi chùm sáng từ môi trường sang môi trường khác đại lượng không thay đổi : A Chiều B Vận tốc C Tần số D Bước sóng Câu 160 Ứng dụng tượng giao thoa ánh sáng để đo : A Tần số ánh sáng B Bước sóng ánh sáng C Chiết suất mơi trường D Vận tốc ánh sáng Câu 161 Hai nguồn sáng kết hợp hai nguồn phát hai sóng : A Có tần số B Đồng pha C Đơn sắc có hiệu số pha ban đầu thay đổi chậm D Có tần số hiệu số pha không đổi Câu 162 Điều kiện để thu quang phổ vạch hấp thụ : A Nhiệt độ đám khí hay phải thấp nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục B Nhiệt độ đám khí hay phải cao nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục C Áp suất khối khí phải thấp D Khơng cần điều kiện Câu 163 Chọn câu trả lời sai: Quang phổ vạch phát xạ: A Là quang phổ gồm hệ thống vạch màu riêng rẽ ngăn cách cá khoảng tối B Do chất khí hay bị kích thích cách nung nóng hay phóng tia lửa điện phát C Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác về: số lượng vạch phổ, vị trí vạch màu, màu sắc độ sáng tỉ đối vạch D Ứng dụng để nhận biết có mặt nguyên tố hỗn hợp chất, xác định thành phần cấu tạo hay nhiệt độ vật Câu 164 Chọn câu sai nhận xét máy quang phổ: A Là dụng cụ để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần, thành thành phần đơn sắc khác B Nguyên tắc hoạt động dựa tượng tán sắc ánh sáng C Dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát D Bộ phận máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính Câu 165 Hiện tượng giao thoa ánh sáng quan sát hai nguồn ánh sáng hai nguồn: A Đơn sắc B Kết hợp C Cùng màu sắc D Cùng cường độ ánh sáng Câu 166 Chọn câu sai: A Giao thoa tượng đặc trưng sóng B Nơi có sóng nơi có giao thoa C Nơi có giao thoa nơi có sóng D Hai sóng có tần số độ lệch pha khơng đổi theo thời gian gọi sóng kết hợp Câu 167 Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng: A Có chất sóng B Là sóng ngang C Là sóng điện từ D Có thể bị tán sắc Câu 168 Hiện tượng quang học sau sử dụng máy phân tích quang phổ? A Hiện tượng giao thoa ánh sáng B Hiện tượng khúc xạ 11 C Hiện tượng phản xạ D Hiện tượng tán sắc Chùm tia ló khỏi lăng kính máy quang phổ, trước qua thấu kính buồng tối : A chùm tia song song B 1chùm tia phân kì màu trắng C chùm tia phân kì có nhiều màu D tập hợp nhiều chùm tia song song chùm có màu Câu 170 Quang phổ liên tục vật : A Phụ thuộc chất vật B Phụ thuộc nhiệt độ vật C Phụ thuộc chất lẫn nhiệt độ vật D Không phụ thuộc chất nhiệt độ vật Câu 171 Đặc điểm quang phổ liên tục : A Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C Không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Có nhiều vạch sáng tối xen kẽ Câu 172 Quang phổ gồm dải màu từ đỏ đến tím : A Quang phổ liên tục B Quang phổ vạch hấp thụ C Quang phổ đám D Quang phổ vạch phát xạ Câu 173 Quang phổ vạch thu chất phát sáng trạng thái : A Rắn C Khí hay nóng sáng áp suất thấp B Lỏng D Khí hay nóng sáng áp suất cao Câu 174 Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ánh sáng màu tím, vì: A Ánh sáng trắng bao gồm vơ số ánh sáng đơn sắc tần số khác chiết suất thủy tinh sóng ánh sáng có số nhỏ nhỏ so với sóng ánh sáng có tần số lớn B Vận tốc ánh sáng đỏ thủy tinh lớn so với ánh sáng tím C Tần số ánh sáng đỏ lớn tần số ánh sáng tím D Chiết suất thủy tinh ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím Câu 175 Chọn câu sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím D Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng Câu 176 Một sóng ánh sáng đơn sắc đặt trưng là: A màu sắc B tần số C vận tốc truyền D chiết suất lăng kính với ánh sáng Câu 177 Chọn câu sai: A Đại lượng đặt trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số B Vận tốc ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào môi trường truyền C Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng màu lục D Sóng ánh sáng có tần số lớn vận tốc truyền môi trường suốt nhỏ Câu 178 Phát biểu sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc: A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính giống ánh sáng đơn sắc khác C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Khi ánh sáng đơn sắc qua mơi trường suốt chiết suất môi trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn Câu 179 Chọn phát biểu đúng: A Sóng ánh sáng có phương dao động dọc theo phương truyền ánh sáng B Ứng với ánh sáng đơn sắc, sóng ánh sáng có mơi trường truyền định C Vận tốc ánh sáng môi trường lớn chiết suất mơi trường lớn D Ứng với ánh sáng đơn sắc, bước sóng phụ thuộc vào chiết suất môi trường ánh sáng truyền qua Câu 180 Trong thí nghiệm sau đây, thí nghiệm sử dụng để thực việc đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Niutơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa với khe I – âng D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Câu 181 Thực giao thoa với ánh sáng trắng, quan sát thu hình ảnh nào? A Vân trung tâm vân sáng trắng, hai bên có dải màu cầu vòng B Một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Các vạch màu khác riêng biệt tối D Khơng có vân màu Câu 182 Chọn câu sai câu sau: A Các vật rắn, lỏng, khí (có tỉ khối lớn) bị nung nóng phát quang phổ liên tục B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác C Để thu quang phổ hấp thụ, nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải lớn nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Dựa vào quang phổ liên tục ta xác định nhiệt độ vật phát sáng Câu 183 Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia tử ngoại xạ …… có bước sóng… bước sóng ánh sáng….” A Nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím B Khơng nhìn thấy được, lớn hơn, tím Câu 169 12 C Khơng nhìn thấy được, nhỏ hơn, đỏ D Khơng nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím sáng có bước sóng 0.55.10-3mm ánh sáng thuộc: A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Ánh sáng tím D Ánh sáng khả kiến Câu 185 Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơghen tia gamma là: A Sóng học B Sóng điện từ C Sóng ánh sáng D sóng vơ tuyến Câu 186 Quan sát lớp mỏng xà phòng mặt nước ta thấy có màu khác (như màu cầu vồng) Đó do: A Ánh sáng qua lớp xà phòng bị tán sắc B Màng xà phòng có bề dày khơng nhau, tạo lăng kính có tác dụng làm cho ánh sáng bị tán sắc C Màng xà phòng có khả hấp thụ phản xạ khác ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng D Mỗi ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng sau phản xạ mặt mặt màng xà phòng giao thoa với tạo vân màu đơn sác Câu 187 Điều kiện phát sinh quang phổ vạch phát xạ là: A Những vật bị nung nóng nhiệt độ 30000C B Các khí hay áp suất thấp bị kích thích phát ánh sáng C Ánh sáng tráng qua chất bị nung nóng phát D Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng lớn bị nung nóng phát Câu 188 Chọn câu trả lời sai : Tia hồng ngoại : A Là xạ khơng nhìn thấy được, có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ B Có chất sóng điện từ C Do vật bị nung nóng phát Tác dụng bật tác dụng nhiệt D ứng dụng để trị bệnh còi xương Câu 189 Chọn câu trả lời đúng: Tia tử ngoại : A Là xạ khơng nhìn thấy , có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím B Có chất sóng học C Do vật bị nung nóng phát D ứng dụng để trị bệnh ung thư nông Câu 190 Quan sát váng dầu , mỡ , bong bóng xà phòng có vầng mầu sắc sặc sỡ có sự: A Giao thoa ánh sáng B Tán sắc ánh sáng C Khúc xạ ánh sáng D Tán xạ ánh sáng Câu 191 Bộ phận máy quang phổ : A Nguồn sáng B ống chuẩn trực C Kính ảnh D Lăng kính Câu 192 Quang phổ vật phát ánh sáng sau: quang phổ quang phổ liên tục : A Đèn thủy ngân B Đèn dây tóc nóng sáng C Đèn Natri D Đèn Hiđrô Câu 193 Mặt trời nguồn phát : A ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngoại C tia tử ngoại D Tất tia Câu 194 Tác dụng bật tia hồng ngoại là: A Tác dụng nhiệt B Làm iơn hóa khơng khí C Làm phát quang số chất D Tác dụng sinh học Câu 195 Nguồn sáng sau không phát tia tử ngoại : A Mặt trời B Hồ quang điện C Đèn thủy ngân D Đèn dây tóc có cơng suất 100W Câu 196 Chọn câu trả lời sai: Tia tử ngoại : A Không tác dụng lên kính ảnh B Khơng kích thích số chất phát quang C Làm iơn hóa khơng khí D Gây phản ứng quang hóa Câu 197 chọn câu : tia hồng ngoại tia tử ngoại : A Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt B Khơng có tượng phản xạ , khúc xạ ,giao thoa C Chỉ có tia hồng ngoại làm đen kính ảnh D Đều sóng điện từ có tần số khác Câu 198 Tia sau không vật bị nung nóng phát ra: A ánh sáng nhìn thấy B Tia hồng ngoại C Tia tử ngoại D Tia rơghen Câu 199 Tia RƠGHEN có bước sóng: A Ngắn tia hồng ngoại B Dài sóng vơ tuyến C Dài tia tử ngoại D Bằng tia gam ma Câu 200 Tính chất bật tia Rơngen : A Tác dụng lên kính ảnh B Làm phát quang số chất C Làm iơn hóa khơng khí D Khả đâm xuyên Câu 201 Tia sau khơng cần dùng tác nhân bên ngồi mà tạo ra: A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia rơnghen D ánh sáng nhìn thấy Câu 202 Tia sau nhìn thấy tượng giao thoa nó: A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia rơnghen D Tia sáng màu đỏ Câu 203 Tia sau có tính đâm xun mạnh nhất: A.Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia rơngen D Tia gamma Câu 204 Chọn câu sai ? A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát B Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang số chất C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Bước sóng tia hồng ngoại lớn 0,75 m Câu 205 Chọn câu : vật phát tia hồng ngoại vào mơi trường xung quanh phải có nhiệt độ : Câu 184 13 Câu 206 Câu 207 Câu 208 Câu 209 Câu 210 A Cao nhiệt độ môi trường B Trên 00c C Trên 1000 D Trên 00K Thân thể người nhiệt độ 37 C phát xạ xạ sau? A Tia X B Bức xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Phát biểu sau nói tia X? A.Tia X loại sóng điện từ có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại B Tia X loại sóng điện từ phát vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C C Tia X khơng có khả đâm xun D Tia X phát từ đèn điện Tính chất sau khơng phải tính chất tia X ? A Huỷ diệt tế bào B Gây tượng quang điện C Làm iơn hố chất khí D Xuyên qua chì dày cỡ cm Điều sau sai so sánh tia X tia tử ngoại : A Tia X có bước sóng dài tia tử ngoại B Cùng chất chất điện từ C Đều có tác dụng lên kính ảnh D Có khả gây phát quang cho số chất Chọn câu sai : A.Tia X khám phá nhà bác học Rrơngen B Tia X có lượng lớn có bước sóng lớn C Tia X không bị lệch điện trường từ trường D Tia X sóng điện từ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Để giải thích tượng quang điện dựa vào : A Thuyết sóng ánh sáng B Thuyết lượng tử ánh sáng C Gỉa thuyết Mắc xoen D Một thuyết khác Câu 212 Chọn câu trả lời : cơng e kim loại : A Năng lượng để bứt nguyên tử khỏi kim loại B Năng lượng tối thiểu để iơn hóa ngun tử kim loại C Năng lượng phô tôn cung cấp cho nguyên tử kim loại D Năng lượng cần thiết để bứt e tầng K khỏi nguyên tử kim loại Câu 213 Chọn câu trả lời đúng: pin quang điện hệ thống biến đổi : A Hóa điện B Cơ nhiệt C Nhiệt điện D Năng lượng xạ điện Câu 214 Hiện tượng bứt e khỏi bề mặt kim loại chiếu sáng ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại gọi là: A Hiện tượng xạ B Hiện tượng phóng xạ C Hiện tượng quang dẫn D Hiện tượng quang điện Câu 215 Chiếu ánh sáng vàng vào vật liệu thấy có e bật Tấm vật liệu chắn phải là: A Kim loại B Kim loại kiềm C Chất cách điện D Chất hữu Câu 216 Chọn câu sai: Các tượng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng : A Hiện tượng quang điện B Sự phát quang chất C Hiện tượng tán sắc ánh sáng D Tính đâm xuyên Câu 217 Nguyên tắc hoạt động quang trở dựa vào tượng đây? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang điện bên C Hiện tượng quang dẫn D Hiện tượng phát quang chấ rắn Câu 211 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu 218 Câu 219 Chọn câu trả lời :Lực hạt nhân : A Lực hút tĩnh điện C Lực liên kết nuclôn B Lực liên kết giưã prôtôn D Lực liên kết nơtrơn Chọn câu trả lời : Trong phóng xạ  hạt nhân : A Lùi hai ô bảng hệ thống tuần hồn C Tiến hai bảng hệ thống tuần hồn B Lùi bảng hệ thống tuần hồn D Tiến bảng hệ thống tuần hoàn  Câu 220 Chọn câu trả lời : Trong phóng xạ  hạt nhân : A Lùi hai ô bảng hệ thống tuần hồn B Tiến hai bảng hệ thống tuần hồn C Lùi bảng hệ thống tuần hồn D Tiến bảng hệ thống tuần hoàn Câu 221 Chọn câu trả lời : Trong phóng xạ  hạt nhân : A Lùi hai bảng hệ thống tuần hồn B Tiến hai bảng hệ thống tuần hồn C Lùi bảng hệ thống tuần hồn D Tiến bảng hệ thống tuần hồn Trong phóng xạ  hạt nhân : A Không thay đổi vị trí bảng hệ thống tuần hồn C Tiến hai bảng phân loại tuần hồn B Lùi bảng phân loại tuần hồn D Lùi bảng phân loại tuần hồn Tia phóng xạ bị lệch nhiều điện trường ; A.Tia  B Tia  C.Tia  D Cả tia lệch Câu 222 Câu 223  14 Câu 224 Câu 225 Câu 226 Câu 227 Tia phóng xạ không bị lệch điện trường : A.Tia  B Tia  C Tia  D Cả tia bị lệch Tia phóng xạ đâm xuyên yếu : A Tia  B Tia  C Tia  D Cả tia Người ta quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch : A Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng C Nhiên liệu nhiệt hạch vô tận B Phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch D Cả lí Hãy chọn câu đúng: A Trong ion đơn nguyên tử, số proton số electron B Trong hạt nhân, số proton phải số notron C Trong hạt nhân, số proton nhỏ số notron D Lực hạt nhân có bán kính tác dụng bán kính nguyên tử 235 Nguyên tử đồng vị phóng xạ 92U có: A 92 electron tổng số proton electron 235 B 92 proton tổng số electron notron 235 C 92 notron tổng số notron proton 235 D 92 notron tổng số proton electron 235 Câu 229 Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ: A Các proton B Các notron C Các electron D Các nuclon Câu 230 Chọn câu sai: A Độ phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ B Chu kì bán rã đặc trưng cho chất phóng xạ C Hằng số phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ D Hằng số phóng xạ chu kì bán rã chất phóng xạ tỉ lệ nghịch với Câu 231 Chọn câu sai Tia  : A Bị lệch xuyên qua điện trường hay từ trường B Làm ion hóa chất khí C Làm phát quang số chất D Có khả đâm xuyên mạnh Câu 232 Chọn câu sai Tia  : A Gây nguy hại thể C Có khả đâm xuyên rât mạnh B Không bị lệch điện trường từ trường D Có bước sóng lớn tia Rơnghen Câu 233 Chọn câu sai Các tia không bị lệch điện trường từ trường là: A Tia  tia  B Tia  tia  C Tia  tia Rơnghen D Tia  tia Rơnghen Câu 228 Câu 234 Bức xạ sau có bước sóng nhỏ A Tia hồng ngoại B Tia X Câu 235 Một hạt nhân A Phát hạt  A Z C Tia tử ngoại X sau phóng xạ biến đổi thành hạt nhân B Phát  C Phát   D Tia  A Z 1 Y Đó phóng xạ D Phát  235 Chọn câu Hạt nhân nguyên tử 92U có notron proton A p = 92; n = 143 B p = 143; n = 92 C p = 92; n = 235 D p = 235; n = 93 Câu 236 A Z X biến đổi thành hạt nhân   phóng phát xạ: A  B  C  Câu 238 Tính chất sau khơng phải tính chất chung tia  ,  ,  A Z 1 Y hạt nhân ZA X D  Câu 237 Chọn câu đúng: Nếu phóng xạ, hạt nhân ngun tử Câu 239 A Có khả iơn hóa khơng khí C Bị lệch điện trường từ trường B Có tác dụng lên phim ảnh D Có mang lượng Trong biểu thức sau đây, biểu thức với nội dung định luật phóng xạ A Câu 240 Câu 241 A B C D m  m0 e  t B m0  me t C m  m0 et m0 e  t Chọn câu sai câu sau nói định luật bảo tồn mà phản ứng hạt nhân phải tũn theo: A Bảo tồn điện tích C Bảo toàn số nuclon B Bảo toàn lượng động lượng D Bảo toàn khối lượng Chọn câu sai: Tổng điện tích hạt hai vế phương trình phản ứng hạt nhân Trong phản ứng hạt nhân số nuclon bảo toàn nên khối lượng nuclon bảo toàn Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân, làm thay đổi hạt nhân nguyên tử nguyên tố phóng xạ Sự phóng xạ tượng xảy tự nhiên, không chịu tác động điều kiện bên ngồi Chất Radi phóng xạ hạt  có phương trình: 88 Ra �   y Rn A x = 222, y = 86 B x = 222, y = 84 C x = 224, y = 84 19 16 Câu 243 Trong phản ứng hạt nhân: F  H � O  X X là: Câu 242 D m  226 x D x = 224, y = 86 15 A Nơtron Câu 244 B electron Trong phản ứng hạt nhân 25 12 10  C hạt 22 Mg  X � 11 Na   B  Y �   48 Be D Hạt  X, Y A proton electron C proton dơtơri B electron dơtơri D triti proton Câu 245 Trong phản ứng hạt nhân Câu 248 Trong trình phân rã D  12 D � X  p X, Y Na  p � Y  1020 Ne A triti dơtơri B  triti C triti  D proton  Câu 246 Chọn câu sai câu sau: A Phản ứng hạt nhân tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác B Định luật bảo toàn số nuclon định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân C Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng, hạt nhân sinh bền vững D Hạt nhân có độ hụt khối lớn lượng liên kết lớn Câu 247 Trong phản ứng hạt nhân dây chuyền, hệ số nhân notron s có giá trị A s > B s < C s = Ds≥1 23 11 U phóng tia phóng xạ  tia phóng xạ   theo phản ứng 238 92 U � ZA X  8    Hạt nhân X là: 238 92 A 106 82 Pb Câu 249 A C Câu 250 Câu 251 B 222 86 Rn C 110 84 Po D Một hạt nhân khác Phản ứng sau phản ứng hạt nhân nhân tạo U  01n � 239 92 U 238 92 He  147 N � 178 O  11H B D U � 24 He  234 90Th 238 92 27 13 30 Al   � 15 P  01n Tính số nguyên tử 1g khí O2 A 376.1020 nguyên tử C 637.1020 nguyên tử B 736.1030 nguyên tử D 367.1030 nguyên tử 238 Chọn câu Trong tridnh biến đổi hạt nhân, hạt nhân 92U chuyển thành hạt nhân A Một hạt  electron B Một electron hạt   C Một hạt notron D Một hạt  hạt  234 92 U phóng 16 ... sóng tia hồng ngoại lớn 0,75 m Câu 205 Chọn câu : vật phát tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ : Câu 184 13 Câu 206 Câu 207 Câu 208 Câu 209 Câu 210 A Cao nhiệt độ môi trường... SÁNG Để giải thích tượng quang điện dựa vào : A Thuyết sóng ánh sáng B Thuyết lượng tử ánh sáng C Gỉa thuyết Mắc xoen D Một thuyết khác Câu 212 Chọn câu trả lời : cơng e kim loại : A Năng lượng... Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 113 Sóng điện từ sau dùng việc truyền thông tin nước? A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 114 Câu 115 Câu 116 Câu 117 Câu 118 Điều sau sai nói
- Xem thêm -

Xem thêm: 254 câu tổng ôn lý thuyết Vật Lý 12 theo Chương (file Word), 254 câu tổng ôn lý thuyết Vật Lý 12 theo Chương (file Word), Câu 153. Máy biến thế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn