BỘ đề THI THPT QUỐC GIA có đáp án

200 59 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:01

ĐỀ MINH HỌA SỐ Cấu trúc Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số câu 15 10 Lớp 11: câu Lớp 11: câu Lớp 11: câu Lớp 11: câu Lớp 12: 11 câu Lớp 12: câu Lớp 12: câu Lớp 12: câu Câu 1: Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang thành hóa sản phẩm quang hợp xanh là: A Diệp lục a B Diệp lục b C Diệp lục a, b D Diệp lục a, b carôtenôit Câu 2: Một C3 C4 đặt chng thuỷ tinh kín ánh sáng Nồng độ CO2 thay đổi chuông thuỷ tinh? A không thay đổi B giảm đến điểm bù CO2 C3 C giảm đến điểm bù CO2 C4 D giảm tới điểm bù CO2 C4 Câu 3: Hô hấp sáng: A Chỉ xảy thực vật C4 B Bao gồm phản ứng xảy vi thể C Làm giảm sản phẩm quang hợp D Sử dụng enzym PEP – cacboxylaza Câu 4: Một nhà Sinh học phát thực vật đột biến khơng khả hình thành chất tạo vòng đai Caspari thực vật đó: A khơng khả cố định Nitơ B khơng khả vận chuyển nước chất khoáng lên C khả tạo áp suất cao rễ so với khác D khơng khả kiểm tra lượng nước chất khoáng hấp thụ Câu 5: Quá trình khử Nitrat ( NO3- ): A thực thực vật B thực ty thể C thực enzym nitrogenaza D bao gồm phản ứng khử nitrit → nitrat Câu 6: Trong nốt sần rễ, vi khuẩn cố định nitơ lấy từ chủ: A nitơ hoà tan nhựa B oxy hòa tan nhựa C nitrat D đường Câu 7: Thực vật chịu hạn lượng nước tối thiểu vì: A Sử dụng đường CAM B Giảm độ dày lớp cutin C Vòng caspary phát triển cành D khoảng chứa nước lớn Câu 8: Trong quang hợp thực vật C4 A APG sản phẩm cố định CO2 B Rubisco xúc tác cho trình C Axit 4C hình thành PEP -cacboxylaza tế bào bao mạch D Quang hợp xảy điều kiện nồng độ CO2 thấp so với thực vật C3 Câu 9: Một ngày dài độ dài đêm tới hạn hoa Hỏi chu kỳ làm cho không hoa: A 16 h sáng / h tối B 14 h sáng / 10 h tối C 15, h sáng / 8, h tối D h sáng / h tối / h sáng / h tối Câu 10: Cấu tạo ngồi đặc điểm thích nghi với chức hấp thụ nhiều ánh sáng: A cuống B diện tích bề mặt lớn C Phiến mỏng D Các khí khổng lập trung chủ yếu mặt nên khơng chiếm diện tích hấp thụ ánh sáng Câu 11: Trong trình hình thành túi phơi thực vật hoa lần phân bào? A lần giảm phân, lần nguyên phân B lần giảm phân, lần nguyên phân C lần giảm phân, lần nguyên phân D lần giảm phân, lần nguyên phân Câu 12: Biện pháp cho thụ tinh nhân tạo đạt sinh sản cao dễ đạt mục đích chọn lọc đặc điểm mong muốn đực giống? A Sử dụng hoocmơn chất kích thích tổng hợp B Thụ tinh nhân tạo bên thể C Nuôi cấy phơi D Thụ tinh nhân tạo bên ngồi thể Câu 13: sở khoa học uống thuốc tránh thai là: A Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn giảm nồng độ ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng B Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng C Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng D Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn ơstrôgen máu gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng Câu 14: Chu trình canvin xảy đâu A Tế bào chất B Chất lục lạp C Màng tylacoit D Màng tế bào Câu 15: Ở lợn, tính trạng màu lơng gen alen nằm NST thường quy định, biết: lơng đen tính trạng trội hồn tồn so với lông trắng Một quần thể lợn trạng thái cân 336 lơng đen 64 lông trắng Tần số alen trội A 0,89 B 0,81 C 0,60 D 0,50 Câu 16: Để chuyển gen người vào tế bào vi khuẩn E-coli nhằm tạo nhiều sản phẩm gen người tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN gen người cần chuyển, cho phiên mã ngược thành ADN gắn ADN vào plasmit chuyển vào vi khuẩn Vì khơng làm A gen người kích thước lớn khơng đưa vào tế bào vi khuẩn B gen người dịch mã tế bào vi khuẩn C sản phẩm tổng hợp từ gen người khơng bình thường khơng giá trị sử dụng D gen người phiên mã tế bào vi khuẩn Câu 17: Xét hai cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa Nếu gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm chất (sắc tố trắng) thành chất (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm chất thành sản phẩm P (sắc tố đỏ); alen lặn tương ứng (a, b) khơng khả Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb × aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng Câu 18: Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái loài quần xã A Mỗi lồi ăn loại thức ăn khác B Mỗi loài kiếm ăn vị trí khác C Mỗi lồi kiếm ăn vào thời gian khác ngày D Tất khả Câu 19: Điều sau khơng quy luật hốn vị gen: A Tần số hốn vị gen tính tỉ lệ phần trăm số cá thể tái tổ hợp gen B Tần số hốn vị gen tính tỉ lệ phần trăm số cá thể kiểu hình khác bố mẹ C Tần số hoán vị gen không vượt 50% D Hai gen nằm gần tần số trao đổi chéo thấp Câu 20: Lai ruồi giấm chủng mắt tím, thân nâu với ruồi đực chủng mắt đỏ, thân đen người ta thu F1 tất mắt đỏ, thân nâu Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với người ta thu đời F2 với tỉ lệ phân li kiểu sau: 860 ruồi mắt đỏ, thân nâu: 428 ruồi mắt tím, thân nâu: 434 ruồi mắt đỏ, thân đen Điều giải thích kết phép lai ? A Gen qui định màu mắt gen qui định màu thân liên kết hoàn toàn với B Gen qui định màu mắt gen qui định màu thân liên kết khơng hồn tồn với Tần số hốn vị gen hai gen 10% C Gen qui định màu mắt gen qui định màu thân liên kết khơng hồn tồn với D Gen qui định màu mắt gen qui định màu thân liên kết với Không thể tính xác tần số hốn vị gen hai gen Câu 21: Hiện tượng hoán vị gen phân li độc lập đặc điểm chung: A Làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp B Các gen phân li ngẫu nhiên tổ hợp tự C Các gen không alen với phân bố NST D Làm xuất biến dị tổ hợp Câu 22: Cho thể kiểu gen dị hợp giao phối với tạo loại kiểu hình, loại kiểu hình lặn chiếm 0,09 Chọn đáp án kết trên: A P kiểu gen AB , f = 40% xảy bên ab B P kiểu gen Ab , f = 36% xảy bên aB C P kiểu gen Ab , f = 40% aB D Cả B C Câu 23: Ở người, bệnh bạch tạng gen d nằm nhiễm sắc thể thường gây Những người bạch tạng quần thể cân gặp với tần số 0,04% Cấu trúc di truyền quần thể người nói là: A 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1 B 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1 C 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 D 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 Câu 24: Phát biểu không nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá tổng hợp A Đột biến làm phát sinh đột biến lợi B Đột biến giao phối khơng ngẫu nhiên tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá C Chọn lọc tự nhiên xác định chiều hướng nhịp điệu tiến hoá D Đột biến làm thay đổi tần số alen chậm Câu 25: Thành tựu sau công nghệ gen? A Tạo mang gen kháng thuốc trừ sâu B Tạo cừu Đôly C Tạo giống cà chua gen sản sinh etilen bị bất hoạt, làm chậm chín D Tạo vi khuẩn sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường người Câu 26: Tại nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn đứa trẻ sơ sinh với Trường hợp sau không cần biết nhóm máu người cha mà xác định đứa trẻ người mẹ ? A Hai người mẹ nhóm máu AB nhóm máu O, hai đứa trẻ nhóm máu O nhóm máu AB B Hai người mẹ nhóm máu B nhóm máu O, hai đứa trẻ nhóm máu O nhóm máu B C Hai người mẹ nhóm máu A nhóm máu B, hai đứa trẻ nhóm máu B nhóm máu A D Hai người mẹ nhóm máu A nhóm máu O, hai đứa trẻ nhóm máu O nhóm máu A Câu 27: Những tứ bội tạo thành phương thức tứ bội hoá hợp tử lưỡng bội lai tứ bội với là: A AAAA : AAAa : Aaaa B AAAA : Aaaa : aaaa C AAAa : Aaaa : aaaa D AAAA : AAaa : aaaa Câu 28: Một quần thể thực vật tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen hệ P 0,45AA:0,30Aa:0,25aa Cho biết cá thể kiểu gen aa khơng khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F1 là: A 0,360AA : 0,480Aa : 0,160aa B 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa C 0,700AA : 0,200Aa : 0,100aa D 0,360AA : 0,240Aa : 0,400aa Câu 29: Điều không với số ADN? A Dùng để xác định tội phạm, tìm thủ phạm vụ án B Chỉ số ADN tính chun biệt cá thể cao C Chỉ số ADN trình tự lặp lại đoạn nucleotit ADN chứa mã di truyền D Dùng để xác định mối quan hệ huyết thống Câu 30: Ở phép lai ruồi giấm AB D d AB D X X với ruồi giấm X Y cho F1 kiểu ab ab hình đồng hợp lặn tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Tần số hoán vị gen A 35% B 20% C 40% D 30% Câu 31: Lừa lai với ngựa sinh la khơng khả sinh sản Hiện tượng biểu cho A Cách li trước hợp tử B Cách li sau hợp tử C Cách li tập tính D Cách li mùa vụ Câu 32: Ở ruồi giấm phân tử protein biểu tính trạng đột biến mắt trắng so với phân tử protein biểu tính trạng đột biến mắt đỏ axit amin axit amin Những biến đổi xảy gen quy định mắt đỏ A Mất cặp nucltit nằm gọn ba mã hóa B Mất cặp nucleôtit nằm ba mã hóa C Mất cặp nucltit nằm ba mã hóa D Mất cặp nucleôtit nằm ba mã hóa Câu 33: Các nhân tố tiến hố khơng làm phong phú vốn gen quần thể A Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên B Đột biến, biến động di truyền C Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên D Đột biến, di nhập gen Câu 34: Nguyên nhân làm cho tính trạng gen nằm tế bào chất di truyền theo cách thức đặc biệt A Giao tử đóng góp lượng gen nằm tế bào chất cho hợp tử nhiều so với giao tử đực B Giao tử đực khơng đóng góp gen nằm tế bào chất cho hợp tử C ADN tế bào chất thường dạng mạch vòng D Gen nằm tế bào chất giao tử trội so với gen giao tử đực Câu 35: Số lượng NST tế bào sinh dưỡng người bị bệnh ung thư máu là: A 23 B 45 C 47 D 46 Câu 36: Trong gia đình, bố mẹ biểu kiểu hình bình thường hai tính trạng, sinh trai bị mù màu teo Các gái biểu bình thường hai tính trạng Biết gen m gây mù màu, gen d gây teo Các gen trội tương phản qui định kiểu hình bình thường Các gen NST giới tính X Kiểu gen bố mẹ là: A X DM Y X DM X dm B X DM Y X DM X Dm C XdMYXDm Xdm D XDm YXDm Xdm Câu 37: Giả sử quần thể động vật ngẫu phối trạng thái cân di truyền gen hai alen (A trội hoàn toàn so với a) Sau đó, người săn bắt phần lớn cá thể kiểu hình trội gen Cấu trúc di truyền quần thể thay đổi theo hướng A tần số alen A alen a giảm B tần số alen A alen a không thay đổi C tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên D tần số alen A tăng lên, tần số alen a giảm Câu 38: Trong tế bào sinh dưỡng người thấy 47 NST Đó là: A Hội chứng dị bội B Hội chứng Đao C Thể ba nhiễm D Hội chứng Tơcnơ Câu 39: Trong trình phát triển sinh vật trái đất Đặc điểm bật hệ động vật kỷ Tam điệp thuộc đại Trung sinh là: A sát khổng lồ chiếm ưu tuyệt đối, xuất đại diện lớp chim B số lưỡng cư đầu cứng thích nghi hẳn với đời sống cạn, trở thành sát C sát phát triển nhanh, xuất sát thú phân hóa thành cửa, nanh, hàm D phân hóa sát cổ, cá xương phát triển, phát sinh thú chim Câu 40: Ở thỏ, màu lông vàng gen alen qui định, gen a qui định lông vàng, nằm NST thường, không ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản Khi thỏ giao phối ngẫu nhiên, tính trung bình 9% số thỏ lơng vàng Nếu sau tách riêng thỏ lông vàng, cá thể lại giao phối với tỉ lệ thỏ lông vàng thu hệ theo lý thuyết %? A 7,3% B 3,2% C 4,5% D 5,3% Đáp án 1-A 2-C 3-C 4-D 5-A 6-D 7-A 8-D 9-B 10-B 11-B 12-B 13-B 14-C 15-C 16-C 17-C 18-D 19-B 20-A 21-D 22-A 23-B 24-A 25-B 26-A 27-D 28-C 29-C 30-D 31-B 32-B 33-A 34-A 35-D 36-A 37-C 38-C 39-D 40-D ĐỀ MINH HỌA SỐ Cấu trúc Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số câu 15 10 Lớp 11: câu Lớp 11: câu Lớp 11: câu Lớp 11: câu Lớp 12: 12 câu Lớp 12: câu Lớp 12: câu Lớp 12: câu Câu 1: Nitơ rễ hấp thụ dạng: A NH4+ NO3- B NO2-, NH4+ NO3- C N2, NO2-, NH4+ NO3- D NH3, NH4+ NO3- Câu 2: Sự đóng chủ động khí khổng diễn nào? A Khi sáng B Khi tối C Khi lượng axit abxixic (ABA) giảm D Khi sáng thiếu nước Câu 3: Con đường thoát nước qua bề mặt (qua cutin) đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng B Vận tốc lớn, khơng điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, không điều chỉnh D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 4: Độ ẩm khơng khí liên quan đến q trình thoát nước nào? A Độ ẩm khơng khí cao, nước khơng diễn B Độ ẩm khơng khí thấp, nước yếu C Độ ẩm khơng khí thấp, thoát nước mạnh D Độ ẩm khơng khí cao, nước mạnh Câu 5: Sự nước qua ý nghĩa cây? A Làm cho khơng khí ẩm dịu mát ngày nắng nóng B Làm cho dịu mát khơng bị đốt cháy ánh mặt trời C Tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên D Làm cho dịu mát không bị đốt cháy ánh mặt trời tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên Câu 6: Trật tự giai đoạn chu trình canvin là: A Khử APG thành ALPG → cố định CO2 → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) B Cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → khử APG thành ALPG C Khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2 D Cố định CO2 → khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphơtphat) → cố định CO2 Câu 7: Vì màu xanh lục? A Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục B Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục C Vì nhóm sắc tố phụ (carootênơit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục D Vì hệ sắc tố khơng hấp thụ ánh sáng màu xanh lục Câu 8: Sự trao đổi nước thực vật C4 khác với thực vật C3 nào? A Nhu cầu nước thấp hơn, thoát nước nhiều B Nhu cầu nước cao hơn, thoát nước cao C Nhu cầu nước thấp hơn, nước D Nhu cầu nước cao hơn, nước Câu 9: Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp khoảng: A 25oC → 30 oC B 30 oC → 35 oC C 20 oC → 25 oC D 35 oC → 40 oC Câu 10: Các nếp gấp niêm mạc ruột, lơng ruột lơng cực nhỏ tác dụng gì? A Làm tăng nhu động ruột B Làm tăng bề mặt hấp thụ C Tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hoá hoá học D Tạo điều kiện cho tiêu hoá học Câu 11: Chứng huyết áp cao biểu khi: A Huyết áp cực đại lớn 150mmHg kéo dài B Huyết áp cực đại lớn 160mmHg kéo dài C Huyết áp cực đại lớn 140mmHg kéo dài D Huyết áp cực đại lớn 130mmHg kéo dài Câu 12: Vì ta cảm giác khát nước? A Do áp suất thẩm thấu máu tăng B Do áp suất thẩm thấu máu giảm C Vì nồng độ glucơzơ máu tăng D Vì nồng độ glucơzơ máu giảm Câu 13: Tạo giống trồng công nghệ tế bào không gồm phương pháp A nuôi cấy hạt phấn, lai xôma B Lai lợn Ỉ giống lợn ngoại nhập C Chọn dòng tế bào xơma biến dị D ni cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo Câu 14: Giống thỏ Himalaya lơng trắng muốt toàn thân, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, mõm lơng đen Tại tế bào thể, kiểu gen lại biểu màu lông khác phận khác thể? Để lí giải tượng này, nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: cạo phần lơng trắng lưng thỏ buộc vào cục nước đá; vị trí lơng mọc lên lại màu đen Từ kết thí nghiệm trên, kết kết luận sau đây? (1) Các tế bào vùng thân nhiệt độ cao tế bào đầu mút thể nên gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin khơng biểu hiện, lơng màu trắng (2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu điều kiện nhiệt độ thấp nên vùng đầu mút thể lơng màu đen (3) Nhiệt độ ảnh hưởng đến biểu gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin (4) Khi buộc cục nước đá vào lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen vùng làm cho lơng mọc lên màu đen A B C D Câu 15: Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hoàn toàn Phép lai sau tạo đời nhiều loại kiểu gen kiểu hình nhất? Ab Ab  (liên kết hồn tồn) aB aB A AaXBXb × AaXbY B C AaBb × AaBb D AaXBXB × AaXbY Câu 16: Gen A chiều dài 2754 Ao bị đột biến cặp nucleotit vị trí nucleotit thứ 21; 23; 26 trở thành gen a Chuỗi polypeptit mã hóa gen a so với chuỗi polypeptit mã hóa gen A A axit amin B axit amin C axit amin tối đa axit amin đổi D axit amin tối đa axit amin đổi Câu 17: Ở người, gen trội GG khả chuyển hố rượu (C2H5OH) thành anđehit sau anđehit chuyển hố thành muối axêtat cách triệt để Người kiểu gen Gg khả chuyển hố anđehit thành muối axêtat chút Cả kiểu gen GG, Gg biểu kiểu hình mặt khơng đỏ uống rượu sản phẩm chuyển hố cuối axetat tương đối vơ hại Còn người kiểu gen gg khả chuyển hố anđehit thành muối axêtat khơng có, mà anđehit chất độc chất nói trên, người uống rượu thường bị đỏ mặt ói mửa Giả sử quần thể người Việt Nam 36% dân số uống rượu mặt đỏ Một cặp vợ chồng quần thể uống rượu mặt không đỏ sinh người Tính xác suất để người uống rượu mặt không đỏ? A 0,7385 B 0,75 C 0,1846 D 0,8593 Câu 18 Xét số ví dụ sau: Trong tự nhiên, lồi sáo mỏ đen khơng giao phối với lồi sáo mỏ vàng Khi ni nhốt chung lồng lớn người ta thấy hai lồi giao phối với khơng sinh khơng thụ tinh Cừu giao phối với tạo thành hợp tử hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi Lừa giao phối với ngựa sinh la, la khả sinh sản Các khác lồi cấu tạo hoa khác nên hạt phấn lồi thường khơng thụ phấn cho hoa lồi khác ví dụ biểu cách ly sau hợp tử? A B C D Câu 19: Khi nói phát triển thực vật hoa, điều khẳng định sau đúng? A Diệp lục sắc tố tiếp nhận ánh sáng phản ứng quang chu vật B Cây ngày ngắn hoa độ dài ngày 14 C Thời điểm hoa thực vật năm phản ứng quang chu kì trung tính xác định theo số lượng thân D Quang chu kì khơng tác động đến hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển hợp chất quang hợp Câu 20 Một lồi dây leo họ Thiên lí sống bám thân gỗ, phần thân dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống Lồi dây leo nhận chất dinh dưỡng thức ăn kiến đem dự trữ tổ kiến Kiến sống gỗ góp phần tiêu diệt lồi sâu đục thân Mối quan hệ dây leo kiến, dây leo thân gỗ, kiến thân gỗ là: A Cộng sinh, hội sinh, hợp tác B Vật ăn thịt – mồi, hợp tác, hội sinh C Cộng sinh, kí sinh vật chủ, hợp tác D Ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh, hợp tác Câu 21: Biểu đồ biểu diễn q trình hơ hấp xanh điều kiện bình thường: Đường cong thích hợp biểu thị cho giai đoạn hơ hấp đời sống A (2) B (1) C (4) D (3) Câu 22: Vì sau bón phân khó hấp thụ nước? A Vì áp suất thẩm thấu rễ giảm B Vì áp suất thẩm thấu đất giảm C Vì áp suất thẩm thấu rễ tăng D Vì áp suất thẩm thấu đất tăng Câu 23 Nếu thiên tai hay số làm tăng vọt tỉ lệ chết quần thể sau loại quần thể thường phục hồi nhanh loại quần thể: A Quần thể tuổi sinh thái thấp B Quần thể tuổi sinh thái cao C Quần thể tuổi sinh lí cao D Quần thể tuổi sinh lí thấp Câu 24 F1 thân cao lai với cá thể khác F2 gồm thân thấp : thân cao Biết F1 dị hợp cặp gen, kiểu gen không đồng thời chứa alen trội quy định thân thấp Kiểu gen F1 lai tương ứng là: A AaBb x Aabb B AaBb x aabb C AaBb x AABb D AaBb x AaBB Câu 25: Hoạt động không enzim ARN pôlimeraza thực phiên mã? A ARN pôlimeraza đến cuối gen gặp ba kết thúc dừng phân tử mARN vừa tổng hợp giải phóng B Mở đầu phiên mã enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo xoắn C ARN pôlimeraza trượt dọc theo gen, tổng hợp mạch mARN bổ sung với khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – U, T – A, G – X, X – G) theo chiều 5’ → 3’ mạch mARN tổng hợp D ARN pôlimeraza trượt dọc theo gen, tổng hợp mạch mARN bổ sung với khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – U, T – A, G – X, X – G) theo chiều 3’ → 5’ mạch gốc Câu 26: Khi nói ảnh hưởng nhân tố đến sinh trưởng phát triển động vật, phát biểu sau sai ? A Trong thức ăn nước uống thiếu iốt, trẻ em chậm lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhăn, trí tuệ thấp B Vào thời kì dậy nam, hooc mơn ơstrơgen tiết nhiều làm thể thay đổi mạnh thể chất tâm sinh lí C Ecđixơn gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm D Trong loài, phát triển đực khác Câu 27: Ngay sau bữa ăn chính, tập luyện thể dục hiệu tiêu hóa hấp thu thức ăn giảm nguyên nhân sau đây? A Tăng tiết dịch tiêu hóa B Giảm lượng máu đến vân C Tăng cường nhu động ống tiêu hóa D Giảm lượng máu đến ống tiêu hóa Câu 28 Thụ tinh tiến hóa thụ tinh ngồi A khơng thiết phải cần mơi trường nước B Không chịu ảnh hưởng tác nhân môi trường C Hạn chế tiêu tốn lượng D Cho hiệu suất thụ tinh cao MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 29: Ở người, alen A quy định nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu; alen B quy định máu đơng bình thường, alen b quy định bệnh máu khó đơng Hai gen nằm nhiễm sắc thể X, cách 20 cM Một cặp vợ chồng bình thường, bên vợ mẹ dị hợp tử hai cặp gen, bố mắc bệnh mù màu Xác suất cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng bị bệnh A 29% B 25% C 14,5% D 7,25% Câu 30 Ở loài thực vật NST 2n=14, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cho hoa đỏ dị hợp lai với hoa đỏ chủng đời thu hầu hết hoa đỏ vài hoa trắng Biết không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc NST Số lượng NST tế bào hoa trắng là: A 12 B.14 C.13 D.15 Câu 31 Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a a1, alen a trội hoàn toàn so với alen a1 Cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng thu F1 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu F1 trường hợp sau ? (1) 100% đỏ (2) 75% đỏ : 25% vàng (3) 50% đỏ: 50% vàng (4) 50% đỏ : 50% trắng (5) 50% đỏ : 25% vàng : 25% trắng A B.3 C.2 D.4 Câu 32: Ở quần thể cấu trúc di truyền hệ P loài ngẫu phối 0,3AA: 0,6Aa: 0,1 aa = Nếu biết sức sống giao tử mang alen A gấp đôi giao tử mang alen a sức sống hợp tử với kiểu gen tương ứng là: AA (100%), Aa (75%), aa (50%) Nếu alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp tỉ lệ thân thấp thu F1 là: A 1/28 B 1/25 C 1/32 D 1/36 Câu 33: Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội trội hoàn toàn, gen qui định tính trạng, khơng đột biến phát sinh kêt luận sau với phép lai trên: (1) tỉ lệ đời kiểu hình lặn tất tính trạng 1/128 (2) số loại kiểu hình tạo thành 32 (3) tỉ lệ kiểu hình trội tất tính trạng là: 9/128 (4) số loại kiểu gen tạo thành: 64 A B C D Câu 34: Trong quần thể thực vật tự thụ phấn số lượng kiểu hình: 600 hoa đỏ; 100 hoa hồng; 300 hoa trắng Biết gen A qui định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a qui định hoa trắng Tỉ lệ hoa hồng sau hai hệ tự thụ phấn A 0,3375 B 0,025 C 0,6625 D 0,445 Câu 35 Một phân tử ARN vi khuẩn sau trình phiên mã 15% A, 20%G, 30% U, 35% X Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN thành phần ? A 15% T; 20% X; 30% A 35% G B 15% G;30% X; 20% A; 35% T C 17.5% G; 17.5% X, 32.5% A; 32.5% T D 22.5% T; 22.5% A; 27.5% G; 27.5%X Câu 36 Cho lưỡng (I) giao phấn với lưỡng bội khác loài, thu kết sau: - Với thứ đời gồm: 210 thân cao, tròn : 90 thân thấp, bầu dục; 150 thân cao, bầu dục : 30 thân thấp, tròn - Với thứ hai, đời gồm: 210 thân cao, tròn, 90 thân thấp, bầu dục; 30 thân cao bầu dục; 150 thân thấp, tròn Cho biết: Tính trạng chiều cao quy định gen alen (A,a) Tính trạng hình dạng quy định bới gen hai alen (B, b), cặp gen nằm NST thường khơng đột biến xảy Kiểu gen lưỡng bội (I) là: A AB/ab B Ab/ab C aB/ab D.Ab/aB Câu 37 Trong hệ sinh thái hồ Cedar Bog bậc dinh dưỡng, gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc sinh vật tiêu thụ bậc Biết sản lượng sinh vật toàn phần sinh vật tiêu thụ bậc 16Kcal/m2/năm Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc 12,3%, sinh vật tieu thụ bậc 11,7% Sản lượng sinh vật toàn phần sinh vật tiêu thụ bậc sinh vật sản xuất tương ứng là: A 130 Kcal/m2/năm 1111 Kcal/m2/năm B 128 Kcal/m2/năm 1232 Kcal/m2/năm C 231 Kcal/m2/năm 1111 Kcal/m2/năm D 130 Kcal/m2/năm 1232 Kcal/m2/năm Câu 38: Tính trạng màu hoa hai cặp gen nằm hai cặp NST khác tương tác theo kiểu bổ sung, hai gen A B quy định hoa đỏ, thiếu gen A B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng Ở quần thể cân di truyền, A tần số 0,4 B tần số 0,3 Theo lí thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ A 56,25% B 12% C 32,64% D 1,44% Câu 39: Khi khảo sát di truyền hai cặp tính trạng hình dạng vị lồi, người ta P tự thụ phấn thu F1 phân li kiểu hình theo số liệu: 4591 dẹt, vị ngọt: 2158 dẹt, vị chua: 3691 tròn, vị ngọt: 812 tròn, vị chua: 719 dài, vị ngọt: 30 dài, vị chua Biết tính trạng vị cặp gen qui định Nếu cho P lai phân tích tỉ lệ cho tròn, vị bao nhiêu?? A 40% B 25% C 15% D 5% Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết khơng đột biến phát sinh, nhận định phả hệ trên? (1) Bệnh qui định gen lặn nhiễm sắc thể X (2) Xác suất để cá thể 6; mang kiểu gen AA=1/3, Aa=2/3 (3) cá thể số 15; 16 cho tỉ lệ giao tử A=1/2; a = 1/2 (4) xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng số 16;17 9/14 A B C D III ĐÁP ÁN 1.A 2.D 3.C 4.A 5.C 6.B 7.B 8.D 9.D 10.B 11.D 12.A 13.A 14.A 15.B 16.B 17.C 18.B 19.C 20.A 21.D 22.D 23.D 24.A 25.A 26.B 27.D 28.D 29.A 30.C 31.B 32.A 33.B 34.B 35.D 36.A 37.A 38.C 39.B 40.C ĐỀ SỐ I MA TRẬN ĐỀ THI Chuyên đề Cấp độ câu hỏi Đơn vị kiến thức Nhớ ADN- cấu trúc chức Qúa trình nhân đơi ADN q trình dịch mã chế di Đột biến gen truyền NST cấu trúc chức biến dị Đột biến cấu trúc NST Gen Đột biến số lượng NST Quy luật phân li Tương tác gen Hoán vị gen Phân li độc lập Quy luật DT ngồi nhân di truyền Bài tốn phép lai đa bội, dị bội Bài tập tích hợp quy luật di truyền Bài tập tính số loại, tỉ lệ giao tử Vận dụng Câu Câu 26 Câu 16 Câu Câu Câu 21 Câu 31 Câu 29 Câu 25 Câu 30 Câu 32 Câu 37 Câu 23 Câu 36 Câu 39 Câu 34 Bài tập tính số loại, tỉ lệ KG, KH Di truyền Bài tập quần thể tự phối quần thể Bài tập quần thể ngẫu phối Di truyền người Bài tập DT người Ứng dụng di truyền Tạo giống nhờ công nghệ gen Học thuyết tiến hóa đại Các nhân tố tiến hóa Tiến hóa q trình hình thành lồi Nguồn gốc sống phát sinh sống Quần thể sinh vật Quần xã sinh vật Sinh thái Diễn sinh thái Câu 38 Câu 35 Câu 33 Câu 40 Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Câu Câu 10 Câu 1 Câu 20 Câu 19 Câu 24 Câu 17 Câu 11 Hệ sinh thái Chu trình sinh địa hóa, Sinh quyển, ứng dụng STH Sinh học Hiểu Câu 12 Câu 27 1 1 Câu 22 Bài tập tính toán sinh thái học Câu 15 Quần thể sinh vật Sự thoát nước Quang hợp thực vật Câu 24 Câu 14 Câu 1 thể thực vật Sinh học thể động vật Sinh trưởng phát triển thực Sinh sản hữu tính thực vật Tiêu hóa ĐV Hơ hấp động vật Cân nội mơi Tập tính động vật Câu 1 1 1 Câu 13 Câu Câu 27 Câu 18 Câu 12 Tổng 15 13 40 II ĐỀ THI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 1: Trong tế bào lọai axit nuclêic kích thước lớn A ADN B mARN C tARN D rARN Câu 2: Vùng nuclêôtit đầu mút NST chức A điều hòa biểu số gen B khởi đầu trình tự nhân đơi ADN C ngăn NST dính vào D đính với thoi vơ sắc q trình phân bào Câu 3: Các nhóm động vật chưa quan tiêu hóa A Động vật đơn bào B Động vật ngành chân khớp C Động vật ngành ruột khoang D Động vật ngành thân mềm Câu 4: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể C Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể D Đột biến gen gây hại vơ hại lợi cho thể đột biến Câu 5: Trong tập tính động vật, đặc tính quan trọng để nhận biết đầu đàn? A Tính lãnh thổ B Tính quen nhờn C Tính thân thiện D Tính Câu 6: Trong trình phát triển thực vật hoa, loại chất sau liên quan tới hoa cây? A Phitôcrôm B Auxin C Xitơkinin D Gibêrelin Câu 7: Trong q trình tạo ADN tái tổ hợp, enzim nối (ligaza) làm nhiệm vụ A xúc tác hình thành liên kết hiđrơ nucleôtit ADN cần chuyển thể truyền B xúc tác hình thành liên kết cộng hóa trị nuclêôtit ADN cần chuyển thể truyền C xúc tác hình thành liên kết cộng hóa trị mạch plasmit D xúc tác hình thành liên kết hiđrô ADN cần chuyển thể truyền Câu 8: Trong quang hợp thực vật, pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm sau đây? A Nước CO2 B Năng lượng ánh sáng C ATP CO2 D ATP NADPH Câu Một đột biến xuất làm gen A biến thành a Lúc đầu gen a gặp quần thể sinh vật Tuy nhiên, sau thời gian người ta thấy gen a lại trở nên chiếm ưu quần thể Giải thích sau hợp lí cả? A Các cá thể mang gen đột biến giao phối với làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn B Môi trường sống thay đổi theo hướng xác định phù hợp với gen a C Do nhiều cá thể bị đột biến giống chuyển gen A thành gen a D Do cá thể đột biến ban đầu tiếp tục bị đột biến lặp đoạn NST chứa gen a dẫn đến làm tăng số gen lặn a Câu 10 Cho phát biểu sau: (1) Tiến hóa nhỏ trình làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (2) Q trình tiến hóa nhỏ nghiên cứu thực nghiệm (3) Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc lồi xuất (4) Cá thể đơn vị nhỏ tiến hóa phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 11 Khẳng định sau nói diễn sinh thái? A Trong điều kiện định, diễn thứ sinh tạo quần xã ổn định B Diễn nguyên sinh bắt đầu sau quần xã bị phá hủy hoàn toàn bời thiên tai người C Động lực chủ yếu trình diễn thay đổi môi trường D Hoạt động người gây hại cho trình diễn sinh thái quần xã tự nhiên Câu 12: Khi nói tháp sinh thái, phát biểu sau không đúng? A Tháp lượng ln dạng chuẩn, đáy lớn, đỉnh nhỏ B Tháp số lượng tháp sinh khối bị biến dạng, tháp trở nên cân đối C Trong tháp lượng, lượng vật làm mồi đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ D Tháp sinh khối quần xã sinh vật nước thường cân đối sinh khối sinh vật tiêu thụ nhỏ sinh khối sinh vật sản xuất MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 13: Hiện tượng thụ tinh kép thực vật ý nghĩa gì? A Tiết kiệm vật liệu di truyền B Cung cấp dinh dưỡng cho phát triển phơi thời kì đầu cá thể C Hình thành nội nhũ chứa cá thể tam bội D Hình thành nội nhũ (2n) cung cấp dinh dưỡng cho phơi phát triển Câu 14: tác nhân ngoại cảnh sau ảnh hưởng đến q trình nước cây? I Các ion khống II Ánh sáng IV Gió V Nước A B III Nhiệt độ C D Câu 15 Nghiên cứu tốc độ gia tăng dân số quần thể người với qui mô triệu dân vào năm 2016 Biết tốc độ sinh trung bình năm 3%, tỷ lệ tử 1%, tỷ lệ xuất cư 2%, tỷ lệ nhập cư 1% Dân số thành phố đạt giá trị vào năm 2026 A 1104622 người B 1218994 người C 1104952 người D 1203889 người Câu 16: nhận định với chuỗi pôlipeptit tổng hợp tế bào nhân chuẩn? (1) Luôn diễn tế bào chất tế bào (2) Đều bắt đầu axitamin mêtiônin (3) axitamin vị trí bị cắt bỏ sau chuỗi pơlipeptit tổng hợp xong (4) Axitamin mêtiơnin vị trí chuỗi pơlipeptit (5) Chỉ sử dụng nội tế bào tổng hợp A B C D Câu 17 Khẳng định sau không đúng? A Mỗi quần xã thường số lượng lồi đinh, khác với quần xã khác B Các quần xã vùng ơn đới điều kiện mơi trường phức tạp nên độ đa dạng loài cao quần xã vùng nhiệt đới C Tính đa dạng loài quần xã phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cạnh tranh loài, mối quan hệ vật ăn thịt – mồi, thay đổi môi trường vô sinh D Quần xã đa dạng lồi số lượng cá thể lồi nhiêu Câu 18: Khi nồng độ ion H+ máu tăng, q trình hơ hấp thể động vật A tăng nhịp giảm cường độ B giảm nhịp tăng cường độ C tăng nhịp tăng cường độ D giảm nhịp giảm cường độ Câu 19 Trong trình tiến hóa, để hệ thống sinh học dạng sơ khai sinh sơi được, ngồi việc thiết phải phân tử khả tự tái bản, cần lượng hệ thống sinh sản Thành phần tế bào nhiều khả cần trước tiên để tạo hệ thống sinh học tự sinh sơi? A Các enzyme B Màng sinh chất C Ty thể D Ribosome Câu 20 Phương pháp sau tạo loài mới? A Dung hợp tế bào trần, nuôi tế bào lai phát triển thành cây, tách tế bào từ lai nhân giống vô tinh invitro B Nuôi cấy hạt phấn tạo thành dòng đơn bội, sau lưỡng bội hóa nhân lên thành dòng C Chọn dòng tế bào soma biến dị, ni cấy thành hồn chỉnh nhân lên thành dòng D Gây đột biến gen, chọn lọc dòng đột biến mong muốn nhân lên thành dòng Câu 21 Khi nói đột biến cấu trúc NST, phát biểu khơng xác? A Q trình trao đổi chéo khơng cân xảy chromatile không chị em cặp NST tương đồng làm xuất đột biến lặp đoạn NST B Đột biến đảo đoạn NST góp phần làm xuất loài C Trong số trường hợp, đột biến đoạn nhỏ lợi cho sinh vật giúp loại bỏ gen hại cho quần thể D thể sử dụng đột biến lặp đoạn NST để xây dựng đồ gen Câu 22: Con người ứng dụng hiểu biết ổ sinh thái vào hoạt động sau đây: (1) Trồng xen loại ưa bóng ưa sáng khu vườn (2) Khai thác vật nuôi độ tuổi nhỏ để thu suất cao (3) Trồng loài thời vụ (4) Ni ghép lồi cá tầng nước khác ao nuôi A (1), (3), (4) B (1), (2), (4) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 23 Một số đột biến ADN ti thể gây bệnh người gọi bệnh thần kinh thị giác di truyền Leber (LHON) Bệnh đặc trưng chứng mù đột phát người lớn Phát biểu sau không đúng? A Cả nam nữ bị bệnh LHON B Một người bị bệnh LHON bố mẹ phải bị bệnh C Một người bị bệnh LHON người mẹ bị bệnh cha khỏe mạnh D Một cặp vợ chồng với người vợ khỏe mạnh người chồng bị bệnh hồn tồn khả sinh người bị bênh LHON, nhiên xác suất thấp Câu 24 Nghiên cứu tăng trưởng quần thể sinh vật tự nhiên khoảng thời gian định, người ta nhận thấy đường cong tăng trưởng quần thể dạng sau: Khẳng định sau phù hợp nhất? A Nhiều khả lồi kích thước thể nhỏ, vòng đời ngắn, tuổi sinh sản lần đầu đến sớm B Nguồn sống quần thể vô hạn C Cạnh tranh loài thúc đẩy tăng trưởng quần thể cách nhanh chóng D Tốc độ tăng trưởng quần thể thời gian đầu cao giảm dần sau Câu 25 Ở loài, thực phép lai thu kết sau: + Xanh x Vàng → 100% xanh + Vàng x Vàng → vàng : đốm + Xanh x Vàng → xanh : vàng : đốm Quy luật di truyền chi phối phép lai là: A Di truyền chịu ảnh hưởng giới tính B Tính trạng chịu ảnh hưởng môi trường C Gen đa alen D Trội khơng hồn tồn Câu 26 Cho nhận xét hình vẽ sau Hình diễn tả q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực, hình diễn tả q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ ADN sinh vật nhân sơ cấu tạo mạch vòng, ADN sinh vật nhân thực cấu tạo mạch thẳng Trên phân tử ADN sinh vật nhân thực nhiều điểm khởi đầu tái Thực chất toàn phân tử ADN sinh vật nhân thực nhân sơ mạch tổng hợp gián đoạn Các đoạn Okazaki hình thành mạch phân tử ADN tổng hợp Số đáp án là: A B.3 C.1 D.4 Câu 27: Khi cá thở vào, diễn biến đúng? A Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng B Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng C Thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng D Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 28 Trên thảo nguyên, ngựa vằn di chuyển thường đánh động làm côn trùng bay khỏi tổ Lúc chim diệc bắt côn trùng bay khỏi tổ làm thức ăn Việc côn trùng bay khỏi tổ, việc chim diệc bắt côn trùng khơng ảnh hưởng đến ngựa vằn Chim mỏ đỏ (một loài chim nhỏ) thường bắt ve bét lưng ngựa vằn làm thức ăn Số nhận định mối quan hệ loài: (1) Quan hệ ve bét chim mỏ đỏ mối quan hệ vật - mồi (2) Quan hệ chim mỏ đỏ ngựa vằn mối quan hệ hợp tác (3) Quan hệ ngựa vằn côn trùng mối quan hệ ức chế cảm nhiễm (hãm sinh) (4) Quan hệ côn trùng chim diệc mối quan hệ vật - mồi (5) Quan hệ chim diệc ngựa vằn mối quan hệ hội sinh (6) Quan hệ ngựa vằn ve bét mối quan hệ ký sinh – vật chủ A B C D Câu 29 Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb x ♀ AaBb Trong trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp NST Bb không phân li GP II thể giảm phân bình thường Theo lý thuyết kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử khác dạng 2n-1, dạng 2n-1-1, dạng 2n+1 dạng 2n+1+1 A 6, , 7, B 6, 4, 7, C 12, 4, 18, D 12, 8, 18, Câu 30 Ở lồi thực vật, tính trạng khối lượng nhiều cặp gen qui định nằm cặp NST khác di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp Cho nặng 120g lai với nhẹ 60 g F1 Cho F1 giao phấn tự F1 loại kiểu hình tính trạng khối lượng Ở F2 loại nặng 90g chiếm tỉ lệ: A.1/36 B.1/6 C.5/16 D.3/32 Câu 31 Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Phân tử ADN số liên kết hidro nhiều nhiệt độ nóng chảy cao ngược lại Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36oC ; B = 78oC ; C = 55oC ; D = 83oC ; E = 44oC Trình tự xếp lồi sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/ tổng nucleotide loài sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A D → B → C → E → A B A → B → C → D → E C A → E → C → B → D D D → E → B → A → C Câu 32: Ở gà, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY Cho phép lai: Pt/c: gà lông dài, màu đen x gà lơng ngắn, màu trắng thu F1 tồn gà lông dài, màu đen Cho gà trống F1 giao phối với gà mái chưa biết kiểu gen thu F2 gồm: + Gà mái: 40% lông dài, màu đen: 40% lông ngắn, màu trắng: 10% lông dài, màu trắng: 10% lông ngắn, màu đen + Gà trống: 100% lông dài, màu đen Biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn, khơng đột biến xảy Tính theo lý thuyết, tần số hốn vị gen gà F1 A 5% B 25% C 10% D 20% Câu 33 Ở người, bệnh mù màu gen lặn nằm NST X vùng không tương đồng với NST Y gây Giả sử quần thể, người ta thống kê số liệu sau: 952 phụ kiểu gen XDXD, 355 phụ nữ kiểu gen XDXd, phụ nữ kiểu gen XdXd, 908 nam giới kiểu gen XDY, nam giới kiểu gen XdY Tần số alen gây bệnh (Xd) quần thể bao nhiêu? A 0,081 B 0,102 C 0,162 D 0,008 Câu 34 Ở người 2n=4, giả sử khơng trao đổi chéo xảy 23 cặp NST tương đồng nhận định đây: Số loại giao tử mang NST từ bố 3369 C23 Xác suất loại giao tử mang 5NST từ mẹ 23 Khả người mang 1NST ông nội 21 NST bà ngoại 8,269.10-11 Xác suất sinh đứa trẻ nhận cặp NST mà cặp từ ông nội từ bà ngoại 0,0236 A B.1 C.2 D.4 Câu 35 Một quần thể hệ xuất phát 100 cá thể AABb, 150 cá thể AaBb, 150 cá thể aaBb, 100 cá thể aabb Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen Aabb quần thể đời F1 trường hợp các thể tự phối A, 0,10615 B.0,10625 C.0,375 D.0,0375 Câu 36: Ở loài thực vật, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Lai chủng lưỡng bội đỏ với lưỡng bội vàng F1 Xử lý F1 cơnsixin, sau cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với F2 Giả thiết thể tứ bội tạo giao tử lưỡng bội, khả sống thụ tinh loại giao tử ngang nhau, hợp tử phát triển bình thường hiệu việc xử lí hố chất gây đột biến lên F1 đạt 60% Tỉ lệ kiểu hình đỏ F2 A 75% B 60% C 45% D 91% Câu 37 Biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho hai (P) giao phấn với nhau, thu F1 Trong tổng số F1, thân cao chiếm tỉ lệ 50% hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100% Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai cho kết F1 trên? (1) AaBB x aaBB (2) AaBB x aaBB (3) AaBb x aaBb (4) AaBb x aaBB (5) AB/aB x ab/ab (6) AB/aB x aB/ab (7) AB/ab x aB/aB (8) AB/ab x aB/ab (9) Ab/ab x aB/ab A 1, 2, 3, 4, 5, 8, B 3, 4, 5, 6, 7, C 3, 4, 5, 6, 7, D 1, 2, 4, 5, 6, Câu 38 Trong trường hợp không xảy đột biến, trao đổi chéo gen nằm NST, phép lai sau cho đời loại kiểu gen nhất: A AB/ab Dd x AB/ab Dd B AB/ab DD x AB/ab dd C AB/ab Dd x Ab/ab dd D Ab/ab Dd x Ab/ab dd Câu 39 Cho biết cặp tính trạng cặp gen qui định trội hồn tồn, hốn vị gen bố mẹ với tần số 20% Tiến hành phép lai Aa BD/bd x Aa Bd/bD thu F1 Lấy ngẫu nhiên hai cá thể F1 Xác suất để thu cá thể kiểu hình A-bbD- bao nhiêu? A 0,8425 B.0,04 C.0,1575 D 0,2654 Câu 40 Sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền người, bệnh bạch tạng gen alen năm tren NST thường quy định, bệnh mù màu gen alen nằm NST X vùng không tương đồng Y quy định Xác suất sinh trai, gái không bị bệnh cặp vợ chồng (13) (14) A.0,302 B 0,148 C 0,151 D 0,296 III ĐÁP ÁN 1.D 2.B 3.B 4.A 5.D 6.B 7.B 8.A 9.B 10.C 11.B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.C 18.D 19.C 20.A 21.C 22.C 23.D 24.C 25.D 26.B 27.B 28.C 29.D 30.B 31.B 32.A 33.B 34.A 35.C 36.B 37.D 38.C 39.B 40.B ... ngày dài có độ dài đêm tới hạn hoa Hỏi chu kỳ làm cho không hoa: A 16 h sáng / h tối B 14 h sáng / 10 h tối C 15, h sáng / 8, h tối D h sáng / h tối / h sáng / h tối Câu 10: Cấu tạo có đặc điểm... ánh sáng: A Có cuống B Có diện tích bề mặt lớn C Phiến mỏng D Các khí khổng lập trung chủ yếu mặt nên không chiếm diện tích hấp thụ ánh sáng Câu 11: Trong trình hình thành túi phơi thực vật có. .. thể có kiểu gen dị hợp giao phối với tạo loại kiểu hình, loại kiểu hình lặn chiếm 0,09 Chọn đáp án kết trên: A P có kiểu gen AB , f = 40% xảy bên ab B P có kiểu gen Ab , f = 36% xảy bên aB C P có
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI THPT QUỐC GIA có đáp án , BỘ đề THI THPT QUỐC GIA có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn