Huong dan cach hach toan co phieu thuong

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:59

Hướng dẫn cách hạch toán cổ phiếu thưởng Hiện Công ty cổ phần định chia cổ tức, việc chia cổ tức cổ phiếu thưởng cổ phiếu Bài viết giúp độc giả thấy rõ chất việc chia cổ tức cổ phiếu đưa hướng xử lý kế toán bên liên quan Bản chất cổ phiếu thưởng Cổ phiếu chia theo cổ tức thường gọi cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng không coi cổ tức thực cổ tức khơng tốn tiền Việc chia cổ tức cổ phiếu làm tăng đến số lượng cổ phiếu lưu hành mà cổ đơng nắm giữ Chính thế, chất, làm giảm giá trị cổ phiếu sau chia Thông thường cổ phiếu thưởng chia theo tỷ lệ định Ví dụ: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần TT trí chia tồn cổ tức cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 Điều nghĩa cổ đơng nắm giữ 05 cổ phiếu cũ “thưởng” 01 cổ phiếu phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành tăng lên 20% Khi thấy kết việc chia cổ tức cổ phiếu dẫn đến giá trị cổ phiếu giảm 20% tổng giá trị vốn chủ sở hữu khơng thay đổi Xử lý kế tốn Cổ phiếu thưởng làm tăng số lượng cố phiếu lưu hành làm giảm giá trị cổ phiếu Tuy nhiên, xử lý kế tốn lại khơng giống trường hợp, phụ thuộc vào yếu tố giá trị cổ phiếu thưởng, nghĩa tỷ lệ chia Theo thông lệ, tỷ lệ cổ phiếu thưởng nhỏ vào khoảng 20% - 25% gọi phát hành cổ phiếu thưởng nhỏ Xử lý kế toán trường hợp minh hoạ ví dụ Những trường hợp tỷ lệ cổ phiếu thưởng lớn 25% gọi phát hành cổ phiếu thưởng lớn, trường hợp xảy Một ví dụ điển hình phát hành cổ phiếu thưởng lớn vào 1973, hãng Walt Diney công bố tỷ lệ cổ phiếu thưởng 100%, nghĩa 01 cổ phiếu nắm giữ nhận thêm 01 cổ phiếu số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên gấp đơi Điều dẫn đến giá trị cổ phiếu bị “loãng”, làm cho giá thị trường cổ phiếu bị sụt giảm lớn Ví dụ minh hoạ trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng nhỏ: Công ty ABC 100.000 cổ phiếu lưu hành với mệnh giá $1,00 với giá thị trường 6,60$ Như tổng giá trị thị trường ABC 100.000 x $6,60 = $660.000 Báo cáo tài ngày 31/12/XX ABC số liệu sau: - Vốn cổ phần thường lưu hành (100.000 cổ phiếu) $100.000 - Lợi nhuận chưa phân phối $200.000 Tổng vốn chủ sở hữu $300.000 Đại hội đồng cổ đơng ABC định chia tồn lợi nhuận cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 nghĩa phát hành 10.000 cổ phiếu Sau chia, ABC tổng cộng 110.000 cổ phiếu lưu hành Giá trị cổ phiếu phát hành là: $200.000 : 10.000 = $20 Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là: $1,00 x 10.000 = $10.000 Chênh lệch giá trị cổ phiếu theo giá phát hành theo mệnh giá = $200.000 - $10.000 = $190.000 Sau chia cổ phiếu thưởng Báo cáo tài ABC số liệu sau: - Vốn cổ phần thường lưu hành (110.000 cổ phiếu) $100.000 + $10.000 = $110.000 - Thặng dư vốn $190.000 Tổng vốn chủ sở hữu $300.000 Theo ví dụ giá trị cổ phiếucổ đơng nắm giữ sau chia không thay đổi so với trước chia (đều $300.000) Trường hợp ngoại trừ yếu tố tác động đến giá trị cổ phiếu thị trường cung - cầu, kỳ vọng nhà đầu tư,… mà tập trung đến tác động việc chia cổ phiếu thưởng Tác động đến giá trị thị trường cổ phiếu Theo suy luận logic thông thường, cổ phiếu thưởng thế: (1) khơng làm ảnh hưởng đến giá trị công ty (2) làm tăng giá trị công ty (3) làm giảm giá trị công ty Quan niệm chuẩn cổ phiếu thưởng khơng làm thay đổi giá trị tài sản nhà đầu tư doanh nghiệp Theo ví dụ trên, giá trị thị trường ABC $660.000 Sau chia cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu lưu hành 110.000 cổ phiếu, cổ phiếu giá trị $660.000 : 110.000 = $6,00 Trường hợp cổ đông năm giữ 1000 cổ phiếu trước chia, giá $6.600 Sau chia cổ phiếu thưởng, cổ đơng 1.100 cổ phiếu tổng giá trị 1.100 x $6,00 = $6.600 Như vậy, cổ phiếu thưởng, thực chất, khơng ảnh hưởng mặt kinh tế Và lý thuyết, việc xác định tỷ lệ chia cao giá trị cổ phiếu giảm ảnh hưởng đến giá trị thị trường số cổ phiếu ban đầu mà cổ đơng nắm giữ Dịch vụ kế tốn thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:      Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói Dịch vụ báo cáo tài cuối năm Dịch vụ kế toán nội Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan cach hach toan co phieu thuong , Huong dan cach hach toan co phieu thuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn