Nguyen tac hach toan chi phi san xuat ki

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:59

Các ngun tắc hạch tốn chi phí sản xuất, kinh doanh Loại tài khoản Dịch vụ kế toán GDT giới thiệu nguyên tắc hạch toán loại tài khoản – chi phí sản xuất kinh doanh danh mục tài khoản loại tài khoản Giới thiệu tài khoản loại Các tài khoản thuộcloại dùng để phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ); phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra; phản ánh chi phí tài chính; phản ánh chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp doanh nghiep sản xuất, kinh doanh thuộc ngành thành phần kinh tế 2 Nguyên tắc hạch toán Khi hạch toán loại tài khoản cần tôn trọng số quy định sau: Mỗi doanh nghiệp, đơn vị kế tốn áp dụng hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp kê khai thường xuyên, phương pháp kiểm kê định kỳ Khi doanh nghiệp lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho để áp dụng doanh nghiệp, phương pháp phải áp dụng quán niên độ kế toán Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ: Cuối kỳ kế toán phải tiến hành kiểm kê để xác định giá trị thành phẩm, hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ Trên sở kết kiểm kê xác định giá trị hàng tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ, trị giá hàng hoá, vật tư mua vào kỳ để xác định trị giá vật tư, hàng hoá xuất sử dụng trình sản xuất, kinh doanh trị giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ xuất bán kỳ Đối với tài khoản dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang” (Theo phương pháp kê khai thường xuyên), Tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” (Theo phương pháp kiểm kê định kỳ) ngồi việc hạch tốn tổng hợp, phải hạch tốn chi tiết theo nơi phát sinh chi phí: Phân xưởng, tổ, đội sản xuất, phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ, Đối với chi phí sản xuất, kinh doanh khơng có khả hạch tốn trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí như: Chi phí sản xuất chung, chi phí tưới tiêu nước, chi phí chuẩn bị đất trồng năm đầu trồng lần thu hoạch nhiều lần, trước hết phải tập hợp chi phí vào tài khoản tập hợp chi phí, sau tiến hành phân bổ chi phí sản xuất, kinh doanh tập hợp cho đối tượng chịu chi phí theo tiêu thức phù hợp Danh mục loại tài khoản Loại Tài khoản – Chi phí sản xuất,kinh doanh có 10 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 61 có 01 tài khoản: - Tài khoản 611 - Mua hàng Nhóm Tài khoản 62 có 04 tài khoản: - Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; - Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp; - Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi cơng; - Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung Nhóm Tài khoản 63 có 03 tài khoản: - Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất; - Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán; - Tài khoản 635 - Chi phí tài Nhóm Tài khoản 64 có 02 tài khoản: - Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng; - Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế tốn nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyen tac hach toan chi phi san xuat ki , Nguyen tac hach toan chi phi san xuat ki

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn