Nguyen tac hach toan loai tai khoan 3

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:59

Các nguyên tắc hạch toán loại tài khoản Nợ phải trả Dịch vụ kế toán GDT gửi tới bạn nguyên tắc hạch toán Nợ phải trả – Loại tài khoản danh mục hệ thống tài khoản kế toán loại Loại tài khoản – nợ phải trả Loại tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phát sinh trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải toán cho chủ nợ, bao gồm khoản nợ tiền vay, khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên khoản phải trả khác Nợ phải trả doanh nghiệp gồm: Nợ ngắn hạn nợ dài hạn Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả vòng năm chu kỳ kinh doanh bình thường Nợ ngắn hạn gồm khoản: Vay ngắn hạn; Khoản nợ dài hạn đến hạn trả; Các khoản tiền phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu; Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước; Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả cho người lao động; Các khoản chi phí phải trả; Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; Các khoản phải trả ngắn hạn khác Nợ dài hạn: Là khoản nợ mà thời gian trả nợ năm Nợ dài hạn gồm khoản: Vay dài hạn cho đầu tư phát triển; Nợ dài hạn phải trả; Trái phiếu phát hành; Các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn; Thuế thu nhập hỗn lại phải trả; Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm; Dự phòng phải trả Nguyên tắc hạch toán nợ phải trả – loại tài khoản Khi hạch toán loại tài khoản này, kế tốn viên cần tơn trọng số quy định sau: Các khoản nợ phải trả doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết số nợ phải trả, số nợ trả theo chủ nợ Các khoản nợ phải trả doanh nghiệp phải phân loại thành nợ ngắn hạn nợ dài hạn vào thời hạn phải toán khoản nợ phải trả Nợ phải trả vàng, bạc, kim khí q, đá q kế tốn chi tiết cho chủ nợ, theo tiêu số lượng, giá trị theo giá qui định Cuối niên độ kế toán, số dư khoản nợ phải trả ngoại tệ phải đánh giá theo tỷ giá quy định Những chủ nợ mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch, mua hàng thường xuyên có số dư nợ phải trả lớn, phận kế toán phải kiểm tra, đối chiếu tình hình cơng nợ phát sinh với khách hàng định kỳ phải có xác nhận nợ văn với chủ nợ Các tài khoản nợ phải trả chủ yếu có số dư bên Có, quan hệ với chủ nợ, Tài khoản 331, 333, 334, 338 có số dư bên Nợ phản ánh số trả lớn số phải trả Cuối kỳ kế tốn, lập báo cáo tài cho phép lấy số dư chi tiết tài khoản để lên hai tiêu bên “Tài sản” bên “Nguồn vốn” Bảng Cân đối kế toán Danh mục loại tài khoản – nợ phải trả Loại Tài khoản Nợ phải trả có 16 tài khoản, chia thành nhóm: Nhóm Tài khoản 31 - Nợ ngắn hạn, có tài khoản: - Tài khoản 311 - Vay ngắn hạn; - Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả Nhóm Tài khoản 33 - Các khoản phải trả khác, có tài khoản: - Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán; - Tài khoản 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước; - Tài khoản 334 - Phải trả người lao động; - Tài khoản 335 - Chi phí phải trả; - Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ; - Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng; - Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác Nhóm Tài khoản 34 - Nợ dài hạn, có tài khoản: - Tài khoản 341 - Vay dài hạn; - Tài khoản 342 - Nợ dài hạn; - Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành; - Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn; - Tài khoản 347 - Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Nhóm Tài khoản 35 - Dự phòng, có tài khoản: - Tài khoản 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm; - Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:  Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói  Dịch vụ báo cáo tài cuối năm  Dịch vụ kế toán nội  Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyen tac hach toan loai tai khoan 3 , Nguyen tac hach toan loai tai khoan 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn