100 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông

23 84 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:52

Aadvance in : tới advance on : trình bày advance to : tiến đến agree on something : đồng ý với điều agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho answer to : hợp với answer for : chịu trách nhiệm attend on(upon): hầu hạ attend to : ý Bback up : ủng hộ, nâng đỡ bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới become of : xảy cho begin with : bắt đầu begin at : khởi từ believe in : tin cẩn, tin có belong to : thuộc bet on : đánh vào Ccare for :thích, săn sóc catch up with : bắt kịp chance upon : tình cờ gặp close with : tới gần close about : vây lấy come to : lên tới consign to : giao phó cho cry for :khóc đòi cry for something : kêu đói cry for the moon : đòi ko thể cry with joy :khóc vui cut something into : cắt vật thành cut into : nói vào, xen vào Ddelight in :thích thú depart from : bỏ, sửa đổi with : chịu đựng for a thing : kiếm vật A account for: chiếm, giải thích allow for: tính đến, xem xét đến ask after: hỏi thăm sức khỏe ask for: hỏi xin ask sb in/ out : cho vào/ urge sb into/ out of : thuyết phục làm gì/khơng làm B to be over: qua to be up to sb to V: có trách nhiêm phải làm to bear up= to confirm : xác nhận to bear out: chịu đựng to blow out : thổi tắt blow down: thổi đổ blow over: thổi qua to break away= to run away :chạy trốn break down : hỏng hóc, suy nhược, òa khóc break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang break up: chia tay , giải tán break off: tan vỡ mối quan hệ to bring about: mang đến, mang lại( = result in) brinn down = to land : hạ xuống bring out : xuất bring up : nuôi dưỡng ( danh từ up bringing) bring off : thành công, ẵm giải to burn away : tắt dần burn out: cháy trụi C call for: mời gọi, yêu cầu call up: gọi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm call on/ call in at sb's house : ghé thăm nhà call off = put off = cancel C Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà i Call at : ghé thăm Call up: gọi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm Call off = put off =cacel : huỷ bỏ Call for : yêu cầu, mời gọi Care about: quan tâm, để ý tới Care for : muốn, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of) Carry away : mang , phân phát Carry on = go on : tiếp tục Carry out ;tiến hành , thực Carry off = bring off : ẵm giải Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp , Chew over = think over : nghĩ kĩ Check in / out : làm thủ tục / vào Check up : kiểm tra sức khoẻ Clean out : dọn , lấy hết Clean up : dọn gọn gàng Clear away : , lấy , mang Clear up : làm sáng tỏ Close down : phá sản , đóng cửa nhà máy Close in : tiến tới Close up: xích lại gần Come over/ round = visit Come round : hồi tỉnh Come down: sụp đổ ( =collapse ) , giảm (= reduce ) Come down to : Come up : đề cập đến , nhô lên , nhú lên Come up with : nảy ra, loé lên Come up against : đương đầu, đối mặt Come out : xuất Come out with : tung sản phẩm Come about = happen Come across : tình cờ gặp Come apart : vỡ vụn , lìa Come along / on with : hồ hợp , tiến triển Come into : thừa kế Come off : thành công, long ,bong Count on SB for ST : trông cậy vào Cut back on / cut down on : cắt giảm ( chi tiêu) Cut in : cắt ngang (= interrupt ) Cut ST out off ST : cắt rời khỏi Cut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ Cut up : chia nhỏ Cross out : gạch đi, xoá D Die away / die down : giảm , dịu ( cường độ ) Die out / die off; tuyệt chủng Die for : thèm đến chết Die of : chết bệnh Do away with : bãi bỏ, bãi miễn Do up = decorate Do with : làm đc nhờ có Do without : làm đc mà khơng cần Draw back : rút lui Drive at : ngụ ý, ám Drop in at SB ‘s house: ghé thăm nhà Drop off : buồn ngủ Drop out of school : bỏ học E End up : kết thúc Eat up : ăn hết Eat out : ăn F Face up to : đương đầu , đối mặt Fall back on : trông cậy , dựa vào Fall in with: mê ( fall in love with SB : yêu say đắm ) Fall behind : chậm so với dự định , rớt lại phía sau Fall through : = put off, cancel Fall off : giảm dần Fall down : thất bại Fell up to : cảm thấy đủ sức làm Fill in : điền vào Fill up with : đổ đầy Fill out : điền hết , điền Fill in for : đại diện, thay Find out : tìm G Get through to sb : liên lạc với Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua (= get over) Get into : vào , lên ( xe) Get in: đến , trúng cử Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành Get out of = avoid Get down : xuống, ghi lại Get sb down : làm thất vọng Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc Get to doing : bắt tay vào làm việc Get round ( to doing) : xoay xở , hoàn tất Get along / on with = come along / on with Get st across : làm cho đc hiểu Get at = drive at Get back : trở lại Get up : ngủ dậy Get ahead : vượt trước Get away with : cuỗm theo Get over : vượt qu a Get on one’s nerves:làm phát điên , chọc tức Give away : cho , tống , tiết lộ bí mật Give st back : trả lại Give in : bỏ Give way to : nhượng , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho Give up : từ bỏ Give out : phân phát , cạn kịêt Give off : toả , phát ( mùi hương , hương vị) Go out : , lỗi thời Go out with : hẹn hò Go through : kiểm tra , thực công việc Go through with : kiên trì bền bỉ Go for : cố gắng giành đc Go in for : = take part in Go with : phù hợp Go without : kiêng nhịn Go off : giận, nổ tung , thối ( thức ăn ) Go off with = give away with : cuỗm theo Go ahead : tiến lên Go back on one ‘ s word : không giữ lời Go down with : mắc bệnh Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng Go up : tăng , lên , vào đại học Go into ; lâm vào Go away : cút , khỏi Go round : đủ chia Go on : tiếp tục Grow out of : lớn vượt khỏi Grow up: trưởng thành H Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho hệ sau,,,,) Hand in : giao nộp ( , tội phạm ) Hand back : giao lại Hand over: trao trả quyền lực Hand out : phân phát(= give out) Hang round : lảng vảng Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại Hang up ( off) : cúp máy Hang out : treo Hold on off = put off Hold on: cầm máy Hold back : kiềm chế Hold up : cản trở / trấn lột J Jump at a chance /an opportunity chộp lấy hội Jump at a conclusion : vội kết luận Jump at an order : vội vàng nhận lời Jump for joy : nhảy lên sung sướng Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra) K Keep away from = keep off : tránh xa Keep out of : ngăn cản Keep sb back from : ngăn cản khơng làm Keep sb from = stop sb from Keep sb together : gắn bó Keep up : giữ lại , trì Keep up with : theo kip Keep on = keep ving : tiếp tục làm Knock down = pull down : kéo đổ , sụp đổ, san Knock out : hạ gục 84 ấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụng S + V + too + adj/adv + (for someone) + to something: (quá làm )e.g This structure is too easy for you to remember.e.g He ran too fast for me to follow S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá mà )e.g This box is so heavy that I cannot take it.e.g He speaks so soft that we can’t hear anything It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá mà )e.g It is such a heavy box that I cannot take it.e.g It is such interesting books that I cannot ignore them at all 4 S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to something : (Đủ cho làm )e.g She is old enough to get married.e.g They are intelligent enough for me to teach them English Have/ get + something + done (past participle): (nhờ thuê làm )e.g I had my hair cut yesterday.e.g I’d like to have my shoes repaired It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to something : (đã đến lúc aiđó phải làm )e.g It is time you had a shower.e.g It’s time for me to ask all of you for this question It + takes/took+ someone + amount of time + to something: (làm thời gian )e.g It takes me minutes to get to school.e.g It took him 10 minutes to this exercise yesterday To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ làm )e.g He prevented us from parking our car here S + find+ it+ adj to something: (thấy để làm )e.g I find it very difficult to learn about English.e.g They found it easy to overcome that problem 10 To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing (Thích gì/ làm gì/ làm gì)e.g I prefer dog to cat.e.g I prefer reading books to watching TV 11 Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive): (thích làm làm gì)e.g She would play games than read books.e.g I’d rather learn English than learn Biology 12 To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)e.g I am used to eating with chopsticks 13 Used to + V (infinitive): (Thường làm qk không làm nữa)e.g I used to go fishing with my friend when I was young.e.g She used to smoke 10 cigarettes a day 14 To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên e.g I was amazed at his big beautiful villa 15 To be angry at + N/V-ing: tức giận vềe.g Her mother was very angry at her bad marks 16 to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi / e.g I am good at swimming.e.g He is very bad at English 17 by chance = by accident (adv): tình cờe.g I met her in Paris by chance last week 18 to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi e.g My mother was tired of doing too much housework everyday 19 can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Khơng chịu nỗi/khơng nhịn làm e.g She can't stand laughing at her little dog 20 to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm e.g My younger sister is fond of playing with her dolls 21 to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến e.g Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays 22 to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền thời gian làm gìe.g He always wastes time playing computer games each day.e.g Sometimes, I waste a lot of money buying clothes 23 To spend + amount of time/ money + V-ing: dành thời gian làm e.g I spend hours reading books a day.e.g Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year 24 To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc e.g My mother often spends hours on housework everyday.e.g She spent all of her money on clothes 25 to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ e.g You should give up smoking as soon as possible 26 would like/ want/wish + to something: thích làm e.g I would like to go to the cinema with you tonight 27 have + (something) to + Verb: có để làme.g I have many things to this week 28 It + be + something/ someone + that/ who: mà e.g It is Tom who got the best marks in my class.e.g It is the villa that he had to spend a lot of money last year 29 Had better + V(infinitive): nên làm e.g You had better go to see the doctor 30 hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing e.g I always practise speaking English everyday 31 It is + tính từ + ( for smb ) + to smtVD: It is difficult for old people to learn English.( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tơi thích đọc sách lịch sử ) 33 To be bored with ( Chán làm )VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng chán ngày làm công việc lặp lặp lại ) 34 It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây lần làm )VD: It’s the first time we have visited this place.( Đây lần tới thăm nơi ) 35 enough + danh từ ( đủ ) + ( to smt )VD: I don’t have enough time to study.( Tơi khơng có đủ thời gian để học ) 36 Tính từ + enough (đủ ) + ( to smt )VD: I’m not rich enough to buy a car.( Tôi không đủ giàu để mua ơtơ ) 37 too + tính từ + to smt ( Quá để làm )VD: I’m to young to get married.( Tơi trẻ để kết hôn ) 38 To want smb to smt = To want to have smt + PII( Muốn làm ) ( Muốn có làm )VD: She wants someone to make her a dress.( Cơ muốn may cho váy )= She wants to have a dress made.( Cơ muốn có váy may ) 39 It’s time smb did smt ( Đã đến lúc phải làm )VD: It’s time we went home.( Đã đến lúc phải nhà ) 40 It’s not necessary for smb to smt = Smb don’t need to smt( Ai không cần thiết phải làm ) doesn’t have to smtVD: It is not necessary for you to this exercise.( Bạn không cần phải làm tập ) 41 To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm )VD: We are looking forward to going on holiday.( Chúng mong nghỉ ) 42 To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho )VD: Can you provide us with some books in history?( Bạn cung cấp cho chúng tơi số sách lịch sử không?) 43 To prevent smb from V_ing (Cản trở làm )To stopVD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa ngăn cản dạo ) 44 To fail to smt (Khơng làm / Thất bại việc làm gì)VD: We failed to this exercise.(Chúng làm tập ) 45 To be succeed in V_ing (Thành công việc làm gì)VD: We were succeed in passing the exam.(Chúng thi đỗ ) 46 To borrow smt from smb (Mượn ai)VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô mượn sách thư viện ) 47 To lend smb smt (Cho mượn gì)VD: Can you lend me some money? ( Bạn cho tơi vay tiền không? ) 48 To make smb smt (Bắt làm gì)VD: The teacher made us a lot of homework.( Giáo viên bắt làm nhiều tập nhà ) 49 CN + be + so + tính từ + that + S + động từ.( Đến mức mà )CN + động từ + so + trạng từ The exercise is so difficult that noone can it.( Bài tập khó đến mức khơng làm )2 He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.VD: It is such a difficult exercise that noone can it.( Đó tập q khó khơng làm ) 51 It is ( very ) kind of smb to smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế làm gì)VD: It is very kind of you to help me.( Bạn thật tốt giúp tơi ) 52 To find it + tính từ + to smtVD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều )that + CN + động từVD: I have to make sure of that information.( Tôi phải bảo đảm chắn thơng tin )2 You have to make sure that you’ll pass the exam.( Bạn phải bảo đảm bạn thi đỗ ) 54 It takes ( smb ) + thời gian + to smt ( Mất ( ) thời gian để làm gì)VD: It took me an hour to this exercise.( Tôi tiếng để làm ) 55 To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào gìdoing smt làm )VD: We spend a lot of time on TV.watching TV.( Chúng dành nhiều thời gian xem TV ) 56 To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết )VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.( TƠI khơng biết từ ) 57 To advise smb to smt ( Khun làm gìnot to smt khơng làm )VD: Our teacher advises us to study hard.( Cô giáo khuyên học chăm ) 58 To plan to smt ( Dự định / có kế hoạch làm )intendVD: We planed to go for a picnic.intended( Chúng dự định dã ngoại ) 59 To invite smb to smt ( Mời làm )VD: They invited me to go to the cinema.( Họ mời xem phim ) 60 To offer smb smt ( Mời / đề nghị )VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 61 To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào )VD: You can rely on him.( Bạn tin anh ) 62 To keep promise ( Gĩư lời hứa )VD: He always keeps promises 63 To be able to smt = To be capable of + V_ing ( Có khả làm )VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English.( Tơi nói tiếng Anh ) 64 To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) )VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi chơi quần vợt giỏi ) 65 To prefer smt to smt ( Thích )doing smt to doing smt làm làm gìVD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tơi thích tiêu tiền kiếm tiền ) 66 To apologize for doing smt ( Xin lỗi làm )VD: I want to apologize for being rude to you.( Tơi muốn xin lỗi bất lịch với bạn ) 67 Had ( ‘d ) better smt ( Nên làm )not smt ( Khơng nên làm )VD: You’d better learn hard.( Bạn nên học chăm )2 You’d better not go out.( Bạn khơng nên ngồi ) 68 Would ( ‘d ) rather smt Thà làm not smt đừng làm gìVD: I’d rather stay at home.I’d rather not say at home 69 Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn làm )VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today.( Tôi muốn bạn / anh / cô nhà tối ) 70 To suggest smb ( should ) smt ( Gợi ý làm )VD: I suggested she ( should ) buy this house 71 To suggest doing smt ( Gợi ý làm )VD: I suggested going for a walk 72 Try to ( Cố làm )VD: We tried to learn hard.( Chúng cố học chăm ) 73 Try doing smt ( Thử làm )VD: We tried cooking this food.( Chúng thử nấu ăn ) 74 To need to smt ( Cần làm )VD: You need to work harder.( Bạn cần làm việc tích cực ) 75 To need doing ( Cần làm )VD: This car needs repairing.( Chiếc ôtô cần sửa ) 76 To remember doing ( Nhớ làm )VD: I remember seeing this film.( Tôi nhớ xem phim ) 77 To remember to ( Nhớ làm ) ( chưa làm )VD: Remember to your homework.( Hãy nhớ làm tập nhà ) 78 To have smt + PII ( Có làm )VD: I’m going to have my house repainted.( Tôi sơn lại nhà người khác sơn, khơng phải sơn lấy )= To have smb smt ( Thuê làm )VD: I’m going to have the garage repair my car.= I’m going to have my car repaired 79 To be busy doing smt ( Bận rộn làm )VD: We are busy preparing for our exam.( Chúng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi ) 80 To mind doing smt ( Phiền làm )VD: Do / Would you mind closing the door for me?( Bạn đóng cửa giúp tơi không? ) 81 To be used to doing smt ( Quen với việc làm ) VD: We are used to getting up early.( Chúng quen dậy sớm ) 82 To stop to smt ( Dừng lại để làm )VD: We stopped to buy some petrol ( Chúng dừng lại để mua xăng ) 83 To stop doing smt ( Thôi không làm )VD: We stopped going out late ( Chúng không chơi khuya ) 84 Let smb smt ( Để làm )VD: Let him come in.( Để vào ) 100 cấu trúc cụm từ thông dụng Tiếng Anh phổ thông too + adj + (for sb) to st: làm so + adj + that clause: mà be + such + a/an + adj + Noun that +clause mà be + adj + (for sb) enough to st: đủ cho làm It’s adj (for sb) to st làm It’s | no good || no use || useless | doing st: vơ ích làm gì| not worth || worthless | can’t help doing st khơng thể khơng làm can’t stand sb/st/doing stcan’t bear sb/st/doing st chiu đựng ai/cái gì/làm gìcan’t resist sb/st/doing st had better st/not st nên làm gì/khơng nên làm 10 It’s be time (for sb) to st đến lúc phải làm It + be + time + S + V_ed 11 It (take) sb + time + to stSb (spend) + time + doing st để làm S + V + in + time 12 Sb (spend) + time + on st dành thời gian vào 13 No sooner + MV + S + V than SVO khi…thì… 14 Not until SV1 MV SV2Until SV1 MV S not V2 đến khi…thì… mới… Not until + khoảng thời gian + MV SV 15 Despite | + Cụm danh từ, SVO mặc dù…In spite of |SVO despite/In spite of + Cum danh từ 16 S V + not only…but also… (…tương đương) khơng mà 17 S V + …as well as…(…tương đương) vừa…vừa…S V as wel as V 18 S V + both…and…(…tương đương) vừa…vừa… S both V and VBoth S1 and S2 V_số nhiều 19 Both of them + V_số nhiềuusyouN_số nhiều + xác định 20 used to st thói quen q khứ,giờ khơng get used to st/doing st quen với gì,làm be used to st/doing st quen với gì,làm 21 need doing st = need to be done cần làm need to st cần phải làm 22 like st/doing st more than st/doing stprefer st/doing st - to - st/doing st thích làm làm prefer to st + rather than + stwould rather + st than st 23 ask sb for st: xin 24 ask sb to st: yêu cầu làm 25 like doing st sở thích làm gì(lâu dài) like to st ý thích làm gì(nhất thời) 26 remember doing st nhớ làm remember to st nhớ phải làm 27 forget doing st quên làm forget to st quên phải làm 28 stop doing st dừng hẳn việc stop to st tạm dừng để làm việc khác 29 regret doing st hối tiếc làm khứ regret to st lấy làm tiếc phải thông báo 30 try doing st thử làm try to st cố gắng làm 31 mean doing st liên quan đếnn việc mean to st định làm 32 find sb doing st vơ tình thấy làm find sb to st thấy làm sau tìm hiểu vấn đề 33 need/want/require doing st cần làm gì(bị động) need/want/require to st muốn làm gì(chủ động) 34 be sorry for doing st xin lỗi làm với (trong khứ) be sorry to st tiếc việc 35 be afraid doing st sợ làm khách quan be afraid to st sợ làm chủ quan 36 be ashamed of doing st xấu hổ làm khứ be ashamed to st ngại ngùng,e ngại làm 37 ought (not) to st nên (khơng nên) làm 38 should (not) st nên (khơng nên) làm should have done st nên làm 39 need to be done cần làm 40 have st done làm (nhờ thuê) 41 get st done làm (nhờ thuê) 42 advise sb (not) to st: khun nên (khơng nên) làm 43 agree on st đồng ý agree with sb đồng ý với agree to st đồng ý làm 44 give up doing st từ bỏ gì… 45 allow sb to st= let sb st cho phép làm gì= permit sb to st= give sb permission to st 46 be different from sb/st khác với ai/cái 47 go on doing st tiếp tục làm 48 be good at st/doing st giỏi gì/làm 49 be bad at st/doing st gì/làm 50 be interested in st/doing st thích thú gì/làm 51 look forward to doing st mong đợi làm 52 give up doing st từ bỏ làm 53 keep sb from doing st ngăn cản làm 54 prevent sb from doing st ngăn cản làm 55 stop sb from doing st ngăn cản làm 56 put up with sb/st khoan dung, kiên nhẫn, chịu đựng ai/ 57 pay attention to sb/st/doing st ý tới ai/cái gì/làm 58 have effect on sb ảnh hưởng đến 59 remind sb to st nhắc nhở làm 60 be/get- married to sb cưới aimarry sb cưới 61 miss doing st/st nhỡ làm gì/cái miss sb very much nhớ da diết 62 insist on st/doing st khăng khăng làm 63 succeed in st/doing st thành cơng 64 depend on phụ thuộc vào 65 be keen on st/doing st say mê,ham thích 66 be fond of st/doing st ham thích 67 rely on tin vào 68 object to phản đối,chống lại 69 intend on dự định 70 result in gây raresult from doresult of kết 71 keep fit giữ sức khỏe 72 be astonisheed at/by - st/doing st kinh ngạc 73 be amazed at st/doing st ngac nhiên 74 be surprised at st/doing st ngạc nhiên 75 be angry at st/doing st tức giận 76 by chance = by accident (adv) tình cờ 77 be tired of st/doing st mệt mỏi 78 get tired of st/doing st mệt mỏi 79 waste time/money doing st tốn thời gian/tiền làm 80 take place = happen = occur xảy 81 be excited about thích thú 82 be bored with/fed up with chán 83 expect sb to st mong đợi làm 84 leave sb alone để n 85 be crowded with: đơng đúc 86 be full of đầy 87 except for/apart from ngoài,trừ 88 in which = where on/at which = when 89 make use of st/doing st tận dung 90 take over st đảm nhiệm 91 put off hoãn lại 92 It is the first/second…best time + HTHT 93 live in sống ở(chung chung) live at địa cụ thể live on sống nhờ vào 94 When QKĐ,QKTD 95 When QKĐ,QKHT 96 Before QKĐ,QKHT 97 After QKHT,QKĐ 98 admit/avoid/consider/deny/dislike/enjoy/finish/imagine/mention/object to/practise/postpone/hate/ mind/delay + doing st 99.want/plan/agree/wish/attempt/decide/demand/expect/mean/offer/pre pare/happen/hope/afford/ intend/manage/learn/promise/refuse/arrange/threaten + to st 100 Phân biệt tính từ V_ed V_ing• V_ed người• V_ing vật• Muốn nói tới chất người vật dụng 2.4 Cách sử dụng another other Hai từ thường gây nhầm lẫn Dùng với danh từ đếm an + other + danh từ đếm số = nữa, khác, người nữa, người khác (= one more) another pencil = one more pencil the other + danh từ đếm số = cuối lại (của bộ), người lại (của nhóm), = last of the set the other pencil = the last pencil present Other + danh từ đếm số nhiều = nữa, khác, người nữa, người khác (= more of the set) other pencils = some more pencils The other + danh từ đếm số nhiều = lại (của bộ), người lại (của nhóm), = the rest of the set the other pencils = all remaining pencils Dùng với danh từ không đếm Không dùng Other + danh từ không đếm = chút (= more of the set) other water = some more water The other + danh từ khơng đếm = chỗ sót lại the other water = the remaining water Another other không xác định the other xác định; chủ ngữ biết (được nhắc đến trước đó) ta bỏ danh từ sau another other, cần dùng another other đại từ đủ Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong cách nói tắt nêu trên) other trở thành others Khơng dùng others + danh từ số nhiều: I Don 't want this book Please give me another (another = any other book - not specific) I Don 't want this book Please give me the other (the other = the other book, specific) This chemical is poisonous Others are poisonous too (others = the other chemicals, not specific) I Don 't want these books Please give me the others (the others = the other books, specific) · Trong số trường hợp người ta dùng one ones đằng sau another other thay cho danh từ: I Don 't want this book Please give me another one I don't want this book Please give me the other one This chemical is poisonous Other ones are poisonous too I don't want these books Please give me the other ones · This that dùng với one these those không dùng với ones, từ dùng thay cho danh từ (với vai trò đại từ) khơng với one ones: I don't want this book I want that 2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few Little + danh từ không đếm được: ít, khơng đủ để (có khuynh hướng phủ định) I have little money, not enough to buy groceries A little + danh từ khơng đếm được: có chút, đủ để I have a little money, enough to buy groceries Few + danh từ đếm số nhiều: có ít, khơng đủ để (có tính phủ định) I have few books, not enough for reference reading A few + danh từ đếm số nhiều: có chút, đủ để I have a few records, enough for listening Trong số trường hợp danh từ nhắc đến phía cần dùng little few đại từ đủ (cũng giống other/another; this/that) Are you ready in money Yes, a little Quite a few + đếm = Quite a bit + không đếm = Quite a lot of + noun = nhiều 2.6 Sở hữu cách The noun's + noun: Chỉ dùng cho danh từ người động vật, không dùng cho đồ vật The student's book, The cat's legs Đối với danh từ số nhiều có sẵn "s" đuôi cần dùng dấu phẩy The students' book · Nhưng danh từ đổi số nhiều đặc biệt không "s" đuôi phải dùng đầy đủ dấu sở hữu cách The children's toys, The people's willing · Nếu có hai danh từ đứng sở hữu cách danh từ đứng gần danh từ bị sở hữu mang dấu sở hữu Paul and Peter's room · Đối với tên riêng danh từ có sẵn "s" cần dùng dấu phẩy nhấn mạnh đuôi đọc dùng sở hữu cách phải thay đổi cách đọc Tên riêng không dùng "the" đằng trước The boss' car = the boss 's car [bosiz] Agnes' house = Agnes 's [siz] house · Sở hữu cách dùng cho thời gian (năm, tháng, thập niên, kỉ) The 1990s' events: kiện thập niên 90 The 21st century's prospects · Dùng cho mùa năm trừ mùa xuân mùa thu Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa người viết nhân cách hoá chúng Ngày người ta dùng mùa năm tính từ cho danh từ đằng sau, dùng sở hữu cách The Autumn's leaf: nàng thu · Dùng cho tên công ty lớn, quốc gia The Rockerfeller's oil products China's food · Đối với cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng cần dùng danh từ với dấu sở hữu In a florist's At a hairdresser's Đặc biệt tiệm ăn với tên riêng: The Antonio's · Dùng trước số danh từ bất động vật số thành ngữ a stone's throw from (Cách nơi đâu tầm đá ném) Động từ vấn đề liên quan đến chia động từ Như đề cập phần cấu trúc chung câu, ngữ động từ tiếng Anh gồm có động từ nhiêu trợ động từ Động từ tiếng Anh chia làm thời chính: Quá khứ (Past) Hiện (Present) Tương lai (Future) Mỗi thời lại chia thành nhiều thời nhỏ để diễn đạt tính xác hành động 3.1 Present tenses (các thời tại) 3.1.1 Simple Present (thời thường) Dùng để diễn đạt hành động mang tính thường xun (regular action), theo thói quen (habitual action) hành động lặp lặp lại có tính qui luật I walk to school every day Khi chia động từ thời này, thứ (I), thứ hai (you) thứ số nhiều (they) động từ chia, sử dụng động từ nguyên thể khơng có to ví dụ nêu Đối với ngơi thứ số (he, she, it), phải có "s" sau động từ âm phải đọc lên: He walks She watches TV Thường dùng thời thường với số phó từ thời gian today, present day, nowadays, với phó từ tần suất như: always, sometimes, often, every + thời gian Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động xảy thời điểm (now), ngoại trừ với động từ thể trạng thái (stative verb) sau: know, believe, hear, see, smell, wish understand, hate, love, like, want,sound have, need, appear, seem, taste, own Các từ danh sách thường không xuất thời tiếp diễn (hiện tiếp diễn, khứ tiếp diễn ) Một số ví dụ khác thời thường: They understand the problem now (stative verb) He always swims in the evening (habitual action) We want to leave now (stative verb) The coffee tastes delicious (stative verb) Your cough sounds bad (stative verb) I walk to school every day (habitual action) 3.1.2 Present Progressive (thời tiếp diễn) · Dùng để diễn đạt hành động xảy vào thời điểm Thời điểm xác định cụ thể số phó từ : now, rightnow, at this moment · Dùng thay cho thời tương lai gần, đặc biệt văn nói The president is trying to contact his advisors now (present time) We are flying to Paris next month (future time) · Các động từ trạng thái (stative verb) bảng sau không chia thể tiếp diễn (bất thời nào) chúng động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác hoạt động tinh thần tính chất vật, việc know, believe, hear, see, smell, wish Phân biệt từ special, especial, particular pecial, especial, particular hẳn bạn có lúc bị nhầm lẫn ba từ có nghĩa "đặc biệt" chúng có khác mặt ý nghĩa cách sử dụng Chúng ta tìm hiểu nhé! Special Đây tính từ thường gặp, dùng để vật, việc, người có đặc điểm hay tính chất khác biệt so với vật, việc, người khác Khi dùng tính từ special, người nói muốn nhấn mạnh đến khác biệt so với bình thường, thông thường khác (distinguished) You're a very special person in my life - never forget that (Đừng quên em người đặc biệt đời anh) người nói muốn nhấn mạnh “em” người khác On special occasions we have wine with our meal, but certainly not everyday (Trongnhững dịp đặc biệt, uống rượu bữa ăn ngày thế) người nói muốn nhấn mạnh đến dịp đặc biệt lễ, tết, Noel, v.v bữa ăn thơng thường hàng ngày Especial Ít sử dụng hơn, trường hợp trội, đáng ý hẳn so sánh với trường hợp khác Hiện nay, especial dùng với số danh từ value,interest Especial thường để nhấn mạnh ngoại lệ (exceptional) The Koh-i-noor diamond, now among the British crown jewels, has especial value as its history dates back to the 14th Century (Viên kim cương Koh-i-noor sưu tập trang sức hoàng gia Anh có giá trị đặc biệt có xuất xứ từ kỷ 14) so với viên kim cương khác, viên kim cương Koh-i-noor có giá trị vượt trội nhờ có xuất xứ lâu đời The lecture will be of especial interest to history students (Bài giảng đặc biệt thu hút sinh viên lịch sử) sinh viên học môn lịch sử cảm thấy hứng thú với giảng hẳn so với sinh viên học môn khác As an only child, she got especial attention (Là nên cô bé nhận quan tâm đặc biệt) so với đứa trẻ khác bé nhận quan tâm đặc biệt bé Particular Thường ta hay nhầm lẫn hai tính từ especial special chúng có ý nghĩa giống nhau, đặc biệt particular lại mang mơt ý nghĩa hồn tồn khác Particular tính từ thường gặp, dùng để cá nhân, vật, việc cụ thể, chi tiết Tính từ nhấn mạnh vào cụ thể (specific) chung chung (general) There is one particular patient I’d like you to see (Tôi muốn anh khám cho bệnh nhân đặc biệt này) Is there any particular type of book he enjoys? (Anh có thích đọc cụ thể loại sách khơng?) Ba tính từ có ý nghĩa cách sử dụng khác hai phó từ especially particularly lại có ý nghĩa “đặc biệt tất cả” (above all) dùng nhằm mục đích nhấn mạnh Hai phó từ đồng nghĩa với thành ngữ in particular These butterflies are noticeable in April and May, especially in these meadows (Loài bướm có nhiều vào tháng tháng 5, đồng cỏ) You'll enjoy playing tennis at our local club, especially on weekdays when it's not so busy (Bạn thích chơi tennis câu lạc chúng tôi, vào dịp cuối tuần mà câu lạc không đông người chơi lắm) The road between Cairo and Alexandria is particularly dangerous at night (Con đường nối Cairo Alexandra đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm) He loves science fiction in particular (Anh thích truyện khoa học viễn tưởng) Còn phó từ specially lại có ý nghĩa “dành riêng cho đối tượng cụ thể” Phó từ dùng trường hợp muốn nhấn mạnh “một mục đích cụ thể” This shower gel is specially designed for people with sensitive skins (Dầu gội dành riêng cho người có da đầu nhạy cảm) This computer programme is specially designed for children with learning difficulties.(Chương trình máy tính lập trình riêng cho trẻ em gặp khó khăn học tập) My father made this model aeroplane specially for me (Bố làm máy bay mơ hình riêng cho tơi) Kiểu câu phủ định (Negation) Phủ định song song, phủ định kép, phủ định động từ đặc biệt phần ngữ pháp quan trọng tiếng Anh Chúng ta tìm hiểu phần ngữ pháp để sử dụng câu phủ định xác Để tạo câu phủ định đặt not sau trợ động từ động từ be Nếu khơng có trợ động từ động từ be dùng dạng thức thích hợp do, does did để thay John is rich => John is not rich Mark has seen Bill => Mark has not seen Bill Mary can swim => Mary cannot swim I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach I want to leave now => I don’t want to leave now Some/any Đặt any đằng trước danh từ làm vị ngữ nhấn mạnh câu phủ định Cũng nhấn mạnh câu phủ định cách dùng no + danh từ a single + danh từ số John has some money => John doesn’t have any money He sold some magazines yesterday => He didn't sell a single magazine yesterday = He sold no magazine yesterday Một số câu hỏi dạng phủ định lại mang ý nghĩa khác (không dùng dấu ?) - Nhấn mạnh cho khẳng định người nói Shouldn 't you put on your hat, too! : Thế anh đội ln mũ vào Didn't you say that you would come to the party tonight: Thế anh chẳng nói anh dự tiệc tối hay - Dùng để tán dương Wasn 't the weather wonderful yesterday: Thời tiết hôm qua đẹp tuyệt vời Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday Thật tuyệt vời làm việc ngày thứ Hai lần phủ định Negative + Negative = Positive (Mang ý nghĩa nhấn mạnh) It's unbelieveable he is not rich (Chẳng tin lại khơng giàu có.) Phủ định kết hợp với so sánh Negative + comparative (more/ less) = superlative (Mang nghĩa so sánh tuyệt đối) I couldn't agree with you less = I absolutely agree with you (Tơi hồn tồn đồng ý với bạn.) You couldn't have gone to the beach on a better day = It's the best day to go to the beach (Đi biển ngày rồi.) Nhưng phải cẩn thận : He couldn't have been more unfriendly when I met him first = the most unfriendly (Tôi thân thiện với lần đầu gặp mặt.) The surgery couldn't have been more unnecessary = absolutely unnecessary (Bị bác sĩ phẫu thuật khơng cần thiết chút nào.) Cấu trúc phủ định song song Negative even/still less/much less + noun/ verb in simple form: không mà lại không These students don't like reading novel, much less textbook Những sinh viên chẳng thích đọc tiểu thuyết, chưa nói đến sách giáo khoa It's unbelieveable how he could have survived such a freefall, much less live to tell about it on television Thật tin lại sống sót sau cú rơi tự đó, đừng nói đến chuyện lên TV kể Phủ định khơng dùng thể phủ định động từ Một số phó từ tiếng Anh mang nghĩa phủ định (negative adverb), dùng câu khơng dùng cấu tạo phủ định động từ nữa: Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = không Hardly ever, seldom, rarely = almost never = không subject + negative adverb + positive verb subject + to be + negative adverb John rarely comes to class on time (John chẳng đến lớp giờ) Tom hardly studied lastnight (Tơm chẳng học tối qua) She scarcely remembers the accident (Cơ khó mà nhớ vụ tai nạn) We seldom see photos of these animals (Chúng thấy ảnh động vật này) *Lưu ý phó từ khơng mang nghĩa phủ định hồn tồn mà mang nghĩa gần phủ định Đặc biệt từ barely scarcely với từ enough only thành ngữ xác - Do you have enough money for the tution fee? - Only barely Vừa đủ Thể phủ định số động từ đặc biệt Đối với động từ to think, to believe, to suppose, to imagine + that + sentense Khi chuyển sang câu phủ định, phải cấu tạo phủ định động từ đó, không cấu tạo phủ định mệnh đề thứ hai I don't think you came to class yesterday (Không dùng: I think you didn't come to class yesterday) I don't believe she stays at home now No matter No matter + who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có No matter who telephones, say I’m out Cho dù gọi đến bảo tơi vắng No matter where you go, you will find Coca-Cola Cho dù anh có đến đâu, anh thấy nhãn hiệu Coca-Cola No matter who = whoever; No matter what = whatever No matter what (whatever) you say, I won’t believe you Cho dù anh có nói nữa, tơi khơng tin anh Các cấu trúc đứng cuối câu mà khơng cần có mệnh đề theo sau: I will always love you, no matter what Cách dùng Not at all; at all Not at all: Chẳng chút Chúng thường đứng cuối câu phủ định I didn’t understand anything at all (Tôi chẳng hiểu hết.) She was hardly frightened at all (Cơ khơng sợ hãi.) At all dùng câu hỏi, đặc biệt với từ if/ever/any Do you play poker at all? (Anh có chơi poker chứ?) ... Chúng không chơi khuya ) 84 Let smb smt ( Để làm )VD: Let him come in.( Để vào ) 100 cấu trúc cụm từ thông dụng Tiếng Anh phổ thông too + adj + (for sb) to st: làm so + adj + that clause: mà be +... nơi đâu tầm đá ném) Động từ vấn đề liên quan đến chia động từ Như đề cập phần cấu trúc chung câu, ngữ động từ tiếng Anh gồm có động từ nhiêu trợ động từ Động từ tiếng Anh chia làm thời chính:... 100 Phân biệt tính từ V_ed Và V_ing• V_ed người• V_ing vật• Muốn nói tới chất người vật dụng 2.4 Cách sử dụng another other Hai từ thường gây nhầm lẫn Dùng với danh từ đếm an + other + danh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông , 100 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong tiếng anh phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn