2k quyết đỗ ĐHCÔNG PHÁ bài LUẬN và NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

20 33 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:37

BIÊN SOẠN: HỒNG ĐÀO Cơng Phá Bài Luận Ngữ Pháp THPT Quốc Gia TIẾNG ANH Cuốn sách đề hayBộnhất dành choĐỉnh học Tài Liệu Đính Kèm Sách Tuyệt sinh luyện thi THPT quốc năm 2015 Luyện Thi THPT Quốc Giagia 2015 Chào em Chắc hẳn em lo lắng phần Viết luận Môn Tiếng anh mà Bộ Giáo Dục cập nhật đề thi năm phải khơng ^^ Chính Megabook VTest nhanh chóng gấp rút soạn Sổ Tay “CÔNG PHÁ BÀI LUẬN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2015” quà gửi đến tất bạn đăng kí mua sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Từ Megabook Đây chắn công cụ cực hay vô hữu ích để giúp em chinh phục đề thi năm ^^ Chúc em học tốt Bộ Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia Gồm phần: Phần 1: Lý thuyết cần biết viết đoạn băn tiếng anh Phần 2: 10 văn mẫu phân tích chi tiết từ ý tướng đến tư Phần 3: 20 đề thực hành PH N I: L ANH I THU ẾT C N BIẾT HI VIẾT T N V N B NG TIẾNG o nv n àg Một đoạn văn (paragraph) nhóm câu văn có liên quan với để phát triển ý ạn cần nhớ cơng việc giới thiệu đoạn thân bạn Nói chung khơng có quy định rõ ràng độ dài đoạn văn thông thường đoạn văn gồm đến 12 câu văn (khoảng 80 đến 150 từ) Đây đoạn văn mẫu: Write a paragraph about your close friends Of all my friends, Hanh and Mai are my best friends We are at the same class at the primary school and secondary school We are also neighbors, so we spend most of our time studying and talking together Hanh is a beautiful girl with black eyes and an oval face She is an intelligent student who is always at the top of the class She likes reading and going to the library whenever she has free time Mai isn’t as beautiful as Hanh but she has a lovely smile and a good appearance Mai is very sporty She spends most of her free time playing sports Mai is a volleyball star of our school She is also very sociable and has a good sense of humor Her jokes always make us laugh I love both of my friends and I always hope our friendship will last forever (148 words) (Trong tất người bạn tơi Hạnh Mai người bạn tốt Chúng học lớp trường tiểu học cấp Chúng tơi c ng hàng xóm chúng tơi dành phần lớn thời gian học nói chuyện Hạnh cô gái đ p Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 với c p mắt đen khn m t hình trái xoan Cơ học sinh thông minh mà top đầu lớp Cô thích đọc sách đến thư viện bất c có thời gian rảnh Mai khơng đ p Hạnh có nụ cười d thư ng ngoại hình đ p Mai u thích thể thao Cơ dành phần lớn thời gian rảnh ch i thể thao Mai ngơi bóng chuyền trường Cơ c ng h a đồng có khiếu hài hước Những câu chuyện vui cô làm cười Tôi yêu hai người bạn tơi ln hi vọng tình bạn s k o dài mãi.) II Cấu Trúc Của Một o n V n Một đoạn văn bao gồm câu chủ đề câu giải thích cho câu chủ đề (phần thân bài) câu kết luận Câu chủ đề ( topic sentence) Thông thường, đoạn văn có ý Ý di n đạt câu văn gọi câu chủ đề Câu chủ đề phải câu văn hồn chỉnh nghĩa phải ch a đựng chủ ngữ động từ di n đạt ý hoàn chỉnh Câu chủ đề ln có phần: 1/ Topic (chủ đề): thơng báo cho người đọc biết tác giả viết hay gì); 2/ Controlling idea (ý tư ng chủ đạo ý chính) Ví dụ: Topic sentence: Swiming is the best way to relax and relieve your stress Câu chủ đề gồm phần: a Topic: Swiming b Controlling idea: the best way to relax and relieve your stress Topic sentence: My grandmother has always been a major influence in my life Câu chủ đề gồm phần: a Topic: My grandmother b Controlling idea: a major influence in my life Topic sentence: Students should attend online learning courses because of several reasons Câu chủ đề gồm phần: a Topic: students’online learning courses b Controlling idea: several reasons ột số cụm từ dùng để diễn đ t controlling idea: + two main types (2 loại chính) Cơng Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 + three groups (3 nhóm) + the following… (như sau) + several problems (một vài vấn đề) + several ways (một số cách) + several reasons (một vài lý do) + four steps (4 bước) + these disadvantages (những bất lợi này) + three main causes (3 nguyên nhân chính) + three kinds (3 loại) ……………………………………  Vị trí câu chủ đề đo n v n Câu chủ đề đ ng đầu, cuối đoạn văn Thậm chí số đoạn văn khơng có câu chủ đề Tuy nhiên người viết chuyên nghiệp (như nhà văn nhà báo) b n nên mở đầu đo n v n m nh câu chủ đề Đ c biệt kỳ thi quan trọng bạn nên xếp câu chủ đề vị trí đoạn văn để bảo đảm không bị lạc đề Các câu giải thích cho câu chủ đề (supporting sentences ) Đưa ý để giải thích ch ng minh cho câu chủ đề Những câu s giải thích câu chủ đề bạn kiện chi tiết ho c ví dụ Cách xếp supporting sentences đo n v n: Tùy theo đề người viết xếp supporing sentences theo trật tự đây: Từ chi tiết quan trọng đến quan trọng Từ chi tiết quan trọng đến chi tiết quan trọng (ngược với cách 1) Theo trật tự thời gian (cái xảy trước kể trước xảy sau kể sau) Theo trình tự cơng việc phải làm Theo trình tự khơng gian Thường trật tự áp dụng đoạn văn tả quang cảnh n i chốn Ví dụ đề yêu cầu tả góc học tập Trường hợp vị trí nào: từ ngồi vào từ từ trái sang phải từ phải sang trái từ lên từ xuống tùy theo góc độ mà quan sát để mô tả Câu kết luận (Concluding sentence) - Là câu cuối đoạn văn; câu kết khơng thiết ln phải có đoạn văn nghĩa bạn tự tin viết tốt kết với câu kết c n khơng khơng sử dụng câu - Nhắc lại ý nêu câu chủ đề cách viết khác đưa kết luận dựa lập luận đưa trước Cơng Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 - Các liên từ dùng để kết thúc đoạn văn: in conclusion; in short;… Ví dụ đoạn văn viết tiếng Anh: Your school organizes a competition for students to write about The world in which I would like to live in the year 2020 Below is an essay by one of the studens My ideal world would be a peaceful one There are no wars or conflicts between nations People won't have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony Everyone has a job to do, and there is a good healthy standard of living for all I would also wish to live in a clean healthy environment with less noise and less pollution There are more and larger parks where children can play and wildlife can be protected But my main desire is to see people less materialistic, less selfish, less violent and more loving than they are now (Trang 89 - 90 SGK Tiếng Anh 12) ( ản dịch tiếng Việt: Thế giới lý tư ng giới h a bình (Thế giới đó) Khơng có chiến tranh ho c mâu thuẫn gi a quốc gia Người dân s sống nỗi sợ khủng bố mà tất người chung sống h a thuận Ai c ng có cơng ăn việc làm người có m c sống tốt đ p Tôi c ng muốn sống môi trường lành mạnh có tiếng ồn bị ô nhi m Nhưng khát vọng nhìn thấy người bớt tơn sùng vật chất bớt ích kỷ bớt bạo lực thư ng yêu nhiều h n.) Trong đoạn văn câu (My ideal world would be a peaceful one.) câu chủ đề topic My ideal world controlling idea a peaceful one (hiểu a peaceful world) Các câu văn c n lại supporting sentences Tác giả xếp supporting sentences theo trật tự từ chi tiết quan trọng đến quan trọng (cách theo trật tự trình bày trên) Tác giả không dùng câu kết đoạn văn - Các chủ đề kể đến kỳ thi như: Con người: s thích thân người yêu thư ng gia đình người bạn mà bạn yêu quý thần tượng…Giáo dục: môn học yêu thích người thầy mà bạn ngưỡng mộ…; Thể thao: mơn thể thao u thích…; Du lịch: địa điểm du lịch mà bạn u thích…;Cơng việc: ước m bạn người bạn muốn tr thành tư ng lai… *Một số từ hữu ích cho việc viết đoạn văn: ưa ví dụ: - For example … (thường đ ng đầu câu) - For instance … ( thường đ ng đầu câu) -……such as…… “như…” (không đ ng đầu câu) VD: I like playing sports such as football, volleyball Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Nêu ên ý kiến m nh: - In my opinion … “Theo quan điểm tôi” - Personally …… - From my point of view … - From my perspective … - It seems to me that + a clause ưa ý kiến đối ập: -However ……… =Nevertheless= Nonetheless…” Tuy nhiên…” Although………… ……: M c dù…… nhưng……… Thêm vào ý kiến: - Moreover …… - Furthermore …… - In addition/ Additionally … - esides …… - Also …… - What’s more … => “ H n Thêm vào đó, Ngồi …” ưa hậu quả, kết quả: - As a result …… - Therefore … - Thus … - so (đ ng câu) - Consequently … - As a consequence … => “ Vì kết Hậu ….” Thứ tự: - First Firstly … ” Đầu tiên” - Second Secondly … “ Th 2….” - Third Thirdly … “Th 3… ” - Finally/ Lastly … “ Cuối …” ết uận: - In conclusion … - In summary … - To conclude … - To summarize … - In short … => Kết luận lại tóm lại ….” Các từ dùng để diễn đ t ý khác nêu chi tiết ý phần thân bài: Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 In other words: Nói cách khác Specifically: Nói cách cụ thể PH N II: T Ố N V N TH H o n v n 1: What are reasons for studying English? (1)There are many reasons why we should learn English (2) Firstly, English is an international language which is spoken by millions of people worldwide (3) In education, English is the compulsory subject of many school programs (4) For this reason, if students want to get good results in class, they will have to make every effort to study English well (5) In addition, most famous universities such as Oxford or Cambridge require students to use English proficiently (6) Therefore, learning English is one of the necessary ways to provide more opportunities for them to study overseas (7) Secondly, learning a foreign language helps learners understand and discover other cultures and customs (8) For instance, people can read books, magazines and news to learn about various cultures because most of them are written in English (9) Finally, learning English can help us communicate effectively with foreigners around the world (10) In general, English plays an important part in the modern world (Có nhiều lý nên học tiếng anh Trước hết tiếng anh ngôn ngữ quốc tế mà hàng triệu người nói khắp giới Trong giáo dục tiếng anh môn học bắt buộc nhiều chư ng trình học tập Vì lý học sinh muốn đạt kết tốt lớp chúng phải nỗ lực để học tiếng anh tốt Thêm vào trường đại học tiếng Oxford hay Cambridge yêu cầu học sinh sử dụng tiếng anh thành thạo Vì việc học tiếng anh cách cần thiết để cung cấp cho họ nhiều c hội h n để du học Th hai học ngoại ngữ giúp người học hiểu khám phá văn hóa phong tục khác Chẳng hạn người đọc sách tạp chí tin t c để học nhiều văn hóa b i hầu hết chúng viết tiếng anh Cuối học tiếng anh giúp giao tiếp hiệu với người nước ngồi khắp giới Nhìn chung tiếng anh đóng phần quan trọng giới đại.) Vocabulary: + international (adj): quốc tế (international language : ngôn ngữ quốc tế) worldwide (adv): khắp giới + education (n): giáo dục compulsory (adj): bắt buộc >< optional (adj): tùy chọn không bắt buộc require (v): yêu cầu đ i h i overseas (adv): nước discover (v): khám phá culture (n): văn hóa Cơng Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 custom (n): phong tục tập quán + communicate (v): giao tiếp foreigner (n): người nước in general generally: nhìn chung play an important part role: đóng phần vai tr quan trọng… - Structure: Mệnh đề quan hệ : English is the international language which is spoken by millions of people worldwide require sb to sth : yêu cầu làm provide sb with sth provide sth for sb :cung cấp cho +help sb do/ to sth : giúp làm - Analysis: Topic sentence (Câu chủ đề): There are many reasons why we should learn English + Supporing sentences: bao gồm từ câu số đến câu số câu số 2, 7, ý đoạn văn (main ideas) +) Reason 1: English is the international language +) Reason 2: learning a foreign language helps learners understand and discover other cultures and customs +) Reason 3: learning English can help us communicate effectively with foreigners Các ý nêu câu có nhiệm vụ giải thích ch ng minh cho ý vừa nêu câu Chúng gọi supporting details Các ý nối với b i từ nối như: Firstly; Secondly; Finally Ngồi đoạn văn có từ nối khác nhằm làm cho đoạn văn logic mạch lạc h n như: For this reason; in addition; therefore; for instance; in general + Concluding sentence (Câu kết luận) : (10) In general, English plays an important part in the modern world o n v n 2: Do you like living in the city or in the country? Why? (1) Personally, I prefer life in the country to that in the city because of several reasons (2) Firstly, rural areas bring me the peace and comfort, which is beneficial to my health (3)Living here helps me avoid the noise from vehicles such as motorbikes or cars and traffic jam at the rush hour, which can make me comfortable (4) Secondly, people in the countryside are very friendly and hospitable (5) If you live in urban areas, you cannot even know your neighbors (6)This makes you bored and lonely (7) Thirdly, the cost of living in the city is higher than that in the country (8) We can find it difficult to live here permanently because property prices are much higher than ever before, and even the prices of goods have increased dramatically (9) Finally, life in cities can be extremely stressful for us (10) Today, there are a lot of problems such as unemployment, crime and poverty Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 that we have to face (11) Because of the disadvantages of living in the city, I want to live and work in the country (Cá nhân tơi thích sống nơng thơn h n thành phố b i số lý Đầu tiên vùng nơng thơn mang đến cho tơi bình thoải mái mà có lợi cho s c kh e Sống giúp tránh tiếng ồn từ xe cộ xe máy hay ô tô ách tắc giao thông vào cao điểm điều mà làm cảm thấy thoải mái Th hai người miền quê thân thiện mến khách Nếu bạn sống vùng thị bạn chí khơng thể biết hàng xóm Điều làm bạn thấy buồn chán cô đ n Th ba chi phí sinh hoạt thành phố cao h n nơng thơn Chúng ta cảm thấy khó khăn để sống lâu dài b i giá nhà đất cao h n nhiều so với trước chí giá m t hàng hóa c ng tăng mạnh Cuối sống thành phố căng thẳng Ngày có nhiều vấn đề thất nghiệp tội phạm nghèo nàn mà phải đối m t i bất lợi việc sống thành phố nên muốn sống làm việc nơng thơn.) Vocabulary: peace (n): bình yên bình comfort (n): thoải mái avoid (v): tránh + vehicle (n): xe cộ hospitable (adj): hiếu khách mến khách urban area (n): vùng đô thị + permanently (adv): mãi vĩnh vi n cost of living: chi phí sinh hoạt property price (n): giá nhà đất bất động sản stressful (adj): căng thẳng unemployment (n) : nạn thất nghiệp thất nghiệp crime (n): tội phạm + poverty (n): nghèo đói +traffic jam ~ traffic congestion: ách tắc giao thơng - Structure: prefer sth to sth: thích h n câu điều kiện loại 1: If you live in urban areas you cannot even know your neighbors so sánh h n: the cost of living in the city is higher than in the country property prices are much higher than ever before find it adj to sth: cảm thấy làm make sb sth make sb adj: làm cho khiến làm Cơng Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Mệnh đề quan hệ với “that” : Every day, there are a lot of problems such as traffic jam, crime, poverty that we have to face Analysis: Topic sentence (Câu chủ đề): (1) Personally I prefer life in the country to that in the city because of several reasons Supporting sentences: câu giải thích cho câu chủ đề + Supporting details: 3, 5, , - Các ý nối với b i từ nối như: Firstly; Secondly; Thirdly, Finally Concluding sentence (Câu kết luận) : (10) Because of the disadvantages of living in the city, I want to live and work in the country o n v n 3: Write about your favorite subject at school (1) My favorite subject is English because of several reasons (2) The first reason I like this subject is that it is a core subject which is vital and essential in my career path (3) I try to learn this international language well so that I can communicate with foreigners and find a good job in the future (4) Furthermore, learning English well can help me read books or magazines in English (5) Through reading things in English, I can be exposed to various cultures and customs (6) Besides, my English teacher is a dedicated person who can engage me in her lessons and bring the passion for me (7) I found her lessons interesting because she delivered them in a way that I really liked (8) In short, English is an important subject which I am really keen on (Môn học u thích tơi tiếng anh số lý Lý tơi thích mơn học là mơn học chủ yếu mà quan trọng thiết yếu đường nghiệp Tơi cố gắng học ngơn ngữ quốc tế gi i tơi giao tiếp với người nước ngồi tìm cơng việc tốt tư ng lai H n học tiếng anh tốt giúp tơi đọc sách hay tạp chí tiếng anh Thơng qua việc đọc th tiếng anh tơi tiếp xúc với văn hóa phong tục khác Ngồi giáo viên tiếng anh tơi người tận tụy người mà thu hút tơi vào học cô mang đến cho niềm đam mê Tôi cảm thấy học hấp dẫn b i truyền đạt theo cách mà tơi thực thích Tóm lại tiếng anh mơn học quan trọng mà tơi thực thích.) Vocabulary : core subject (n): mơn học chủ yếu viatal (adj): thiết yếu quan trọng dedicated (adj): tận tụy cống hiến passion (n): niềm đam mê engage (v): thu hút + deliver (v): phân phát truyền đạt to be keen on : thích Cơng Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 Analysis: Topic sentence: (1) My favorite subject is English because of several reasons + Supporting sentences: 2, 4, + Supporting details: 3, 5, + Concluding sentence : (8) In short, English is an important subject which I am really keen on o n v n 4: Write about a person you love or admire (1) My mother is a person that I admire most because of some following reasons (2) For one thing, she devoted a lot of time and energy to the upbringing of my two brothers and I (3) Despite working hard, she always made time to teach us many useful things which are necessary and important in our later lives (4) Moreover, she is a good role model for me to follow (5) She always tries to get on well with people who live next door and help everyone when they are in difficulties, so most of them respect and love her (6) I admire and look up to my mother because she not only brings me up well but also stands by me and gives some help if necessary (7) For example, when I encounter some difficulties, she will give me some precious advice to help me solve those problems (8) In conclusion, she has a major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits (M người mà ngưỡng mộ b i số lý sau Trước tiên bà cống hiến nhiều thời gian s c lực vào việc dạy dỗ hai anh trai M c dù làm việc vất vả bà dành thời gian để dạy nhiều điều bổ ích mà cần thiết quan trọng sống sau H n bà gư ng cho noi theo cố gắng sống h a thuận với người hàng xóm bên cạnh giúp đỡ người họ g p khó khăn hầu hết người tôn trọng yêu quý bà Tơi ngưỡng mộ kính trọng m tơi khơng b i bà ni dưỡng tơi tốt mà c n bên đưa giúp đỡ cần thiết Ví dụ tơi g p khó khăn bà s đưa lời khuyên quý giá giúp giải vấn đề Tóm lại bà có ảnh hư ng lớn tới hi vọng s thừa hư ng số n t tính cách bà ấy.) Vocabulary: + admire (v): ngưỡng mộ devote (v): cống hiến hiến dâng (devote sth to sth) upbringing (n): dạy dỗ giáo dục role model : gư ng make time for sb : dành thời gian cho get on well with sb: h a thuận h a hợp với respect (v): tơn trọng kính trọng look up to bring up (v): nuôi dưỡng encounter (v): đối m t đư ng đầu Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 10 precious (adj): quý giá + influence (v n): ảnh hư ng tác động => to have a an (adj) influence inherit (v): thừa kế thừa hư ng trait (n): n t tính cách Analysis: Topic sentence (Câu chủ đề): (1) My mother is a person that I admire most because of many reasons + Supporting sentences: 2, + Supporting details: 3, 5, 6, - Các ý nối với b i từ nối như: For one thing; Moreover Concluding sentence (Câu kết luận) : (8) In conclusion, she has a major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits o n v n 5: Why we think friendship is important? (1) There are various reasons why many people think that friendship plays an important role in their life (2) The most important reason can be that everyone needs at least a friend to share everything regardless of sadness or happiness (3) For me, I like chatting with my friends about what happened every day and discussing personal problems (4) Furthermore, our friends will be ready to help us out of our troubles (5) They will give us some good advice and support when we are in dificulty (6) Finally, thanks to friendship, we will have fun and enjoy a meaningful life (7) In conclusion, in my opinion, without friends, life would be dull and boring (Có nhiều lý nhiều người nghĩ tình bạn đóng vai tr quan trọng sống Lý quan trọng người cần người bạn để chia sẻ th nỗi buồn hay niềm hạnh phúc Đối với tơi tơi thích tán gẫu với người bạn chuyện xảy hàng ngày thảo luận vấn đề cá nhân H n người bạn s sẵn sàng giúp vượt qua rắc rối Họ s đưa cho lời khuyên hay hỗ trợ g p khó khăn Cuối nhờ vào tình bạn mà s có niềm vui tận hư ng sống có ý nghĩa Tóm lại theo ý kiến tơi khơng có bạn bè sống s tr nên tẻ nhạt nhàm chán.) Vocabulary: friendship (n): tình bạn regardless of sth: bất chấp sadness (n): nỗi buồn happiness (n): hạnh phúc discuss (v): thảo luận problem (n): vấn đề advice (n): lời khuyên Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 11 support (n): hỗ trợ giúp đỡ trouble (n): rắc rối meaningful (adj): có ý nghĩa +dull (adj): nhàm chán tẻ nhạt to be ready to sth: sẵn sàng làm Ideas: Topic sentence (Câu chủ đề): (1) There are various reasons why many people think that friendship plays an important role in their life + Supporting sentences: 2, ,6 + Supporting details: 3, Concluding sentence (Câu kết luận) : (7) In conclusion, in my opinion, without friends, life would be dull and boring o n v n 6: Why should students study abroad? (1) There are several reasons why children should go abroad to study (2) Firstly, they can gain higher academic qualifications when studying overseas because a large number of prestigious universities such as Cambridge or Oxford in the UK provide professional teachers who are experts in their fields and better courses (3) Therefore, students could have more opportunities to find a well- paid job in their home country or get promoted in their career path after graduation (4) Secondly, living and studying in other countries may help children learn a foreign language such as English or French, which not only allows them to communicate with natives effectively but also helps them understand the cultures of other countries (5) Finally, if students are sent to foreign countries for their studies, they will be likely to become more mature and independent (6) Experiencing new things including cultures and customs would be beneficial to their later lives because they learn many useful things (7) In short, it seems that studying abroad is a good opportunity to help young learners better prepare for their future (Có nhiều lý mà bọn trẻ nên du học Trước tiên họ đạt cấp cao h n học nước ngồi b i số lượng lớn trường đại học danh tiếng Cambridge hay Oxford nước Anh cung cấp giáo viên chuyên nghiệp chuyên gia lĩnh vực họ khóa học tốt h n Vì học sinh có nhiều c hội để tìm kiếm cơng việc lư ng cao đất nước ho c thăng tiến đường nghiệp sau tốt nghiệp Th hai sống học đất nước khác giúp bọn trẻ học ngoại ngữ tiếng anh hay tiếng pháp mà không cho ph p họ giao tiếp với người x hiệu mà c n giúp họ hiểu văn hóa nước khác Cuối học sinh gửi sang nước để học tập họ s tr nên trư ng thành độc lập h n Trải nghiệm th bao gồm văn hóa phong tục s có lợi cho sống sau họ họ học Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 12 nhiều điều bổ ích Tóm lại dường du học c hội tốt để giúp người học trẻ tuổi chuẩn bị tốt h n cho tư ng lai mình.) Vocabulary: academic qualification (n): cấp học thuật overseas (adv): nước ngồi prestigious (adj): danh tiếng uy tín + course (n): khóa học professional (adj): chuyên nghiệp expert (n): chuyên gia field (n): lĩnh vực well- paid (adj): trả lư ng cao + get promoted : thăng tiến thăng ch c => promotion (n): thăng tiến career path (n): đường nghiệp + graduation (n): tốt nghiệp + allow (v): cho ph p communicate (v): giao tiếp native (n): người x địa effectively (adv): hiệu culture (n): văn hóa foreign (adj): nước mature (adj) : trư ng thành + independent (adj): độc lập experience (v): trải nghiệm; (n): kinh nghiệm - Structures + mệnh đề lý với liên từ because (because +a clause): … because a large number of prestigious universities… … because they learn many useful things mệnh đề quan hệ : …professional teachers who are experts in their fields and better courses … which not only allows them to communicate… câu điều kiện loại 1: if students are sent to foreign countries for their studies they will be likely to become mature and independent + allow sb to sth: cho ph p làm not only… but also : …mà c n… Analysis: Topic sentence (Câu chủ đề): (1) There are several reasons why children should go abroad to study Supporting sentences: câu giải thích cho câu chủ đề Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 13 + Supporting details: 3, - Các ý nối với b i từ nối như: Firstly; Secondly; Finally Concluding sentence (Câu kết luận) : 7) In short, it seems that studying abroad is a good opportunity to help young learners better prepare for their future o n v n 7: Advantages of television (1) There are several reasons why television is an essential part of our lives (2) First, television helps us see more of the world and learn useful things because TV programs can provide us with general knowledge about many fileds (3) For example, we can know and understand different cultures and customs around the world just by staying at home to watch TV programs (4) Also, television can entertain us with interesting and exciting programs such as comedy shows or movies (5) This is one of the best ways to help us relax and have fun after work (6) Furthermore, TV can make things memorable because it presents information in an effective way (7) In short, television has many benefits because it is not only a source of information but also a means of entertainment ( Có số lý ti vi phần cần thiết sống Đầu tiên ti vi giúp hiểu biết h n giới học nhiều điều bổ ích b i chư ng trình ti vi cung cấp cho kiến th c chung nhiều lĩnh vực Chẳng hạn biết hiểu văn hóa phong tục khác khắp giới cách nhà xem chư ng trình ti vi H n ti vi giải trí chư ng trình thú vị hào h ng biểu di n hài hay phim Đây cách tốt để giúp thư giản vui vẻ sau kết thúc cơng việc Thêm vào ti vi làm cho th d ghi nhớ trình bày thơng tin theo cách hiệu Tóm lại ti vi có nhiều lợi ích không nguồn thông tin mà c n phư ng tiện giải trí.) Vocabulary: essential (adj): cần thiết + see more of the world: hiểu biết h n giới program (n): chư ng trình entertain (v): giải trí + exciting (adj): hào h ng lý thú present (v): trình bày information (n): thơng tin source of information: nguồn thông tin means of entertainment: phư ng tiện giải trí Analysis: Topic sentence (Câu chủ đề): (1) There are several reasons why television is an essential part of our lives + Supporting sentences: 2, 4, Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 14 + Supporting details: 3, - Các ý nối với b i từ nối như: First; Also; Furthermore Concluding sentence (Câu kết luận) : (7) In short, television has many benefits because it is not only a source of information but also a means of entertainment o n v n 8: Write about your hobby (1) I like traveling very much because of several reasons (2) First of all, traveling can make me feel relaxed and happy (3) Enjoying the stunning landscape and spectacular views is one of the best ways to help me get away from stress in my daily life (4) Second, traveling to far places is a good chance for me to broaden my horizons (5) When I travel a lot, I can experience many things such as cultures or customs which make a considerable contribution to my knowledge (6) Finally, we are more likely to make friends with many people in other places, so we will not feel lonlely and strange when traveling anywhere (7) In conclusion, traveling plays an essential role in my life (Tơi thích du lịch số lý Trước tiên du lịch làm cho cảm thấy thư giản vui vẻ Tận hư ng phong cảnh tuyệt đ p quang cảnh ngoạn mục cách tốt để giúp thoát kh i căng thẳng đời sống hàng ngày Th hai du lịch đến n i xa c hội tốt để m rộng tầm hiểu biết Khi tơi du lịch nhiều tơi trải nghiệm nhiều th văn hóa hay phong tục mà đóng góp đáng kể vào kiến th c Cuối kết bạn với nhiều người n i khác s không cảm thấy cô đ n xa lạ du lịch tới bất c n i đâu Tóm lại du lịch đóng vai tr cần thiết sống tôi.) Vocabulary: relaxed (adj): thư giản thoải mái stunning (adj): tuyệt đ p landscape (n) : phong cảnh + spectacular (adj): ngoạn mục đ p mắt + view (n): quang cảnh cảnh tầm nhìn get away from : kh i stress (n): căng thẳng broaden one’s horizons: m rộng tầm hiểu biết make a contribution to sth: đóng góp góp phần vào ~ contribute to sth considerable (adj): đáng kể knowledge (n): kiến th c make friends with sb: kết bạn với Structure: + danh động từ (gerunds) mệnh đề quan hệ Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 15 mệnh đề trạng ngữ kết với “so” Analysis: Topic sentence: (1) I like traveling very much because of several reasons + Supporting sentences: 2, 4, + Supporting details: 3, - Các ý nối với b i từ nối như: First of all; Second; Finally Concluding sentence (Câu kết luận) : (7) In conclusion, traveling plays an essential role in my life o n v n 9: Write about a festival in your country (1) Tet is one of the most important festivals in my country (2) It is a big holiday that celebrates the arrival of spring in Viet Nam every year (3) It usually lasts about days (4) There are a lot of popular customs of Vietnamese people on Tet holiday (5) For example, they often visit their relatives, friends and temples (6) Some people visit the graves of their ancestors in their homeland (7) Before Tet holiday begins, people decorate their house carefully to have a wonderful time with their family (8) Furthermore, special Tet food such as Chung cake, steamed sticky rice and boiled chicken can play an important role in Vietnam (9) Perhaps, Tet is the time when members of family can gather to chat or have meals together (10) In conclusion, Tet is the essential part in Vietnam (Tết l hội quan trọng nước tơi Đó ngày l lớn mà kỷ niệm bắt đầu mùa xuân Việt Nam vào hàng năm Nó thường xuyên k o dài khoảng ngày Có nhiều phong tục phổ biến người Việt vào kỳ nghỉ Tết Chẳng hạn họ thường đến thăm họ hàng bạn bè đền thờ Một số người thăm viếng mộ tổ tiên quê nhà Trước Tết đến người trang trí nhà cẩn thận để có thời gian tuyệt vời với gia đình H n th c ăn đ c biệt vào dịp Tết bánh chưng xơi thịt gà đóng vai tr quan trọng Việt Nam Có l Tết thời gian mà thành viên gia đình tụ họp để tán gẫu hay dùng bữa với Tóm lại Tết phần thiết yếu Việt Nam.) Vocabulary: festival (n): l hội celebrate (v): kỷ niệm custom (n): phong tục + temple (n): đền thờ grave: mồ mả homeland (n): quê hư ng ancestor: tổ tiên gather (v): tụ họp tập hợp Analysis: Topic sentence (Câu chủ đề): (1) Tet is one of the most important festivals in my country Công Phá Bài Luận Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 16 Supporing sentences: bao gồm từ câu đến câu 9: để giải thích cho câu chủ đề Concluding sentence (Câu kết luận) : (10) In conclusion, Tet is the essential part in Vietnam o n v n 10: Advantages & disadvantages of the Internet (1) Nowadays, the Internet, which has many benefits and some drawbacks, is becoming popular all over the world (2) For one thing, it can provide a lot of information and some kinds of entertainment for us (3) Instead of using the traditional media like newspapers, we can use the Internet to surf webs to get information (4) When you have free time, you can relax/unwind by listening to music and play games (5) Furthermore, through the Internet we not only keep in touch with friends and family but also share opinions or photos with each other (6) Beside the advantages, it also has some disadvantages (7) It can make us lazy (8) We only want to use the Internet to get information instead of thinking independently (9) In addition, we can waste too much time sitting in front of the computer to read newspapers or play games, which can easily have a negative effect on our eyes (10) In short, I think the internet will be useful to us if we know to use it effectively (Ngày Internet có nhiều lợi ích bất lợi tr nên phổ biến khắp giới Đầu tiên cung cấp nhiều thơng tin nhiều loại giải trí cho Thay sử dụng phư ng tiện truyền thống báo chí sử dụng Internet để lướt web để nhận thông tin Khi bạn có thời gian rảnh bạn thư giản việc nghe nhạc ch i tr ch i H n thông qua Internet không liên lạc với bạn bè gia đình mà c n chia sẻ ý kiến hay ảnh với ên cạnh thuận lợi c ng có mơt số bất lợi Nó làm cho lười nhác Chúng ta muốn sử dụng Internet để nhận thông tin thay suy nghĩ độc lập Thêm vào lãng phí q nhiều thời gian ngồi trước máy tính để đọc báo hay ch i tr ch i mà d dàng ảnh hư ng tiêu cực đến mắt Tóm lại tơi nghĩ Internet s hữu ích với biết cách sử dụng hiệu quả.) Vocabulary: popular (adj): phổ biến worldwide in the world all over the world : giới benefit =advantage (n): thuận lợi>
- Xem thêm -

Xem thêm: 2k quyết đỗ ĐHCÔNG PHÁ bài LUẬN và NGỮ PHÁP TIẾNG ANH , 2k quyết đỗ ĐHCÔNG PHÁ bài LUẬN và NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn