Khai niem huong dan chi tiet lam ke toan

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:25

Khái niệm, hướng dẫn chi tiết làm kế toán chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại thực tế vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ngành kế toán doanh nghiệpvà nhân viên kế toán quan tâm Do viết đề cập cụ thể thực tế kế toán khoản chiết khấu thương mại để giúp người học, giảng viên nhân viên kế toán tiếp cận phần hành kế toán Khái niệm chiết khấu thương mại Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 14 “Doanh thu thu nhập khác” (Ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính), thì: Chiết khấu thương mại khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Kế toán chiết khấu thương mại 2.1 Tài khoản sử dụng: Để hạch toán khoản chiết khấu thương mại kế toán sử dụng Tài khoản 521- Chiết khấu thương mại: Tài khoản 521 dùng đểphản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp giảm trừ, toán cho người mua hàng họ mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng 2.2 Kế toán khoản chiết khấu thương mại: Chỉ hạch toán vào tài khoản khoản chiết khấu thương mại người mua hưởng thực kỳ theo sách chiết khấu thương mại doanh nghiệp quy định Trường hợp người mua hàng nhiều lần đạt lượng hàng mua hưởng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm vào giá bán “Hóa đơn (GTGT)” “Hố đơn bán hàng” lần cuối Trên hoá đơn thể rõ dòng ghi Chiết khấu thương mại mà khách hàng hưởng Theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thi hành thuế GTGT Bộ tài hướng dẫn: “Trường hợp sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) giá tính thuế GTGT giá bán giảm, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại vào số lượng, doanh số hàng hố, dịch vụ số tiền giảm giá, chiết khấu hàng hố bán tính điều chỉnh hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối kỳ tiếp sau Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu lập kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán lập hố đơn điều chỉnh kèm bảng số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh Căn vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán bên mua khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào” * Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ: - Căn vào hoá đơn GTGT , kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp(33311) Có TK 131- Phải thu khách hàng - Căn váo hoá đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo Có ngân hàng , kế tốn phản ánh doanh thu bán hàng Nợ TK 131- Phải thu khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp(33311) Ví dụ: Tại cơng ty LD dinh dưỡng Quốc tế có Hóa đơn GTGT số 0014658 xuất tháng cho cơng ty T&T (hình thức tốn chuyển khoản sau)ghi: Sản phẩm Super 50 : 1.000 kg * 10.000 = 10.000.000 đ Sản phẩm Under 30 : 2.000 kg * 7.500 = 15.000.000 đ Chiết khấu thương mại tháng 4: 10 kg sản phẩm Super 50 20 kg sản phẩm Under 30 tương đương: 100.000 đ + 150.000 đ = 250.000 đ Thành tiền: 10.000.000 + 15.000.000 – 250.000 = 24.750.000 đ Thuế GTGT 10%: 2.475.000 đ Tổng cộng: 27.225.000 đ Công ty LD dinh dưỡng Quốc tế, vào Hoá đơn GTGT số 0014658, ghi sổ kế toán theo bút toán: - Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 521 – 250.000đ Nợ TK 3331 – 25.000đ Có TK 131 – 275.000đ - Phản ảnh doanh thu Nợ TK 131 – 27.500.000đ Có TK 511 – 25.000.000đ Có TK 3331 – 2.500.000đ Cơng ty T&T vào Hoá đơn GTGT số 0014658(Liên 2- Giao cho khách hàng), ghi sổ kế toán theo bút toán: Nợ TK 156 – 24.750.000đ Nợ TK 133 – 2.475.000đ Có TK 331- 27.225.000đ * Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp trực tiếp: - Căn vào hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại Có TK 131- Phải thu khách hàng - Căn váo hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng Nợ TK 131- Phải thu khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, số chiết khấu thương mại người mua hưởng lớn số tiền bán hàng ghi hố đơn lần cuối tiền chiết khấu thương mại cho người mua Khoản chiết khấu thương mại trường hợp hạch tốn vào Tài khoản 521 Khi tóan tiền cho khách hàng doanh nghiệp phải xuất hoá đơn chiết khấu thương mại, lập phiếu chi tiền theo quy định cho khách hàng Căn váo hoá đơn GTGT (Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ) hoá đơn bán hàng (Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp trự tiếp), phiếu chi, giấy báo Nợ Ngân hàng, kế toán bên bán ghi sổ theo bút tốn: Nợ TK 521 Nợ TK 3331(Nếu có) Có TK 111,112 Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hoá đơn giá giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại khơng hạch tốn vào TK 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại Điểm 3, mục IV, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 Bộ tài hướng dẫn kế toán thực 04 chuẩn mực kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐBTC ngày 01/12/2001 Bộ tài hướng dẫn: trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hoá đơn giá giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại khơng hạch tốn vào tài khoản 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá khấu trừ chiết khấu thương mại Công ty xuất hố đơn theo giá giảm, việc xuất hoá đơn chiết khấu thương mại thực theo quy định điểm 2.5, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2013 Bộ Tài hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ: “2.5 Hàng hố, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hóa đơn GTGT ghi giá bán giảm, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá tốn có thuế GTGT Nếu việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại vào số lượng, doanh số hàng hố, dịch vụ số tiền giảm giá, chiết khấu hàng hố bán tính điều chỉnh hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối kỳ tiếp sau Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu lập kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán lập hố đơn điều chỉnh kèm bảng số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh Căn vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán bên mua khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào” Và ghi sổ theo bút toán Phản ánh giá vốn: Nợ TK 632 Có TK 156 Phản ánh doanh thu (khơng hạch tốn qua 521): Nợ TK 111, 112, 131 Có TK 511 Có TK 3331(Nếu có) Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại thực cho khách hàng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ Theo trường hợp trên, bên mua hạch toán: * Nếu bên mua phân bổ vào giá trị hàng hóa mua vào: Nợ TK 156-giá trị mặt hàng giảm theo tỷ lệ chiết khấu Nợ TK 133- Thuế GTGT khấu trừ (Đối với doanh nghiệp nộp VAT theo phương pháp khấu trừ) Có TK 331-Giá trị giảm theo chiết khấu * Nếu phân bổ giá trị chiết khấu thương mại hàng hoá xuất kho hết….thì phản ánh số chiết khấu thương mại hưởng theo bút toán Nợ TK 331,111,112 Có TK 152,153,156 - Trường hợp giá trị hàng hóa hóa đơn bán hàng nhỏ khoản chiết khấu thương mại điều chỉnh giảm hóa đơn mua hàng lần tiếp sau - Các trường hơp chiết khấu thương mại hóa đơn bán hàng khơng coi chiết khấu thương mại; bên lập chứng từ thu chi tiền để hạch toán kế toán xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định - Trong kỳ chiết khấu thương mại phát sinh thực tế phản ánh vào bên Nợ TK 521”Chiết khấu thương mại” Cuối kỳ, khoản chiết khấu thương mại kết chuyển toàn sang TK 511”Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” Để xác định doanh thu khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực kỳ báo cáo Kế toán ghi: Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 521 – Chiết khấu thương mại Dịch vụ kế toán thuế GDT sưu tầm cảm ơn bạn quan tâm! Tìm hiểu thêm GDT:      Dịch vụ kế tốn thuế trọn gói Dịch vụ báo cáo tài cuối năm Dịch vụ kế tốn nội Dịch vụ báo cáo tài vay vốn ngân hàng Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai niem huong dan chi tiet lam ke toan , Khai niem huong dan chi tiet lam ke toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn