Vocab job personnel

1 43 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:15

CHỦ ĐỀ: NHÂN SỰ - CÔNG VIỆC Words Meaning Fill out an application Điền vào đơn xin việc Thư xin việc 17 18 Người ứng tuyển Trình độ (ˌỉplɪˈkeɪʃən) Cover letter (n) Words Meaning Transfer (v, n) Short- staffed (adj) Thuyên chuyển nhân viên Thiếu nhân viên 19 Supervisor (n) /ˈsuːpəvaɪzər/ Người giám sát 20 Sales representatives Đại diện bán hàng /trænsˈfɜːr/ (ˈkʌvə) (ˈlɛt ər) Candidate (n) ˈkӕndidət Qualifications (n) (ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən) Certificate (n) /sərˈtɪf ɪ kɪt/ Company policy (n) (ˈkʌmpənɪ) (ˈpɒlɪsɪ) Be entitled to /ɪnˈtaɪtld/ Replacement(n) /seɪl/ /ˌreprɪˈzentətɪv/ Bằng cấp, giấy chứng nhận Chính sách cơng ty Có quyền làm Người thay 21 24 Store clerk /stɔːr/ /klɑːk/ Successor (n) Người kế nhiệm 25 Personnel/ Human resource /ˌpɜːsənˈel/ /ˈhjuːmən/ /rɪˈzɔːs/ /səkˈsesər/ 10 Annual salary Lương hàng năm 26 Crew (n) /ˈænjuəl/ salary 11 Vacancy (n) 22 Security officer (n) Nhân viên kỹ thuật /sɪˈkjʊərəti/ /ˈɒfɪsər/ 23 Administrative assistant Trợ lý /ədˈmɪnɪstrətɪv/ /əˈsɪstənt/ Nhân viên bán hàng Nhân Ban, nhóm, đội /kruː/ Vị trí trống 27 /ˈveɪkənsi/ Coworker/ colleague(n) Đồng nghiệp /ˌkəʊˈwɜːkər/ /ˈkɒliːɡ/ 12 Workplace (n) Nơi làm việc 28 /ˈwɜːkpleɪs/ 13 Working conditions /ˈwɜːkɪŋ/ /kənˈdɪʃən/ 14 Reception desk /rɪˈsepʃən/ Kỹ thuật viên /tekˈnɪʃən/ /rɪˈpleɪsmənt/ Technician (n) /ˈmɪnɪməm/ /rɪˈkwaɪəmənt/ 16 Narrow down the applicants /ˈnærəʊ/ /ˈæplɪkənt/ Nhân viên lễ tân /rɪˈsepʃənɪst/ Điều kiện làm việc 29 Bàn lễ tân 30 Automotive mechanic Thợ sửa xe /ˌɔːtəˈməʊtɪv/ /mɪˈkænɪk/ /desk/ 15 Minimum requirement Receptionist (n) R&D - Research and Development Phòng nghiên cứu phát triển Phòng biên tập Điều kiện tối thiểu 31 /rɪˈsɜːtʃ/ /dɪˈveləpmənt/ Editorial Department(n) /ˌed.ɪˈtɔː.ri.əl/ /dɪˈpɑːtmənt/ Tuyển chọn ứng viên 32 Public Relations /ˈpʌblɪk/ /rɪˈleɪʃənz/ Quan hệ công chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vocab job personnel , Vocab job personnel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn