Tổng hợp các cụm động từ ( phrasal verbs) hay gặp trong đề thi THPT QG megabook

15 229 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:14

August 8, 2015 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP Blame sb for doing st : đổ lỗi cho làm = Blame st on st Prevent/stop/ hinder sb from doing st : ngăn, cản trở làm Accuse sb of doing st : buộc tội làm Criticize sb for doing st: trích làm Scold/ reproach sb for doing st : trách mắng làm Congratulate sb on st/ doing st : chúc mừng điều Compliment sb on st/ doing st: khen ngợi điều Apologize to sb for doing st: xin lỗi điều Have / trouble difficuty (in )doing st : gặp khó khăn làm 10 Have intention of doing st = intend to V: dự định làm 11 Be successful in doing st = manage to st: thành cơng việc 12 Ban sb on doing st = forbid sb to st: cấm làm 13 Forgive sb for doing st: tha thứ cho 14 Suspect sb of doing st : nghi ngờ 15 Warn sb not to st/ against doing st: cảnh báo điều 16 Remind sb of doing st : nhắc nhở làm 17 Insist sb on doing st khăng khăng, nỉ làm 18 Refrain oneself from doing st : tự kiềm chế k làm 19 Prob sb into doing st : thơi thúc làm 20 Have chance to st = have opportunity of doing st : có hội làm C 21 ontribute to st = make contribution to đóng góp, Cống hiến 22 Opposed to st/doing st= be strongly against st/doing st: phản đối 23 Be enough on doing st : kiệt sức cơng viẹc 24 Make up one's mind = decide: định 25 Fall in love with sb : yêu 26 Ask sb for a favor: hỏi giúp đỡ 27 Keep in touch with sb : giữ liên lạc với 28 Get on well with sb : quan hệ tốt với 29 Let sb down : làm thất vọng 30 Take up a hobby : bắt đầu sơ thích 31 Get into the habit of doing st : bắt đầu thói quen 32 Provide sb with st= provide st to sb : cung cấp cho 33 To come to term with sb = agree with sb 34 Catch on with sb = become popular with sb: phổ biến 35 Be angry with sb about st : tức giận điều 36 Take an examination in st : thi Get one's permission : xin phép 37 Consult with sb about st: thảo luận với vấn đề 38 Struggle against sb for st: đấu tranh với điều gỉ 2015 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 39 Concur with sb about st : đồng tình, tán thành 40 Borrow st from sb mượn 41 Admire sb for st ngưỡng mộ điều 42 Approve sb of st : tán thành 43 To the best of one's knowledge / capacity : theo hiểu biết, khả 44 Come as no surprise to sb : chả có ngạc nhiên với 45 Make allowance for : chiếu cố đến 46 Agree with sb on some numbers of st: đồng ý với vài điểm vấn đề 47 Put pressure/stress on sb = put sb under pressure gây áp lưc cho 48 Give sb a ring = make sb a call = telephone/call sb 49 Be efficient at doing st : hiệu làm 50 Grateful to sb for st: cảm kích điều 51 Make use of st: tận dụng 52 Make the most of st : đem lại hiểu từ 53 Make the best of sb : tận dụng khả 54 Take advantage of sb : lợi dụng 55 Do away with st: xoá bỏ 56 Force of habbit : nói quen mồm 57 Encounter difficulty đối mặt với khó khăn thách thức 58 In the middle of doing st : trình làm 59 Give sb a lift to swhere: cho nhờ đến đâu 60 Take notice of st = pay attention to st= keep an eye on : ý 61 Make/ put impression on sb :tạo ấn tượng với 62 On the brink of extinction= be in danger : có nguy tuyệt chủng 63 Try/do one's best gắng 64 Decide against doing st định chống lại đieu 65 Do sb a favor = lift sb a finger = give sb a hand giúp 66 Take st/sb for granted : coi bt 67 In favor of st thích 68 Come to power : nắm quyền ngự trị 69 Draw a conclusion : rút kết luận 70 Under the impression : có cảm tưởng 71 Go down with st mắc bệnh 72 Attempt the life of sb ám hại 73 Force of will sức mạnh ý chí 74 Lose control of one's temper K kiềm chế 75 Burst/ shed into tear bật khóc 76 Burst out laughing bật cười 77 Burst into laughter bật tiếng cười 21 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 78 Tell one from the other = tell st/sb apart phân biệt 79 Take note of st ghi chép 80 Give way to nhường đường 81 At the request of sb theo yêu cầu 82 Under the threat of st lo sợ điều 83 Conform to the rule/ regulation tuân theo luật 84 Make/pay a visit to swhere/sb : thăm ai, 85 Have sb over for st = invite sb to st mời làm 86 Know sb by sight biết mặt k biết tên 87 Be up to sb : tuỳ 88 Put an end to st : kêt thúc 89 Put st at one's diposal tuỳ ý sử dụng 90 Bear relation/ resemblance to st : mang mối liên quan, nét giống với 91 In chargr of sb : trách nhiệm 92 In the charge of sb : quản lí 93 Know/ say for certain = know/say for sure: chắn 94 Come into being = come into existence tồn tại, bắt đầu pt 95 Pick one's brain = ask sb question 96 Jump/leap into conclusion vội vàng đưa kết luận 97 For the sack of st: lợi ích 98 Reaction to st: phản ứng 99 Get the sack = get sacked bị đuổi 100 With respect to = in view of = as /with regard to = in term of xét mặt, khía cạnh 101 Take/assume responsibility for st nhận trách nhiệm 102 Place confidence in sb tin tưởng 103 Peg away at st kiên trì làm 104 Make a vacation in swhere 105 = make a tour of swhere nghỉ, du lịch đâu 106 Make a fool of sb : đánh lừa 107 Make profit on doing st : đc lợi làm 108 Lay stress on st nhấn mạnh điều 109 Lay the foundation for st đặt móng, tảng cho 110 Get the better of sb = gain an advantage over sb thắng 111 Drive sb to desperation dồn vào tuyệt vọng 112 Do st for profit làm lợi nhuận 113 Commit oneself to st hứa làm 114 Set on doing st có ý định làm 115 Be dear of one's advice làm thinh với lời khuyên 116 Be eager in the pursuit of st thiết tha theo đuổi TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Play joke on sb trêu chọc Find fault with sb = criticize sb k vừa ý Be dying for st/ doing st thèm muốn, khao khát làm Stand a chance of doing st có hội Set in one's way bảo thủ Have a pain in đau đâu Serve a sentence lãnh án By an unfortunate oversight sơ suất Live beyond one's means sống vượt khả kinh tế At a loss to st : bối rối, lúng túng As a matter of fact thực tế As far as I am concerned theo biết Be Held responsible for st bị đổ trách nhiệm While away the time giết thời gian Live /come up to one's expectation : đáp ứng mong mỏi Stay in control = stay calm bình tĩnh Have a row with sb = have a quarrel with sb cãi với Draw/ attraction one's attention thu hút ý Pay the way for = support hỗ trợ Have high opinion of sb = highly value sb đánh giá cao In the long run = in the end = finally By the run: = at first hand= on the spot By the way : nhân đây, By mistake : sơ suất, vơ tình By far : rõ ràng hiển nhiên By all means chắn By no means : hồn tồn khơng By degrees dần dần, chút Old hand: người có kinh nghiệm tay nghề Eager beaver: người đam mê làm việc vất vả Part and parcel : phần thiết yếu Ins and outs : chi tiết, nguồn Turn the lock back : vặn ngược thòi gian Fight Tooth and nail : cách Grain of sand: hạt cát The like = so on : vân vân , tương tự In the event of st = in case + clause : trường hợp All year around : quanh năm Haggle over the price: mặc Go any lengths = anything TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 156 Between you and me= in confidence: bí mật giữ 157 Water off a duck's back nước đổ đầu vịt 158 Not in the leat= in particular: đặc biêtk 159 Help yourself to anything: tự phục vụ điều bạn thích 160 Take it or leave it: lấy hay khơng tuỳ 161 Spend money like water: tiêu tiền nước 162 Rain cats and dogs mưa tầm tã 163 On the move : tiến bộ, hay lại , di chuyển 164 From the heart : thật lòng 165 On purpose cố ý 166 At first sight : nhìn 167 On one's own = by oneself 168 Under the weather : không khoẻ 169 Off one's head điên cuồng 170 With the exception of : ngoại trừ, 171 On the edge of one's seat hào hứng 172 A Pack of lies = a tissue of lies chuyện bịa đặt 173 Every other day : cách ngày lần ( tương tự every other week: tuần lần ) 174 Upon reflection = on the second thought: suy nghĩ kĩ lại 175 As long as your arm : dài 176 On one's feet : ổn định lại 177 Once in a blue moon : rarely, seldom 178 Be/ Stay in control : kiểm xoát, điều khiển 179 Under control = under supervision : bị giám sát, điều khiển 180 Every now and then : often 181 Get worked up: trở nên giận 182 Chalk and cheese : khác xa 183 Far and wide : rộng khắp, khắp nơi khắp chốn 184 Take effect có hiệu lực 185 Out of the blue= = all of a sudden =suddenly bất thình lình, đột ngột 186 Put st into work diễn đạt điều thành lời 187 In the face of st: khó khăn 188 Be pressed for time: bị dồn nén thời gian 189 Have st( nothing )to with sb: liên quan , k liên quan đến 190 Have no choice/alternative/option but to st: khơng lựa chọn khác việc 191 Cross one's head thoáng qua 192 Out of the question = impossible TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Out of stock hết hàng Out of date hết hạn Out of ordinary = unusual Out of work thất nghiệp Out of order hỏng Out of fashion lỗi mốt Out of practice không tập luyện thường xun Out of control ngồi tầm kiểm sốt Out of danger hết nguy hiểm Out of reach tầm với Out of use hết sử dụng Out of money hết tiền out of place : sai chỗ out of mind : crazy From time to time = at times = sometimes Make end meet: đáp ứng nhu cầu tối thiểu In the right frame of mind : hợp tâm trạng Cost an arm and a leg giá cắt cổ Make believe = pretend giả vờ All a hundred đến trăm Go blank trở nên trống rỗng Through thick and thin đkien To name but a few: kể vơ số , kể chút Be open to questio = not certain Smell a rat: nghi ngờ Back of one's hand rõ lòng bàn tay Change horse in mid streams : rẽ ngang Get nowhere= come to nothing : không đạt gì, chả đến đâu Act one's age: cư xử người lớn Still waters run deep: tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi Take a leave of chào tạm biệt Be in one's shoes: đặt vào vịt trí A bag of bones: gầy dơ xương A firm as a rock trơ đá Hit the roof tức giận Pay through the nose for st: trả tiền cho với giá cắt cổ By and large = in general : nhìn chung Time and tide wait for no man: thời gian không chờ đợi A gust of wind : gió TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 232 233 234 235  236  237  238  239 240  241  242  243  244  245 246  247  248  249  250 251 252  253 254 255 Talk through one's hat: nói khốc Through no fault of one's own: lỗi The last straw : giọt nước tràn ly Fly off the handle : dễ nóng He's extremely irritable - he flies off the handle at the slightest thing On hand : có sẵn để làm Are there enough people on hand to hold a meeting? Keep sb in the dark = keep secret : không cho biết điều he complained about being kept in the dark about the change of the plan As pleased as punch : hài lòng, vui' How does she feel about becoming a Champion?' 'She's as pleased as Punch 'Draw a close = come to end : đến kết thúc Under Lock and key : kĩ lưỡng, an toàn Her jewellery is securely under lock and key at the bank Odd and ends: lỉnh kinh There were lots of odds and ends in the attic, but nothing of real value On and off : chốc lát, I've had toothache on and off for a couple of months Over and over ( again) : lặp lại "the unknown word turned up over and over again in the text "On and on : liên tục, nhiều You tend to write on and on Try to focus on one point and leave it at that Safe and sound : bình n vơ Stuff and nonsense: vớ vẩn, ngớ ngẩn Come on! Don't give me all that stuff and nonsense! Touch- and -go : liều lĩnh, không chắc The doctor says that it's touch-and-go whether Mary will be okay Up and about/ around : đủ khỏe để khỏi giường ( bị ốm, thương ) A day after the surgery Mom was up and around Ups and downs : thăng trầm I've had my ups and downs, but in general life has been good to me Ways and means = by all means Wear and tear : hao mòn A storm in a tea cup : chuyện bé xé to I think it's all a storm in a teacup - there's probably no danger to public health at all Get into hot water= get into trouble Go through a bad patch : trải qua khó khăn get on Like a horse on fire : mạnh mẽ, nhanh TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP  I was worried that they wouldn't like each other, but in fact they're getting on like a house on fire 256 Two peas in a pod = similar 257 Make excuse : nguỵ biện, lí 258 Have ants in one's pant: bồn chồn háo hức  She's got ants in her pants because she's going to a party tonight 259 Take one's breath away : làm ngạc nhiên, khó thở  The beauty of the Taj Mahal took my breath away 260 Kill two birds with one stone : công đôi việc  I killed two birds with one stone and saw some old friends while I was in Leeds visiting my parents 261 Hit the nail on the head: nói ( gãi chỗ ngứa ) 262 Put two and two together : đoán điều gì, mà suy  I didn't tell her my husband had left, but she'd noticed his car was missing and put two and two together 263 Give account on st : kể 264 Around the clock = all day 265 By the book : theo quy trình 266 Ingratiate oneself with sb : làm cho đc u mến 267 Rough guess : đốn đại 268 Feel off color= under the weather : không khoẻ 269 A square peg into a round hole: nồi tròn vung méo ( khơng phù hợp) 270 In dire need of : cần 271 Call it a day : ngừng làm việc  Call it a night bạn làm việc vào buổi tối bạn định ngừng làm nhà 272 As different as night and day : khác hoàn toàn 273 As plain as day : rõ ban ngày 274 Day in and day out : lặp lặp lại, ngày 275 Pull one's leg : trêu 276 All over the world = right cross the world 277 Keep a upper lip : khả chịu đựng 278 Make a fuss : làm ầm lên 279 Over the moon= walk/ float on air = very happy 280 Hold water :  Most of the arguments put forward by our opponents simply not hold water 281 Sell sb down the river : phản bội  Bill told everything he knew about Bob, and that sold Bob down the river 282 Make heavy weather of st: làm khó khăn thưc tế TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311  312  313  314  Cost the earth : chi phí cao Come rain or shine dù có vđ xảy Don't worry I'll be there come rain or shine Steal one's thunder: bất ngờ làm điều lần đầu Not see sb for dust: khơng thấy họ xa Swim against the tide/stream: ngược ý Wide offf the mark : inaccurate Prim and proper : cứng nhắc Give sb the creeps : làm sợ All the better = so much the better : có tốt Shake like a leaf: run cầy sấy Keep a sense of proportion: khả đánh giá việc quan trọng Turn over the leaf: thay đổi cách sống As fresh as daisy : tràn đầy lượng , nhiệt huyết Weigh up the pros and cons : cân nhắc hay dở Dig in one's heels : bảo thủ Without fail : định, chắn Take offence at : phật ý Go into a hunddle : hội ý Leap and bounds : vượt bậc Be with no obligation to V : không bắt buộc làm gỉ Press on with st: đâm đầu vào Be that as it may : Be / rank / com second to : đứng thứ sau As white as a street / ghost : trắng bệch Come on the dot = punctual : h Red with anger: giận đỏ mặt Blue with cold : lạnh cóng Have st on the brain : ám ảnh điều gì, ln nghĩ You've got cars on the brain Can't we talk about something else for a change? Tell tales out of school : tiết lộ bí mật If you tell tales out of school a lot, people won't know when to believe you Without / beyond a shadow of doubt : k may may nghi ngờ I am certain that I am right, without a shadow of a doubt Start from scratch : bắt đầu bàn tay trắng I built every bit of my own house I started from scratch and did everything with my own hands 315 Red letter day : ngày nhớ, quan trọng  Today was a red-letter day in our history TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 316  317  318  319  A far cry from : khác xa Playing in a comedy is a far cry from playing a criminal in a mystery Grin and bear it: cắn chịu đựng There is nothing you can but grin and bear it A piece of cake : dễ ăn cháo No problem When you know what you're doing, it's a piece of cake Actions speak louder than word : nói làm nhiều You keep saying that you'll your fair share of the housework Remember that actions speak louder than words 320 Add fuel to the fire: thêm dầu vào lửa  Shouting at a crying child just adds fuel to the fire 321 Beat around the bush : vòng vo tam quốc  Stop beating around the bush and answer my question 322 Better late than never : muộn khơng  I'm sorry I'm late to the party Better late than never, right? 323 Birds of a feather flock together : ngưu tầm ngưu mã tầm mã 324 Bite your tounge : cố gắng im lặng 325 I wanted to tell him exactly what I thought of him, but I had to bite my tongue 326 Blood is thicker: giọt máu đào ao nước lã 327 bite off more than you can chew : khơng lượng sức 328 Don't bite off more than you can chew Let someone else organize the party 329 Great minds think alike : tưởng lớn gặp 330 It takes two to tango : có lửa có khói 331 'She blames Tracy for stealing her husband.' 'Well, it takes two to tango.' 332 Let Sleeping dos lie : Đừng gợi lại chuyện không hay 333 Off the hook : đỡ mệt, khỏe 334 be on the same page : hiểu vấn đề, nghĩ giống 335 Louisa said she called the meeting to make sure everybody's on the same page 336 Out of sight, out of mind : xa mặt cách lòng 337 338 The straw that broke the camel's back : giọt nước làm tràn ly 339 Third wheel : kì đà cản mũi 340 Tie the knot = get married 341 water under the bridge : Chuyện qua 342 When in Rome, Do as the rome : nhập gia tùy tục 343 when bigs fly : lâu, khơng có chuyện ( diễn tả điều k thể lợn bay đc :3 ) 344 Come out of one's shell : hòa đồng 10 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 minute by minute = rapidly : nhanh Take its course : để tự nhiên, phát triển in the long run = finally On the house : miễn phí Have one's mind set on doing st: tâm làm take st into account/consideration : xem xét kĩ break the ice : phá vỡ e ngại ban đầu Put st on ice : tạm hoãn By the skin of one's teeth : vừa hay, áp chót face the music : chấp nhận hậu Put a brave face on st : tỏ tự tin Part and parcel : phần thiết yếu quan trọng On the grounds = for the reason = because All the same : dù sao, nhiên Call an election : cho phép bầu cử Make oneself at home : tự nhiên nhà Make one's hair stand on end : làm sợ dựng tóc gáy Shake a leg : hurry up One of those days: a bad day one of these days : trường hợp tương tự Black and white: giấy trắng mực đen Fight tooth and tail : đấu tranh liệt Behind the times : lỗi thời Sit on the fence : trung lập Close shaves : chết The black sheep of family : thành viên tệ gia đình snap question : định vội vàng A fish out of water : khơng thoải mái, khó chịu As right as rain : very nice Keep the fingers crossed for sb : cầu may mắn cho Full to the brim : đầy ắp On the mend : phục hồi At a loss to st : lúng túng, bối rối k biết làm Take the lion's share : chiếm phần lớn Make the team : hòa đồng 11 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 Put a rocket under sb : thúc Put a good word for sb : nói tốt Throw the book at sb : trách Make a name for = have reputation for : có tiếng search high and low : tìm khắp nơi khắp chốn be up in arms about/ over st : phẫn nộ be dressed to kill : ăn diện làm thích mê wine and dine : thiết đãi If need be = if necessary : cần make a hard line : nghiêm khắc Make a song and dance about st : quan trọng hóa vấn đề At the drop of a hat : làm tức khắc See eye to eye : đồng quan điểm Run counter to st : ngược lại với nói To my mind = in my opinion Have a smattering of st : hiểu biết sơ sài Not breath a word of st : không tiết lộ chuyện All and sundry : everyone Have a whale of time = have a good time Seldom, if ever = almost never Make a go of it : đạt thành công Dont give up your daily job : đừng bỏ For the time being : lúc A bad egg : người không đáng tin Come under fire : To be criticized : bị trích Come a long way : tiến triển Come to light : lộ Have a second helping : thêm xuất The end of the world : worth worrying : đáng lo Myself to myself : riêng All along : from the beginning : từ đầu Make no bones about : khơng nghi ngờ Make a clean sweep : hoàn chỉnh Make a splash : gây ý Be on a roll : đà thành công in the year to come = in the coming year Scope for one's ability : dịp phát huy hết khả 12 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 the best of a bad job : nước tát Heart- to - heart talk : nói chuyện thân tình In the way : ngáng đường A grain of truth : chút thật Pull one's leg : trêu đùa Fit like a glove : vừa in Make with st : dùng tạm Gain ground : trở nên quan trọng Catch sb on the hop : làm khó On the fly : vội vàng Bare one's soul : thổ lộ Burn the midnight oil : thức đêm học As plain as nose on one's face : rõ rành rành to a certain extent : chừng mực On the brink of collasp : bên bờ vực phá sản Feel in one's bones : tin hoàn toàn Every cloud has silver lining : sau mưa trời lại sáng Bury one's head in the sand : cố chấp Turn a blind eye : phớt lờ, làm ngơ be none the wiser = fail to understand : k hiểu Day to day existence : sống ngày hay ngày A big nose for bargain : giỏi mặc to this/ that end : để đạt đc mục đích Have a old hand at st : giỏi, lão luyện Go dutch : chi trả ( campuchia ) Feel / know st in one's bones : biết chắn Take st to heart : để bụng Talk shop : bàn chuyện công việc In one's bad book : gai mắt Stand clear of : Tránh Realease sb on bail : bảo lãnh Flat break : cháy túi = in the red = Hard-up = feel the pinch Blow a fuss : Nổi giận Make sb in the flesh : nhìn tận mặt Stand/Stick to one's guns : Giu vững lập trường Gain ground on sb : đuổi theo sát nút 13 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 offhand : không khách sáo Make money hand over fist : vớ bở Fly off the handle : nối nóng Leave sb in the lurch : bỏ mặc gặp hoạn nạn Like it or Lump it : dù muốn hay OK Lay it on thick : Phóng đại Have a hand in st = involve in st : liên quan đến Settle the bill = pay the bill : tốn hóa đơn Weigh on one's mind : làm bận tâm suy nghĩ what with = because of At loose end : khơng có kế hoạch, rảnh Once in a while = sometimes = at times Food for thoughts : Điều đáng để suy nghĩ Make a scene : Gây chuyện Cãi Rise to the occasion : có khả đối phó với tình hình In the nick of time : tích tắc It is to be regretted that : điều đáng tiếc Man in the street : dân thường Be no match for sb : Larger than life : huênh hoang Be on one's last legs : suy yếu, hỏng Have ichy feet : thích Be a million miles away: không tập trung Be/stay on one's toes : sẵn sàng absolve from all blame : miễn tội A flick of interest : cảm giác thoáng qua For good = forever As good as = almost In one's mind eye : trí tưởng tượng walk of life : địa vị xã hội Be the matter = wrong Sleep like a log/ baby : ngủ ngon On the double : nhanh Lose one's rag : giận Raw deal : phân biệt đối xử 14 TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 Do a roaring trade : bán chạy Be in stiches : cười nhiều Be on safe sight : để ăn Take the plunge : tâm làm liều lĩnh In good time : sớm Put an act on : khoe khoang Keep one's head above water : xoay xở At the drop of a hat : Take it out on : giận cá chém thơt In the interest of : với mục đích Make a spectacle of : làm lạ mắt In the room of : chỗ Shot in the dark : đoán đại = rough guess In the face of = in spite of get on like a house on fire : Thích nhiều On the point of Ving = be about to V : làm Back and belly : ăn mặc be torn between two things : phân vân It goes with saying : công nhận Take kindly to sb : sẵn sàng chấp nhận 15 ... ý định làm 115 Be dear of one's advice làm thinh với lời khuyên 116 Be eager in the pursuit of st thi t tha theo đuổi TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126... event of st = in case + clause : trường hợp All year around : quanh năm Haggle over the price: mặc Go any lengths = anything TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 156 Between you and me= in confidence:... phản bội  Bill told everything he knew about Bob, and that sold Bob down the river 282 Make heavy weather of st: làm khó khăn thưc tế TỔNG HỢP CÂU, CỤM, IDOM THƯỜNG GẶP 283 284 285 286 287 288
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các cụm động từ ( phrasal verbs) hay gặp trong đề thi THPT QG megabook , Tổng hợp các cụm động từ ( phrasal verbs) hay gặp trong đề thi THPT QG megabook

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn