Test5 economy RC1

29 47 0
  • Loading ...
1/29 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:14

TEST ECONOMY Câu 101: If you want to purchase a lower priced ticket, either contact us through regular mail - call our hotline and then we will send you an application immediately (A) or (B) neither (C) nor (D) both  KEY A EITHER … OR … : này, purchase (v), (n): mua, sắm, tậu - contact (v): liên lạc, lien hệ - regular (adj): thường lệ, thuòng xuyên - application (n): mẫu đơn, đơn xin việc -DỊCH Nếu bạn muốn mua vé với giá thấp hơn, liên hệ với qua địa mail thường lệ gọi qua đường dây nóng sau chúng tơi gửi cho bạn mẫu đơn Câu 102 : In order to brand your business, you’d better include your - in every letter you send to customers, which helps remind them of whom they business with (A) signing (B) signed (C) signature (D) to sign  KEY C TÍNH TỪ SỞ HỮU + NOUN > loại (A): V.ing, loại (B): động từ chia khứ, loại (D): to V - brand (v): quảng bá, khắc sâu, ghi dấu - include (v): bào gồm, tính đến - REMIND S.O OF S.O/S.T: nhắc nhở, gợi lại cho DỊCH Để quảng bá/khắc sâu hình ảnh doanh nghiệp mình, bạn nên ký tên thư bạn gửi đến cho khách hàng, điều giúp nhắc nhở họ người mà họ cộng tác làm ăn chung Câu 103 : We are proud to announce that Dax Shepard has been - as our new managing director to oversee corporate expansion in Europe (A) deposited (B) predicted (C) operated (D) appointed  KEY D - deposit (v), (n): gửi, đặt cọc, ký gửi - predict (v): tiên đoán, đoán trước - operate (v): vận hành, hoạt động - announce (v): thong báo, công bố - oversee (v): trông nom, giám sát - corporate (adj): tổ chức, đồn thể, cơng ty - expand (v): mở rộng > expansion (n): mở rộng DỊCH Chúng tơi tự hào cơng bó ơng Dax Shepard bổ nhiệm làm giám đốc điều hành để giám sát mở rộng công ty châu Âu Câu 104: The general manager has - that any information customers enter be used only to respond to their inquiries and requests (A) suggested (B) suggesting (C) suggest (D)suggestion  KEY A -Mệnh đề thiếu V3/ed để hình thành ĐỘNG TỪ CHÍNH mệnh đề Loại (D): noun dịch nghĩa không phù hợp (D) DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC SỐ ÍT khơng có mạo từ A/AN/THE/…… trước -PRESENT SUBJUNCTIVE (Hiện giả định - Hiện bàng thái cách) It + to be + ADJ + that + S + (not) + V(-to) số ADJ bao gồm: essential, necessary, urgent, substantial, important, significant, vital, crucial, imperative, mandatory, critical, to V + that + S + (not) + V(-to) số Verb bao gồm: suggest, recommend, propose, insist, require, request, advise, urge, ask, order, desire, demand, command, general (adj): chung chung, tổng - suggest (v): gợi ý, đề nghị, khuyên - respond (v): phản ứng, trả lời (+ to) - inquiry (n): thẩm tra, thẩm vấn - request (n), (v): thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị -DỊCH Tổng giám đốc gợi ý thong tin khách hàng điền vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu họ Câu 105 : This list is comprised of thousands of to various magazines, including computers, automobiles, garments and electronic (A) spectators (B) witnesses (C) participants (D) subscribers  KEY D spectator (n): người xem, khán giả - witness (n): nhân chứng - participant (n): người tham gia > participate (+ in) (v): tham gia - subscriber (n): người đăng ký, khách đăng ký - comprise (v): gồm có, bao gồm - various (adj): nhiều, khác nhau, nhiều loại > vary (v): thay đổi - garment (n): hàng may mặc, quần áo -DỊCH Danh sách bao gồm hàng nghìn khách đặt mua laoị tạp chí khác nhau, bao gồm tạp chí máy tính (IT), xe máy, hàng may mặc điện tử Câu 106 : Additional information on financial aid such as grants and scholarships can be obtained from career offices at each university (A) extend (B) extensive (C) extent (D) extension  KEY B -Sau GIỚI TỪ N/N pharse/V.ing, đằng sau có N phrase FINANCIAL AID, chỗ trống cần ADJ tạo thành cụm danh từ ADJ + ADJ + N additional (adj): thêm vào, bổ sung - extend (v): kéo dài, gia hạn, mở rộng > extensive (adj): rộng rãi, bao quát - financial aid: hỗ trợ tài - grant (n), (v): trợ cấp - scholarship (n): học bổng - obtain (v): đạt được, thu - career (n): việc làm, nghiệp -DỊCH Thông tin bổ sung hỗ trợ tài mở rộng ví dụ khoản trợ cấp khoản học bổng tìm thấy từ văn phòng việc làm trường đại học Câu 107 : We are opening a fully renovated condominium - located in a quiet setting, and complete with many amenities (A) conveniently (B) correctly (C) greatly (D) widely  KEY A -CONVENIENTLY LOCATED: tọa lạc nơi đắc địa, nơi thuận tiện RÚT GỌN MĐQH: a fully renovated condominium (WHICH WAS) conveniently located… convenient (adj): thoải mái - correct (adj): đúng, xác - great (adj): tuyệt vời, tốt đẹp - wide (adj): rộng rãi - renovate (v): nâng cấp, cải tiến, phục hồi - condominium (n): chung cư - amenity (n): tiện nghi -DỊCH Chúng mở cửa chung cư vừa cải tạo hoàn toàn tọa lạc nơi thuận tiện khung cảnh yên tĩnh hoàn thiện với nhiều tiện nghi Câu 108: - for reconstruction contracts has been getting stiffer over the years since it can generate enormously lucrative earnings (A) Competitively (B) Competition (C) Competitive (D) Competes  KEY B “has been getting” VERB > tồn phía trước V S “Cụm giới từ không làm chức chủ từ/túc từ câu không ảnh hưởng đến việc chia thì, chia ngơi, chia số câu.” > “for reconstruction contracts” dung để dịch nghĩa, làm ta khơng cần quan tâm đến > chỗ trống cần NOUN làm chức CHỦ TỪ câu > loại (A) trạng từ, (C) tính từ (D) động từ - compete (v): đấu tranh, ganh đua > competitive (adj): có tính cạnh tranh - competition (n): thi, ganh đua > competitor (n): đối thủ cạnh tranh - reconstruct (v): trùng tu, xây lại > reconstruction (n) - stiffer (adj): cứng nhắc, khó khăn, vất vả - generate (v): sinh ra, phát sinh - enormous (adj): to lớn, khổng lồ > enormously (adv) - lucrative (adj): có lời, béo bở - earnings (n): lợi nhuận (ln có “s”) Kể từ tạo nguồn lợi nhuận vơ to lớn cạnh tranh hợp đồng trùng tu cơng trình trở nên khó khăn năm gần Câu 109 : Many people were standing in line outside of the box office to - a limited number of low cost tickets, which are offered as specials each month (A) support (B) achieve (C) purchase (D) replace  KEY C support (v), (n): hỗ trợ, ủng hộ - achieve (v): đạt được, giành - purchase (v), (n): mua, tậu - replace (v): thay + WITH - in line: theo hàng lối, xếp hang - offer (v): đưa ra, đề nghị, cho , biếu -DỊCH Nhiều người đứng xếp hàng bên để mua vé giá rẻ số lượng có hạn, phát hành đặc biệt tháng Câu 110 : The article provides readers with tips on how to get - out of debt by setting financial goals and eliminating unnecessary spending (A) totally (B) total (C) totaled (D) totaling  KEY A -GET LINKIN VERB > sau ADJ (out of debt), chỗ trống cần ADV bổ nghĩa thêm cho ADJ phía sau PROVIDE/ SUPPLY s.o WITH s.t PROVIDE/ SUPPLY s.t TO s.o total (n), (adj): tổng cộng, toàn - article (n): viết, đoạn văn, mạo từ - tip (n): lời khuyên, mẹo vặt - debt (n): nợ nần - financial (adj): thuộc tài > finance (n): tài - financial goal: mục tiêu tài - eliminate (v): loại trừ, loại bỏ, đào thải -DỊCH Bài viết cung cấp cho độc giả lời khuyên làm cách để thoát khỏi nợ nần hoàn toàn cách thiết lập mục tiêu tài loại bỏ chi tiêu khơng cần thiết Câu 111 : -all the alterations to the plan have been approved, they should be submitted to the appropriate office no later than the end of the month (A) Like (B) Once (C) Unless (D) Despite  KEY B MẸO TOEIC: lựa chọn có ONCE 90% đáp án (trong ECO ECO có câu ngoại lệ) - like (prep.): giống - once: khi, mà - unless: + CLAUSE - despite: + N/N phrase/ V.ing - alteration (n): thay đổi, biến đổi - approve (v): chấp thuận, phê duyệt > approval (n) - submit (v): nộp, đệ trình - appropriate (adj): thích hợp, xác DỊCH Một tất thay đổi kế hoạch phê duyệt, chúng phải nộp lên quan hữu quan/ thẩm quyền muộn cuối tháng Câu 112 : Ms Cordova was struggling to successfully complete the task assigned to her by - (A) herself (B) he (C) hers (D) she  KEY A -BY + túc từ > loại (B) (C) đại từ chủ từ, (A) (D) mặt ngữ pháp Dịch nghĩa chọn (A) nhấn mạnh hành động thực chủ từ RÚT GỌN MĐQH BỊ ĐỘNG: the task (WHICH WAS/ HAD BEEN) assigned to her…… struggle (v): đấu tranh, xoay sở, vật lộn + AGAINST - complete (v): hoàn thành > complete (adj): hoàn tồn - task (n): cơng việc, nhiệm vụ - assign (v): định, giao phó -DỊCH Cô Cordova xoay sở để tự hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Câu 113: The general hospital was able to improve patient care significantly without hiring more staff by - in a new information system (A) invests (B) invested (C) investing (D) invest  KEY C Sau GIỚI TỪ (prep.) N/N phrase/V.ing BY xuất trường hợp sau đây: by + O (thể bị động) by + time (trước mốc thời gian, dấu hiệu TƯƠNG LAI) by + N/N phrase/V.ing (bằng cách nào, phương tiện đó) - I go to school by bus - I will help you by lending you some money by = beside = next to (prep.): bên cạnh - general (adj): chung, tổng, khái quát - general hospital: bênh viện đa khoa - improve (v): cải thiện - significant (adj): quan trọng, đáng kể - hire (v): thuê, mướn - invest (v): đầu tư DỊCH Bệnh viện đa khoa cải thiện (chất lượng) chăm sóc bệnh nhân cách đáng kể mà thuê thêm nhân lực/nhân viên cách đầu tư vào hệ thống thông tin Câu 114 : Automakers are recovering from weak results - a series of complicated restructuring processes, and experiencing increased revenues and profits as a result (A) through (B) behind (C) above (D) except  KEY A - automaker (n): nhà sản xuất ôtô (C) about (D) between  KEY A - pool (n): bể bơi - terrace (n): sân thượng - bar (n): quầy rượu - serve (v): phục vụ > service (n): dịch vụ DỊCH Hầu hết khách sạn có bể bơi riêng sân thượng có mái che với quầy rượu cạnh hồ phục vụ thức uống đồ ăn vặt suốt ngày Câu 121 : When the - for this new safety policy was under consideration by the managers, a number of experts were asked for their comments (A) proposing (B) propose (C) proposes (D) proposal  KEY D -Trước chỗ trống “THE” > sau THE N/N phrase/V.ing Phía sau CỤM GIỚI TỪ ko mang chức ngữ pháp câu, ta khơng cần quan tâm Ngay sau TO BE, ranh giới phần CHỦ TỪ phía trước - Loại (A) Hiện phân từ (nó khơng phải TÍNH TỪ) - Loại (B) (C) động từ chia số số nhiều propose (v): đề xuất > proposal (n) > proposed (adj) - safety (n): an toàn - policy (n): sách, nội quy, quy định - under consideration (adj): xem xét, chịu xem xét - expert = specialist (n): chuyên gia > expertise (n): thông thạo, chuyên môn -DỊCH Khi đề xuất cho quy định an toàn xem xét quản lý, số chuyên gia xin ý kiến họ (về đề xuất này) Câu 122 : We apologize for the inconvenience resulting from the service which is now temporarily - (A) unavailable (B) related (C) stylish (D) disinterested  KEY A RÚT GỌN MĐQH: the inconvenience (WHICH RESULTS) > the inconvenience resulting - unavailable (adj): khơng có sẵn # available (adj): có sẵn, sẵn sàng + AVAILABLE + FOR S.T/ DOING S.T + AVAILABLE TO S.O - relate (+ TO) = result (+ IN) (v): liên quan đến, dẫn đến - stylish (adj): thời trang, kiểu cách - disinterested (adj): khơng quan tâm, khơng thích thú - APOLOGIZE (TO S.O) FOR S.T/ DOING S.T: xin lỗi (ai) việc đó/đã làm - convenient (adj): thoải mái, tiện lợi > convenience (n) # inconvenience (n) - temporary (adj): tạm thời DỊCH Chúng tơi xin lỗi bất tiện xảy dịch vụ thời tạm thời gián đoạn Câu 123 : The restaurant, closed for extensive renovations, assured customers that it them with better quality food and exceptional service (A) will provide (B) provide (C) providing (D) to provide  KEY A Sau CHỦ TỪ “it” > cần VERB - loại (C) Hiện phân từ (D) TO V (muốn chia phải bỏ “to”) - loại (B) IT CHỦ TỪ NGƠI BA SỐ ÍT nên “provide” > “provides” PROVIDE/ SUPPLY + S.O + WITH + S.T PROVIDE/ SUPPLY + S.T + TO + S.O - extend (v): mở rộng, kéo dài, gia hạn > extensive (adj) - renovate (v): nâng cấp, cải tiến, đổi > renovation (n) - assure (v): cam đoan, đảm bảo - quality (n): chất lượng, phẩm chất - exceptional (adj): xuất sắc, vượt trội, có DỊCH Cái nhà hàng mà đóng cửa để sửa sang mở rộng, đảm bảo với khách hàng cung cấp/ đem đến cho họ thực phẩm chất lượng tốt dịch vụ tuyệt vời Câu 124 : Any employees who are - late or absent from work may be subject to disciplinary actions, regardless of their position (A) consistently (B) steadily (C) sensibly (D) exactly  KEY A - consistent (adj): quán, vững chắc, luôn - steady (adj): đặn - sensible (adj): nhạy cảm - exact (adj): xác - absent from # present at: vắng mặt # diện - be subject to: phải chịu, tùy theo (= depend on) - disciplinary (adj): có tính kỷ luật > discipline (n), (v): kỷ luật, rèn luyện - regardless of (prep): không quan tâm, bất chấp - DỊCH Bất kì nhân viên làm trễ vắng mặt nơi làm việc phải chịu hình thức kỷ luật, chức vụ Câu 125 : Most of the employees are entitled to a maximum of one hour for a lunch break, depending on - assigned work schedule (A) ours (B) their (C) theirs (D) ourselves  KEY B DEPEND ON + N/N phrase/V.ing > Chỗ trống cần điền TÍNH TỪ (SỞ HỮU) bổ nghĩa cho CỤM DANH TỪ phía sau - loại (A) (C) ĐẠI TỪ SỞ HỮU, sau khơng có NOUN - loại (D) ĐẠI TỪ PHẢN THÂN, đại từ phản thân nhấn mạnh chủ từ làm túc từ câu + I myself love you + I cut myself - entitle (v): quyền (làm đó) - maximum (n), (adj): cực đại, tối đa - assign (v): định, giao phó - schedule (n), (v): lịch trình, thời gian biểu, lên lịch DỊCH Hầu hết nhân viên có tối đa nghỉ trưa, tùy thuộc vào lịch phân công công việc họ (ăn cơm luân phiên nhau) Câu 126: Your personal information, including credit card numbers, mailing address, e-mail address and phone numbers, will be collected in order for us to - your order for products (A) affect (B) contain (C) fulfill (D) mention  KEY C INCLUDE vs CONTAIN Giải thích trực quan này: - This biefcase contains files (trong vali chứa tập tài liệu mà thơi, khơng khác) - This biefcase includes files (trong vali, ngồi tập tài liệu có thứ khác Hên xui) - affect (v): ảnh hưởng, tác động - contain (v): chứa đựng - fulfill (v): thực hiện, thi hành - mention (v), (n): đề cập đến, nói đến - include (v): bao gồm (+ IN) - collect (v): tập hợp, góp nhặt - IN ORDER (FOR S.O) TO V: để làm (chỉ mục đích) DỊCH Các thông tin cá nhân bạn, bao gồm số thẻ tín dụng, địa hộp thư (bưu điện), địa e-mail số điện thoại tập hợp lại để hoàn thành đơn đặt hàng bạn Câu 127: A questionnaire asked - to evaluate the appearance and the overall brightness of the new merchandise (A) shopping (B) shoppers (C) to shop (D) shopper  KEY B Chỗ trống cần NOUN làm chức TÚC TỪ CỦA ĐỘNG TỪ - loại (A) gerund: việc mua sắm – không hợp nghĩa - loại (C) to-inf - loại (D) DANH TỪ SỐ ÍT khơng có MẠO TỪ phía trước - questionnaire (n): câu hỏi - evaluate (v): đánh giá, định giá, thẩm định - appearance (n): diện mạo - overall (adj): tồn bộ, tổng thể - bright (adj): sáng chói > brightness (n): độ sáng - merchandise = goods (n): hàng hóa DỊCH Một câu hỏi/ khảo sát yêu cầu người mua sắm đánh giá diện mạo độ sáng tổng thể mẫu hàng Câu 128: When the installation process is - and an "OK" screen appears on the computer, please remove the last CD and click "reboot." (A) complete (B) entire (C) whole (D) total  KEY A complete (adj), (v): hoàn thành, hoàn toàn - whole = all = entire (adj): toàn bộ, tổng thể - total (adj): toàn bộ, tổng - install (v): cài đặt, lắp đặt > installation (n) - process (n): tiến trình, trình - appear (v): xuất - remove (v): loại bỏ, di chuyển, lấy > removal (n) -DỊCH Khi trình cài đặt hồn tất, chữ “OK” xuất hình máy tính lấy đĩa CD nhấn nút "reboot" Câu 129: All the workers are required to - verify that the proper maintenance of storage facilities is conducted with extreme care (A) periodic (B) periodical (C) periodically (D) period  KEY C Cần ADV bổ nghĩa cho VERB phía sau - period (n): thời kỳ, giai đoạn - periodic (adj): tuần hoàn, định kỳ > periodically (adv) - require (v): yêu cầu - verify (v): xác nhận, xác định - proper (adj): thích hợp, cách - maintenance (n): bảo trì, bảo dưỡng - storage facilities = database (n): sở liệu - conduct (v): thực hiện, tiến hành - extreme (adj): DỊCH Tất nhân viên yêu cầu phải xác minh định kỳ việc bảo trì cách sở liệu thực cách cẩn thận Câu 130: The growing number of vacant housing units on the - for more than months implies that excessive supply still exists (A) sale (B) place (C) advertisement (D) market  KEY B -CẤU TRÚC SONG SONG: adj + and + adj - space (n): không gian, khoảng không > spacious (adj): rộng rãi - elegant (adj): lịch, tao nhã - bright (adj): sáng chói, sáng sủa - private (adj): riêng tư, bí mật - entrance (n): lối vào # exit (n): lối - patio (n): mái hiên -DỊCH Khách sạn tao nhã mà rộng rãi, sáng sủa, có lối riêng mái hiên nhìn hướng biển Câu 131: The elegant hotel we stayed at was and bright and had a private entrance and patio with a view of the ocean (A) spacing (B) spacious (C) spaciousness (D) spaces  KEY B -CẤU TRÚC SONG SONG: adj + and + adj - space (n): không gian, khoảng không > spacious (adj): rộng rãi - elegant (adj): lịch, tao nhã - bright (adj): sáng chói, sáng sủa - private (adj): riêng tư, bí mật - entrance (n): lối vào # exit (n): lối - patio (n): mái hiên -DỊCH Khách sạn tao nhã mà chúng tơi rộng rãi, sáng sủa, có lối riêng mái hiên nhìn hướng biển Câu 132: - to focus resources and investment on this rapidly growing business, we have to make a strategic decision (A) Whether (B) According (C) In order (D) How  KEY C IN ORDER (FOR S.O) + TO V: làm j loại (A) WHETHER với OR: hoặc… hoặc… - loại (B) ACCORDING TO + N/N phrase/V.ing - loại (D) HOW TO V đứng đầu câu > đóng vai trò S > mệnh đề trước dấu phấy khơng có VERB focus = concentrate + on (v): tập trung - resource (n): tài nguyên > natural resources: tài nguyên thiên nhiên - investment (n): đầu tư - rapid = quick (adj): nhanh chóng - strategic (adj): có tính chiến lược -DỊCH Để đầu tư nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh phát triển nhanh chóng này, phải đưa định mang tính chiến lược Câu 133: We, one of the leading manufacturing companies, would like to build a beneficial relationship with your esteemed company (A) precisely (B) respectively (C) punctually (D) mutually  KEY D precise = prompt (adj): xác (thường dùng với giấc) # accurate ( thường dùng với hành động) - respective (adj): tương ứng, riêng biệt - respective (adj): - mutual (adj): chung, lẫn nhau, đôi bên - leading (adj): dẫn đầu, hàng đầu - benefit (n): lợi ích > beneficial (adj) - esteemed (adj): kính trọng, đáng kính, ngưỡng mộ -DỊCH Chúng tôi, số công ty sản xuất hàng đầu, mong muốn xây dựng mối quan hệ đơi bên có lợi với q cơng ty bạn Câu 134: Please read the terms and conditions carefully to determine whether or not you can request a refund or - for the products you ordered (A) replacement (B) complaint (C) receipt (D) promotion  KEY A REFUND REPLACE (+ with) kèm với replace (v): thay (+ with) > replacement (n) - complain (v): than phiền, phàn nàn > complaint (n) - receipt (n): thu nhận > receive (v) - promote (v): thăng tiến, xúc tiến, quảng cáo > promotion (n) - term = agreement (n): điều khoản - condition (n): điều kiện - determine (v): xác định - request (v), (n): yêu cầu, đề nghị - refund (v), (n): hoàn trả - order (v), (n): đặt hàng, đơn hàng -DỊCH Hãy đọc kỹ điều khoản điều kiện cách cản thận để xác định bạn có hay khơng thể u cầu việc hoàn tiền việc thay sản phẩm mà bạn đặt hàng Câu 135: Applicants are advised to fill out an application form concisely to impress potential employers, without being too or boring (A) repeating (B) repetitive (C) repetition (D) repeat  KEY B CẤU TRÚC SONG SONG: adj + OR + adj FILL OUT với (APPLICATION) FORM repeat (v): nhắc lại, lặp lại > repetitive (adj), repetition (n) - applicant (n): người nộp đơn, ứng cử viên - advise (v): khuyên nhủ, tư vấn > advice (n): lời khuyên - fill out (v): điền vào - application form (n): mẫu đơn xin việc - concise (adj): ngắn gọn, súc tích > concisely (adv) - impress (v): gây ấn tượng - potential (adj): tiềm -DỊCH Các ứng cử viên khuyên điền vào mẫu đơn xin việc cách ngắn gọn để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng lao động tiềm năng, mà không lặp lặp lại nhàm chán Câu 136: Passengers will get to their destination on time - our departure time is a little late due to a mechanical problem (A) as if (B) while (C) because (D) even though  KEY D loại (A) AS IF/AS THOUGH + mệnh đề giả định (be > were với ngôi): thể (chỉ việc, tượng khơng có thật tại) - loại (B) (C) không hợp nghĩa passenger (n): hành khách - destination (n): điểm đến, đích đến - on time: - depart (v): khởi hành, xuất phát - mechanic (n): khí, thợ máy > mechanical (adj): thuộc máy móc, thuộc khí -DỊCH Hành khách đến địa điểm đích khởi hành chậm trễ chút lý kỹ thuật Câu 137: All the terms of the agreement must be clear so that the meaning and intent won't be - by either party (A) misinterpret (B) misinterpretation (C) misinterpreted (D) misinterpreting  KEY C -sau TO BE V3/ed V.ing, đằng trước chủ từ vật > BỊ ĐỘNG > chọn V3/ed interpret (v): giải thích, phiên dịch > misinterpret (v): dịch sai, hiểu sai - term = agreement (n): điều khoản - clear (adj): sáng, sáng tỏ - intent (n): ý nghĩa, mục đích - party (n): bên đối tác -DỊCH Tất điều khoản thỏa thuận cần phải rõ ràng để ý nghĩa mục đích khơng bị hiểu nhầm bên đối tác Câu 138: People don't put much importance into a powerful marketing tool and - miss the opportunity to gain more potential customers (A) now that (B) in case (C) therefore (D) otherwise  KEY C now that = seeing that = as = since = for = because (conj): - in case + CLAUSE, in case of + N/N phrase/V.ing: trường hợp, phòng hờ - therefore = so: cho nên, đó, - otherwise = or else = or (conj): ko # otherwise (adj), (adv): khác, cách khác - important (adj): quan trọng > importance (n): quan trọng, tầm quan trọng - powerful (adj): mạnh mẽ, đắc lực - opportunity (n): hội > opportune (adj): thích hợp, lúc - potential customer: khách hàng tiềm -DỊCH Mọi người không đặt nhiều tầm quan trọng vào công cụ tiếp thị đắc lực bỏ lỡ hội để có nhiều khách hàng tiềm Câu 139: The plans are under serious consideration - extension of better garbage collection, street maintenance and adequate sewage services into the province (A) for (B) next (C) while (D) onto  KEY A under consideration: xem xét việc - serious (adj): nghiêm túc, nghiêm trọng - extend (v): mở rộng > extension (n): mở rộng - garbage (n): rác thải - maintain (v): bảo trì, bảo dưỡng > maintenance (n): bảo trì, bảo dưỡng - adequate (adj): đầy đủ - sewage service: hệ thống thoát nước -DỊCH Kế hoạch xem xét nghiêm túc việc mở rộng việc thu gom rác thải tốt hơn, bảo trì đường phố dịch vụ nước thích hợp vào tỉnh nhà Câu 140: You'd better consider the factors that assess the effectiveness of the training system and implement corrective actions in a timely manner (A) enlisted (B) opportune (C) international (D) appropriate  KEY D enlist (v): gia nhập, ghi thêm vào - opportune (adj): thích hợp, lúc > opportunity (n): hội - appropriate (adj): thích hợp, thích đáng - consider (v): cân nhắc, xem xét - factor (n): nhân tố, yếu tố - assess (v): đánh giá, đánh thuế - effective (adj): có hiệu > effectiveness (n): tính hiệu - implement = fulfill (v): thi hành, thực - corrective (adj): để khắc phục, để sửa chữa - IN A … WAY = IN A … MANNER: theo cách… -DỊCH Bạn nên xem xét yếu tố đánh giá tính hiệu hệ thống đào tạo thích hợp thực thi hành động khắc phục thời gian ngắn/ kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Test5 economy RC1 , Test5 economy RC1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn