Test3 economy RC1

36 39 0
  • Loading ...
1/36 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-101 You can - rebuild your credit by taking steps to repair your credit rating as soon as possible (A) easy (B) easier (C) easily (D) easiness KEY C Chỗ trống cần ADV bổ nghĩa cho V phía sau Vị trí trạng từ cách thức đứng sau động từ đứng sau túc từ động từ (nếu có) Nhƣng túc từ động từ cụm từ dài, mệnh đề, câu ta đƣa trạng từ trƣớc động từ để nhấn mạnh tránh gây nhầm lẫn - He speaks well English (sai) - He speaks English well (đúng) - He walks slowly - He slowly walks down the street with his son - repair (v): sửa chữa, hồi phục, cải thiện - credit (n): uy tín, lòng tin, tín dụng - rating (n): đánh giá, việc xếp loại - as soon as possible (ASAP): sớm tốt DỊCH Bạn dễ dàng xây dựng lại uy tín (với ngân hàng) cách thực bƣớc để cải thiện xếp hạng tín dụng sớm tốt http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-102 WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 The company announced plans to - its corporate name to BATEL, Inc for marketing and commercial purposes (A) use (B) add (C) change (D) differ KEY C MẸO TOEIC: cặp từ ANNOUNCE – CHANGE thƣờng với (ECO – TEST – CÂU 118 tƣơng tự câu này) differ (v): khác với, khác biệt (+ from) - plan (n): kế hoạch plan > (v): dự kiến, dự trù - corporate (adj): tổ chức, công ty - commercial (adj): buôn bán, thƣơng mại > commerce (n) -DỊCH Công ty tuyên bố kế hoạch để đổi tên thành BATEL, Inc cho mục đích quảng cáo thƣơng mại http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-103 Make sure you provide the requested when submitting advertising proposals since incomplete ones will not be accepted (A) information (B) inform (C) informing (D) informed WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 KEY A WHEN liên từ nối mệnh đề nên từ WHEN trở sau mệnh đề khác Mệnh đề đầu có VERB (khơng có S câu mệnh lệnh, khuyên bảo) nên chỗ trống cần NOUN làm chức túc từ O @@@ RÚT GỌN HAI MỆNH ĐỀ CÙNG CHỦ TỪ: Make sure you provide the requested information when (you submit) …… Make sure you provide the requested when submitting - provide (v): cung cấp - request (n), (v): yêu cầu, đề nghị > requested (adj): đƣợc yêu cầu - submit (v): nộp, đệ trình - advertising (n): quảng cáo, nghề quảng cáo - proposal (n): đề nghị, đề xuất > propose (v): đề nghị, đề xuất - accept (v): chập thuận DỊCH Hãy chắn bạn cung cấp thông tin đƣợc yêu cầu đệ trình đề xuất quảng cáo đề xuất chƣa hồn chỉnh khơng đƣợc chấp nhận http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-104 Thank you for offering me a position with the company I wish to work for, and I really appreciate the efforts you’re made on behalf (A) I (B) my (C) me (D) mine WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 KEY B ON ONE’S BEHALF: thay mặt offer (v), (n): cung cấp, đem lại, cho - appreciate (v): đánh giá cao, cảm kích - effort (n): nỗ lực, cố gắng -DỊCH Cảm ơn gới thiệu cho tơi vị trí làm việc công ty mà ao ƣớc đƣợc làm đó, tơi thật cảm kích nỗ lực bạn thực thay cho http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-105 The ideal candidate should not only perform well under tight deadline pressure but also have a - familiarity with technical standards (A) broad (B) high (C) proud (D) round KEY A high familiarity = hiểu biết CHUYÊN SÂU lĩnh vực - broad familiarity = hiểu biết rộng/ am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, lĩnh vực phải biết dù hay nhiều Ở nói chung chung tiêu chuần kỹ thuật (technical standards) nên chọn BOARD ideal (adj): lý tƣởng, sáng giá > idea (n): ý tƣởng, ý kiến - candidate (n): ngƣời dự thi, ứng cử viên - perform (v): trình diễn, bộc lộ > performance (n) - tight (v): chặt, kín, khó khăn - under pressure (adj): chịu áp lực WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 - familiarity (n): hiểu biết, thông thuộc - standard (n): tiêu chuẩn -DỊCH Ứng cử viên sáng giá ngƣời phải chịu đƣợc áp lực công việc dồn dập mà phải có hiểu biết rộng tiêu chuẩn kỹ thuật http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-106 People are aware of the importance of physical activities which have a significant impact on reducing childhood obesity and chronic disease (A) promotes (B) promote (C) promoting (D) promoted KEY C N/N phrase/V.ing + OF + N/N phrase/V.ing Ta thấy chỗ trống điền (D) ADJ khơng phù hợp nghĩa để hình thành cấu trúc: ADJ + ADJ + N Chỉ phƣơng án (D) GERUND phù hợp - promote (v): tăng cƣờng, xúc tiến, thăng cấp - be aware of: có nhận thức, có ý thức - physical activitiy: hoạt động thể chất, thể dục thể thao - significant (adj): quan trọng, đáng kể - impact (n), (v): va chạm, tác động - reduce (v): giảm thiểu, hạ thấp WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 - childhood (n): thời thơ ấu, tuổi thơ - obesity (n): trì trệ, bênh béo phì - chronic (adj): kinh niên - disease (n): bênh, bênh tật - chronic disease: bênh kinh niên, bệnh mãn tính DỊCH Mọi ngƣời nhận thức đƣợc việc tăng cƣờng hoạt động thể dục thể thao có tác động đáng kể đến việc giảm thiểu bênh béo phì trẻ nhỏ bênh mãn tính http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-107 Over the past three months, employees have been working - with support staff to accomplish their goals, working an average of eight hour per day (A) initially (B) originally (C) primarily (D) numerically KEY C - initial = original (adj): ban đầu, nguyên, nguyên thủy - primary (adj): đầu tiên, nguyên thủy, sơ đẳng, chính, chủ yếu - numeric (adj): thuộc số - employee (n): ngƣời đƣợc thuê, công nhân viên - employer (n): ngƣời thuê, ông chủ - support (n), (v): ủng hộ, hỗ trợ - staff (n): đội ngũ nhân viên - accomplish (v): thực hiện, hoàn thành - average (n), (adj), (v): trung bình, tính trung bình - WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 DỊCH Hơn tháng qua, nhân viên làm việc chủ yếu với với đội ngũ nhân viên hỗ trợ trung bình tiếng ngày để hồn thành đƣợc mục tiêu http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-108 While smokers are highly - of the ban on smoking in workplaces, most nonsmokers support the ban (A) critic (B) critically (C) critical (D) criticism KEY C CRITICAL + OF + S.O/S.T -Sau TO BE ADJ NOUN đóng vai trò bổ ngữ (COMPLEMENT) > loại đƣợc (B) ADV > loại tiếp đƣợc hai danh từ (A) (D) vì: “Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho từ loại NGOẠI TRỪ danh từ (noun) đại từ (pronoun).” critic (n): nhà phê bình - criticism (n): phê bình, lời phê bình - critical (adj): tính phê bình, nguy cấp - ban (n), (v): cấm đoán, cấm đoán - support (n), (v): ủng hộ, hỗ trợ -DỊCH Trong ngƣời hút thuốc trích lệnh cấm hút thuốc nơi làm việc hầu hết ngƣời khơng hút thuốc lại ủng hộ WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-109 All the forms you submit must be postmarked no later than the specified date - they will be considered untimely (A) or else (B) besides (C) on account of (D) either KEY A - no later than: không muộn - or else (idiom): khơng - besides = in addition to (prep.), (adv): - on account of = due to = owing to = because of - either: hai - form (n): đơn, biểu mẫu - submit (v): nộp, đệ trình - postmark (v), (n): dấu bƣu điện, đóng dấu bƣu điện - specify (v): rõ, ghi rõ > specified (adj): đƣợc ghi rõ - consider (v): cân nhắc, xem xét - untimely (adj), (adv): không lúc, không thời điểm DỊCH Tất đơn từ bạn nộp phải đƣợc đóng dấu bƣu điện trƣớc ngày quy định, khơng bị coi nhƣ không nộp hạn http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-110 WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 It looks like directors of the corporate finance division - the details of managerial compensation contracts (A) regulate (B) regulating (C) regulates (D) is regulated KEY A -Trong câu thiếu VERB - loại (D) mang nghĩa bị động, dịch khơng - loại (B) phân từ RÚT GỌN MĐQH câu chƣa có VERB “Trong câu, có động từ có nhiêu mệnh đề ngƣợc lại” - loại (C) vì: “Cụm giới từ khơng làm CHỦ TỪ/TÚC TỪ câu ko ảnh hƣởng đến việc chia thì, chia ngơi, chia số câu”, dùng để dịch nghĩa câu thơi IT chủ từ giả > DIRECTORS chủ từ số nhiều corporate (n): cơng ty, đồn thể - division = department (n): phòng, ban, ngành, phận - regulate (v): điều chỉnh - detail (n), (v): chi tiết, tỉ mỉ - compensate (v): đền bù, bồi thƣờng, trả thù lao > compensation (n) -DỊCH Có vẻ nhƣ giám đốc phận tài cơng ty điều chỉnh diều khoản chi tiết hợp đồng tiền lƣơng bậc quản lý http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-111 As a financial planner, Mr Martin has a comprehensive - of the legal process, WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 as well as financial and tax issues (A) knowledge (B) opinion (C) ability (D) collector KEY A knowledge (n): kiến thức, hiểu biết - opinion (n): ý kiến, quan điểm - ability (n): lực, khả - collector (n): ngƣời sƣu tàm, nhà sƣu tầm - comprehensive (adj): hiểu, thấu hiểu > comprehend (v) - legal (adj): hợp pháp - process (n): trình, quy trình - issue (n): đề tài, vấn đề -DỊCH Là nhà hoạch định tài chính, Mr Martin có kiến thức tồn diện quy trình pháp lý nhƣ vấn đề tài thuế http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-112 If you send the - information, I’ll drop by your area to look for suitable housing (A) enthusiastic (B) serious (C) pertinent (D) appreciative KEY C WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-125 Any discarded electronic device can be recycled less harmfully, using an effective - developed by researchers (A) availability (B) status (C) usage (D) technique KEY D RÚT GỌN MĐQH: “…….an effective technique (WHICH WAS) developed by researchers.” @@@ Sử dụng V.ing thay cho mệnh đề “BECAUSE + S +V……” He felt tired, he went to bed early > Feeling tired, he went to bed early - availability (n): có hiệu lực, có giá trị - status (n): tình trạng, địa vị, cấp bậc - usage (n): cách sử dụng > use (v): sử dụng - technique (n): phƣơng pháp, kỹ thuật - electronic (adj): thuộc điện tử - discard (n), (v): phế phẩm, vứt bỏ, loại bỏ > discarded (adj) - device (n): thiết bị, dụng cụ, máy móc - recycle (v): tái chế - harmful (adj): có hại, gây hại (+ to) - effective (adj): có hiệu lực, có kết - research (v), (n): nghiên cứu, việc nghiên cứu DỊCH Bất kì thiết bị phế phẩm điện tử đƣợc tái chế để độc hại sử dụng phƣơng pháp ký thuật hiệu đƣợc phát triển nhà nghiên cứu WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-126 The Victoria Hotel, - we stay during our summer vacation, will be torn down for extension renovations (A) when (B) where (C) in that (D) in it KEY B - WHEN đƣợc dùng để thay cho thời điểm, mốc thời gian - WHERE đƣợc dùng để thay cho địa điểm - loại (C) THAT khơng sau GIỚI TỪ khơng với MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHƠNG HẠN ĐỊNH (nằm cặp dấu phẩy) - loại (D) ĐẠI TỪ QUAN HỆ thay cho CHỦ TỪ/TÚC TỪ rồi, nên đƣợc lƣợc bỏ - tear down = destroy (v): phá hủy - extension (n): mở rộng > extend (v): mở rộng - renovation (n): cải tiến, nâng cấp > renovate (v) DỊCH Khác sạn Victoria, nơi mà nghỉ lại suốt kỳ nghỉ hè, đƣợc phá hủy để mở rộng nâng cấp http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-127 WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 We are not happy to announce that due to recent cutbacks on members, we won’t be able to accept new project - further notice (A) except (B) next to (C) onto (D) until KEY D - except (v), (prep.), (conj): ngoại trừ, trừ - next to = beside = by (prep.): bên cạnh - onto (prep.): phía trên, lên - until = till (prep.), (conj): (+ thời gian) - cutback (n): cắt giảm DỊCH Chúng không vui phải thông báo đợt cắt giảm nhân viên nên tiếp nhận dự án có thơng báo http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-128 As most of the conference sessions are - fully booked, people are encouraged to find alternatives from other seminars (A) well (B) soon (C) already (D) never WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 KEY B conference (n): hội nghị - session (n): phiên họp, kỳ họp - book (v): đặt chỗ - encourage (v): khuyến khích, cổ vũ # discourage (v): làm nản chí, nản lòng - alternative (n), (adj): thay đổi, luân phiên, lựa chọn - seminar (n): hội thảo -DỊCH Do phần lớn buổi hội nghị đƣợc đặt chỗ trƣớc hết nên ngƣời đƣợc khuyến khích lựa chọn buổi hội thảo thay khác http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-129 The agreed-upon - sanctions are not limited to tariffs, trade barriers, and import or export quotas imposed on individual countries (A) economic (B) economically (C) economist (D) economy KEY A -Chỗ trống cần ADJ bổ nghĩa cho NOUN phía sau - loại (A) economic (adj): thuộc kinh tế - loại (C) economist (n): nhà kinh tế học (D) economy (n): kinh tế @@@ RÚT GỌN MĐQH: WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 “……quotas (WHICH WERE) imposed on individual countries agreed-upon (adj): đƣợc thỏa thuận - sanction (n): phê chuẩn, thừa nhận, đồng ý - limit (v), (n): giới hạn, hạn chế, ranh giới - tariff (n): thuế quan - barrier (n): chƣớng ngại vật, hàng rào - import (n), (v): nhập # export (n), (v): xuất - quota (n): hạn ngạch - impose (v): chịu thuế, gánh thuế (+ on/upon) - individual (adj): riêng lẻ, riêng biệt -DỊCH Các điều khoản kinh tế thỏa thuận khơng bị hận chế thuế quan, rào cản thƣơng mại, hạn ngạch xuất nhập đánh vào quốc gia http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-130 The proposed compensate plans have been - and will be amended to comply with new rule (A) reviewed (B) searched (C) advised (D) reached KEY A review (v): xem lại, nhìn lại, duyệt lại - search (v): tìm kiếm (+ for) - advise (v): khuyên bảo > advice (n): lời khuyên - reach (v): vƣơn đến, đạt đƣợc, chạm đến - propose (v): đề xuất, đề nghị > proposal (n) WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 - compensate (v): bồi thƣờng, đền bù - amend (v): cải thiện, cải tạo, sửa đổi - comply (v): tuân theo, làm theo (+ with) -DỊCH Các kế hoạch đền bù ffƣợc đề xuất đƣợc xem xét đƣợc sửa đổi để phù hợp với quy định http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-131 The unions requested they be offered - pay increases equaling about 40,000 dollars a year (A) substantiate (B) substantially (C) substance (D) substantial KEY D Nhiều bạn gặp dạng VERB +…….+ NOUN lúng túng, nên chọn ADJ để bổ nghĩa cho NOUN phía sau chọn ADV để bổ nghĩa cho VERB phía trƣớc “Vị trí trạng từ cách thức đứng sau động từ đứng sau túc từ động từ (nếu có) Nhƣng túc từ động từ cụm từ dài, mệnh đề, câu ta đƣa trạng từ trƣớc động từ để nhấn mạnh tránh gây nhầm lẫn.” - He speaks well English (sai) - He speaks English well (đúng) - He walks slowly - He slowly walks down the street with his son ### Vậy chỗ trống cần điền ADJ để hình thành CỤM DANH TỪ đóng vai trò TÚC TỪ ĐỘNG TỪ WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 PRESENT SUBJUNCTIVE (Hiện giả định - Hiện bàng thái cách) It + to be + ADJ + that + S + (not) + V(-to) số ADJ bao gồm: essential, necessary, urgent, substantial, important, significant, vital, crucial, imperative, mandatory, critical, to V + that + S + (not) + V(-to) số Verb bao gồm: suggest, recommend, propose, insist, require, request, advise, urge, ask, order, desire, demand, command, RÚT GỌN MĐQH: “……pay increases which equal…….” > equaling - union (n): liên minh, nghiệp đồn, cơng đồn - request (v), (n): yêu cầu, đề nghị, thỉnh cầu - offer (v), (n): cho, tặng, đƣa - substantial (adj): quan trọng, đáng kể - pay increase (n): mức tăng lƣơng - equal (v), (n), (adj): ngang, -DỊCH Cơng đồn u cầu họ phải đƣợc tăng mức lƣơng đáng kể ngang với 40,000 đôla năm http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-132 The website sponsored by the city monitoring committee will help you protect - against Internet threats (A) yours (B) your WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 (C) yourself (D) your own KEY C Chỗ trống cần điền pronoun/N/N phrase/V.ing đóng vai trò TÚC TỪ động từ - loại (A) đại từ sở hữu vật thuộc sở hữu “của bạn” đƣợc nhắc đến trƣớc - loại (B) tính từ sở hữu bắt buộc phải có N/N phrase/V.ing theo sau - loại (D) ON ONE’S OWN @@@ RÚT GỌN MĐQH: “The website (WHICH WAS) sponsored by……” - sponsor (n), (v): đỡ đầu, bảo trợ, đảm trách - monitor (v): giám sát, huy - committee (n): hội đồng, ủy ban - threat (n): đe dọa, mối đe dọa DỊCH Website đƣợc đảm trách ủy ban giám sát thành phố giúp bạn bảo vệ thân khỏi mối đe dọa từ Internet http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-133 Maintenance checks are regularly conducted to - the life of sophisticated equipment at the company’s expense (A) emerge (B) persist (C) endure (D) prolong WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 KEY D emerge (v): xuất hiện, lên, lên - persist (v): khăng khăng, cố chấp, bền bỉ - endure (v): chịu đựng, kéo dài, tồn - prolong (v): kéo dìa, nối dài, gia hạn - maintenance (n): bảo trì, bảo dƣỡng - regular (adj): thông thƣờng, thƣờng xuyên > regularly (adv) - conduct (v): tiến hành, diễn - sophisticated (adj): tinh vi, phức tạp, rắc rối - equipment (n): trang thiết bị - expense (n): chi phí > expensive (adj): đắt đỏ -DỊCH Việc kiểm tra bảo dƣỡng thƣờng xuyên đƣợc tiến hành nhằm kéo dài tuổi thọ trang thiết bị tinh vi chi phí cơng ty http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-134 The new aquarium scheduled to be constructed in the center of town will be - attractive to people who have young children (A) so much (B) sure (C) especially (D) particular KEY C PHÂN BIỆT SPECIAL – ESPECIAL – PARTICULAR @@@ SPECIAL (adj): tính chất khác biệt vật hay ngƣời, WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 nhấn mạnh đến đặc biệt thân vật ngƣời đó, nhƣ special person, special occasions Ex: Delta Force, is a U.S Army component of JointSpecial Operations Command On special occasions (Noel, Thankgiven…) my family has wine with our meal, but certainly not everyday (Trong dịp đặc biệt (Noel, lễ Tạ Ơn…) gia đình chúng tối uống rƣợu với thịt nhƣng ngày nghĩa có ngày ăn uống linh đình nhƣ ngày khác khơng nhƣ vậy.) ESPECIAL (adj): đƣợc sử dụng, thƣờng dùng cho trƣờng hợp với ý nghĩa trội, bật SO SÁNH với khác As an only child, he got especial attention (Vì nên cậu bé nhận đƣợc quan tâm đặc biệt nghĩa so với đứa trẻ khơng phải đƣợc quan tâm đặc biệt hơn) PARTICULAR (adj): đƣợc dùng để vật, việc hay cá nhân cụ thể có tính đặc thù, riêng biệt Nó nhấn mạnh với cụ thể không chung chung Ex: Tuan was an particular pupil in my class (Tuấn học sinh cá biệt lớp học tơi) Lƣu ý dạng “ESPECIALLY” “PARTICULARLY” có nghĩa đặc biệt tất cả, với hàm ý nhấn mạnh nghĩa với thành ngữ “IN PARTICULAR” RÚT GỌN MĐQH: “The new aquarium (WHICH IS/WAS) scheduled to be constructed…….” - aquarium (n): công viên hải dƣơng - schedule (v), (n): lên kế hoạch, lên lịch trình, dự định - construct (v): xây dựng > construction (n): cơng trình xây dựng - attractive (adj): thu hút, hút, hấp dẫn > attract (v): thu hút, hấp dẫn DỊCH Công viên hải dƣơng dự kiến đƣợc xây dựng trung tâm thị trấn đặc biệt thu hút bậc phụ huynh có nhỏ http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-135 WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 We are sorry to tell you that your name will be - from our mailing list since we have not yet received your payment (A) removed (B) replaced (C) sent (D) stored KEY A remove (v): di dời, loại bỏ, xóa bỏ, tháo - replace (v): thay - store (v): bảo quản, cất giữ > store (n): cửa hàng - payment (n): tiền thù lao, tiền chi phí, tiền tốn -DỊCH Chúng tiếc phải thông báo với bạn tên cảu bạn bị xóa khỏi danh sách liên hệ chúng tơi chƣa nhận đƣợc tiền toán bạn http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-136 This notice provides general guidance on how you can obtain the best available information - other sources (A) over (B) behind (C) from (D) out of WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 KEY C over (prep.): bên trên, vƣợt qua - behind (prep.): phía sau - from (prep.): từ (địa điểm đó) - out of (prep.): khỏi (địa điểm đó) - general (adj): thông dụng, - guidance (n): hƣớng dẫn, dẫn - obtain (v): giành đƣợc, thu đƣợc - source (n): nguồn, nguyên nhân -DỊCH Thông báo cung cấp hƣỡng dẫn cách bạn có đƣợc thơng tin có sẵn từ nguồn tin khác http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-137 You will have a full week at the resort of your -, departing on July 20 and arriving back in Tokyo on July 26 (A) choose (B) choice (C) choices (D) chose KEY C Chỗ trống cần điền NOUN đằng trƣớc có TÍNH TỪ SỞ HỮU “your” > loại (A) khứ phân từ (D) động từ khứ đơn Ta hiểu câu nhƣ sau: > You will have a full week at the resort that you chose > Bạn có tuần khu resort mà bạn chọn => Ta viết lại nhƣ sau: WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 - You will have a full week at the resort of your choice > resort mà bạn chọn để CHỈ CÓ MỘT, nên đáp án MỘT lựa chọn "CHOICE" DỊCH Bạn có nguyên tuần nghỉ khu nghỉ mát bạn chọn, khởi hành vào 20 tháng Tokyo ngày 26 tháng http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-138 - inexperienced, individuals with the willingness to learn will make a difference in the foreseeable future (A) Until (B) Despite (C) Although (D) Otherwise KEY C -RÚT GỌN MĐQH: “Although (INDIVIDUALS ARE) inexperienced, THOSE WHO with the willingness……” loại (A) until sau cụm từ, mệnh đề, câu thời gian - loại (B) sau DESPITE N/N phrase/V.ing - loại (D) otherwise không đứng đầu câu -MẸO TOEIC: Trong đáp án có từ giống nghĩa từ đáp án Khi ta xét yếu tố khác nhƣ: THOUGH/ALTHOUGH/ EVEN THOUGH + CLAUSE DESPITE/ IN SPITE OF + N/N PHRASE/V.ING WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 - inexperienced (adj): thiếu kinh nghiệm # experienced (adj): trải - individual (n): ngƣời, cá nhân - willingness (n): sẵn lòng, tự nguyện - foreseeable (adj): thấy đƣợc, dự đoán đƣợc - otherwise (adj), (adv), (conj): khác, khơng -DỊCH Mặc dù thiếu khinh nghiệm, nhƣng cá nhân với lòng nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi tạo khác biệt tƣơng lai gần/có thể nhận thấy tƣơng lai http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-139 It was likely that the results of our study were heavily influenced - individual experience and skills participants had, according to the report (A) toward (B) due (B) by (D) when KEY C -CÔNG THỨC THỂ BỊ ĐỘNG [ S + TO BE + (BEING) + V3/ED (+ BY……)] đề TOEIC, ta thấy thiếu thành phần bổ khuyết thành phần vào câu result (n): kết quả, thành - study (n): nghiên cứu, điều tra, học tập - influence (n), (v): ảnh hƣởng, tác động, chi phối > influenced (adj) - participant (n): ngƣời tham gia - toward (prep.): phía WEBUTD.NET Hướng dẫn giải chi tiết Test 3, Economy RC1 DỊCH Theo nhƣ báo cáo, nhƣ kết nghiên cứu bị ảnh hƣởng lớn kinh nghiệm kỹ mà ngƣời tham gia có/sở hữu http://webutd.net/eco-1-test-3-cau-140 Even if education is theoretically free of charge, parents - have to pay the increasingly high cost of schooling clothing, books, materials and transport costs (A) always (B) usually (C) still (D) yet KEY C loại (A) (B) TRẠNG TỪ TẦN SUẤT (adverbs of frequency) phải đứng sau TO BE/MODAL VERBS đứng trƣớc ĐỘNG TỪ THƢỜNG - loại (D) YET đầu mệnh đề, đứng sau TRỢ ĐỘNG TỪ It have not yet done Jane is wheelchair bound, yet she is an invaluable employee of the Shellfish and Oyster Encrust Business companỵ theoretic (adj): thuộc lý thuyết, lý thuyết > theoretically (adv) - free of charge (adj): miễn phí - increase (v): gia tăng -DỊCH Ngay theo lý thuyết giáo dục đƣợc miễn phí, nhƣng phụ huynh trả khoản phí ngày tăng nhƣ tiền đồng phục, sách vở, sở vật chất phí vận chuyển đƣa đón học
- Xem thêm -

Xem thêm: Test3 economy RC1 , Test3 economy RC1

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn