Kỹ năng tổ chức hội nghị ppt

20 190 0
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:41

Kỹ năng tổ chức hội nghị hiệu quả; Kỹ năng tổ chức hội họp 1 NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ I.I NHỮNG TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỔ II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG II TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỔ III PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG III TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỔ NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ I.I NHỮNG TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỞ Khái Khái niệm niệm Tở chức và điều hành hội họp thực thi công vụ là biện pháp hoạt động quản ly nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, đánh giá quá trình thực thi công vụ theo mục tiêu xác định 2 Vai Vai tro tro Phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất thực thi công vụ Phát huy trí tuệ tập thể thảo luận và huy động các nguồn lực thực thi công vụ Phát triển phương pháp kỹ quản ly và thực thi công vụ 3 Nguyên Nguyên tắc tắc Sự cần thiết Tính khoa học Đảm bảo Tính nghệ thuật II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG II TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỞ  Bước 1: Ch̉n bị tở chức  Bước 2: Điều hành hội nghị  Bước 3: Công việc sau hội nghị  Bước 1: Chuẩn bị Nội dung, tài liệu Con người (Chuẩn bị/điều hành/tham dự ̣) Cơ sở vật chất và các điều kiện khác  Bước 1: Chuẩn bị Lập kế hoạch Kỹ Phân công, phối hợp Kiểm tra, đánh giá Gửi trước tài liệu Lưu y Chuẩn bị y kiến Rà soát công việc  Bước 2: Điều hành hội nghị Khai mạc Thảo luận Kết luận  Khi khai mạc Rõ mục tiêu, yêu cầu Cần Cần R 33 R Rõ nội dung, thời gian Rõ trách nhiệm  Khi điều hành thảo luận Nội dung Cần Cần rõ rõ Cách thức tham gia Thời gian Kỹ điều hành Lắng nghe Quan sát, bao quát Gợi mở Định hướng, dẫn dắt Quản ly thời gian Quản ly mục tiêu Thu thập thông tin Xử ly thông tin Thuyết phục 10 Ra quyết định 11 Tổng hợp 12 Xử ly tình huống  Tình huống có thể xảy điều hành - Người chủ trì lúng túng/rối - Triển khai không hết nội dung của hội nghị - Nhiều y kiến trái chiều/không có y kiến - Ý kiến dài/lan man /chất vấn nhiều - Bất bình với người chủ trì - -  Khi tham gia ý kiến Bày tỏ sự thống nhất hoặc không thống nhất? Cần Cần đảm đảm bảo bảo Bổ sung, đóng góp gì? Kiến nghị, đề xuất gì?  Khi kết luận Rõ việc Rõ người ro 55 ro Rõ chế, trách nhiệm Rõ điều kiện Rõ tiến độ, sản phẩm  Bước 3: Công việc sau hội nghị Hoàn tất Triển khai Đánh giá, rút kinh nghiệm Tiêu chí cuộc họp thành công ? Dễ hiểu Đảm bảo bảo Đảm Dễ nhớ Dễ thực hiện Làm cho cho Làm người dự dự họp họp người Thoải mái Muốn làm việc III PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG III TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỔ Rà soát R 33 R Rèn luyện Rút kinh nghiệm ... QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG II TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỔ III PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG III TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ... Sự cần thiết Tính khoa học Đảm bảo Tính nghệ thuật II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG II TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỞ  Bước 1: Ch̉n... dự dự họp họp người Thoải mái Muốn làm việc III PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ NĂNG NĂNG III TỔ CHỨC CHỨC VÀ VÀ ĐIỀU ĐIỀU HÀNH HÀNH HỘI HỘI NGHI NGHI TỔ Rà soát R
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng tổ chức hội nghị ppt, Kỹ năng tổ chức hội nghị ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn