Kỹ năng phân công công việc ppt

11 151 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Mai Thị Viện NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHÂN PHÂN I.I NHỮNG CÔNG CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC CÔNG II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG II PHÂN CÔNG CÔNG CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN III BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ III NĂNG PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC NĂNG Mai Thị Viện NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG I.I NHỮNG CÔNG VIỆC VIỆC TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU CÔNG Khái Khái niệm niệm Phân công công việc là phân chia hoạt động (lĩnh vực) giao việc phù hợp và các điều kiện cần thiết cho cá nhân, tổ chức có khả hoàn thành theo yêu cầu công vụ Mai Thị Viện Vai Vai tro tro  Với người người được được Với phân công công phân Với người người Với phân công công phân Nâng cao Giảm Tích lũy Có Có kinh nghiệm Phát triển Đúng việc, đúng người, đạt chất lượng Mai Thị Viện   Yêu Yêu cầu cầu Ro Đúng (điều kiện, thời gian, địa điểm) (người, việc thời điểm) Có (kiểm tra, báo cáo, kết quả) Mai Thị Viện II CÁC CÁC BƯỚC, BƯỚC, KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG CÔNG CÔNG II VIỆC TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU VIỆC Bước 1 Giao Giao việc việc Bước Việc Chọn Chọn Người Phương thức, điều kiện Mai Thị Viện  Các Các kỹ kỹ năng cần cần có có  Đối chiếu việc với người Nhận dạng công việc Ráp nối việc với người Mai Thị Viện Bước 2 Theo Theo dõi, dõi, giám giám sát sát việc việc thực thực thi thi Bước Định hướng, hướng dẫn Đ 33 Đ Đôn đốc, điều chỉnh Động viên, khuyến khích Mai Thị Viện Bước 3 Đánh Đánh giá giá kết kết quả quả công công việc việc Bước Nhận kết quả Đối chiếu Kết luận Mai Thị Viện III CÁCH CÁCH THỨC, THỨC, BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN III KỸ NĂNG NĂNG PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC KỸ Rà soát, đánh giá bản thân Đề xuất xuất Đề công thức thức công R 33 R Rèn luyện Rút kinh nghiệm Mai Thị Viện Tóm lại lại :: Tóm Đó chính chính là là hiệu hiệu quả quả Đó của phân phân công công của công việc việc trong công thực thi thi công công vụ vụ thực Mai Thị Viện ... ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHÂN PHÂN I.I NHỮNG CÔNG CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC CÔNG II QUY QUY TRÌNH, TRÌNH, KỸ KỸ NĂNG NĂNG II PHÂN CÔNG CÔNG CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC PHÂN III BIỆN BIỆN PHÁP... TRIỂN TRIỂN KỸ KỸ III NĂNG PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG CÔNG CÔNG VIỆC VIỆC NĂNG Mai Thị Viện NHỮNG VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ CHUNG CHUNG VỀ VỀ PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG I.I NHỮNG CÔNG VIỆC VIỆC TRONG TRONG... CÁC BƯỚC, BƯỚC, KỸ KỸ NĂNG NĂNG PHÂN PHÂN CÔNG CÔNG CÔNG CÔNG II VIỆC TRONG TRONG HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CÔNG CÔNG VU VU VIỆC Bước 1 Giao Giao việc việc Bước Việc Chọn Chọn Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng phân công công việc ppt, Kỹ năng phân công công việc ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn