Các cụm từ hay gặp hay thi trong TOEIC cần phải nhớ

3 82 1
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:29

Các cụm từ hay gặp hay thi TOEIC cần phải nhớ Danh từ không đếm - Clothing /’klouðiɳ/ : quần áo - Baggage /ˈbagɪdʒ/: hành lí - Furniture /ˈfəːnɪtʃə/: đồ đạc, nội thất - Research /rɪˈsəːtʃ /: việc nghiên cứu - Luggage /ˈlʌgɪdʒ/ : hành lí - Evidence /ˈɛvɪd(ə)ns/ : minh chứng - Cash /kaʃ/: tiền mặt - Information /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/ : thông tin - Housing /haʊzɪŋ/: chỗ - Merchandise /ˈməːtʃ(ə)ndʌɪs/ : hàng hóa - Advice /ədˈvʌɪs/ : lời khuyên - Permission /pəˈmɪʃ(ə)n/ : cho phép - Management : quản lý Advertising : quảng cáo Employment : việc thuê mướn Exquipment : trang thiết bị Homework : BTVN Housework : Công việc nhà Knowledge : Kiến thức Machinary : máy móc Money : tiền Population : dân số Recreation : nghỉ ngơi thư giãn Stationary : Văn phòng phẩm Traffic : giao thơng Luggage/baggage : hành lý News : tin tức Staff : Nhân viên Access cho phép - Các danh từ có giống tính từ hay nhầm lẫn - Potential (adj, n ) : Tiềm - Proposal (n) – lời đề nghị - Representative : Người đại diện - Chemical (n, adj) – hóa chất - Detective : Trinh thám - Objective (n) – mục tiêu, - Renewal : làm , cải tổ - Preservative (n) – chất bảo quản - professional (n, adj) - chuyên gia, - Relative (adj, n ): Người hàng xóm = - Individual (n, adj) - cá nhân, - Approval (n) phê chuẩn, đồng ý - Arrival : có mặt - Use (v, n ): Việc sử dụng(the use of sth - Excutive : ủy viên ban quản trị ) - Native : người địa - Reduce (v, n ) : giảm bớt, cắt giảm - Alternative : thay - Innitiative : khởi xướng - - Inccentive (n) to sth : khuyến neiboorhood khích làm Danh từ ghép : TỰ HỌC TOEIC | Mr.son 0987700332 Group : Nhóm học TOEIC Page - Customer satisfaction: hài lòng khách - Sales department: phòng kinh doanh hàng (= client satisfaction) - Sales force: lực lượng bán hàng, phận - Advertising company: công ty quảng cáo bán hàng - Application form: đơn xin việc - Sales manager: giám đốc bán hàng, giám - Performance evaluation: đánh giá hiệu đốc kinh doanh suất làm việc - Sales target: mục tiêu bán hàng - Assembly line: dây chuyền lắp ráp - Savings account: tài khoản tiết kiệm - Company policy: sách cơng ty - Sports complex: khu phức hợp thể thao - Information desk: bàn thông tin, bàn tiếp - Overseas trip: chuyến cơng tác nước ngồi tân - Contract negotiation /nɪˌɡoʊʃiˈeɪʃn/ : đàm - Membership fee: phí hội viên phán hợp đồng - Staff productivity: suất nhân viên - Product line : dòng sản phẩm - Delivery company: cơng ty vận chuyển - Service desk: bàn phục vụ - Attendance record: phiếu điểm danh, tờ - management system : hệ thống quản lý điểm danh - attendance allowance : Sự cho phép có mặt - Work schedule: lịch làm việc - retirement plan : kế hoạc nghỉ hưu - Registration instruction: hướng dẫn đăng ký Some nouns that are plural in form but singular in meaning are: - Athletics : vận động viên - Economics : kinh tế - Biliards : trò bi a - Eyeglasses : kính mắt - Blues : loại nhạc - Gymnastics : thể hình - Civics : khoa trị - Headquater : trụ sở - Crossroads : giao lộ - Mathematics : mơn tốn học - Pants/ trousers/ - News : tin tức - Politics : Chính trị Một số trạng từ đặc biệt : a Late(adj, adv) : = after the corect time – muộn b lately (adv) = recenttly = gần TỰ HỌC TOEIC | Mr.son 0987700332 Group : Nhóm học TOEIC Page c hard(adj, adv) : tính từ mang nghĩa cứng, khó – trạng từ mang nghĩa vất vả, chịu khó d hardly (adv) = almost not = gần không e high (adj, adv ) = cao f highly (adv) = very much : nhiều, g most/ most of (adj) nghĩa : majority, greater part = phần lớn h most(adv) : the greatest : nhiều -> she is the most popular girl in school i mostly (adv) nghĩa : mainly Generally, usually – thường là, chủ yếu là, phần lớn j good (adj) : tốt, tuyệt/ well (adv) : tốt, giỏi … k Fast(adj, adv ) l Only (adj) : -> she was only person abie to it m Only(adv) : chỉ, -> he only live just round the conrner n Pretty (adj ) : đẹp, hay -> prettly girl / pretty (dv) : -> pretty good o Right (adj) : tốt, -> the right answer / right (adv) : ngay, thẳng -> stand right here p Short(adj) : ngắn, thiếu->a short memory/Short(adv): đột ngột -> to stop short Note : Các từ hay với hightly TOEIC : q r s t u v Hightly Hightly Hightly Hightly Hightly Hightly Regared : đánh giá cao Recommened : để cử đánh giá cao skilled : kỹ xuất sắc structureed : cấu trúc cao Trained tập duyện kỹ lưỡng competitive : cạnh tranh cao Conjunctions - Because= now that= for=since= seeing that= given that=as + mệnh đề - Because of= due to= owing to=on account of + cụm: bởi, - Although= though= even though +mệnh đề: Mặc dù - Desipte = in spite of +cụm: Despite/ in spite of + the fact that +mệnh đề TỰ HỌC TOEIC | Mr.son 0987700332 Group : Nhóm học TOEIC Page ... trạng từ đặc biệt : a Late(adj, adv) : = after the corect time – muộn b lately (adv) = recenttly = gần TỰ HỌC TOEIC | Mr.son 0987700332 Group : Nhóm học TOEIC Page c hard(adj, adv) : tính từ mang... Short(adj) : ngắn, thi u->a short memory/Short(adv): đột ngột -> to stop short Note : Các từ hay với hightly TOEIC : q r s t u v Hightly Hightly Hightly Hightly Hightly Hightly Regared : đánh giá... of + cụm: bởi, - Although= though= even though +mệnh đề: Mặc dù - Desipte = in spite of +cụm: Despite/ in spite of + the fact that +mệnh đề TỰ HỌC TOEIC | Mr.son 0987700332 Group : Nhóm học TOEIC
- Xem thêm -

Xem thêm: Các cụm từ hay gặp hay thi trong TOEIC cần phải nhớ , Các cụm từ hay gặp hay thi trong TOEIC cần phải nhớ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn