Buổi chữa 1

3 53 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:29

DAY WEEK Chữa bai buổi On behalf of sb = thay mặt cho In charge of = be responsible for = chịu trách nhiệm In case : trường hợp … Analysis : phân tích Once a year/month/ week/ = một/năm/tháng/tuần lần annual = hàng năm Weekly = hàng tuần prize : giải thường price : giá = cost highly + recomended / appricicated … illegal : bất hợp pháp legal : hợp pháp - be adj enough for sb to sth - enough Ns = đủ intend to sth = dự định làm bring phải present submit gửi (Có thể gửi qua mạng ) focus on sth/ doing sth : tập trung vào làm ability to sth = có khả làm ability of sb/sth : khả ai/cái be able to = can in light of = because of + cụm danh từ = because = since = as = now that = seeing that + clause = Mệnh tính ngữ rút gọn : All commuters who use the ……  All commuters using… the sử dụng mệnh đề tính ngữ rút gọn dạng chủ động - TỰ HỌC TOEIC Page DAY WEEK Cách chuyền từ mệnh đề tính ngữ sang mệnh đề tính ngữ rút gọn - Chủ động : bỏ đại từ quan hệ động từ to be động từ chuyển Ving với - Bị động : Bỏ đại từ quan hệ (which, why,where … ) động từ be động từ chuyển Vp2 với - Trong câu cần điền danh từ có danh từ Ving danh từ gốc Thì ưu tiên chọn danh từ gốc đằng sau khơng có tân ngữ chọn Ving đằng sau có tân ngữ ln order to become a member ofthe country club Applicants have to meet the strict- -set by the club president the strict requirements set by the club president Trước danh từ phép điền loại Tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau a Trong câu có tình từ Ving tính từ Ved với tính từ gốc ưu tiên chọn tính từ gốc b Trong câu có tính từ Ving tính từ ved : Chọn Ving danh từ vật (thường vật 80%) Chọn tính từ Ved danh từ người Danh từ để tạo thành cụm danh từ trường hợp danh từ đứng trước có vai trò tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau -> phải học cụm danh từ vd : confirmation call , identification card , human resources deparment … (HR de … ) TỰ HỌC TOEIC Page DAY WEEK - M0difier (bổ ngữ ) o Tính từ bổ ngữ danh tính đứng trước danh từ (pre modi ) o Cụm giới từ mệnh đề tính ngữ bổ ngữ cho danh đứng sau danh từ (post modi) o Trạng từ bổ ngữ tính từ , động từ, câu - Vị trí trạng từ o Đầu câu o Cuối câu o Giữa câu o Sau be o Trước động từ thường o Giữa trợ động từ thường Sau only after ….-> đảo ngữ : lật trợ động từ (do/does/ did / has/ had/ be )lên trước chủ ngữ động chuyển ngun thể khơng chia Trước tính từ điền tính từ trang từ Nếu trạng từ trạng từ bổ nghĩa cho tình từ Nếu tính từ tính từ bổ nghĩa cho danh từ gốc Note : tính từ đứng trước enough danh từ đứng sau enough TỰ HỌC TOEIC Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Buổi chữa 1 , Buổi chữa 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn