bigstep2- Tài liệu luyện thi toeic hay nhất cho người mới bắt đầu

29 79 0
  • Loading ...
1/29 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:29

Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 TOEIC Grammar (level 500+750) Mục Lục Contents Warming – up! TOEIC Grammar Unit Sự hòa hợp chủ ngữ động từ Unit Cụm động từ/ Thể bị động Unit Thì/ Động từ nguyên mẫu 10 Unit Vị trí danh từ đại từ 17 Unit Vị trí tính từ trạng từ 20 Unit Tính từ số lượng/ so sánh/ phân từ 22 Unit Liên từ 26 Unit Liên kết từ/ Liên từ ghép 27 Unit Đại từ quan hệ 28 Unit 10 Từ Vựng- Nắm vững động từ, danh từ 28 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Warming – up! TOEIC Grammar Các thành phần câu (1)Chức từ loại Từ loại Động từ Chức Ví dụ Diễn tả h{nh động chủ ngữ The plan manager organized a động từ Động từ quan trọng day long-safety workshop c}u, phải x|c định động từ trước tiên Danh từ Có vai trò chủ ngữ( đầu Construction for the new plant danh từ câu) túc từ (sau động từ) will begin next week Tính từ Có chức bổ nghĩa cho Medical experts expressedconcerns danh từ v{ thường đứng trước about the inscreasing use tính từ danh từ danh từ of antibiotics Trạng từ Có chức bổ nghĩa cho We recently hired several sales trạng từ động từ động từ tính từ personel Liên từ Có chức liên kết câu với Because Pierce was sick, he missed Liên từ chủ ngữđộng từ chủ ngữ động từ câu liên kết trạng từ (1) (2) câu the meeting Giới từ Có chức liên kết danh từ, The concert has been canceled thường trước danh từ because of the heavy rain giới từ (cụm) danh từ Nắm vững câu cấu trúc bổ nghĩa (1)Các hình thức cấu trúc bổ nghĩa * Bổ nghĩa trước danh từ Mạo từ + trạng từ+tính từ+danh từ: an inscreasingly popular hobby (a/an/the+ adv + adj + noun) ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 * Bổ nghĩa sau danh từ Danh từ + giới từ + danh từ Danh từ + mệnh đề quan hệ( who/which/that) + động từ The accouting manager [who was tranferered to London branch] was tired last week *Ghi Khi đọc câu Nên phân tích cấu trúc câu theo thứ tự: Xác định động từ Tìm chủ ngữ( thường danh từ) Xác định cấu trúc bổ nghĩa phân tích Xác định hòa hợp chủ ngữ động từ Nắm vững câu mở rộng (1) Mở rộng cấu trúc bổ nghĩa Câu bản: The company fired employees chủ ngữ động từ tân ngữ Thêm trạng từ: The company recently fired employees Thêm tính từ: The company recently fired several employees Thêm (cụm) giới từ: The company on 5th Avenuerecently fired several employees (2) Mở rộng câu cấu trúc liên kết * Liên kết danh từ giới từ The company, which is located in the business district, recently fired employees because of the economic sturnp giới từ (cụm)danh từ ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 * Liên kết liên từ The company, which located on 5th Avenue, recently fired employees because its sales have declined substantially liên từ chủ ngữ động từ (=Because its sales have declined substantially, the company, which located on 5th Avenue, recently fired employees) Unit Sự hòa hợp chủ ngữ động từ Point Sự hòa hợp chủ ngữ động từ nguyên tắc tảng ngữ pháp tiếng anh Verb noun phải hòa hợp số He wants a promotion Hình thức số nhiều/ noun verb Managers want more vacation time Point Sự hòa hợp chủ ngữ động từ không phụ thuộc vào cấu trúc bổ ngữ The reasons [for the delay] have not yet been announced [for the delay] chủ ngữ nên không định động từ The information [about upcoming seminars] is available on the internet Point Chủ ngữ động từ bị chia cách MĐQH MĐQH tạo nên khoảng cách chủ ngữ v{ động từ v{ động từ MĐQH phải hòa hợp với danh từ m{ đại từ quan hệ thay The report [which was submitted yesterday] indicates a significant increase in sales ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 (Bản báo cáo trình ngày hơm qua (cho thấy) gia tăng đáng kể doanh số bán hàng) Chủ ngữ “report” số nên động từ dạng số ít, cụ thể đ}y l{ thêm “s”(indicates) Động từ “was” sau đại từ quan hệ “which” phải hòa hợp với danh từ “report” ( report-was) The members who _ their money to the museum will be eligible for free admission twice a year (A) donating (B) donates (C) to donate (D) donate | TOEIC Grammar nâng cao | Point Sự hòa hợp chủ ngữ động từ X|c định chủ ngữ dựa vào động từ Dựa v{o động từ suy chủ ngữ All full-time [ employee/employees] in our company are eligible for paid sick leave Quick Quiz: _ in computer technology have made it easy to find legal case through the Internet (A) Advance (B) Advancement (C) Advances (D) Advancing Point Một số chủ ngữ dùng với động từ số everyone + động từ số ít/ every, each + danh từ số + động từ số Everyone/ every/each nghĩa l{ số nhiều phải ln dùng với động từ số Ex: Everyone in the committee [has/have] agreed to postpone the meeting ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 (Mọi người hội đồng đồng ý hoãn họp) Nếu động từ nguyên mẫu có to danh động từ (V-ing) chủ ngữ động từ phải số Ex: To spent more money on research and development [has been suggested/ have been suggested] by the consultant one of the + danh từ số nhiều + động từ số one of the + danh từ số nhiều : những…  động từ phải số Chủ ngữ one khơng phải danh từ đứng sau Ex: One of the most important things to achieve your goal [is/ are] to your best Lưu ý: Tên công ty bắt đầu danh từ riêng, từ phía sau dù có “s” xem danh từ số Ex: ABC Inductries Quick Quiz: Almost everyone in the conference _ agreed to proceed with construction profect (A) have (B) having (C) are (D) has Point Một số chủ ngữ dùng với động từ số nhiều Chủ ngữ “A and B”  động từ số nhiều He and I [was/were] at the annual conference to meet some manager from other cities *Ghi chú: The number of + danh từ số nhiều  động từ số “The number of” có nghĩa l{ số lượng, chủ ngữ l{ “the number” nên verb chia dạng số ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Ex: The number of new employees is similar to that of last year A number of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều “A number of” nghĩa l{ số, adj bổ nghĩa cho danh từ sau Chính danh từ sau chủ ngữ nên verb phải chia số nhiều A number of new employees are expected to attend the oriention session *Lưu ý: có bổ sung Cũng hiểu: the number of= số… coi tổng thể số A number of = số lớn Unit Cụm động từ/ Thể bị động Sau động từ khiếm khuyết( Modal verbs), ta dùng động từ nguyên mẫu C|c động từ khuyết thiếu: can, may, might, could, must,should Lưu ý: should/could/might/ + have + p.p ( đ|ng làm gì) Ought to + have + p.p ( nên phải làm gì) Trợ động từ have/ have qu| khứ phân từ ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 - Trong HTHT, sau have/has phải khứ phân từ Sau động từ to be V-ing p.p ( chủ động bị động) Quick Quiz: Many econimicsts have strongly _ the govement’s new bill to raise the property tax (A) criticism (B) criticize (C) criticzing (D) criticized Chủ động: diễn tả chủ thể thực h{nh động n{o The management postponed the annual meeting until next week chủ ngữ động từ tân ngữ Bị động: chủ thể bị t|c động h{nh động n{o The annual meeting will be postponed until next week chủ ngữ động từ ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 | Grammar nâng cao | Hình thức câu chủ động: chủ ngữ + động từ + tân ngữ (1) Thì khứ đơn : The manager sent a memo to all distributors (2) Thì HTHT : The manager has sent a memo to all distributors (3) Thì HTTD : The manager is sending a memo to all distributors (4) Thì tương lai đơn: The manager will sent a memo to all distributors Hình thức câu bị động: chủ ngữ + động từ (1) Thì khứ đơn: A memo was sent to all ditributors by the manager (2) Thì HTHT : A memo has been sent to all ditributors by the manager (3) Thì THTD : A memo is being sent to all ditributors by the manager (4) Thì tương lại đơn: A memo will be sent to all ditributors by the manager  Có thể đo|n nhanh c}u bị động( khơng có tân ngữ) Lưu ý: Trong c}u bị động: can, may, might, could, must,should.+ be+ p.p Quick Quiz: 1.Please remember that all application materials should by next Friday (A) send (B) be sending (C) be sent (D) sending Money refunds will _ into your account within days of your claim ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 (A) deposited (B) to deposit (C) depositing (D) be deposited ( tức ko có chủ ngữ) If you need any assistance, contact one of our financial assitants mệnh đề điều kiện đt nguyên mẫu tân ngữ * Ghi chú: Quick Quiz: Before entering the laboratory, please _ to present your indetification (A) remembering (B) remember (C) remembrance (D) to remember Unit Thì/ Động từ nguyên mẫu 10 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 (1) Danh động từ khơng có mạo từ danh từ (2) Danh động từ có tân ngữ theo sau (thường danh từ), thân danh từ khơng có tân ngữ Danh động từ: The manager has decided to discontinue producing lady’s hats Ban điều hành định ngưng sản xuất nón(mũ) cho ph|i nữ producing tân ngữ tân ngữ cho discontinue lại có tân ngữ theo sau Danh từ The manager has decided to discontinue production of lady’s hats production tân ngữ cho discontinue ,sau production giới từ of , production danh từ nên khơng có tân ngữ theo sau ( cấu trúc n1 of n2) Quick Quiz: It is expected that we will begin _ our new line of portable priners next month (A) production (B) productive (C) producing (D) produce 15 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Các cấu trúc với độngt nguyên mẫu có to C|c động từ với đơng từ ngun mẫu có to propose/intend/plan/decide/fail agree/appear/promiss/refuse/plan/expect/afford/propose/deserve/aim/woul d like/would love to want/wish/hope to (có bổ sung) Các danh từ với động từ nguyên mẫu có to ability/right/way/need to Cấu trúc với danh động từ 16 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Động từ với danh động từ Consider/discontinue/continue/avoid/finish/suggest/include/keep/admit/apre ciate/ be/get used to/ discuss/enjoy/forgive/give up /like/dislike/imagine/involve/mention/mind/miss/quit/recall/recollect/recom med/resist/rick/savetolerate ~ing (có bổ sung) Unit Vị trí danh từ đại từ Point Danh từ làm chủ ngữ Đứng đầu câu Point Danh từ làm tân ngữ Đứng sau động từ, bổ nghĩa cho động từ Làm tân ngữ giới từ, đứng sau giới từ There will be a guided tour for visitors every three hours giới từ tân ngữ Cứ tiếng có chuyến tham quan có hướng dẫn dành cho du khách Point Danh từ đứng sau mạo từ tính từ sở hữu Sau mạo từ a/an/the Sau tính từ sở hữu my/your/his/her/our/their 17 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Ms Wesley was honored for her service for more than 20 years Cô Wesley vinh danh đ~ l{m việc cho cơng ty 20 năm Quick Quiz: Đ.a: B D B | TOEIC Grammar nâng cao| Point Tìm danh từ gốc(danh từ đại từ thay thế) Danh từ gốc đại từ Đại từ dùng để thay danh từ, tránh lặp lại danh từ PIA Investment Inc anounced that it will invest more in emgerging makets Công ty PIA Investment thông báo tăng cường đầu tư v{o c|c thị trường Point Xác định vị trí đại từ Chức vị trí đại từ Thay cho danh từ nên có vai trò chủ ngữ tân ngữ giống danh từ 18 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Vị trí: Point Cách dung đại từ those Phân biệt đại từ that those (1) That thay cho danh từ số (2) Those thay cho danh từ số nhiều Đại từ those với đại từ quan hệ who Đại từ those cụm those who nghĩa l{ người For those who reserve early, additional discounts will be given Những đặt sớm giảm giá nhiều * Lưu ý: he,she,they,that không đứng trước đại từ quan hệ Quick Quiz: All customers are invited to complete the customer satisfaction survey to give opinions about our service and products (A) its (B) her (C) his (D) their We are pround that the quality of our service is far better than _ of our competions (A) those (B) that (C) they (D) them 19 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Point Đại từ another the other another khác( số nhiều cái) There is a fee to transfer funds from one account to another Nghĩa l{ tài khoản khác Nếu muốn chuyển từ tài khoản sang tài khoản khác phải tốn phí the other lại Of the three meeting room, two are already reserved while the other is available Trong số ba phong họp người ta đ~ đặt hai phòng, lại phòng Point Đại từ phản thân Được dùng chủ ngữ túc từ thống He introduced himself to the students Ông tự giới thiệu với sinh viên Các cụm từ thường gặp với đại từ phản thân Ms.Helen prefer to travel by herself a round the world Cơ helen thích du lịch vòng quanh giới By oneself (=alone) for oneself cho of itself lối dùng nhấn mạnh lược bỏ The director will pick you up from the airport( himself) Chính gi|m đốc đón anh/chị sân bay Unit Vị trí tính từ trạng từ 20 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Point1 Tính từ bổ nghĩa cho danh từ (tính-danh-động-trạng-tính) Point1 Tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ be chủ ngữ thì/là(trạng thái) Chủ ngữ + become + tính từ chủ ngữ trở nên(trạng thái) Remain chủ ngữ còn(trạng thái) During his visit to the LA office, Mr.Levin met regional managers (A) recently (B) recent (C) recentness (C) recency You need to develop your communication skills to remain (A) compete (B) competion (C) competitively (D) competitive |TOEIC Grammar Nâng cao | Point1 Trạng từ bổ nghĩa cho tất từ loại(tính, động,trạng) trừ danh từ Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ Trạng từ bổ nghĩa cho động từ (1) đứng sau động từ (2) động từ to be v{ động từ thường The hotel is conveniently located downtown Khách sạn nằm vị trí thuận tiện khu trung tâm ( đặt- bị động) Interest rate will _rise by several percentage points (A) probable (B) probability (C) prove (D) probably 21 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Point2 Trạng từ bổ nghĩa cho động từ Đứng cuối câu hoàn chỉnh, bổ nghĩa cho động từ Before you install this software, please read the directions carefully Trước c{i đặt phần mềm n{y, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn Đứng sau nội động từ Động từ kèm với giới từ mà ko có tân ngữ nội động từ lúc này, trạng từ đứng nội động từ giới từ You need to respond promptly to questions from custumers Bạn cần trả lời câu hỏi khách hàng tức khắc *Ghi chú: Một số cụm nội động từ-trạng từ phổ biến travel regularly increase dramatically work collaboratively react calmly to delays speak clearly to the audience leave promptly for Singapore grow rapidly decrease slightly meet frequently withrely heavily on tourism communicate easily withreduce subtantialy Unit Tính từ số lượng/ so sánh/ phân từ Point1 Tính từ số lượng “một” với danh từ số a/an another khác We need to find another distributor who is willingto sell our products Chúng ta cần nhà phân phối khác sẵn sàng bán sản phẩm 22 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 each every mỗi, Every employee should enter the access code to enter the building Mỗi nhân viên phải nhập mã số vào tòa nhà Interview schedules were sent to each job by email (A) applicants (B) apply (C) applying (D) appicant Point Tính từ số lượng với danh từ số nhiều: many, those, these,several 1.many(=a number of) nhiều these này, those several vài (=few) Point3 So sánh so sánh tương đối so sánh bằng: as+ tính từ +as (…như~) Jason usually makes as many mistakes as his colleagues Jacson thường mắc nhiều lỗi đồng nghiệp anh so s|nh tương đối so sánh tuyệt đối So sánh đặc biệt: Good-better-best Well-better-best Many-more-most/much-more-most Few-fewer-fewest/litter-less-lease  Tổng kết bảng sau: 23 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 |TOEIC Grammar nâng cao| Point Tính từ số lượng đặc biệt other đứng trước danh đếm số nhiều danh từ không đếm all( tất cả), most(hầu hết), some( vài/ số) cunđứng trước danh từ đếm số nhiều v{ danh không đếm Point Trạng từ nhấn mạnh cấu trúc so sánh trạng từ nhấn mạnh tính từ bình thường: very/ quite It is very expensive to buy new office furniture adv + adj Mua đồ đạc văn phòng tốn trạng từ nhấn mạnh cấu trúc so sánh + trạng từ nhấn mạnh cấu trúc so sánh tương đối: much,very, still, far, a lot, by far + trạng từ nhấn mạnh cấu trúc so sánh tuyệt đối: by far, quite 24 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 This new machine is much faster than the old one trạng từ nhấn mạnh+so sánh hơn+than Cái máy chạy nhanh nhiều so với c|i m|y cũ Quick Quiz: PDAs have become _more versatile devices than before (A) very (B) really (C) so (D) much Point phân từ (nói chung dạng V-ing V-ed tức chủ động bị động) Tức hình thức biến đổi động từ có chức tính từ (1) chủ động: V-ing (2) bị động: V-ed Point Phân từ cảm xúc hai hoại phân từ cảm xúc V-ing( chủ động) V-ed( bị động) Các phân từ cảm xúc thường gặp 25 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Unit Liên từ That đứng trước cấu trúc hoàn chỉnh What đứng trước cấu trúc khơng hồn chỉnh 26 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 To improve sales, you should know what customers want Để tăng doanh số, bạn phải biết khách hàng muốn Unit Liên kết từ/ Liên từ ghép Point1 Liên kết cụm từ song song …and… ( kết hợp) …or…( lựa chọn) …but…(tương phản) Trước v{ sau chúng có loại từ Point Liên từ kép 1.both A and B A B either A or B A B neither A or B không A không B not only but also khơng A mà B |TOEIC Grammar nâng cao| And, but(=yet),or At or before (trước sau) 27 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Unit Đại từ quan hệ C|i n{y đ~ nói phần trước Unit 10 Từ Vựng- Nắm vững động từ, danh từ Phân biệt nội động từ ngoại động từ đến nói trả lời xử lý, giải tuân theo Ngoại động từ( động từ cần túc từ sau) reach tell answer handle observe Nội động từ( không cần túc từ sau) arrive in/at speak/talk to(with) respond to deal with comply with Phân biệt danh từ đếm không đếm Danh từ không đếm purchase việc mua hàng Danh từ đếm purchases hàng hóa mua notice thơng báo notics mẫu thơng báo condition tình trạng conditions điều kiện work công việc permission cho phép work tác phẩm permit giấy phép Cụm từ within days of purchase vòng ngày sau mua until further notice có thông báo weather conditions điều kiện thời tiết get/go to work làm A parking permit Giấy phép đỗ xe 28 ` Trình độ trung cấp 500-750 Mục tiêu 630-700 Ebook trích khơng đầy đủ từ bigstep cho người dễ đọc Thanks for reading -o0o - 29 `
- Xem thêm -

Xem thêm: bigstep2- Tài liệu luyện thi toeic hay nhất cho người mới bắt đầu, bigstep2- Tài liệu luyện thi toeic hay nhất cho người mới bắt đầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn