TOEIC STARTER UNIT 12 (đầy đủ) (29012015)

7 327 2
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 12] (đầy đủ) (29/01/2015) Ngữ pháp (trang 42: liên từ giới từ) GIỚI TỪ + N/Ving LIÊN TỪ + Clauses a Giới từ: - Giới từ từ dùng với danh từ (hoặc đại từ, động từ) để liên hệ từ với từ khác câu - Có nhiều loại giới từ: nơi chốn (above: trên, along: dọc theo, behind: sau, ), giới từ thời gian (at: vào lúc, before: trước lúc, ), giới từ mục đích (to, in order to: để, ) - Về cách sử dụng giới từ đa dạng không theo quy tắc nào, thi toeic số giới từ thơng dụng hay gặp cho highlight, mặt khác để tăng vốn giới từ cho khả luyện tập người Trong phần đưa ngắn gọn cách sử dụng giới từ - AT: At + (time): thời gian > at which time, at p.m At + place: nơi chốn > at home, at the theatre > At cost/price/discount: mức giá - IN: In + tháng, năm, mùa, buổi, kỷ: thời gian > in 1980, in June, In + place: nơi chốn (ở trong): in the desk, in the box > ý located on/located in (tự nhớ lại cách sử dụng) - ON: Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 On + thứ tuần: thời gian > on Sunday, on time:đúng On + place: nơi chốn (ở trên): on the table, on the wall - BY: By dùng câu bị động: V3 by Ving/N -> The letter was written by Mary By dùng để phương tiện lại: by car, by bus By thời điểm: by the time: trước lúc, by chance: tình cờ - WITH: With: với, với With dùng câu bị động (tương tự với "by") V3 with Ving/N - UNDER: Under: vị trí vật > under the table Under: việc tình trạng đó: under control, under discussion, under contruction (under + N: danh từ phải diễn tả tình trạng) The building is being contructed > The building is under contruction Lưu ý: Không dùng IN/ON/AT trước all/ every/ this/ next/ last month/ year/ tomorrow/ yesterday/ today He has worked hard all morning (not "in all morning") - SINCE + mốc thời gian :kể từ khi, kể từ lúc > since last year, since 2000 - FOR + khoảng thời gian: khoảng, > for months Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 - DURING + thời kỳ (không với số đếm): suốt > during the winter, during the test (not "during weeks") - BETWEEN: hai người/ vật - AMONG: số (nhiều 2) b Liên từ: dùng để mở đầu mệnh đề phụ thuộc (mệnh đề danh từ mệnh đề trạng từ) - nối hành động xảy đồng thời (simultaneous actions): while, as (trong khi), the moment/instant (ngay bây giờ, lập tức) - nối hành động liên tiếp (sequential action) : when, before, after, until - lý (reason): since, because: vì, now that: thì/ (chỉ nguyên nhân, lý vừa xảy ra, diễn ra), seeing that: thấy - điều kiện (condition): if (nếu), unless (nếu không, trừ khi), provided, as long as (miễn là), once (một khi, khi) - nhượng (concession): even if (thậm chí), even though, although, though (mặc dù) = despite, inspite of Chú ý: despite inspite of giới từ (theo sau Ving/N) Nhưng "despite the fact that + mệnh đề" - mục đích (purpose): (so) that, in order that (để mà) - đối lập (contrast): whereas, while (trong khi) - điều không thật, trái thực tế (unreal comparison): as if, as though (dường như, thể) * Lưu ý: - otherwise = or else = or .+ will (bằng không sẽ) tương tự: Unless = if not will Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 Sự khác biệt cấu trúc "will": Get up early, otherwise you will be late (Hãy dậy sớm không bạn bị trễ, otherwise will nằm mệnh đề) Unless you get up early, you will be late (Nếu không dậy sớm, bạn bị trễ, unless will nằm khác mệnh đề) Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 43 - for ages: nhiều năm - vital = important = essential (adj): quan trọng - câu phần C: đáp án có otherwise > kiểm tra câu có "will" khơng > khơng có > loại - shortly after= soon after: sau - approximately + khoảng thời gian: xấp xỉ * trang 229 - Câu 1: not only but also/but * trang 230 - in case: phòng * trang 231 - Câu 12 "cost" > cao hay thấp - Câu 14 ý giới từ cụm từ "phản đối, chấp nhận" (nhớ lại theo sau loại từ gì) - Câu 15: người/ vật > between hay among? Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 * trang 232 - insist on: khăng khăng - câu 4: cấu trúc "làm cho " (make + O + adj) you make me happy * trang 233 - quan tâm (interested + giới từ nào???) * trang 234 - ý câu hỏi từ vựng, từ điền vào > đọc tiếp để xét ngữ cảnh > thấy phía có problem, unfortunately > chọn regret (có vấn đề, khơng may thay > tiếc) - highlight lại cụm "trực tiếp" * trang 236 - highlight lại từ "chính thức" - sponsor (n): nhà tài trợ - eagerly awaited: chờ đợi cách háo hức - potential = prospective (adj): tiềm > khách hàng tiề m năng: potential/prospective customer/client - đặt chỗ trước: ??? * trang 237 - ensure that: đảm bảo - patron (n): khách hàng (= client), thường dùng từ lĩnh vực dịch vụ - personal possession: tài sản cá nhân (tự nhớ lại từ "nhân sự") Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 - in case of = in the event: trường hợp (nhớ lại từ "phòng khi") - pre mises (n): khn viên (từ thường xuất ngữ cảnh tham quan tòa nhà lịch sử, viện bảo tàng, trường đại học, khách du lịch tham quan premises tòa nhà này) * trang 238 - be pleased to: ??? - công bố: ??? - run down: xuống cấp - renovate = innovate: (v): tân trang, đổi - you are entitled: bạn quyền Hết ngày 29 ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 12] (đầy đủ) (29/01/2015) Ngữ pháp (trang 42: liên... soon after: sau - approximately + khoảng thời gian: xấp xỉ * trang 229 - Câu 1: not only but also/but * trang 230 - in case: phòng * trang 231 - Câu 12 "cost" > cao hay thấp - Câu 14 ý giới... loại từ gì) - Câu 15: người/ vật > between hay among? Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 29, 2015 * trang 232 - insist on: khăng khăng - câu 4: cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 12 (đầy đủ) (29012015) , TOEIC STARTER UNIT 12 (đầy đủ) (29012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn